Перевод: с русского на персидский

cut down

 • 1 бант

  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس

  Русско-персидский словарь > бант

 • 2 бухать (I) > бухнуть (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ضربت، با چیز پهن و سنگین (مثل چماق) زدن، صدای تلپ، با صدای تلپ تلپ زدن یاراه رفتن
  ............................................................
  2. thud
  (vt. & n.) صدای خفه و آهسته ایجاد کردن، ضربه، ضربه های متوالی، تپ تپ، هف هف
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бухать (I) > бухнуть (I)

 • 3 валяться (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) غلتیدن، در گل و لای غوطه خوردن
  ............................................................
  (vi.) پهن نشستن، گشاد نشستن، هرزه روئیدن، بی پروا دراز کشیدن یا نشستن، به طور غیرمنظم پخش شدن، پراکندگی
  ............................................................
  4. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > валяться (I) (нсв)

 • 4 виснуть (I) > повиснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. hang
  (past: hung, hanged ; past participle: hung, hanged
  (v.) آویختن، آویزان کردن، بدار آویختن، مصلوب شدن، چسبیدن به، متکی شدن بر، طرز آویختن، مفهوم، تردید، تمایل، تعلیق

  Русско-персидский словарь > виснуть (I) > повиснуть (I)

 • 5 вниз

  ............................................................
  1. down
  پائین، از کارافتاده، پر درآوردن جوجه پرندگان، پرهای ریزی که برای متکا به کار می رود، کرک، کرک صورت پائین، سوی پائین، بطرف پائین، زیر، بزیر، دلتنگ، غمگین، پیش قسط
  ............................................................
  { downward: ـ(downwords=)
  (adv. & adj.) پائین، زیرین، روبه پائین، متمایل بپائین، رو به پائین}
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вниз

 • 6 врать (I) > соврать (I)

  ............................................................
  1. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) نادرست، غلط، خطا، اشتباه، تقصیر و جرم غلط، ناصحیح، غیر منصفانه رفتار کردن، بی احترامی کردن به، سهو
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врать (I) > соврать (I)

 • 7 выбивать (I) > выбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از جای خود بیرون کردن، راندن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  4. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбивать (I) > выбить (II)

 • 8 выволочка

  ............................................................
  {beat ـ(past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش}
  { beatify: ـ(v.) سعادت جاودانی بخشیدن، آمرزیدن، مبارک خواندن}
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выволочка

 • 9 выгорать (I) > выгореть (I) II

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. fade
  (vt. & vi.) محو کردن، محو شدن، پژمردن، خشک شدن، کم رنگ شدن، بی نور شدن، کم کم ناپدیدی شدن

  Русско-персидский словарь > выгорать (I) > выгореть (I) II

 • 10 вымысел

  ............................................................
  (n.) افسانه، قصه، داستان، اختراع، جعل، خیال، وهم، دروغ، فریب، بهانه
  ............................................................
  ............................................................
  3. lie
  (past: lay ; past participle: lain
  (vt. & vi. & n.) دروغ گفتن، سخن نادرست گفتن، دروغ، کذب
  (vt. & vi.) دراز کشیدن، استراحت کردن (با down)، خوابیدن، افتادن، ماندن، واقع شدن، قرار گرفتن، موقتا ماندن، وضع، موقعیت، چگونگی
  ............................................................
  (n.) ساخت

  Русско-персидский словарь > вымысел

 • 11 вырубать (I) > вырубить (II)

