Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

crazy

 • 1 crazy

  {'kreizi}
  1. луд, полудял, (умо) побъркан
  to go CRAZY полудявам, побърквам се, развилнявам се
  to drive/send someone CRAZY подлудявам/влудявам някого, карам някого да полудее
  2. луд, вманиачен (about, over по, на тема)
  3. разнебитен, разклатен, разхлопан, раздрънкан
  4. направен от малки парчета с различна форма/цвят
  CRAZY pavement тротоар от плочки с неправилна форма
  CRAZY bone-funny-bone
  * * *
  {'kreizi} а 1. луд, полудял, (умо)побъркан; to go crazy полудявам,
  * * *
  чалнат; щурав; щур; смахнат; ударен; вманиачен; раздрънкан; разнебитен; дръпнат; завеян; луд (луда); налудничав;
  * * *
  1. crazy bone-funny-bone 2. crazy pavement тротоар от плочки с неправилна форма 3. to drive/send someone crazy подлудявам/влудявам някого, карам някого да полудее 4. to go crazy полудявам, побърквам се, развилнявам се 5. луд, вманиачен (about, over по, на тема) 6. луд, полудял, (умо) побъркан 7. направен от малки парчета с различна форма/цвят 8. разнебитен, разклатен, разхлопан, раздрънкан
  * * *
  crazy[´kreizi] adj 1. луд, полудял, (умо)побъркан, налудничав ( with от); to go \crazy полудявам, побърквам се; развилнявам се, вилнея; to drive ( send) s.o. \crazy подлудявам (влудявам) някого, карам някого да полудее; \crazy as a bed-bug ( as a loon) ам. абсолютно смахнат; FONT face=Times_Deutsch◊ adv crazily; 2. луд, вманиачен ( about, over по, на тема); to be \crazy to do s.th. изгарям от желание да направя нещо; 3. разнебитен, разклатен, раздрънкан, разхлопан; 4. направен от неравни парчета с различна форма; a \crazy quilt юрган (покривка) от разноцветни парчета плат; 5. sl превъзходен, чудесен, първокласен; 6.: \crazy bone разг. = funny-bone.

  English-Bulgarian dictionary > crazy

 • 2 crazy

  побъркан

  English-Bulgarian small dictionary > crazy

 • 3 plumb

  {рlʌm}
  I. 1. отвес
  off/out of PLUMB невертикален, наклонен
  2. мор. лот
  II. 1. вертикален, отвесен, изправен
  2. разг. явен, абсолютен
  PLUMB nonsense явна/чиста глупост
  III. 1. вертикално, отвесно
  2. точно, (на) право
  3. ам. съвсем
  PLUMB crazy съвсем луд/полудял
  IV. 1. поставям под отвес/вертикално
  2. мор. измервам (дълбочина) с лот
  3. прен. вниквам/прониквам в, разбирам
  4. пломбирам с олово
  5. работя като водопроводчик, поставям водопроводни и пр. инсталации
  * * *
  {рl^m} n 1. отвес; off/out of plumb невертикален, наклонен; 2. мор.(2) {рl^m} а 1. вертикален, отвесен; изправен; 2. разг. явен, а{3} {рl^m} adv 1. вертикално, отвесно; 2. точно; (на)право; З. {4} {рl^m} v 1. поставям под отвес/вертикално; 2. мор. измервам
  * * *
  явен; точно; тъкмо; отвесно; отвесен; отвес; перпендикулярен; перпендикулярно; прав; aбсолютен; вертикално; вертикален; изправен; неоспорим;
  * * *
  1. i. отвес 2. ii. вертикален, отвесен, изправен 3. iii. вертикално, отвесно 4. iv. поставям под отвес/вертикално 5. off/out of plumb невертикален, наклонен 6. plumb crazy съвсем луд/полудял 7. plumb nonsense явна/чиста глупост 8. ам. съвсем 9. мор. измервам (дълбочина) с лот 10. мор. лот 11. пломбирам с олово 12. прен. вниквам/прониквам в, разбирам 13. работя като водопроводчик, поставям водопроводни и пр. инсталации 14. разг. явен, абсолютен 15. точно, (на) право
  * * *
  plumb[plʌm] I. n 1. отвес; 2. мор. лот; off \plumb, out of \plumb не вертикален (отвесен); II. adj 1. вертикален, отвесен, перпендикулярен; прав, изправен; 2. разг. абсолютен, явен, неоспорим; \plumb nonsense чиста (абсолютна) глупост; III. adv 1. отвесно, вертикално, перпендикулярно; 2. точно, тъкмо; 3. ам. sl съвършено, окончателно, съвсем; \plumb crazy абсолютно ненормален; \plumb in the center точно в средата; IV. v 1. поставям под отвес (вертикално, перпендикулярно); 2. измервам ( дълбочина) с лот; 3. прен. прониквам в, вниквам в, разбирам; 4. работя като водопроводчик; 5. водоснабдявам ( сграда), прокарвам канализационна мрежа; to \plumb the depth of shame потъвам от срам; to \plumb new depths надминавам всичко, по-лош съм от всичко досега;

