Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

current liabilities

 • 1 current liabilities

  (C/L)
  бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощо підлягають сплаті протягом одного року; ♦ до короткострокових зобов'язань належать: короткострокові позики (loan), кредиторська заборгованість (accounts payable), нараховані витрати, заборгованість за дивідендами і т. д.
  ═════════■═════════
  net current liabilities чисті короткострокові зобов'язання • короткострокові нетто-зобо-в'язання
  current liabilities:: short-term liabilities; current liabilities ‡ liabilities² (388); current liabilities ‡ financial statements (385)
  * * *
  короткострокові зобов'язання; поточні зобов'язання; короткострокова кредиторська заборгованість ( яка має бути погашена протягом року)

  The English-Ukrainian Dictionary > current liabilities

 • 2 current assets/current liabilities ratio

  The English-Ukrainian Dictionary > current assets/current liabilities ratio

 • 3 non-current liabilities

  бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання
  зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіту (balance sheet); ♦ довгостроковими зобов'язаннями є: середньострокові і довгострокові позики у формі облігацій (bond), застави (mortgage) тощо
  non-current liabilities:: long-term liabilities:: deferred liabilities:: fixed liabilities:: long-term obligations:: term liabilities; non-current liabilities ‡ liabilities² (387); non-current liabilities ‡ financial statements (385)

  The English-Ukrainian Dictionary > non-current liabilities

 • 4 liabilities

  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
  1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)
  ═════════■═════════
  acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's liabilities відповідальність перевізника; contingent liabilities умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate liabilities зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred liabilities відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax liabilities відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit liabilities зобов'язання за депозитом; direct liabilities безумовне зобов'язання; double liabilities подвійне зобов'язання; employer's liabilities відповідальність працедавця; estimated liabilities підраховане зобов'язання; estimated tax liabilities розрахункові зобов'язання з оподаткування • розрахункова сума податку; external liabilitiesies зовнішні зобов'язання • зовнішня заборгованість • пасив за зовнішними операціями; financial liabilities фінансове зобов'язання • фінансова заборгованість; fixed liabilitiesies довгострокові зобов'язання; floating liabilitiesies короткострокові зобов'язання; foreign liabilitiesies закордонні зобов'язання; full liabilities повна відповідальність; government liabilities відповідальність держави; gross liabilitiesies загальна сума пасиву; income tax liabilities загальна сума податку, яка підлягає виплаті; indirect liabilities умовне зобов'язання • другорядна відповідальність; individual liabilities особиста відповідальність; insurance liabilities страхова відповідальність; internal liabilitiesies внутрішні зобов'язання; joint liabilities спільна відповідальність • сукупне зобов'язання; joint and several liabilities сукупне і роздільне зобов'язання; legal liabilities юридична відповідальність бухгалтера • договірне зобов'язання; licensee's liabilitiesies зобов'язання ліцензіата; licensor's liabilities відповідальність ліцензіата; limited liabilities обмежена відповідальність; liquid liabilitiesies ліквідні зобов'язання • ліквідна заборгованість; long-term liabilities довгострокові зобов'язання; maximum liabilities максимальна відповідальність; minimum liabilities мінімальна відповідальність; net liabilities сума зобов'язань за відрахуванням вартості легко реалізованого майна; net foreign liabilities сальдо зовнішньої заборгованості країни; noncontractual liabilities позадоговірна відповідальність; non-current liabilitiesies довгострокові зобов'язання; nondeposit liabilities недепозитне зобов'язання; nostro liabilitiesies зобов'язання за рахунками ностро; note liabilitiesies зобов'язання за випущеними банкнотами; off-balance sheet liabilities позабалансове зобов'язання; outstanding liabilitiesies невиконані зобов'язання; payroll liabilitiesies заборгованість із заробітної плати; personal liabilities особиста відповідальність; primary liabilities первинне зобов'язання; prime liabilities основна відповідальність; product liabilities відповідальність за якість випущеної продукції; public liabilities відповідальність за збитки, спричинені споживачам; secondary liabilities непрямі зобов'язання; secured liabilities забезпечене зобов'язання • зобов'язання, забезпечене заставою активів; short-term liabilitiesies короткострокові зобов'язання; stated liabilities заявлені зобов'язання; tax liabilitiesies заборгованість за податковим платежем; total liabilitiesies загальна сума зобов'язань; trade liabilitiesies кредиторська заборгованість; unlimited liabilities необмежена відповідальність (акціонера)
  ═════════□═════════
  liabilities account рахунок пасиву; liabilities category категорія зобов'язання; liabilities certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; liabilities clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; liabilities commitment боргове зобов'язання; liabilities exemption звільнення від відповідальності; liabilities for compensation відповідальність за компенсацію; liabilities for damages відповідальність за збитки; liabilities for debts боргова відповідальність; liabilities for loss відповідальність за збиток; liabilities for negligence відповідальність за недбалість; liabilitiesies for settlements обов'язок за розрахунком; liabilities indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; liabilities infringement порушення відповідальності; liabilities insurance страхування громадянської відповідальності; liabilities in tort відповідальність за громадянське правопорушення; liabilities item стаття пасиву; liabilities limit обмеження відповідальності; liabilities method методика дебіторського боргу; liabilities of an acceptor відповідальність акцептанта; liabilities of an accountant юридична відповідальність бухгалтера; liabilitiesies of a bank зобов'язання банку; liabilities of a carrier відповідальність перевізника; liabilities of a drawer відповідальність трасанта; liabilities of a producer відповідальність виробника; liabilities on a bill відповідальність за векселем; liabilities to accept delivery обов'язок прийняти доставлену продукцію; liabilitiesies to creditors зобов'язання перед кредиторами; liabilities to duty обов'язок платити мито; liabilitiesies to preferred creditors зобов'язання перед першочерговими кредиторами; liabilitiesies to secured creditors зобов'язання перед кредиторами, які одержали забезпечення від боржника; liabilitiesies to shareholders зобов'язання перед акціонерами; liabilitiesies to stockholders зобов'язання перед акціонерами; liabilitiesies to unsecured creditors зобов'язання перед кредиторами, які не одержали забезпечення від боржника; liabilitiesies under a contract зобов'язання за договором; to accept liabilities брати/взяти на себе відповідальність; to accrue liabilitiesies нараховувати/нарахувати заборгованість; to carry as liabilities заносити/занести в пасив балансового звіту; to discharge liabilitiesies виконувати/виконати зобов'язання; to discharge from liabilitiesies звільняти/звільнити від зобов'язань; to disclaim liabilities знімати/зняти із себе відповідальність; to establish liabilities доводити/довести відповідальність; to exclude liabilities виключати/виключити відповідальність; to exempt liabilities звільняти/звільнити від відповідальності; to extend liabilities продовжувати/продовжити зобов'язання; to incur liabilitiesies влазити/влізти в борги; to limit liabilities обмежувати/обмежити відповідальність; to meet liabilitiesies виконувати/виконати зобов'язання; to modify liabilitiesies змінювати/змінити зобов'язання; to repudiate liabilities відмовлятися/відмовитися від відповідальності
  liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)
  * * *
  зобов'язання; відповідальність; пасиви; залучені кошти

