Перевод: с испанского на болгарский

cuidado+al+pasar+la+calle

 • 1 calle

  f 1) улица; 2) спорт. писта; 3) прен. улицата, хората; calle de la amargura продължително страдание; calle peatonal улица без автомобилно движение; abrir calle прен., разг. проправям път; alborotar la calle прен., разг. смущавам съседите; azotar calles прен., разг. скитам безделно; calle hita loc adv от къща на къща; doblar la calle завивам; ir desempedrando las calles препускам (на кон, с кола).

  Diccionario español-búlgaro > calle

 • 2 cuidado,

  a 1. adj грижещ се, загрижен; 2. m 1) грижа, внимание; 2) грижа, опасение, загриженост, безпокойствие; cuidado,s intensivos мед. интензивно отделение; Ўcuidado,! внимание!; de cuidado, опасен; estar uno de cuidado, разг. тежко болен съм; salir de (su) cuidado, una mujer прен. раждам; sin cuidado, спокоен, безпроблемен; Ўno tenga cuidado,! бъдете спокоен!; correr una cosa al cuidado, de uno натоварен съм с нещо, отговарям за него.

  Diccionario español-búlgaro > cuidado,

 • 3 pasar

  1. tr 1) превозвам, пренасям; 2) прекарвам контрабанда; 3) преминавам, преброждам (река); 4) спорт. подавам (топка); 5) повишавам (в служба); 6) издържам, прекарвам (болест); 7) бегло прочитам (документ); 8) издържам (изпит); 9) изпреварвам, превъзхождам, надминавам; 10) прекарвам ( времето си), посвещавам го на нещо; 11) пресичам, прекосявам; 12) предавам, изпращам; pasar un recado предавам съобщение; 13) минавам отвъд, оттатък; pasar la raya минавам чертата (също intr и prnl); 14) прониквам, пронизвам; 15) предавам, премествам; 16) поглаждам, прекарвам леко отгоре (ръка, гребен и др.); 17) вкарвам; 18) прецеждам; 19) пресявам; 20) гълтам; 21) пропускам, не зачертавам, не поправям (грешки, недостатъци); 22) премълчавам; 23) преструвам се, че не разбирам; 24) уча (частно); 25) стажувам при адвокат или лекар; 26) суша на слънце или въздух; 27) движа се, премествам се; 28) прожектирам филм; 29) присъждам, давам; 2. intr 1) преминавам, минавам (отнякъде); 2) предавам се, разпростирам се, заразявам (и като prnl); 3) променям се, превръщам се в друго (подобрявам се, развалям се); 4) разполагам с необходимото, за да живея; 5) пасувам (в игра на карти); 6) разпространявам се (за новини и др.); 7) с предл. a + inf пристъпвам към реализиране на действието, изразено с инфинитива; минавам, преминавам; 8) умирам (винаги с уточняващ израз); pasar a la mejor vida минавам в отвъдното, в по-добрия живот; 9) живея добре, в добро здраве съм (с adv bien) или живея зле, в лошо здраве съм (с adv mal); 10) минавам, протичам (за време); 11) издържам, изтрайвам още време; 12) спирам, отминавам (и prnl); pasar la cólera минава ми яда; 13) придвижвам се, разглеждам се (за въпрос); 14) прен. бегло преминавам (за мисъл, впечатление); 15) с предл. por + adj минавам за, вземат ме за; pasar por discreto (tonto) минавам за дискретен (глупав); 16) с предл. sin + sust мога без нещо, минавам си без него; 3. impers случва се, става; 4. prnl 1) сменям партията си, минавам на противоположната страна, дезертирам; 2) преставам да съществувам, изчерпвам се; 3) изтривам се, изличавам се от паметта; 4) презрявам, загнивам, увяхвам, развалям се; 5) минавам от мода; 6) изгасвам ( за пламък), стопявам се (за сняг) и т. н.; 7) разгарям се добре (за въглища); 8) мисля се за нещо повече от другите; прекалявам; 9) прецеждам, пропускам малко по малко; lo pasado, pasado миналото, минало; трябва да бъде забравено; pasar a mayores прен. придобивам тежест; pasar de algo, pasar de todo разг. все ми е едно; pasar de largo отминавам, не обръщам внимание; pasar en blanco (en claro) una cosa пропускам нещо, не го споменавам; pasar las de Caín страдам ужасно; pasarlo живея, карам я; їcómo lo pasas? как я караш (как живееш, как си със здравето и т. н.)?; pasar miedo изпитвам страх, преживявам уплаха; pasar uno por una cosa понасям нещо, преживявам нещо, изстрадвам; pasar por alto alguna cosa прен. пропускам, не споменавам, отминавам нещо; pasar por encima прен. а) оставам над неприятностите; б) прен. изпреварвам някого в службата; pasarse de listo прен. греша, мислейки се за много умен; pasar revista приемам военен парад; se me ha pasado de memoria разг. излезе ми от главата.