  English-Bulgarian dictionary > plumb

 • 4 send

  {send}
  1. пращам, изпращам (something to someone, someone something)
  2. запращам, хвърлям, мятам
  the blow sent him sprawling ударът го просна на земята
  to SEND someone flying повалям/събарям някого
  to SEND things flying разпилявам/разхвърлям неща
  to SEND crashing събарям с трясък
  3. докарвам (до някакво състояние), накарвам
  to SEND someone crazy/mad докарвам някого до лудост, подлудявам някого
  to SEND someone to sleep приспивам някого, накарвам някого да заспи
  to SEND someone into a rage вбесявам някого
  4. рад. предавам
  5. ост. давам, дарявам
  God/heaven SEND it may be so дай боже да е така
  SEND him victorious да му дари победа
  6. изпълвам с възторг, докарвам до екстаз
  to SEND someone about his business/packing/to the right about изгонвам/отпращам някого, давам някому пътя
  send away уволнявам, изгонвам, отпращам
  to SEND away for поръчвам (нещо) да ми се изпрати (отдалеч)
  send back връщам, изпращам обратно
  send down намалявам, причинявам спадане на (цена, температура и пр.), изключвам от университет (временно), пращам в затвора, потопявам (кораб), пращам от столицата в страната
  send for повиквам, изпращам за (лекар, майстор и пр.), поръчвам (книга и пр.) по пощата, изпращам (някого) да вземе (нещо)
  send forth излъчвам (топлина, аромат и пр.), издавам, надавам (звук, вик), давам, пускам (издънки и пр.), сипя, изсипвам (дъжд)
  send in подавам (заявление, документи и пр.), представям (ръкопис, доклад, предмет за изложба и пр.), давам (името си, визитната си картичка на прислужник и пр.)
  send off изпращам (писмо и пр., някого на гарата и пр.), сп. отстранявам (играч)
  send on изпращам, препращам (на някакъв адрес), изпращам предварително (багаж и пр.), пращам напред, предавам (заповед и пр.)
  send out send forth, изпращам, разпращам, рад. предавам, излъчвам, изгонвам
  to SEND out for изпращам да купи/вземе
  send round предавам/подавам от човек на човек, изпращам (някого) да вземе (нещо)
  send up покачвам, причинявам покачване (на цени, температура и пр.), хвърлям във въздуха, правя да експлодира, разг. подигравам, окарикатурявам, имитирам, пародирам, ам. разг. пращам в затвора, осъждам на затвор
  изпращам (документu и пр.) в по-горна инстанция
  * * *
  {send} v (sent {sent}) 1. пращам, изпращам (s.th. to s.o., s.
  * * *
  отправям; пращам;
  * * *
  1. god/heaven send it may be so дай боже да е така 2. send away уволнявам, изгонвам, отпращам 3. send back връщам, изпращам обратно 4. send down намалявам, причинявам спадане на (цена, температура и пр.), изключвам от университет (временно), пращам в затвора, потопявам (кораб), пращам от столицата в страната 5. send for повиквам, изпращам за (лекар, майстор и пр.), поръчвам (книга и пр.) по пощата, изпращам (някого) да вземе (нещо) 6. send forth излъчвам (топлина, аромат и пр.), издавам, надавам (звук, вик), давам, пускам (издънки и пр.), сипя, изсипвам (дъжд) 7. send him victorious да му дари победа 8. send in подавам (заявление, документи и пр.), представям (ръкопис, доклад, предмет за изложба и пр.), давам (името си, визитната си картичка на прислужник и пр.) 9. send off изпращам (писмо и пр., някого на гарата и пр.), сп. отстранявам (играч) 10. send on изпращам, препращам (на някакъв адрес), изпращам предварително (багаж и пр.), пращам напред, предавам (заповед и пр.) 11. send out send forth, изпращам, разпращам, рад. предавам, излъчвам, изгонвам 12. send round предавам/подавам от човек на човек, изпращам (някого) да вземе (нещо) 13. send up покачвам, причинявам покачване (на цени, температура и пр.), хвърлям във въздуха, правя да експлодира, разг. подигравам, окарикатурявам, имитирам, пародирам, ам. разг. пращам в затвора, осъждам на затвор 14. the blow sent him sprawling ударът го просна на земята 15. to send away for поръчвам (нещо) да ми се изпрати (отдалеч) 16. to send crashing събарям с трясък 17. to send out for изпращам да купи/вземе 18. to send someone about his business/packing/to the right about изгонвам/отпращам някого, давам някому пътя 19. to send someone crazy/mad докарвам някого до лудост, подлудявам някого 20. to send someone flying повалям/събарям някого 21. to send someone into a rage вбесявам някого 22. to send someone to sleep приспивам някого, накарвам някого да заспи 23. to send things flying разпилявам/разхвърлям неща 24. докарвам (до някакво състояние), накарвам 25. запращам, хвърлям, мятам 26. изпращам (документu и пр.) в по-горна инстанция 27. изпълвам с възторг, докарвам до екстаз 28. ост. давам, дарявам 29. пращам, изпращам (something to someone, someone something) 30. рад. предавам
  * * *
  send [send] I. v ( sent [sent]) 1. пращам, изпращам; to \send word съобщавам, уведомявам; to \send s.o. about his business, to \send s.o. packing (отпращам) изгонвам някого; 2. запращам, хвърлям, мятам ( топка, куршум и пр.); the blow sent him sprawling ударът го просна на земята; to \send flying разпръсквам, разпилявам; 3. докарвам, накарвам; to \send s.o. mad ( crazy, out of o.'s mind, off o.'s head) подлудявам някого, докарвам някого до лудост; to \send s.o. to sleep накарвам някого да заспи, приспивам; 4. рад. предавам; II. send n тласък (на вълна); III. v нося се (тласкам се) от вълна на вълна; издигам се нагоре с вълната (за кораб).