  The English-Ukrainian Dictionary > liabilities

 • 5 current ratio

  фін., бухг. коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотного капіталу; показник оборотного капіталу
  фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets) до величини короткострокових зобов'язань (current liabilities); має таку формулу підрахунку:
  current ratio = current assets ÷ current liabilities
  ♦ за коефіцієнтом поточної ліквідності встановлюється платоспроможність (solvency) підприємства; якщо сума оборотних активів на підприємстві дорівнює 5 млн грн, а сума короткострокових зобов'язань дорівнює 2,5 млн грн, то коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює
  5 000 000 ÷ 2 500 000= 2,0;
  якщо величина оборотних активів удвічі більша за величину короткострокових зобов'язань, то рівень платоспроможності підприємства вважається задовільним
  ═════════■═════════
  favourable current ratio сприятливий коефіцієнт поточної ліквідності; high current ratio високий коефіцієнт поточної ліквідності; low current ratio низький коефіцієнт поточної ліквідності; satisfactory current ratio задовільний коефіцієнт поточної ліквідності
  ═════════□═════════
  to calculate the current ratio підраховувати/підрахувати коефіцієнт поточної ліквідності; to increase the current ratio збільшувати/збільшити коефіцієнт поточної ліквідності; to reduce the current ratio зменшувати/зменшити коефіцієнт поточної ліквідності
  current ratio:: working capital ratio (австрал.); current ratio ‡ liquidity ratios (388)
  пор. quick ratio
  * * *
  коефіцієнт ліквідності; відношення оборотного капіталу до короткотермінових зобов'язань; відношення поточних активів до зобов'язань; коефіцієнт покриття

  The English-Ukrainian Dictionary > current ratio

 • 6 current assets

  фін., бухг. поточні активи; оборотні активи; оборотні кошти; оборотні засоби; легкореалізовувані активи; ліквідні активи
  активи (asset¹), що будуть використані, перетворені в готівку чи списані на видаток підприємством протягом року; ♦ до поточних активів відносять готівкові грошові запаси, дебіторську заборгованість (accounts receivable), запаси готової продукції, виробничі запаси сировини, матеріалів, палива, інвентар (inventory²) тощо
  ═════════□═════════
  to manage current assets керувати поточними активами
  current assets ‡ A. assets¹ (383); current assets ‡ B. assets¹ (383)
  * * *
  оборотні кошти; короткострокові активи; оборотний капітал; ліквідні активи; поточні активи

  The English-Ukrainian Dictionary > current assets

 • 7 short-term liabilities

  The English-Ukrainian Dictionary > short-term liabilities

 • 8 long-term liabilities

  The English-Ukrainian Dictionary > long-term liabilities

 • 9 deferred liabilities

  The English-Ukrainian Dictionary > deferred liabilities

 • 10 fixed liabilities

  бухг., рах. довгострокові зобов'язання

  The English-Ukrainian Dictionary > fixed liabilities

 • 11 term liabilities

  бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання

  The English-Ukrainian Dictionary > term liabilities

 • 12 C/L

  The English-Ukrainian Dictionary > C/L

 • 13 liability

  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання
  1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities)
  ═════════■═════════
  acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's liability відповідальність перевізника; contingent liability умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate liability зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred liability відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax liability відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit liability зобов'язання за депозитом; direct liability безумовне зобов'язання; double liability подвійне зобов'язання; employer's liability відповідальність працедавця; estimated liability підраховане зобов'язання; estimated tax liability розрахункові зобов'язання з оподаткування • розрахункова сума податку; external liabilityies зовнішні зобов'язання • зовнішня заборгованість • пасив за зовнішними операціями; financial liability фінансове зобов'язання • фінансова заборгованість; fixed liabilityies довгострокові зобов'язання; floating liabilityies короткострокові зобов'язання; foreign liabilityies закордонні зобов'язання; full liability повна відповідальність; government liability відповідальність держави; gross liabilityies загальна сума пасиву; income tax liability загальна сума податку, яка підлягає виплаті; indirect liability умовне зобов'язання • другорядна відповідальність; individual liability особиста відповідальність; insurance liability страхова відповідальність; internal liabilityies внутрішні зобов'язання; joint liability спільна відповідальність • сукупне зобов'язання; joint and several liability сукупне і роздільне зобов'язання; legal liability юридична відповідальність бухгалтера • договірне зобов'язання; licensee's liabilityies зобов'язання ліцензіата; licensor's liability відповідальність ліцензіата; limited liability обмежена відповідальність; liquid liabilityies ліквідні зобов'язання • ліквідна заборгованість; long-term liabilities довгострокові зобов'язання; maximum liability максимальна відповідальність; minimum liability мінімальна відповідальність; net liabilities сума зобов'язань за відрахуванням вартості легко реалізованого майна; net foreign liability сальдо зовнішньої заборгованості країни; noncontractual liability позадоговірна відповідальність; non-current liabilityies довгострокові зобов'язання; nondeposit liability недепозитне зобов'язання; nostro liabilityies зобов'язання за рахунками ностро; note liabilityies зобов'язання за випущеними банкнотами; off-balance sheet liability позабалансове зобов'язання; outstanding liabilityies невиконані зобов'язання; payroll liabilityies заборгованість із заробітної плати; personal liability особиста відповідальність; primary liability первинне зобов'язання; prime liability основна відповідальність; product liability відповідальність за якість випущеної продукції; public liability відповідальність за збитки, спричинені споживачам; secondary liability непрямі зобов'язання; secured liability забезпечене зобов'язання • зобов'язання, забезпечене заставою активів; short-term liabilityies короткострокові зобов'язання; stated liability заявлені зобов'язання; tax liabilityies заборгованість за податковим платежем; total liabilityies загальна сума зобов'язань; trade liabilityies кредиторська заборгованість; unlimited liability необмежена відповідальність (акціонера)
  ═════════□═════════
  liability account рахунок пасиву; liability category категорія зобов'язання; liability certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; liability clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; liability commitment боргове зобов'язання; liability exemption звільнення від відповідальності; liability for compensation відповідальність за компенсацію; liability for damages відповідальність за збитки; liability for debts боргова відповідальність; liability for loss відповідальність за збиток; liability for negligence відповідальність за недбалість; liabilityies for settlements обов'язок за розрахунком; liability indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; liability infringement порушення відповідальності; liability insurance страхування громадянської відповідальності; liability in tort відповідальність за громадянське правопорушення; liability item стаття пасиву; liability limit обмеження відповідальності; liability method методика дебіторського боргу; liability of an acceptor відповідальність акцептанта; liability of an accountant юридична відповідальність бухгалтера; liabilityies of a bank зобов'язання банку; liability of a carrier відповідальність перевізника; liability of a drawer відповідальність трасанта; liability of a producer відповідальність виробника; liability on a bill відповідальність за векселем; liability to accept delivery обов'язок прийняти доставлену продукцію; liabilityies to creditors зобов'язання перед кредиторами; liability to duty обов'язок платити мито; liabilityies to preferred creditors зобов'язання перед першочерговими кредиторами; liabilityies to secured creditors зобов'язання перед кредиторами, які одержали забезпечення від боржника; liabilityies to shareholders зобов'язання перед акціонерами; liabilityies to stockholders зобов'язання перед акціонерами; liabilityies to unsecured creditors зобов'язання перед кредиторами, які не одержали забезпечення від боржника; liabilityies under a contract зобов'язання за договором; to accept liability брати/взяти на себе відповідальність; to accrue liabilityies нараховувати/нарахувати заборгованість; to carry as liability заносити/занести в пасив балансового звіту; to discharge liabilityies виконувати/виконати зобов'язання; to discharge from liabilityies звільняти/звільнити від зобов'язань; to disclaim liability знімати/зняти із себе відповідальність; to establish liability доводити/довести відповідальність; to exclude liability виключати/виключити відповідальність; to exempt liability звільняти/звільнити від відповідальності; to extend liability продовжувати/продовжити зобов'язання; to incur liabilityies влазити/влізти в борги; to limit liability обмежувати/обмежити відповідальність; to meet liabilityies виконувати/виконати зобов'язання; to modify liabilityies змінювати/змінити зобов'язання; to repudiate liability відмовлятися/відмовитися від відповідальності
  liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)