  Diccionario español-búlgaro > pasar

 • 4 poner

  1. tr/intr 1) поставям, слагам; 2) снасям (яйца); 3) написвам; 4) установявам, определям; 5) давам поръчение; 6) подавам (молба); 7) давам (пример); 8) измислям (прякор); 9) обличам (дреха); 10) залагам (на хазартна игра); 11) хващам се на бас; 12) облагам с данъци; 13) предполагам, приемам; pongamos que esto sucedió así да приемем, че това е станало така; 14) прилагам, приспособявам; 15) пускам в действие; poner la radio пускам радиото; 16) прожектирам филм, давам представление; 17) излагам, подлагам на риск; 18) увеличавам тегло; 19) казвам, изразявам; 20) обиждам; 21) с предл. a + inf започвам да изпълнявам действието, обозначено от глагола в инфинитив: poner a asar започвам да пека; ponerse a escribir започвам да пиша; 22) с предл. en + същ. име, изпълнявам действието, на което отговаря името: poner en duda съмнявам се; 23) с някои имена, предизвиквам това, което те означават: poner miedo предизвиквам страх; 24) налагам, изисквам; poner a prueba изпитвам, поставям на изпитание; 25): poner a uno de (por) + същ. име отнасям се като към...; poner a uno de ladrón отнасям се с някого като към крадец; poner una carta a alguien написвам писмо някому; poner condiciones поставям условия; poner cuidado, poner (la) atención (en) внимавам, съсредоточавам вниманието си върху; poner la firma слагам подпис, подписвам; poner un gesto serio придобивам сериозен израз; poner la mesa слагам маса; poner motes измислям прякори; poner el sello залепвам пощенска марка; poner un telegrama изпращам телеграма; їcuàntos años me pone Usted? колко години ми давате?; pongamos el caso que да допуснем, че; употреба с прилагателно: poner furioso разгневявам; poner colorado прен. карам някого да се изчерви; употреба с предлози: poner a cero поставям на нулево положение; poner al corriente държа в течение; poner al día актуализирам, модернизирам; poner bajo tutela поставям под опека; poner en actividad пускам в действие; poner en la calle разг. изхвърлям на улицата; poner en conocimiento (de) довеждам до знанието на; poner en juego прен. поставям на карта; poner en limpio преписвам на чисто; poner en marcha пускам в ход; poner en movimiento пускам в движение; poner entre comillas поставям в кавички; poner por condición поставям като условие; poner algo de manifiesto правя явен, показвам; poner de (por) nombre назовавам, давам име; poner en claro изяснявам, обяснявам ясно; poner tibio a uno прен., разг. говоря зле за някого или сурово мъмря някого; 2. prnl 1) залязвам (за слънцето); 2): ponerse bien обличам се добре, подобрявам положението си; 3) изцапвам се, изпълвам се; 4) явявам се, пристигам на определено място; 5): ponerse + con сравнявам се с някого; употреба с прилагателно: poner bueno оздравявам; poner colorado изчервявам се; poner furioso разгневявам се; poner malo разболявам се; употреба с предлози: poner al corriente поставям се в течение; poner bien con alguien сдобрявам се с някого; poner de acuerdo con съгласявам се с; договарям се с; poner de pie, poner derecho изправям се; poner de rodillas коленича.

  Diccionario español-búlgaro > poner

 • 5 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 6 aduana

  f митница; pasar por todas las aduanas прен., разг. минавам през всякакви проверки и изпитания; franco de aduanas безмитен.

  Diccionario español-búlgaro > aduana

 • 7 agache

  1. m Кол. лъжа, измама; 2.: de agache loc adj Екв. второстепенен, маловажен; pasar de agache Екв. спотайвам се ( в игра).