  English-Bulgarian dictionary > send

 • 5 drive

  {draiv}
  I. 1. карам, гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.), преследвам, подплашвам (дивеч, за да се събере на едно място), пропъждам, изгонвам (неприятел)
  to DRIVE the country for game търся дивеч
  to DRIVE into a corner прен. притискам до стената, поставям натясно
  2. чукам, зачуквам, забивам (се), вкарвам (нож, гвоздей и пр.)
  to DRIVE a nail home забивам гвоздей до главичката
  прен. докарвам/довеждам дoкрая
  to DRIVE a lesson home втълпявам, накарвам добре да почувствува/разбере
  to DRIVE something into someone's head набивам/втълпявам някому нещо
  to DRIVE something out of someone's head избивам нещо от главата на някого
  3. удрям, запращам, изпращам (топка-при игра), изпращам, мятам (стрела и пр.)
  to DRIVE a charge home воен. улучвам целта
  4. карам (превозно средство), карам, управлявам, движа, привеждам в движение (машина), карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство), возя (се)
  to DRIVE over someone прегазвам някого
  to DRIVE a pen/quill писателствувам
  5. върша, правя (търговия, сделка)
  6. прокарвам (тунел, път и пр.)
  7. докарвам, довеждам (до някакво състояние)
  принуждавам, тласкам (to)
  to DRIVE someone into doing something принуждавам някого да извърши нещо
  I won't be DRIVEn няма да допусна да ми се налагат
  to DRIVE someone mad/crazy/demented/out of his senses подлудявам някого
  to DRIVE someone wild вбесявам някого
  8. шибам, блъскам, тласкам, нося (за вятър, дъжд, вълни), отнасям, изхвърлям, изтласквам, натрупвам, нося се стремително
  to DRIVE before the wind/storm нося се стремително напред, тласкан от бурята
  to be DRIVEn out of one's course отклонявам се от пътя си поради силен вятър
  DRIVEn snow преспа, навят сняг
  9. претоварвам, преуморявам, експлоатирам
  10. отлагам
  11. пускам (трупи) по вода
  12. проявявам предприемчивост/замах
  drive against блъскам се о, хвърлям се срещу/върху
  drive along карам, гоня (добитък и пр.), пътувам с кола, карам кола
  drive at преследвам, целя
  I see what you're driving at виждам накъде биеш/какво целиш/какво искаш да кажеш
  работя неуморно/непрестанно над, to let DRIVE at замахвам/запращам/изстрелвам по
  drive away изгонвам, прогонвам, пропъждам (и мисли, грижи)
  отпътувам, тръгвам (с кола и пр.) to DRIVE away at работя неуморно/непрестанно над
  drive back отблъсквам, потискам, сподавям (чувство и пр.), докарвам обратно, връщам се (с кола и пр.)
  drive down откарвам/довеждам/отивам на село/в провинцията, принуждавам (самолет) да кацне, потискам (чувство и пр.)
  drive in забивам, набивам, зачуквам (гвоздей и пр.), връщам се, пристигам (с кола и пр.), вкарвам, прибирам (кола и пр.)
  drive off-drive away
  drive out изгонвам, прогонвам, пропъждам, избивам, изваждам (гвоздей и пр.), излизам с кола
  drive through забивам, промушвам
  to DRIVE one's fist through a window разбивам прозорец с юмрук, (пре) минавам, пътувам през
  drive under потискам, сподавям (чувство и пр.)
  drive up приближавам (се), спирам (за кола)