  The English-Ukrainian Dictionary > liability

 • 14 balance sheet

  (B/S)
  бухг. балансовий звіт; баланс; звітний баланс рахунків; бухгалтерський баланс
  вид фінансової звітності (financial statements), що містить інформацію про активи (assets¹), пасиви (liabilities²) і власний капітал (shareholders' equity) підприємства (entity), яка свідчить про його дійсний фінансовий стан на певну дату; ♦ рахунки балансового звіту класифікуються за категорією активів, включаючи поточні активи (current assets), інвестиції (investments³), необоротні активи (non-current assets) тощо, та за категорією пасивів, включаючи короткострокові зобов'язання (current liabilities), довгострокові зобов'язання (non-current liabilities), тощо
  ═════════■═════════
  company balance sheet балансовий звіт компанії; consolidated balance sheet зведений балансовий звіт • консолідований балансовий звіт; group balance sheet груповий балансовий звіт; monthly balance sheet місячний балансовий звіт; yearly balance sheet річний балансовий звіт
  ═════════□═════════
  balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; balance sheet amount підсумкова сума балансового звіту; balance sheet analysis аналіз балансового звіту; balance sheet audit ревізія балансового звіту; balance sheet continuity безперервність балансового звіту; balance sheet contraction скорочений баланс; balance sheet date дата надання балансового звіту • термін надання фінансового звіту; balance sheet deficit дефіцит балансу; balance sheet equation; balance sheet expansion розширений балансовий звіт; balance sheet figures дані балансового звіту; balance sheet formats форми балансу компанії • форми балансу підприємства; balance sheet for winding up purposes балансовий звіт для ліквідації компанії; balance sheet identity; balance sheet in account form балансовий звіт у формі рахунка; balance sheet in narrative form балансовий звіт у формі викладу фактів; balance sheet item стаття балансу • стаття балансового звіту; balance sheet layout структура балансового звіту; balance sheet ratio коефіцієнт балансового звіту; ' reserves резерви балансового звіту; balance sheet structure структура балансового звіту
  balance sheet:: statement of financial position:: statement of assets and liabilities; balance sheet ‡ financial statements (385)
  * * *
  скор. B/S
  баланс; бухгалтерський баланс

  The English-Ukrainian Dictionary > balance sheet

 • 15 quick ratio

  фін., бухг. коефіцієнт «критичної» ліквідності
  фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets) з урахуванням величини товарно-матеріальних запасів (inventory¹) до величини короткострокових зобов'язань (current liabilities); має таку формулу підрахунку:
  quick ratio = (current assets - inventory) ÷ current liabilities
  ♦ цим коефіцієнтом визначається спроможність підприємства сплатити рахунки своїх кредиторів (creditor) у поточний період
  ═════════■═════════
  favourable quick ratio сприятливий коефіцієнт «критичної» ліквідності; high quick ratio високий коефіцієнт «критичної» ліквідності; low quick ratio низький коефіцієнт «критичної» ліквідності; satisfactory quick ratio задовільний коефіцієнт «критичної» ліквідності
  ═════════□═════════
  to calculate quick ratio підраховувати/підрахувати коефіцієнт «критичної» ліквідності; to increase quick ratio збільшувати/збільшити коефіцієнт «критичної» ліквідності; to reduce quick ratio зменшувати/зменшити коефіцієнт «критичної» ліквідності
  quick ratio:: acid-test ratio:: liquid ratio:: quick asset ratio:: liquidity ratio:: short-term liquidity ratio; quick ratio ‡ liquidity ratios (388)
  * * *
  відношення високоліквідних статей балансу банку до короткострокових ( менше одного року) зобов'язань; проміжний коефіцієнт ліквідності; коефіцієнт суворої ліквідності; коефіцієнт критичної оцінки; показник критичної оцінки