  ............................................................
  (v.) خرد کردن، خلاصه کردن، تقلیل دادن
  ............................................................
  2. fell
  (v.) انداختن، قطع کردن، بریدن و انداختن، بزمین زدن، مهیب، بیداد گر، سنگدل
  ............................................................
  (v.) جدا کردن در اثر بریدن، کندن، برش دادن، قطع جریان، سویچ قطع برق و غیره
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) حک کردن، تراشیدن، کنده کاری کردن، بریدن
  ............................................................
  6. cut
  (past: cut ; past participle: cut
  (vt. & n.) بریدن، بریدگی، بریده، تقلیل دادن، گسیختن، گسستن، چیدن، زدن، پاره کردن، قطع کردن، کم کردن، تراش دادن (الماس و غیره)، عبور کردن، گذاشتن، برش، چاک، شکاف، معبر، کانال، جوی، تخفیف
  ............................................................
  7. dig
  (past: dug ; past participle: dug
  (pl. & vt. & n.) حفر، کاوش، حفاری، کنایه، کندن، (مج.) کاوش کردن، فرو کردن

  Русско-персидский словарь > вырубать (I) > вырубить (II)

 • 12 высаживать (I) > высадить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) سر دواندن، طفره، بهانه، عذر، تعویق، انصراف، تاخیر کردن، طفره رفتن، از سرباز کردن، ببعد موکول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)
  ............................................................
  5. land
  (pl. & vi. & n.) زمین، خشکی، خاک، سرزمین، دیار، به خشکی آمدن، پیاده شدن، رسیدن، بزمین نشستن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نشا کردن، درجای دیگری نشاندن، مهاجرت کردن، کوچ دادن، نشاء زدن، (جراحی) پیوند زدن، عضو پیوند شده، فراکاشتن

  Русско-персидский словарь > высаживать (I) > высадить (II)

 • 13 выслеживать (I) > выследить (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) شیار، لبه، باریکه، پیگردی کردن، رد پا، اثر، خط آهن، جاده، راه، نشان، مسابقه دویدن، تسلسل، توالی، رد پا را گرفتن، پی کردن، دنبال کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) بدنبال کشیدن، بدنبال حرکت کردن، طفیلی بودن، دنباله دار بودن، دنباله داشتن، اثر پا باقی گذاردن، پیشقدم، پیشرو، دنباله
  ............................................................
  (v.) اثر، نشان، رد پا، جای پا، مقدار ناچیز، ترسیم، رسم، ترسیم کردن، ضبط کردن، کشیدن، اثر گذاشتن، دنبال کردن، پی کردن، پی بردن به، رد، ردیابی کردن، رسم کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выслеживать (I) > выследить (II)

 • 14 вытаптывать (I) > вытоптать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: trod ; past participle: trodden, trod
  (vt. & vi. & n.) گام برداری، پا گذاشتن، راه رفتن، لگد کردن

  Русско-персидский словарь > вытаптывать (I) > вытоптать (I)

 • 15 вытягиваться (I) > вытянуться (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  2. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) مرتب کردن، کارها را تنظیم کردن، سیخ ایستادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вытягиваться (I) > вытянуться (I)

 • 16 глотать (I) (нсв)

  ............................................................
  پرستو، چلچله، مری، عمل بلع، فورت دادن، فرو بردن، بلعیدن
  ............................................................
  2. bolt
  (vt. & vi. & n.) پیچ، توپ پارچه، از جاجستن، رها کردن
  (adv.) راست، به طور عمودی، مستقیما، ناگهان
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بلعیدن، فرو بردن، حریصانه خوردن

  Русско-персидский словарь > глотать (I) (нсв)

 • 17 глохнуть (I) > оглохнуть (I), заглохнуть (I)

  فعل die down
  تحلیل رفتن، روبزوال نهادن، مردن

  Русско-персидский словарь > глохнуть (I) > оглохнуть (I), заглохнуть (I)

 • 18 глушить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & n.) چیزی که صدا را از بین ببرد، صدا خفه کن، پیچیدن، دم دهان کسی را گرفتن، چشم بستن، خاموش کردن، ساکت کردن
  ............................................................
  (vt.) خرف کردن، بی حس و بی روح کردن، بی جان شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) خفه کردن، بستن، مسدود کردن، انسداد، اختناق، دریچه، ساسات (ماشین)
  ............................................................
  (vt.) خفه کردن، خاموش کردن، فرو نشاندن
  ............................................................
  6. stun
  (vt.) سرآسیمه کردن، گیج کردن، بی حس کردن، حیرت زده کردن، گیجی

