Перевод: с испанского на болгарский

cuéntame+lo+que+pasó

 • 1 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 2 alargar

  1. tr 1) удължавам; правя по-дълъг; 2) продължавам; удължавам (срок); забавям; отсрочвам; 3) разтеглям; 4) прен. достигам нови предели (за качество, дейност); 5) надавам ухо; заглеждам се; 6) протягам се за нещо и го подавам на друг; 7) прен. отстъпвам, оставям на друг; 8) отдалечавам, отклонявам, отстранявам (и prnl); 9) отпускам, удължавам въже; 10) помагам да напредне (някой); 11) увеличавам, повишавам (заплата, дажба и др.); alargar la vista заглеждам се; alargar el oído заслушвам се; alargar el paso ускорявам хода; 2. prnl 1) удължавам се; 2) отдалечавам се; 3) изглеждам по-дълъг (за време); 4) прекалявам (с хвалби, подаръци и др.); 5) мор. променям посоката си ( за вятър).

  Diccionario español-búlgaro > alargar

 • 3 cebra

  f зебра; paso de cebra пешеходна пътека.

  Diccionario español-búlgaro > cebra

 • 4 ecuador

  f екватор; paso del ecuador прен. момента, в който се минава половината от следването по дадена специалност ( в университет).

  Diccionario español-búlgaro > ecuador

 • 5 estar2

  1. intr 1) съществувам, съм, намирам се в определено място, положение, състояние; estoy en casa вкъщи съм; estar2 bueno (malo) добре (зле) съм; estar2 a la mesa на масата съм; 2) временно местонахождение, състояние (и prnl); estar2 triste, alegre, rico, sordo тъжен, весел, богат съм, не чувам (в момента); 3) съответствие; el traje le està ancho костюмът му е широк; esa empresa està para mí тази работа е за мен; 4) схващане, разбиране, готовност; їestàs? разбираш ли? ya estoy сега вече разбирам, разбрах; ya està готово е; 5) с деепричастие означава продължително действие: estoy comiendo, hablando, leyendo, etc. ям, говоря, чета (в момента); 6) с минало причастие изразява резултат: la obra està acabada творбата е завършена; 7) с предлози: а) с a: 1) време, дата; їa cuàntos estamos? коя дата сме?; estamos a primero de agosto първи август сме (е); 2) цена; los plàtanos estàn a veinte pesetas бананите са по двадесет песети; 3) непосредствена близост, близка реализация: estàn al caer las doce разг. скоро ще стане дванадесет часа; està al caer el encuentro скоро ще се видим; estar2 a punto de готов съм да; б) с предл. con: съжителствам, срещам се с; estoy mal con él в лоши отношения съм с него; в) с предл. de: готовност, занимание, професия, състояние; estar2 de viaje пътувам; estar2 de paso за малко съм, на минаване; estoy de maestro учител съм, учителствам; estar2 de pega нямам късмет, не ми върви; estar2 de suerte върви ми, имам късмет; estar2 de luto в траур съм; г) с предл. en: 1) проникновеност, разбиране; estar2 en todo в течение съм; разбирам; estoy en eso мисля за това; 2) намирам се, състоя се в; en el éxito està la felicidad щастието се крие (е) в успеха; 3) увереност; estoy en que vendrà mañana сигурен съм, че ще дойде утре; д) с предл. para: 1) на път съм да: estoy para marcharme готов съм да, всеки момент ще тръгна; 2) склонен съм, разположен съм; no estar2 para bromas не ми е до шеги; 3) цел, предназначение; el piso està para alquilar апартаментът се дава под наем; е) с предл. por: 1) решен съм да, избирам, на страната съм на...; estoy por el color blanco аз съм за белия цвят; estoy por Carlos аз съм за Карлос; 2) намерение (неизпълнено); estar2 por escribir още не е написано, предстои да се напише; està por ver не е сигурно, ще видим; 3) Амер. непосредствена реализация; el avión està por despegar самолетът всеки момент ще излети; 4) определено намерение; estoy por romperle la cabeza ще му счупя главата; ж) с предл. sin: estar2 sin blanca прен. джобовете ми са празни; estar2 sin miedo безстрашен съм; з) с предл. sobre: 1) спокойствие, самообладание; estar2 sobre sí господар съм на себе си; нащрек съм; 2) интерес, внимание; estar2 sobre el libro потънал съм, отдаден съм на книгата; estar2 sobre uno вися на главата му; estar2 sobre aviso нащрек съм; 8) с que или porque: està que trina прен. бесен е; estoy porque no vengas според мен не трябва да идваш; 2. prnl 1) разг.: estar2se con los brazos cruzados стоя си със скръстени ръце; Ўestàte quieto! стой мирен; 2) с деепричастие означава непосредствено изпълнение: estarse muriendo умирам; Ўestà bien! добре, съгласен съм; estàn verdes ирон. гроздето е кисело; estar2 a obscuras прен., разг. в неведение съм; estar2 a todo нося цялата отговорност; estar2 bien una cosa a uno подхожда му, съответства му; aquel empleo le estarà bien тази работа ще му подхожда; estar2 de màs (de sobra) а) в повече е, ненужно е; б) разг. не правя нищо, нямам работа; lo que ayer dijiste estuvo de màs беше излишно това, което каза вчера; està una cosa diciendo comedme прен., разг. вика ела ме изяж!