  The English-Ukrainian Dictionary > quick ratio

 • 16 accounts payable

  (A/P; A/cs Pay.)
  бухг. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; рахунки до оплати; кредитори
  сума боргів, що підприємство (enterprise¹) має перед постачальником за товар (goods) чи послуги (service¹), одержані в кредит; ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) кредиторська заборгованість заноситься в балансовий звіт (balance sheet), де вона позначається у розділі «короткострокові зобов'язання» (current liabilities)
  accounts payable:: payables:: trade payables:: trade creditors (англ.):: creditors (англ.):: accounts due to customers; accounts payable: accounts receivable
  * * *
  скор. A/cs. Pay.; a/c pay
  кредиторська заборгованість; рахунки до сплати; борги; рахунки дебіторів; поточна заборгованість ( кредиторам); дебітори за розрахунками; грошові зобов'язання; дебітори

  The English-Ukrainian Dictionary > accounts payable

 • 17 long-term obligations

  The English-Ukrainian Dictionary > long-term obligations

 • 18 asset(s)

  1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби
  1. майнові цінності у формі нерухомості (real property), товарно-матеріальних запасів (inventories¹), цінних паперів (securities), готівки іт. д., які належать окремій особі або підприємству (business²) і від яких чекають економічної вигоди за час їхньої служби; ♦ активи поділяють на дві головні категорії: оборотні (current assets) і необоротні (non-current assets), причому останні ще розподіляють на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи; 2. частина балансового звіту (balance sheet), що містить докладний перелік матеріальних цінностей і боргових вимог підприємства
  ═════════■═════════
  accounting asset(s) грошова вартість активу; accrued asset(s)s накопичені активи; available asset(s) вільні активи • незаставні активи • ліквідні активи; bankable asset(s) активи, прийняті банком; blocked asset(s) заморожені активи; capital asset(s) основні засоби • основний капітал • основні фонди • необоротні активи • засоби виробництва • нерухомість • неліквідні активи; cash asset(s) грошові активи • майно в грошовій формі; chief asset(s) основний актив; composite reserve asset(s) універсальні резервні активи; concealed asset(s) приховані активи; contingent asset(s) можливі активи • умовні активи • передбачені активи; current assets; dead asset(s) мертві активи; deferred asset(s) активи майбутніх років • оплачені витрати; depletable asset(s) вичерпані активи; depreciable asset(s) активи, що зношуються • зношуване майно; doubtful asset(s) сумнівні активи; earmarked asset(s) зарезервовані активи; earning asset(s) доходні активи; environmental asset(s) матеріальні ресурси з навколишнього середовища; equity asset(s) власність в акціях; fictitious asset(s) фіктивні активи; financial asset(s) фінансові активи; fixed asset(s) основні засоби • довгострокові активи • необоротні активи; fixed industrial asset(s)s основні промислові фонди; fixed productive asset(s)s основні виробничі активи; floating asset(s) оборотні активи • оборотні засоби; foreign asset(s) закордонні активи; frozen asset(s) заморожені активи; fungible asset(s) взаємозамінні активи; future-yielding asset(s)s активи майбутніх прибутків; gross asset(s) валові активи; gross reserve asset(s) валова сума резервних активів; hidden asset(s) прихований основний капітал • приховані активи; higher-yielding asset(s) прибутковіші види активів; human asset(s)s людський капітал; hypothecated asset(s) заставні активи; illiquid asset(s) неліквідні засоби • неліквідні активи; intangible assets; international asset(s) нерухома власність закордонних компаній; leased asset(s) орендовані активи; limited-life asset(s) майно з обмеженим терміном служби; liquid asset(s) ліквідні активи • оборотний капітал • швидкореалізовані засоби; long-lived asset(s) довгострокові активи; long-term assets; main asset(s) головний актив; monetary asset(s) грошовий актив; net asset(s) чисті активи • нетто-активи; net equity asset(s) чиста вартість акціонерного капіталу; net fixed asset(s) залишкова вартість основного капіталу; net tangible asset(s) чисті матеріальні активи; nominal asset(s) умовні активи • активи, умовно оцінені в балансі; non-current assets; nondistributable asset(s) неподільні активи; nonmonetary asset(s) речові активи; nonproductive asset(s) непродуктивний капітал • непродуктивні фонди; operating asset(s) оперативні активи; original asset(s) початковий капітал; overvalued asset(s) активи із завищеною вартістю; owned asset(s) власні активи; partnership asset(s) засоби акціонерного товариства • засоби підприємства • засоби спілки; permanent asset(s) основний капітал; personal asset(s) особисте майно • особиста власність; physical asset(s) реальні активи • реальні основні засоби; plant asset(s) виробничі активи; pledged asset(s) заставний актив • заставні основні засоби; principal asset(s) головний актив; property asset(s) власний капітал • необоротні активи • основні засоби; quick asset(s) ліквідні активи • швидкореалізовані активи; real asset(s) нерухоме майно • нерухомість; realizable asset(s) активи, що легко реалізуються; rented asset(s) орендовані активи; risk-free asset(s) безпечні активи • високоліквідні активи; risky asset(s) ризикований актив • небезпечний актив; segment asset(s) часткові активи; short-lived asset(s) активи з коротким терміном служби; short-term asset(s) короткострокові активи; sticky asset(s) неліквідні активи • важкореалізовані активи; tangible assets; total asset(s) загальна сума майна • сума активів; total tangible asset(s) загальна вартість матеріальних активів; undervalued asset(s) активи із заниженою вартістю; unrestricted net asset(s)s необмежені чисті активи; wasting asset(s) вичерпні активи • активи убування • невідновлювані активи • майно, що зношується; working asset(s) оборотні засоби • оборотні активи
  ═════════□═════════
  asset(s) account рахунок активу; asset(s)s acquisition придбання активів; asset(s)s and liabilities актив і пасив балансу; asset(s)s available for distribution вільні активи для розподілу; asset(s)-backed security застава, забезпечена активами; asset(s) backing забезпечення активами; asset(s) formation утворення активів; asset(s)s held капітал, вкладений в банк; asset(s) item запис активу балансу; asset(s)/liability management регулювання активу і пасиву; asset(s) management керування активами; asset(s)s not in use невикористовувані активи; asset(s)s of a company капітал компанії; asset(s) on current account засоби на поточному рахунку; asset(s)s pledged as security заставлена нерухомість; asset(s) price risk курсовий ризик активів; asset(s) quality rating system система кваліфікації активів; asset(s) revaluation reserve резервний фонд для переоцінки вартості активів; asset(s) sales продаж активів; asset(s) stripping поглинання компанії, чиї акції котируються нижче від вартості активів; asset(s) swap обмін активами; asset(s) turnover оборотність активів; capital asset(s) pricing model модель оцінки капітальних активів; capitalized value of asset(s) капіталізована вартість активів; cash flow of asset(s)s грошовий потік активів; disposal of asset(s)s реалізація активів • виручка з продажу майна; to freeze asset(s)s заморожувати/заморозити активи; to realize asset(s)s реалізувати активи; useful life of a capital asset(s) корисний термін служби капітальних активів • корисний термін основних фондів
  assets²: liabilities²; assets¹ ‡ A. assets¹ (383); assets² ‡ financial statements (385)
  ═════════◇═════════
  актив < фр. actif — діяльний < лат. activus — діяльний, енергійний; фіксується в першій половині XIX ст. (ЕС-СУМ 1: 48; ЕСУМ 1: 57)