  Diccionario español-búlgaro > agache

 • 8 alto1,

  a 1. adj 1) висок (за местност); 2) висок, голям; hombre alto1, висок човек; alto1,a tensión а) ел. високо напрежение; б) високо кръвно; 3) горен (етаж); 4) намиращ се на по-високо, по-висок; 5) горен (за течение на река); 6) представителен, възвишен (личност); 7) пълноводен (река); бурен (море); 8) прен. висок, рязък (звук, глас); 9) прен. тежък (престъпление); alto1,a traición държавна измяна; 10) висок, превъзходен (за качество); 11) късен (за час); 12) далечен, древен; 13) разгонен (за самка); 14) важен, от висока категория; 15) прен. мъчен, труден (за разбиране или изпълнение); 16) прен. дълбок, солиден, здрав; 17) прен. прекален, много висок (за цена); 2. m 1) височина; 2) възвишение, хълм; 3) етаж; 4) муз. алт (за глас); 3. adv 1) отгоре; 2) високо; силно; pasar por alto1, пропускам, премълчавам, незачитам; por todo lo alto1, adv прен., разг. много добре, отлично.

  Diccionario español-búlgaro > alto1,

 • 9 andar1

  1. intr 1) вървя; 2) движа се; 3) работя, функционирам; 4) прен. има; 5) прен. разбирам от нещо, вещ съм; 6) с предл. con, sin + същ. имам или не това, което изразява съществителното; andar1 con cuidado внимавам; 7) с предл. a + същ. pl раздавам (получавам) това, което означава съществителното (обикн. шамари, ритници и др.); 8) разг. отивам; 9) съм, намирам се; 10) прен. намирам се в дадено състояние; andar1 ocupado зает съм; andar1 bueno чувствам се добре; andar1 malo болен съм; andar1 con fiebre втриса ме; 11) минавам (за времето); 12) с gerundio означава действие; andar1 corriendo бягам; andar1 cazando ходя на лов; 2. tr изминавам, обикалям; 3. prnl 1) с предл. a + inf занимавам се с, отдавам се на, започвам да + значението на гл. в inf; 2) с предл. con, en използвам; andarse con bromas шегувам се; 4. interj Ўanda! 1) разг. я виж ти! брей! (радост, изненада и др.); 2) за окуражаване, молба и настояване да се направи нещо: ЎAnda, acompбсame! - Хайде, придружи ме! andar1 derecho разг. държа се, както трябва; andar1se por las ramas прен. заобикалям, усуквам, увъртам; не отивам директно към главното, основното; todo se andarà разг. ще му дойде времето ( за извършване или последване на нещо).

  Diccionario español-búlgaro > andar1

 • 10 arma

  f 1) оръжие; arma blanca хладно оръжие; arma de doble filo нож с две остриета (прен., букв.); arma de fuego огнестрелно оръжие; arma arrojadiza което се хвърля с ръка или се изстрелва с лък, прашка и др.; arma ofensiva оръжие за нападение; 2) pl род оръжие; 3) pl въоръжение; снаряжение; 4) pl прен. оръдия, средства; 5) герб (държавен, семеен); 6) войска; 7) военна професия; alzarse en armas бунтувам се; de armas tomar adj прен. енергичен, решителен, опасен; hacer uno sus primeras armas разг. започвам някаква дейност; medir las armas прен. съпернича; кръстосвам шпагите с някого; pasar por las armas разстрелвам; presentar las armas воен. отдавам военни почести (на високопоставени лица); descansar las armas воен. снемам оръжието долу; hacerse uno a las armas прен. свиквам, приемам нещо, наложено от необходимостта; rendir las armas предавам оръжията си на врага.

  Diccionario español-búlgaro > arma

 • 11 aro

  m 1) обръч; 2) подпорка (на маса); 3) обръч за игра на крикет; 4) Арж., Кол., Ч., Ур. обица; entrar (pasar) por el aro прен., разг. изпълнявам нещо, дори и да не искам.

  Diccionario español-búlgaro > aro

 • 12 bandeja

  f поднос; pasar la bandeja събирам помощи; servir (poner) algo en bandeja разг. поднасям нещо на тепсия, наготово.