  Diccionario español-búlgaro > estar2

 • 6 llevar

  1. tr 1) нося, пренасям, превозвам; llevar a cuestas нося, мъкна на рамо; 2) облечен съм, нося (дрехи); llevar bigote (pelo suelto) нося мустаци (пусната коса); 3) получавам пари, права върху нещо; 4) (a) водя (за път); 5) търпя, понасям, издържам; 6) раждам, нося плод (за земя, растение и др.); 7) превъзхождам, превишавам; llevar lo mejor вземам връх; llevar lo peor а) победен съм; б) губя, изгубвам; llevar las de perder в неизгодна позиция съм; 8) по-възрастен съм, по-стар съм; le lleva diez años по-стар е от него с десет години; 9) имам, снабден съм, нося в себе си (пари, предмети); 10) откъсвам, отнасям, събарям; 11) вземам, водя със себе си някого; 12) (a + inf) подбуждам, заставям; карам да; 13) вземам имот (земя) под аренда; 14) представям, запознавам; 15) управлявам, администрирам; 16) с понятия за време: прекарвам, продължавам да съм в същото състояние, място, действие; llevaba seis años de carrera от шест години е в кариерата; 17) със същ. ritmo, compàs и др. поддържам; llevar buen paso поддържам добър (бърз) ход; 18) на мода съм, нося се; Este año se lleva el azul Тази година е на мода (се носи) синият цвят; llevar a cabo осъществявам, довеждам до край; llevar adelante продължавам; llevar prisa бързам; llevar dentro de sí съдържам, заключавам в себе си; llevar a efecto привеждам в изпълнение; llevar las cuentas водя счетоводство; llevar la cuenta водя сметка; 2. prnl 1) отнемам нещо някому, вземам го за себе си; 2) отнасяме се един към друг по определен начин; 3) отдавам се (на гняв, отчаяние); llevar uno consigo a alguien прен. взимам със себе си, придружен съм от; llevar encima algo нося със себе си пари или скъпоценности; llevarla hecha разг. подготвил съм почвата за нещо; llevarlas bien (mal) con alguien разг. разбирам се добре (лошо) с някого; llevar uno por delante una cosa прен. никога не забравям за нещо, винаги го имам предвид; llevarse por delante прен., разг. разрушавам, убивам, премахвам всяка пречка по пътя си (и прен.); llevar y traer прен., разг. занимавам се с клюки.

  Diccionario español-búlgaro > llevar

 • 7 nivel

  m 1) равнище, ниво; 2) хоризонталност; a nivel del mar на морското равнище; a nivel хоризонтално; 3) геод., техн. нивелир; 4) прен. уровен, степен; 5) прен. ниво, равностойност; nivel cultural културен уровен; nivel de vida жизнен уровен; 6) paso a nivel а) жп прелез; б) надлез; nivel de desarrollo económico икон. равнище на икономическо развитие; nivel de precios икон. равнище на цените.

  Diccionario español-búlgaro > nivel

 • 8 redoblado,

  a adj 1) удвоен; 2) ускорен; paso redoblado, ускорен ход; 3) набит (за човек); дебел, здрав ( предмет).

  Diccionario español-búlgaro > redoblado,

 • 9 tortuga

  f костенурка (прен. и букв.); a paso de tortuga прен. много бавно.

  Diccionario español-búlgaro > tortuga

См. также в других словарях:

 • Cuéntame cómo pasó — Saltar a navegación, búsqueda Cuéntame cómo pasó Elenco de la serie. Título Cuéntame cómo pasó Género Drama Historia …   Wikipedia Español

 • Paso — (Del lat. passus.) ► adjetivo 1 Se aplica a la fruta desecada al sol: ■ le encantan las uvas pasas. ► sustantivo masculino 2 Movimiento coordinado de los pies para andar: ■ camina dando largos pasos; los soldados desfilan siguiendo el paso. 3… …   Enciclopedia Universal

 • Cuéntame cómo pasó — (deutsch Erzähl mir, wie es passiert ist), auch bekannt als „Cuéntame“, ist eine spanische Fernsehserie, die seit 2001 von dem zur spanischen öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalt Televisión Española (TVE) gehörigen TV Sender LA 1… …   Deutsch Wikipedia

 • Cuéntame cómo pasó — Cuéntame como pasó, plus connue sous le nom de Cuéntame (en français, Raconte moi comment cela s est passé), est une série télévisée espagnole de La 1, diffusée depuis 2001. Son nom original, Cuéntame, fut modifié pour des problèmes de droits.… …   Wikipédia en Français

 • Cuéntame (Rosario Flores album) — Cuéntame Studio album by Rosario Flores Released November 17, 2009 …   Wikipedia

 • Cuéntame cómo pasó — es una serie de televisión con el firme propósito de celebrar el primer cuarto de siglo transcurrido desde el inicio de la transición española. Tal celebración es posible gracias a una combinación de microhistoria y macrohistoria que da como… …   Enciclopedia Universal

 • Cuéntame — This article is about the album by Lucero. For the tv show from Spain, see Cuéntame cómo pasó. Cuéntame Studio album by Lucerito …   Wikipedia

 • Qué bello es vivir — It s a Wonderful Life 200px Título ¡Qué bello es vivir! Ficha técnica Dirección Frank Capra Producción Frank Capra …   Wikipedia Español

 • paso por paso — ► locución adverbial Con orden y detalle: ■ a ver, cuéntame paso por paso lo que ocurrió …   Enciclopedia Universal

 • Sé lo que hicisteis... — Sé lo que hicisteis... Patricia Conde, presentadora del espacio y Ángel Martín, colaborador hasta enero de 2011 Género …   Wikipedia Español

 • Episodios de Cuéntame cómo pasó — Anexo:Episodios de Cuéntame cómo pasó Saltar a navegación, búsqueda Lista de episodios de la serie de Televisión Española Cuéntame cómo pasó. La fecha de emisión corresponde a la primera emisión del episodio en La 1 de TVE. Contenido 1 Primera… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.