  The English-Ukrainian Dictionary > asset(s)

 • 19 account

  (A/C; ace; acct; a/c)
  1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець
  1. вид документа за виконану послугу (service¹), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction¹), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису — дебет (debit²) і кредит (credit); ♦ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов'язаних з витратами (expenses¹) і надходженнями (revenue²); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов'язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов'язані з активами (asset¹); 3. окрема особа, організація або установа, що є замовником послуг рекламного (advertising¹) чи ін. маркетингового агентства (agency²)
  ═════════■═════════
  absorption account вбираючий рахунок; accumulation account накопичувальний рахунок; active account активний депозитний рахунок; adjunct account вбираючий рахунок; adjustment accounts регулятивний рахунок резерву на амортизацію; advance account рахунок позик; aggregate accounts зведені рахунки; all-plant expense account реєстр загальнофабричних накладних витрат; annual account річний рахунок; appropriation account асигнаційний рахунок; assets account рахунок активів; automatic transfer account рахунок з автоматичним переказом коштів; bad debt account рахунок безнадійних боргів; balance sheet account стаття бухгалтерського балансу; bank account банківський рахунок; bank giro account банківський рахунок в системі жирорахунків; bills account рахунок векселів; blocked account блокований рахунок; budget account бюджетний рахунок • рахунок покриття витрат; business account рахунок підприємств; capital account рахунок капіталу • рахунок основного капіталу • рахунок руху капіталу; capitalization account рахунок інвестованого капіталу; cash account рахунок каси; charge account кредит за відкритим рахунком; check account амер. чековий рахунок; checking account чековий рахунок • поточний рахунок; cheque account австрал., англ., канад. чековий рахунок • поточний рахунок; clearing account розрахунковий рахунок; closed account закритий рахунок; closing account зведений рахунок • кінцевий рахунок • остаточний рахунок; combined accounts зведені рахунки; collection account рахунок розрахунків з покупцями; commission account рахунок комісійних виплат • ощадний внесок; compound interest account рахунок, за яким нараховуються відсотки; consolidated accounts зведені рахунки • консолідовані рахунки; consumers account рахунок споживачів; contra account контра-рахунок • субрахунок; control account контрольний рахунок; cost account рахунок витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; credit account рахунок пасиву • кредитний рахунок • рахунок з кредитовим сальдо; creditor's account рахунок кредитора; current account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; customer accounts рахунки клієнтів; debit account рахунок активу • рахунок з дебетовим сальдо; debtor's account рахунок дебітора; deposit account депозитний рахунок • строковий вклад; depreciation account рахунок відрахування на знос активу • рахунок амортизаційних фондів; depreciation adjustment account рахунок коригування амортизації • регулятивний рахунок резерву на амортизацію • регулятивний рахунок фонду відрахування на знос основних засобів; depreciation reserve account рахунок фонду відрахування на знос активів • рахунок амортизаційних фондів • рахунок резерву на амортизацію; detailed account докладний звіт; disbursement account рахунок витрат; dividend account рахунок дивідендів; dormant account недіючий рахунок • неактивний депозитний рахунок; drawing account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; entertainment account рахунок на представницькі витрати; exchange equalization account фонд стабілізації валюти; expense account; external account рахунок зовнішніх розрахунків • платіжний баланс; Federal Reserve bank account амер. рахунок у Федеральному резервному банку; final account підсумковий рахунок • кінцевий звіт; financial account фінансовий рахунок • фінансовий звіт; financial accounts фінансова звітність; fixed assets account рахунок основних засобів • рахунок необоротних активів • рахунок основного капіталу; foreign currency account валютний рахунок; foreign transactions account поточний рахунок закордонних операцій; frozen account заморожений рахунок; general account рахунок у головній бухгалтерській книзі; giro account жирорахунок; government accounts урядові рахунки • урядові фінансові звіти; government receipts and expenditure account рахунок державних доходів і видатків; gross savings and investment account рахунок валових заощаджень та інвестицій; impersonal account рахунок, що не належить конкретній особі; imprest accounts авансові рахунки • підзвітні суми; inactive account неактивний клієнтський рахунок • неактивний депозитний рахунок; income account рахунок прибутків; income and expenditure account рахунок доходів і видатків; income statement account рахунок прибутків і збитків; individual retirement account особовий рахунок пенсійних нарахувань • особовий пенсійний рахунок; integrated accounts інтегровані рахунки • інтегрована система рахунків; intercompany account рахунок розрахунків між компаніями; interest account рахунок з виплатою відсотків • розрахунок відсотків; interest-bearing transaction account поточний рахунок з виплатою відсотків; interest-free account безвідсотковий рахунок; interim account проміжний рахунок • тимчасовий рахунок; inventory account рахунок товарно-матеріальних запасів; investment account рахунок капіталовкладень • рахунок для інвестиційних операцій; itemized account деталізований рахунок • рахунок з детальним переліком операцій; joint account спільний рахунок • об'єднаний рахунок; ledger account рахунок у гросбусі; liabilities account рахунок зобов'язань; loan account позиковий рахунок; loro account рахунок лоро; manufacturing account рахунок виробничих витрат; material price variance account рахунок відхилень цін на матеріали; material variance account рахунок відхилень вартості матеріалів від нормативної; merchandise accounts рахунки комерційної діяльності • товарні операції (в платіжному балансі); monthly account місячний звіт; national accounts звіт про виконання державного бюджету • національні рахунки; national income accounts рахунки національного доходу; national income and expenditure account рахунок національних доходів та витрат; nominal account номінальний рахунок • пасивний рахунок • активно-пасивний рахунок; nostro account рахунок ностро; numbered account нумерований депозитний рахунок • нумерований рахунок; old account (o/a) старий рахунок; open account (O/A) відкритий рахунок; operating accounts поточні рахунки; outlay accounts рахунки видатків; outstanding account (o/a) неоплачений рахунок; overdrawn account рахунок з овердрафтом; overhead accounts рахунки накладних витрат; payroll account рахунок заробітної плати; personal account особовий рахунок; petty cash account рахунок дрібної каси; phoney account фіктивний рахунок • недійсний рахунок; private account рахунок приватної особи • приватний рахунок • особовий рахунок; production account рахунок продукції; profit