  Русско-персидский словарь > глушить (II) (нсв)

 • 19 гнуть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. bend
  (past: bent ; past participle: bent
  (vt. & n.) خمیدن، خمش، زانویه، خمیدگی، شرایط خمیدگی، زانویی، گیره، خم کردن، کج کردن، منحرف کردن، تعظیم کردن، دولا کردن، کوشش کردن، بذل مساعی کردن
  ............................................................
  2. bow
  (v.) خم شدن، تعظیم کردن، (با down) مطیع شدن، تعظیم، کمان، قوس
  ............................................................
  (vt. & n.) زور، نیرو، جبر، عنف، نفوذ، (درجمع) قوا، عده، شدت عمل، (فیزیک) بردار نیرو، خشونت نشان دادن، درهم شکستن، قفل یا چفت را شکستن، مسلح کردن، مجبور کردن به زور گرفتن، به زور باز کردن، بی عصمت کردن، راندن، بیرون کردن، با زور جلو رفتن، تحمیل، مجبور کردن
  ............................................................
  {be driv [ drive:
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن]}

  Русско-персидский словарь > гнуть (I) (нсв)

 • 20 головомойка

  مونث dressing down

  Русско-персидский словарь > головомойка

См. также в других словарях:

 • cut-down — cutˈ down adjective (used attrib) reduced • • • Main Entry: ↑cut * * * ˌcut ˈdown 8 [cut down] adjective only before noun reduced in length, size or range …   Useful english dictionary

 • cut|down — «KUHT DOWN», adjective, noun. –adj. 1. reduced in size; shortened: »a cutdown automobile. 2. abridged; condensed: »a cutdown version of a novel. –n. 1. that which is cut down. 2 …   Useful english dictionary

 • cut down on — cut back, reduce something, use less of something (e.g.: I have been eating too many sweets, I decided to cut down on them ) …   English contemporary dictionary

 • cut down — index abridge (shorten), curtail, decrease, deduct (reduce), digest (summarize), diminish …   Law dictionary

 • cut down — verb 1. cut down on; make a reduction in (Freq. 8) reduce your daily fat intake The employer wants to cut back health benefits • Syn: ↑reduce, ↑cut back, ↑trim, ↑trim down, ↑ …   Useful english dictionary

 • cut down — phrasal verb Word forms cut down : present tense I/you/we/they cut down he/she/it cuts down present participle cutting down past tense cut down past participle cut down 1) cut down something [intransitive/transitive] to reduce an amount of… …   English dictionary

 • cut down — 1) PHRASAL VERB If you cut down on something or cut down something, you use or do less of it. [V P on n] He cut down on coffee and cigarettes, and ate a balanced diet... [V P n (not pron)] Car owners were asked to cut down travel... [V P] If you… …   English dictionary

 • cut down — v. 1)(D; intr.) to cut down on (to cut down on smoking) 2) (misc.) to cut smb. down to size ( to deflate smb. s ego ) * * * [ kʌt daʊn] (misc.) to cut down smb. down to size ( to deflate smb. s ego ) (D;intr.) to cut downon (to cut downon… …   Combinatory dictionary

 • cut down — UK US cut down Phrasal Verb with cut({{}}/kʌt/ verb [T] (cutting, cut, cut) ► [I or T] to reduce the amount or number of something: cut down on sth »The supermarket chain has promised to cut down on packaging. »This new system should cut down the …   Financial and business terms

 • cut down — 1) 24 hectares of trees were cut down Syn: fell, chop down, hack down, saw down, hew 2) he was cut down in his prime Syn: kill, slaughter, shoot down, mow down, gun down; informal take out, blow away; literary sl …   Thesaurus of popular words

 • cut down — verb a) To bring down by cutting. They want to cut down several trees to make room for the parking lot. b) To insult, to belittle. He wants to cut down on extra steps …   Wiktionary

Книги

Другие книги по запросу «cut down» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»