Перевод: с испанского на болгарский

cuando+se+entere+me+mata

 • 1 cuando

  adv 1) когато; 2) в случай че; даже ако; щом, ако; cuando es irrealizable un intento, їa qué porfiar en vano? когато (щом, ако) нещо не може да стане, защо да упорствам напразно?; de vez en cuando (de cuando en cuando) понякога, отвреме навреме; cuando màs (mucho) най-много; cuando menos най-малко.

  Diccionario español-búlgaro > cuando

 • 2 cuándo

  adv interr 1) кога; 2) понякога..., понякога (друг път)...; siempre està sonriendo, cuándo con motivo, cuándo sin él винаги се усмихва, понякога с повод, друг път безпричинно; 3) с характер на същ.: el cómo y el cuándo, їhasta cuándo? докога?; їde cuándo acà? откога?

  Diccionario español-búlgaro > cuándo

 • 3 mata

  f 1) храст; шубрак; 2) място, обрасло с храсталак; 3) фиданка; стъбло; 4) плантация; 5): mata de pelo кичур коса; 6) Вен. горичка; 7) Куб. дърво, храст; 8) Ч. обвивка на кочан (царевица); saltar de la mata а) прен., разг. показвам се пред хората; б) разкривам се; a salto de mata прен. бегло, набързо; seguir hasta la mata прен. ожесточено преследвам някого.

  Diccionario español-búlgaro > mata

 • 4 acá

  adv 1) (за място) тук, насам; màs acá по-насам; de acá para allà оттук дотам; 2) тук, на този свят; 3) разг. този или тези, които говорят (разговарят); 4) разг. този тук, наблизо; 5) (за време): de ayer acá от вчера до днес; desde entonces acá оттогава насам; de cuàndo acá откога насам?

  Diccionario español-búlgaro > acá

 • 5 aun

  conj дори, даже; aun cuando вж. aunque; aun así въпреки това, при все това; ni aun вж. ni siquiera; aun si дори ако.

  Diccionario español-búlgaro > aun

 • 6 caballo

  m 1) кон; 2) кон (шах); 3) жребец; 4) спорт. кон (уред); 5) арх., зид. триъгълна рамка с наковани греди, върху които се редят керемидите; 6) жарг. хероин; padre caballo жребец (за разплод); caballo vapor (de fuerza) конска сила; soldado de a caballo кавалерист; caballo de Troya Троянски кон; прен. измама, клопка; caballo de batalla прен. най-силната страна или аргумент на някого или нещо; главната точка в един спор; a mata caballo loc adv прибързано, набързо.

  Diccionario español-búlgaro > caballo

 • 7 como

  o cómo 1. adv 1): їcómo? o Ўcómo! (въпр. и възкл.) как?; как?; їcómo està el enfermo? как е болният; їa cómo estàn las fresas? как вървят (каква е цената на) ягодите?; no sé cómo agradecerle не зная как да Ви благодаря; Ўcómo llueve! как вали!; 2) както (за начин); hazlo como te digo (ind) направи го, както ти казвам (известно, определено); hazlo como quieras (subj) направи го, както искаш (неизвестно, неопределено); 3) като (сравнение); se quedó como muerto застина като мъртъв; 4) като (в качеството си на); asiste a la boda como testigo присъства на сватбата като свидетел; 5) около, приблизително; eran como las siete беше около седем часа; 2. conj 1) че; veràs como llega tarde ще видиш, че ще закъснее; 2) щом, когато; como llegamos a casa... щом пристигнахме вкъщи...; 3) тъй като, понеже; como recibí tarde el aviso... тъй като получих късно съобщението...; 4) все едно, като че ли; (como si + subj como que + ind) como si estuviera loco... като че ли е полудял...; lo sé de fijo, como que ocurrió delante de mí знам го със сигурност, все едно (като че ли) се е случило пред очите ми; 5) ако (+ subj) como no me digas la verdad, te dejo ако не ми кажеш истината, те оставям; 3. като същ.: el cómo y el cuàndo въпросите как и кога; 4. interj Ўcómo! как!; їcómo así? как така?; їcómo no? как не, разбира се.