account рахунок прибутків; profit and loss account рахунок прибутків та збитків; profit and loss appropriation account рахунок розподілу прибутків і збитків; property account рахунок основного капіталу; proprietary account рахунок капіталу; public account рахунок державної установи; purchases account рахунок закупівель; real account реальний рахунок • активний рахунок • стаття балансу; realization account рахунок реалізації; registered account зареєстрований рахунок; reserve account резервний рахунок; revenue account рахунок надходжень; revenue and expense account рахунок надходжень і витрат; running account поточний рахунок • діас. біжучий рахунок; sales account рахунок продажу; savings account ощадний рахунок • ощадна книжка; securities account рахунок цінних паперів; settlement account розрахунковий рахунок; special account особливий рахунок • окремий рахунок; special fund account рахунок фонду спеціального призначення; stock account рахунок капіталу • рахунок цінних паперів; subscriber's account рахунок передплатника • рахунок абонента; subsidiary account допоміжний рахунок; summary account підсумковий рахунок • кінцевий баланс; sundries accounts інші статті бухгалтерського обліку; surplus account рахунок надлишку; suspense account проміжний рахунок • рахунок сумнівних дебіторів; temporary account тимчасовий рахунок; thrift account строковий рахунок • ощадний рахунок; transaction account поточний рахунок • короткостроковий депозит; transfer account рахунок безготівкових розрахунків; trust account довірчий рахунок; vostro account рахунок вост-ро; wage account рахунок, на який перераховується заробітна плата; yearly account річний звіт • річні фінансові звіти • ультимо
  ═════════□═════════
  accounts analysis аналіз статей балансу; account balance сальдо рахунку • залишок на рахунку; account book журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга; account card план рахунків; account category категорія рахунка; account conflict конфлікт між рекламодавцями; account current (A/C) контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок; account day розрахунковий день; accounts department відділ розрахунків • відділ фінансових звітів; account detail докладні дані про банківський рахунок; account entry бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності; account executive керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями; account for current operations рахунок поточних операцій; account form документ бухгалтерського обліку; account for the accumulation of payments рахунок для оплати нагромаджених платежів; account for various payments рахунок для оплати різних платежів • рахунок для різних платежів; account heading заголовок рахунка; account held as collateral рахунок під заставу; account held in foreign currency рахунок в іноземній валюті; account holder власник рахунка; account in the bearer's name рахунок на подавця • рахунок на пред'явника; account ledger бухгалтерський реєстр • бухгалтерська книга; account management керівництво групами клієнтів • керівництво групами клієнтів, які працюють • проведення рахунків; account manager керівник групи клієнтів, які працюють • завідувач відділу реклами; account of charges рахунок витрат • рахунок накладних витрат; account of commission рахунок комісійних платежів; account of disbursements рахунок витрат; account of expenses рахунок витрат • діас. рахунок розходів; account of goods purchased рахунок на закуплені товари; account of heating expenses рахунок витрат на опалення; account of overheads рахунок накладних витрат; account of recourse рахунок з правом звернення • рахунок регресу; account-only cheque чек лише для безготівкового розрахунку; accounts outstanding неоплачені рахунки; account payee cheque чек на рахунок одержувача; account representative консультант зі зв'язків з рекламодавцями; account sales (a. s., A/S) звіт про продаж товару • рахунок про продаж товару; account sheet бланк рахунка; accounts statement звіт про стан рахунків; account stated сальдо рахунка • підведений рахунок; account subject to notice рахунок з повідомленням; account supervisor керівник групи зі зв'язків з рекламодавцями; account terms умови оплати рахунка; account title назва рахунка; account-to-account transfer переказ грошей з одного рахунка на інший; account with overdraft facility рахунок, на якому дозволено овердрафт • рахунок з перевищенням кредитного ліміту • рахунок, на якому дозволено позичати банківські гроші; account with the Treasury рахунок в міністерстві фінансів, скарбниці; for account only тільки для розрахунку; for account and risk of за рахунок і на ризик; on account (o/a) на рахунок належної суми; on a joint account на спільному рахунку; standard manual of accounts посібник правил і порядку ведення рахунків; to adjust an account виправляти/виправити рахунок; to audit accounts проводити/провести ревізію рахунків; to balance an account закривати/закрити рахунок • балансувати/збалансувати статтю розрахунків • підсумовувати/підсумувати рахунок; to charge an account дебетувати рахунок; to charge to an account відносити/віднести на рахунок; to check an account перевіряти/перевірити рахунок; to close an account закривати/закрити рахунок; to credit an account кредитувати рахунок; to debit an account дебетувати рахунок; to draw money from an account списувати/списати з рахунка; to draw on an account брати/взяти гроші з рахунка; to enter on an account зараховувати/зарахувати суму на рахунок; to falsify an account підробляти/підробити рахунок; to freeze an account заморожувати/заморозити рахунок; to have an account with a bank мати рахунок в банку; to keep accounts провадити рахунки • вести рахунки • вести бухгалтерські книги; to make up an account виписувати/виписати рахунок; to open an account відкривати/відкрити рахунок; to operate an account проводити рахунок • вести рахунок; to overdraw an account перевищувати/перевищити залишок на рахунку • перевищувати/перевищити кредитний ліміт на рахунку; to pay an account платити/оплатити рахунок; to pay into an account записувати/записати на рахунок; to render an account представляти/представити рахунок; to run up an account збільшувати/збільшити залишок на рахунку; to settle an account оплачувати/оплатити рахунок • узгоджувати/узгодити суму на рахунку; to set up an account відкривати/відкрити рахунок; to square accounts розплачуватися/розплатитися • розраховуватися/розрахуватися; to transfer to an account переписувати/переписати на рахунок; to verify accounts перевіряти/перевірити рахунки • перевіряти/перевірити правильність ведення рахунків; to withdraw from an account знімати/зняти з рахунка; to write off from an account списувати/списати з рахунка
  account³:: client²; account² ‡ accounts (382); account² — конто (зах. укр., діас, діал.)
  ═════════◇═════════
  рахунок — термін рахунокъ (пор. порахунокъ, рахованье, рахуба), утворений із засвідчуваного з XIV ст. дієслова раховати, < нім. rechnen — лічити, рахувати; запозичення через посередництво польс. (ІУМ: 464); конто < італ. conto — рахунок, розрахунок, звіт < лат. contare — лічити, рахувати, обчислювати; за посередництвом польс. (ЕСУМ 2: 556-557)
  * * *
  рахунок; клієнт; покупець