  Diccionario español-búlgaro > bandeja

 • 13 bola

  f 1) топка; 2) билярдна топка; 3) pl вулг. тестиси; 4) разг. бицепс; 5) прен., разг. лъжа, измама; a bola vista прен. открито; hacer bolas прен., разг. бягам от училище, работа; dejar que ruede la bola прен., разг. а) оставям нещата да следват своя ход на развитие; б) наблюдавам с безразличие; en bolas adv вулг. разголено; pasar la bola прен., разг. безотговорен съм, прехвърлям топката някому; dar bola a uno прен. Арж., Ч., Пер., Ур. обръщам внимание, придавам му значение.

  Diccionario español-búlgaro > bola

 • 14 chapetón1

  m проливен дъжд, порой; pasar el chapetón1 прен., разг. отминавам (за опасност, неприятност).

  Diccionario español-búlgaro > chapetón1

 • 15 charco

  m малка локва; pasar uno el charco прен., разг. а) отминавам лошото; б) тръгвам за Америка или се връщам оттам.

  Diccionario español-búlgaro > charco

 • 16 consulta

  f 1) съвет, съвещание; 2) консултация, допитване; 3) медицински преглед, консулт; pasar consulta приемам пациенти; 4) съвет, препоръка.

  Diccionario español-búlgaro > consulta

 • 17 cristiano,

  a 1. adj християнски; 2. m 1) християнин; 2) прен. брат, близък (човек); 3) прен., разг. вино, разредено с вода; 4) прен. човешко същество; por la calle no pasa ningún cristiano, разг. по улицата не минава жив човек; hablar uno en cristiano, прен., разг. а) говоря разбрано, по човешки; б) говоря на испански.

  Diccionario español-búlgaro > cristiano,

 • 18 crujía

  f 1) дълъг коридор в сграда; 2) голяма зала с два реда легла (в болница); pasar crujía прекарване на престъпник през коридор от две редици хора, които го бият с пръчки; pasar (sufrir) crujía прен., разг. преживявам труден период, болест, лишения; crujía de piezas редица предмети.

  Diccionario español-búlgaro > crujía

 • 19 cuenta

  f 1) смятане, изчисление; 2) отчет; сметка; статия в бюджета; 3) значение, важност; hombre de cuenta важна личност; de poca cuenta незначителна личност; tener en poca cuenta не ценя, не отдавам значение; 4) зърно (на броеница, гердан, огърлица); pasar las cuentas моля се с молитвена броеница; cuenta de perdón броеница, по-голяма от молитвената; 5) брой на нишките в тъкан; 6) причина, обяснение, отчет; 7) грижа, задължение, дълг; 8) обмисляне, внимание; 9) полза, изгода; cuenta bancaria икон. банкова сметка; cuenta de ahorro икон. спестовна сметка; cuenta de clearing икон. клирингова сметка; cuenta de depósito икон. депозитна сметка; cuenta deudor икон. дебитна сметка; cuenta nominal икон. лична сметка; cuenta corriente текуща сметка; extracto de cuenta извлечение от сметка; por cuenta propia (ajena) за своя (чужда) сметка; dar cuenta давам сметка, отчитам се; la cuenta de la vieja прен., разг. смятам на пръсти, с броеница или по друг начин; a cuenta de за сметка на; ajustar cuentas разг. разчиствам си сметките; abrir, armar (cerrar la) cuenta откривам (закривам) сметка; con cuenta y razón точно, справедливо; cuenta y razón conserva (sustenta) la amistad чисти сметки, добри приятели; en resumidas cuentas накратко; entrar uno en cuentas consigo прен. правя си равносметка; hacer uno la cuenta sin la huéspeda разг. правя си сметката без кръчмар; sin darse uno cuenta несъзнателно, без да си давам сметка; tener en cuenta имам предвид, съобразявам се; darse cuenta осъзнавам, давам си сметка.