  Diccionario español-búlgaro > como

 • 8 en

  prep 1) употребява се за обозначение на място а) в (във); està en su habitación в стаята си е; б) върху; en la biblioteca върху библиотеката; en la mesa върху масата; 2) начин на пътуване: с (със) ir en (avión, coche) пътувам с(ъс) (самолет, автомобил); 3) за обозначение на време: през; Esto sucedió en verano това се случи през лятото; de día en día от ден на ден; de vez en cuando отвреме-навреме; 4) за обозначение на начин: а) на, в; en broma на шега; en serio сериозно; en favor de в полза на; en honor de в чест на; en voz (baja) alta на (тих) висок глас; б) по; le conocí en la voz разпознах го по гласа; 5) за обозначение на съдържание: с, в, по; pagan en billetes плащат с банкноти; entendido en música вещ е, специалист е по музика; en espiral във форма на спирала; 6) употребява се в многобройни адвербиални изрази: en cambio в замяна; en vez de вместо; en absoluto абсолютно; en efecto в действителност; en vano напразно; en secreto тайно; en proyecto в проект.

  Diccionario español-búlgaro > en

 • 9 espina

  f 1) трън, бодил; 2) кост (на риба); 3) тресчица (от дърво); 4) анат. гръбнак, гръбначен стълб; 5) прен. опасение, безпокойство, грижа, съмнение, подозрение; 6) прен. трудност, пречка, щета; darle a uno mala espina una cosa прен., разг. кара ме да се тревожа, безпокои ме; dejar a uno la espina en el dedo прен., разг. не излекувам докрай; estar en espinas в трудно положение съм; estar en la espina прен., разг. приличам на клечка от слабост; la espina cuando nace, la punta lleva delante proverb човек се ражда с наклонностите си; sacar la espina прен. изкоренявам злото, премахвам проблема; sacarse uno la espina прен. най-накрая си показвам рогата, правя или казвам дълго потискано нещо; tener a uno en espinas прен., разг. държа някого като на тръни.

  Diccionario español-búlgaro > espina

 • 10 hierro

  m 1) желязо; 2) железен връх (на оръжие); 3) прен. оръжие; железен инструмент; 4) pl вериги, окови, пранги; 5) арматура; 6) дамг€ (за добитък); quitar hierro прен. не отдавам значение на нещо; hierro colado (fundido) чугун; hierro dulce чисто желязо; hierro forjado ковано желязо; hierro laminado валцувано желязо; de hierro adj прен. твърд, железен (здраве, характер и т. н.); quien (el que) a hierro mata, a hierro muere който нож вади, от нож умира; machacar (martillar) en hierro frío прен., разг. губя си времето с нещо, което не подлежи на корекция.

  Diccionario español-búlgaro > hierro

 • 11 matar

  1. tr 1) убивам, умъртвявам; 2) гася (огън, вар); 3) прен. разорявам, унищожавам; 4) прен. уморявам, дотягам; 5) жив. смекчавам тон; 6) карт. бия, убивам (чужда карта); 7) шахм. давам мат; 8) правя матов; 9) слагам пощенски щемпел върху залепените марки; 10) намалявам скоростта; силата на нещо; 11) прен., разг. утолявам глад, жажда и т. н.; 12) прен. отчайвам, изненадвам; 13) прен. причинявам неудобство; este niño me mata con tantas preguntas това дете ме убива с толкова въпроси; 14) прен. насилвам, притискам, потискам; matar el tiempo прен. убивам времето; estar a matar con alguien прен. във вражда съм с някого; màtalas callando прен. ловък човек; 2. intr извършвам клане на свине; 3. prnl 1) изпълнявам непосилна работа; 2) мъча себе си, самоубивам се, опечалявам се; 3) претрепвам се от работа; entre todos la matamos прен., разг. присмял се хърбел на щърбел; matarse por una cosa прен. умирам за нещо, мило и драго давам; Ўque me maten si...! разг. да ме убият ( Господ да ме убие), ако не е истина!