  The English-Ukrainian Dictionary > account

 • 20 expenses

  (exes)
  бухг., фін. витрати; видатки
  1. кошти або інший вид активів (assets¹), які витрачені або призначені для витрат внаслідок діяльності підприємства; ♦ витрати ведуть до зменшення активів або збільшення заборгованості (liabilities²) внаслідок виплат заробітної плати (wage), зношення (depreciation¹) техніки, устаткування, виплат у страхові фонди, виплат орендної оплати (rent¹) тощо; 2. гроші, які витрачаються на ведення справи і які повертаються працедавцем (employer); ♦ видатки записуються на рахунок витрат (expense account²)
  ═════════■═════════
  absorbed expenses частина накладних витрат, віднесених на незавершене виробництво • витрати, віднесені на операційний рахунок; accompanying expenses супровідні видатки; accrued expenses нараховані витрати • заборгованість; actual expenses фактичні видатки; administrative expenses адміністративні витрати • витрати на адміністративні потреби; advertising expenses видатки на рекламу • витрати на рекламування; agreed expenses узгоджені витрати; allowable expenses витрати, на які існує податкова знижка; amortization expenses амортизаційні відрахування • витрати на амортизацію; annual expenses річні витрати; anticipated expenses передбачені витрати; arbitration expenses арбітражні видатки; assignable expenses прямі витрати; auditing expenses видатки на ревізію • витрати на проведення аудиторської перевірки • витрати на аудит; average expenses середні витрати; bad debt expenses витрати на безнадійні борги; banking expenses банківські видатки; budget expenses кошторис витрат; budgeted expenses кошторисні витрати; building expenses будівельні видатки; business expenses ділові витрати • витрати підприємців • торговельні витрати; calculated expenses підраховані витрати; capitalized expenses капітальні витрати • капіталізовані витрати; carrying expenses поточні витрати; cash expenses грошові видатки; claims expenses витрати на одержання страхового відшкодування; clerical expenses канцелярські витрати; commercial expenses торговельні витрати; compensation expenses компенсаційні витрати; constant expenses постійні витрати; controllable expenses регульовані витрати; current expenses поточні витрати; current operating expenses поточні операційні витрати; custodian expenses витрати, пов'язані зі зберіганням (коштовностей, цінних паперів); customs expenses митні витрати; daily expenses добові видатки; dead expenses непродуктиві витрати • даремні витрати • некорисні витрати; deferred expenses витрати наступного періоду • відстрочені витрати • відкладені видатки; delivery expenses витрати на доставку; depreciation expenses витрати на зношення • амортизаційні відрахування; direct expenses прямі витрати • змінні витрати; directly chargeable expenses витрати, безпосередньо пов'язані з обсягом виробництва; direct manufacturing expenses прямі виробничі витрати; direct shop expenses прямі видатки крамниці; direct store expenses прямі витрати крамниці; discharging expenses витрати на розвантаження; discount expenses витрати за знижкою • витрати за дисконтуванням; distribution expenses витрати на збут; entertainment expenses представницькі витрати; equipment maintenance expenses витрати на установку обладнання; estimated expenses сподівані витрати • передбачені витрати; extra expenses додаткові видатки; extraordinary expenses надзвичайні витрати; factory expenses виробничі витрати; financial expenses фінансові витрати; financing expenses витрати на фінансування; fixed expenses постійні витрати; formation expenses організаційні витрати при реєстрації нового підприємства; forwarding expenses витрати на пересилання товарів; freight expenses витрати на перевезення; general expenses загальні витрати • адміністративні витрати; general operating expenses загальнопідприємницькі витрати; handling expenses витрати на обробку • витрати на опрацювання; hauling expenses витрати на перевезення; incidental expenses побічні видатки; incurred expenses зазнані витрати; indirect expenses непрямі витрати • побічні витрати; indirect manufacturing expenses виробничі накладні витрати; initial expenses початкові витрати; installation expenses витрати на монтаж; insurance expenses витрати на страхування; interest expenses видатки на виплату відсотків; law expenses судові видатки; legal expenses судові видатки • витрати на ведення судової справи; living expenses витрати на життя; loading expenses вантажні витрати; maintenance expenses витрати на технічне обслуговування; management expenses витрати на управління; manufacturing expenses загальновиробничі видатки • загальновиробничі накладні витрати • виробничі витрати; marketing expenses торговельні витрати • витрати на організацію збуту; material expenses матеріальні витрати; miscellaneous expenses різноманітні накладні витрати; noncontrollable expenses нерегульовані витрати; nonoperating expenses витрати, не пов'язані з основним видом діяльності; office expenses канцелярські видатки; operating expenses операційні витрати • поточні видатки • експлуатаційні витрати; organizational expenses організаційні витрати; out-of-pocket expenses змінні витрати (у транспортних операціях) • наявні видатки • кишенькові витрати; overhead expenses накладні витрати; packing expenses витрати на пакування; particular expenses особливі витрати; per capita expenses витрати на душу населення; period expenses витрати звітного періоду; permissible expenses дозволені витрати; personal expenses особисті витрати; petty expenses дрібні витрати; planned expenses плановані витрати; pocket expenses кишенькові витрати; preliminary expenses підготовчі витрати • витрати на формування; prepaid expenses авансовані кошти • заздалегідь оплачені витрати • витрати, які проведені авансом; preparation expenses витрати на підготовчі операції; processing expenses видатки на обробку; professional expenses витрати на послуги спеціаліста; promotional expenses витрати на стимулювання збуту; promotion and sales expenses витрати на рекламу і збут; publicity expenses рекламні видатки; quality expenses витрати на забезпечення якості; reasonable expenses обґрунтовані витрати; recovery expenses витрати на інкасо; recurring expenses періодичні витрати; reimbursed expenses відшкодовувані витрати; reinsurer's expenses витрати перестрахувальника; relocation expenses витрати, пов'язані з переміщенням; removal expenses витрати на переїзд • витрати на переміщення; rent expenses витрати на оренду; repair expenses ремонтні витрати; running expenses поточні витрати; salvage expenses витрати на рятування вантажу; segment expenses операційні витрати; selling expenses торговельні витрати • витрати на збут продукції; service expenses витрати на обслуговування; shipping expenses видатки на перевезення; standing expenses постійні витрати; storage expenses витрати на зберігання; sundry expenses різні витрати • інші витрати; total expenses загальні витрати; towage expenses витрати на буксирування; trade expenses торговельні витрати; transhipment expenses витрати на перевантаження; transportation expenses транспортні витрати • перевозові витрати; travelling expenses подорожні видатки • витрати у відрядженні; uncontrollable expenses нерегульовані витрати; unforeseen expenses непередбачені витрати; unloading expenses видатки на розвантаження; unscheduled expenses позапланові витрати; variable expenses змінні витрати; warranty expenses витрати на гарантований ремонт; wheeling expenses повторювані витрати; working expenses поточні видатки • виробничі видатки • експлуатаційні витрати
  ═════════□═════════
  less expenses відраховуючи видатки; minus expenses відраховуючи видатки; free of expenses без витрат; expenses charged forward з післяплатою за витрати; expenses deducted відраховуючи видатки; expenses for the account of витрати на рахунок кого/чого; expenses for protesting a bill витрати на опротестування векселя; expenses in foreign exchange валютні витрати; expenses of carriage витрати на перевезення; expenses of the carrier видатки фрахтівника; expenses of collection витрати на інкасування; expenses of discharge видатки на розвантаження; expenses of haulage видатки на перевезення; expenses of the insured видатки страхувальника; expenses of the parties витрати сторін; expenses of production витрати виробництва; expenses of representation представницькі витрати; expenses of reproduction витрати на відтворення; expenses of shipping витрати на перевезення; expenses of storage видатки на зберігання; expenses of trackage витрати на перевезення; expenses of transhipping витрати на перевантаження; expenses of transportation видатки на перевезення; expenses on materials видатки на матеріали; expenses on patenting procedure витрати на патентування; expenses on repairs витрати на ремонт; expenses prepaid витрати, оплачені заздалегідь; to absorb expenses брати/взяти на себе витрати • оплачувати/оплатити видатки; to allocate expenses розподіляти/розподілити витрати; to apportion expenses розподіляти/розподілити витрати; to assess expenses оцінювати/оцінити видатки; to bear expenses брати/взяти на себе витрати; to calculate expenses підраховувати/підрахувати витрати; to charge expenses to the account of відносити/віднести витрати на рахунок кого/чого; to claim expenses заявляти/заявити витрати • заявляти/заявити видатки; to compensate for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to cover expenses покривати/покрити видатки; to curtail expenses скорочувати/скоротити витрати • зменшувати/зменшити витрати; to defray expenses покривати/покрити витрати; to double expenses подвоювати/подвоїти витрати • збільшувати/збільшити витрати вдвічі; to estimate expenses оцінювати/оцінити витрати • підраховувати/підрахувати приблизно витрати; to halve expenses зменшувати/зменшити витрати наполовину • ділити/поділити витрати навпіл; to increase expenses збільшувати/збільшити видатки; to incur expenses зазнавати/зазнати витрат • витрачатися; to indemnify for expenses виплачувати/виплатити (кому) за видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to itemize expenses перераховувати/перерахувати витрати по пунктах; to limit expenses обмежувати/обмежити витрати; to meet expenses сплачувати/сплатити видатки; to offset expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to participate in expenses ділити/поділити витрати; to pay expenses оплачувати/оплатити витрати • сплачувати/сплатити витрати; to pool expenses організовувати/організувати витрати об'єднаною компанією; to prepay expenses оплачувати/оплатити витрати заздалегідь; to recompense expenses компенсувати витрати • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover expenses одержувати/ одержати відшкодування за видатки; to reduce expenses зменшувати/зменшити витрати; to refund expenses відшкодовувати/відшкодувати витрати; to reimburse expenses повертати/повернути видатки • відшкодовувати/відшкодувати витрати; to repay expenses повертати/повернути гроші за видатки • відшкодовувати/ відшкодувати витрати; to save on expenses заощаджувати/заощадити на видатках; to share expenses поділити видатки; to waive expenses звільняти/звільнити від видатків • покривати/ покрити видатки
  * * *
  затрати; витрати; витрати ( які підлягають відшкодуванню)