  Diccionario español-búlgaro > cuenta

 • 20 de2

  prep 1) притежание: la casa de mis sueños къщата на (от) моите мечти; 2) място, произход: soy de Bulgaria аз съм от България; 3) материя, вещество: vaso de plata сребърна чаша; 4) добив: carbón de leña дървени въглища; 5) направа: abrigo de piel кожено палто; 6) съдържание: un plato de asado порция печено; 7) раздяла: lejos de mí далече от мен; 8) качество: hombre de valor смел мъж; 9) темата, за която става дума за, при: hablamos del arte говорим за изкуство; 10) промеждутък от време, разстояние от, с: de febrero a febrero от февруари до февруари; 11) причина, поради: lo hizo de amor (de làstima) направи го от любов (от милост); 12) време: de noche нощем, през нощта; 13) начин: vestirse de novia обличам се като булка; 14) с inf като допълнение: es hora de hablar време е за говорене; 15) вместо съюза si; de saberlo yo antes ако знаех това по-рано; 16) в адвербиални изрази: de pie прав, изправен; de buena gana охотно, с желание; 17) за определяне или конкретизиране на нарицателно име: el mes de noviembre, la ciudad de Toledo; 18) между прилагателни, означаващи състрадание, ирония, презрение и собствено име: El bueno de Pedro; 19) означава връзка, следствие: de eso se sigue от това следва; 20) пред un, una изразява бързо извършване на действието: de un salto se puso en la calle с един скок се намери на улицата; 21) израз на съжаление, оплакване: Ўpobre de mi hermano! бедният ми брат!; Ўay de mí! горкият аз!; 22) вм. por: de vergüenza no salió a la calle от срам не се показа на улицата; de ti a mí, de usted a mí, etc между нас двамата, за нас двамата.

  Diccionario español-búlgaro > de2

См. также в других словарях:

 • cuidado — (Del lat. cogitatum, pensamiento.) ► sustantivo masculino 1 Interés y atención que se pone en hacer una cosa: ■ ten cuidado con la porcelana. SINÓNIMO esmero 2 Trabajo u ocupación que corresponde a una persona: ■ el cuidado de la casa es cosa… …   Enciclopedia Universal

 • Calle 7 (primera temporada) — Saltar a navegación, búsqueda Calle 7 «Nadie nos para» Título Calle 7 Género Juvenil familiar Presentado por Martín Cárcamo Jean Philippe Cretton País de origen …   Wikipedia Español

 • Mano — (De hermano.) ► sustantivo México Tratamiento popular, cariñoso o de confianza, que se emplea para dirigirse a hermanos o amigos. TAMBIÉN manito (Del lat. manus.) ► sustantivo femenino 1 ANATOMÍA Parte del cuerpo humano que va desde la muñeca… …   Enciclopedia Universal

 • Episodios de Charmed — Anexo:Episodios de Charmed Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie Charmed. La serie comenzó el 7 de octubre de 1998 y acabó el 1 de mayo de 2006, con 178 capítulos emitidos Contenido 1 Primera Temporada 2 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Charmed — La siguiente es una lista de episodios de la serie Charmed. La serie comenzó el 7 de octubre de 1998 y terminó el 21 de mayo de 2006, con 178 episodios emitidos hasta la octava temporada. Contenido 1 Temporadas 1.1 Lista de Episodios 2 Primera… …   Wikipedia Español

 • Catedral Metropolitana de Medellín — Saltar a navegación, búsqueda Este artículo trata sobre una catedral colombiana. Para otras catedrales metropolitanas, véase Catedral Metropolitana. Catedral Basílica …   Wikipedia Español

 • Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter — Se ha sugerido que este artículo o sección sea fusionado en Anexo:Personajes de Harry Potter (discusión). Una vez que hayas realizado la fusión de artículos, pide la fusión de historiales aquí …   Wikipedia Español

 • Todos los Personajes de Harry Potter — Anexo:Todos los Personajes de Harry Potter Saltar a navegación, búsqueda J.K. Rowling es la autora de la saga de Harry Potter. En la serie Harry Potter , escrita por J.K. Rowling, Hay mas de 600 personajes, acontinucacion estan todos. Esta lista… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Detective Conan — A continuación se presenta un listado de episodios de la serie Detective Conan, con su título original japonés (romanji y kanji), su traducción en español a partir del título original y el título del doblaje en España y en Hispanoamérica. Como… …   Wikipedia Español

 • Episodios de Friends — Anexo:Episodios de Friends Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de episodios de la serie estadounidense Friends que en total tiene 236 episodios. Contenido 1 Primera Temporada: 1994 1995 2 Segunda temporada: 1995 1996 3 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de El Chavo (serie animada) — La siguiente es una lista de capítulos de la serie animada El Chavo, que empezó a emitirse el 21 de octubre de 2006. Hasta el 2 de junio de 2011 se han emitido 4 temporadas y 100 episodios de esta serie. Contenido 1 Temporadas 2 Episodios 2.1… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.