  Diccionario español-búlgaro > matar

 • 12 más

  1. adv 1) повече; más y más; cada vez más все повече и повече; de más твърде, в повече, излишно; 2) по-дълго, още; 3) освен това; a más de освен това, извън това; 4) сравнителна степен: по-; más allà по-нататък; a más y mejor много; sin más ni más без всякаква причина, изведнъж, без никакъв повод; ni más ni menos ни повече, ни по-малко; точно; a más correr с все сила; cuando más най-много; a lo más; todo lo más най-много, колкото се може повече; los más болшинство; a más no poder всичко възможно; de lo más много, от най-...; el que más y el que menos всеки, всеки един; en más в най-голяма степен, най-много, повече от; más o menos горе-долу, приблизително; más que освен, само (изключение); más tarde o más temprano рано или късно, все някога; por más que колкото и да, въпреки че; sin más acà ni más allà разг. а) открито, без заобикалки; б) безпричинно, прибързано; sus más y sus menos разг. трудности, усложения (с гл. haber, tener и др.); 2. m мат. плюс.

  Diccionario español-búlgaro > más

 • 13 nazareno,

  a 1. adj назарянин; принадлежащ към Назарет (в Галилея); 2. m 1) християнин; 2): el Nazareno Иисус Назарянина; cuando vengan los nazareno,s прен., разг. на куково лято; estar hecho un nazareno, разг. съсипан, жалък.

  Diccionario español-búlgaro > nazareno,

 • 14 pensar1

  (-ie-) tr 1) мисля, размишлявам; 2) възнамерявам, правя; 3) измислям, изготвям план; намирам решение; 4) смятам, на мнение съм; cuando menos lo pienses, se piense когато най-малко очакваш, неочаквано; dar una cosa que pensar1 прен., разг. безпокоя, тревожа; Ўni pensar1lo! не си го и помисляй!; pensar1 mal злонамерен съм; a fuerza de pensar1 след дълго премисляне; al pensar1 que при мисълта, че; sin pensar1 неволно, неочаквано.

  Diccionario español-búlgaro > pensar1

 • 15 querer1

  1. tr 1) искам, желая; 2) пожелавам, благоволявам; 3) обичам, любя; 4) искам; 5) изисквам, нуждая се; 6) решавам, определям; 7) стремя се, опитвам; 8) приемам, съгласявам се; 2. impers скоро ще се случи нещо; quiere llover готви се да вали; como quiera que както и да е; cuando quiera по всяко време, когато и да е; que quiera, que no quiera ще не ще; їqué quiere decir eso? какво означава това?; їqué quiere ser esto? какво ли е това?; querer1 bien una persona a otra обичам (много) някого; querer1 es poder proverb да искаш, значи да можеш; sin querer1 непреднамерено, без да искам; querer1 decir показвам, давам да се разбере; тоест; ser alguien un quiero y no puedo разг. ще ми се, но не мога (не съм); Ўpor lo que màs quieras! в името на всичко най-мило ( при молба).

  Diccionario español-búlgaro > querer1

 • 16 rana

  f 1) жаба; hombre rana леководолаз; 2) вид игра; 3) мед. подутост под езика; no ser rana прен. умел и способен съм; salir rana una persona o cosa прен., разг. измамвам; унищожавам доверието в някого или нещо; cuando la rana crie (tenga) pelos прен., разг. на куково лято.

  Diccionario español-búlgaro > rana

 • 17 salto

  m 1) скок; прескок; salto mortal прен. салтомортале; dar saltos подскачам; 2) прескочи кобила (игра); 3) прен. пропуск (при четене, в текст); 4) ров, яма; 5) прен. скок, бързо напредване; 6): salto de agua водопад; 7) силно сърцебиене; 8) ост. грабеж; salto de mata прен. бягство; salto de cama нощен халат, пеньоар; salto de lobo прен. трап около градина; salto atràs прен. западане, деградация; a gran salto, gran quebranto proverb който високо хвърчи, ниско пада; en un salto бързо, веднага; por salto като изключение; a saltos с подскоци, прескачайки.