  The English-Ukrainian Dictionary > expenses

См. также в других словарях:

 • current liabilities — n. Liabilities that are part of normal business operations and that will be repaid within a year. The Essential Law Dictionary. Sphinx Publishing, An imprint of Sourcebooks, Inc. Amy Hackney Blackwell. 2008 …   Law dictionary

 • Current Liabilities — A company s debts or obligations that are due within one year. Current liabilities appear on the company s balance sheet and include short term debt, accounts payable, accrued liabilities and other debts. Essentially, these are bills that are due …   Investment dictionary

 • current liabilities — short term debts such as bank overdraft, creditors and provisions set aside to pay taxation and other commitments (for example, holiday or long service leave) and expected to come due within one year of the Balance Sheet. Glossary of Business… …   Financial and business terms

 • Current liabilities — Amount owed for salaries, interest, accounts payable and other debts due within 1 year. The New York Times Financial Glossary * * * current liabilities current liabilities ➔ liability * * *    The short term financial commitments of a company,… …   Financial and business terms

 • current liabilities — Amounts owed by a business to other organizations and individuals that should be paid within one year from the balance sheet date. These generally consist of trade creditors, bills of exchange payable, amounts owed to group and related companies …   Accounting dictionary

 • current liabilities — Amounts owed by a business to other organizations and individuals that should be paid within one year from the balance sheet date. These generally consist of trade creditors, bills of exchange payable, amounts owed to group and related companies …   Big dictionary of business and management

 • Current liabilities —   A debt or other obligation that must be discharged within one year or the normal operating cycle of the utility by expending a current asset or the incurrence of another short term obligation. Current liabilities include accounts payable, short …   Energy terms

 • current liabilities — An obligation that will be paid in the ordinary course of a business or within one year. A current liability is paid by expending a current asset. The phrase current liability carries with it the idea of a liability that is presently enforceable …   Black's law dictionary

 • current liabilities — An obligation that will be paid in the ordinary course of a business or within one year. A current liability is paid by expending a current asset. The phrase current liability carries with it the idea of a liability that is presently enforceable …   Black's law dictionary

 • current liabilities — section of a balance statement which details the debts that a business must repay during the current year (Accounting) …   English contemporary dictionary

 • current liabilities in foreign currency — foreign currency debt that a business is obliged to repay during the current year …   English contemporary dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»