  Diccionario español-búlgaro > salto

 • 18 seguir

  (-i-) 1. tr 1) следвам, вървя след някого; 2) съпътствам, съпровождам; 3) преследвам, вървя по дирите; 4) продължавам; 5) следвам; придържам се; 6) следя, внимателно слушам, наблюдавам; 7) следвам, упражнявам, развивам (професия, наука); 8) подражавам, имитирам; 9) насочвам по правилен път; 2. intr пребивавам в едно място или състояние; el camino sigue igual пътят е все такъв (нататък); 3. prnl 1) редувам се, идвам един след друг; 2) произтичам, произлизам; 3) прен. пораждам се, причинявам се; a seguir bien успех! (учтива формула за сбогуване); el que la sigue la consigue (la mata) proverb който търси, намира; seguir adelante en una cosa продължавам, постоянствам в нещо.

  Diccionario español-búlgaro > seguir

 • 19 vez

  f 1) път; una vez màs, otra vez отново, още един път; toda vez, una vez que тъй като, щом като; de una vez на един път, изведнъж; de vez en cuando понякога, отвреме-навреме; en vez de вместо, на мястото на; tal vez може би; una que otra vez понякога; рядко; a su vez на свой ред, от своя страна; a la vez едновременно, заедно с това; a veces понякога; cada vez que винаги когато; 2) ред; 3) pl заместване; hacer las veces de замествам; 4) последно място, последен по ред; decir uno unas veces cesta, y otras ballesta прен., разг. говоря несвързано; веднъж едно, след това друго; quien da luego (primero), da dos veces proverb двойно дава, който дава навреме.

  Diccionario español-búlgaro > vez

См. также в других словарях:

 • pelo — sustantivo masculino 1. Filamento que nace y crece entre los poros de la piel de los mamíferos. 2. (no contable) Conjunto de pelos: Este animal tiene el cuerpo cubierto de pelo. 3. (no contable) Uso/registro: coloquial. Pragmática …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Monkey D. Luffy — Este artículo está titulado de acuerdo a la onomástica japonesa, en que el apellido precede al nombre. Monkey D. Luffy モンキー・D・ルフィ (Monkī D Rufi) Sexo Masculino Fecha de nacimiento 5 de mayo[1 …   Wikipedia Español

 • Malparida — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor …   Wikipedia Español

 • Señora — País originario Venezuela Canal RCTV Horario de transmisión Lunes a Sábado a las 9:00 PM Transmisión 10 de noviembre de 1988 26 de septiembre …   Wikipedia Español

 • Anexo:Personajes de Saw — Este artículo o sección sobre películas y ficción necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 1 de abril de 2008. También… …   Wikipedia Español

 • Charmed — Logo de la serie Título Charmed Embrujadas (España) Hechiceras (Latinoamérica) Género Drama sobrenatural Creado por …   Wikipedia Español

 • Seed of Chucky — En este artículo sobre películas se detectaron los siguientes problemas: Necesita ser wikificado conforme a las convenciones de estilo de Wikipedia. Carece de fuentes o referencias que aparezcan en una fuente acreditada. P …   Wikipedia Español

 • Episodios de American Dad — Anexo:Episodios de American Dad Saltar a navegación, búsqueda Artículo principal: American Dad Temporada Episodios Fecha de emisión original 1 23 2005–2006 2 19 …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de KND: Los chicos del barrio — Esta es una lista de episodios de la serie animada KND: Los Chicos del Barrio, emitida por Cartoon Network. Contenido 1 Temporada 1 (2002 2003) 2 Temporada 2 (2003 2004) 3 Temporada 3 (2004) …   Wikipedia Español

 • Episodios de KND: Los chicos del barrio — Anexo:Episodios de KND: Los chicos del barrio Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de episodios de la serie animada KND: Los Chicos del Barrio, emitida por Cartoon Network. Contenido 1 Temporada 1 (2002 2003) 2 Temporada 2 (2003 2004)… …   Wikipedia Español

 • Kore wa Zombie Desu ka? — これはゾンビですか? (Kore wa Zonbi desu ka?) Género Comedia romántica, Fantasía Novela ligera Creado por Shinichi Kimura (Historia) Kobuichi, Muririn (arte) …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.