  II. 1. разходка (с кола и пр.)
  2. път (за коли и пр.), алея (за коли) към къща, широк път в гора, просека
  3. преследване, гонене, гонитба (на дивеч)
  4. енергия, сила, предприемчивост, динамизъм
  5. псих. подтик, импулс, инстинкт, неудържим стремеж
  6. тех. привеждане в движение, двигателен механизъм, място на кормилото (в кола)
  left/right-hand DRIVE ляво/дясно управление
  7. сп. плосък удар (при тенис и пр.), полет (на топка)
  8. воен. удар, стремително нападение, атака
  9. кампания
  10. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо, събрани говеда
  11. пускане (на трупи) по вода, натрупани трупи при пускане
  12. състояние на (голямо) напрежение
  1. игра (на карти и пр.) с много участници/няколко карета
  * * *
  {draiv} v (drove {drouv}; driven {drivn}) 1. карам; гоня, п(2) {draiv} n 1. разходка (с кола и пр.); 2. път (за коли и пр.
  * * *
  шофирам; управлявам; тласкам; разходка; откарвам; отлагам; преследване; предаване; принуждавам; атака; галерия; прокарвам; прокопавам; път; докарвам; движа; зачуквам; експлоатирам; закарвам; забивам; карам; импулс;
  * * *
  1. 1 проявявам предприемчивост/замах 2. 1 пускам (трупи) по вода 3. 1 пускане (на трупи) по вода, натрупани трупи при пускане 4. 1 състояние на (голямо) напрежение 5. drive against блъскам се о, хвърлям се срещу/върху 6. drive along карам, гоня (добитък и пр.), пътувам с кола, карам кола 7. drive at преследвам, целя 8. drive away изгонвам, прогонвам, пропъждам (и мисли, грижи) 9. drive back отблъсквам, потискам, сподавям (чувство и пр.), докарвам обратно, връщам се (с кола и пр.) 10. drive down откарвам/довеждам/отивам на село/в провинцията, принуждавам (самолет) да кацне, потискам (чувство и пр.) 11. drive in забивам, набивам, зачуквам (гвоздей и пр.), връщам се, пристигам (с кола и пр.), вкарвам, прибирам (кола и пр.) 12. drive off-drive away 13. drive out изгонвам, прогонвам, пропъждам, избивам, изваждам (гвоздей и пр.), излизам с кола 14. drive through забивам, промушвам 15. drive under потискам, сподавям (чувство и пр.) 16. drive up приближавам (се), спирам (за кола) 17. driven snow преспа, навят сняг 18. i see what you're driving at виждам накъде биеш/какво целиш/какво искаш да кажеш 19. i won't be driven няма да допусна да ми се налагат 20. i. карам, гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.), преследвам, подплашвам (дивеч, за да се събере на едно място), пропъждам, изгонвам (неприятел) 21. ii. разходка (с кола и пр.) 22. left/right-hand drive ляво/дясно управление 23. to be driven out of one's course отклонявам се от пътя си поради силен вятър 24. to drive a charge home воен. улучвам целта 25. to drive a lesson home втълпявам, накарвам добре да почувствува/разбере 26. to drive a nail home забивам гвоздей до главичката 27. to drive a pen/quill писателствувам 28. to drive before the wind/storm нося се стремително напред, тласкан от бурята 29. to drive into a corner прен. притискам до стената, поставям натясно 30. to drive one's fist through a window разбивам прозорец с юмрук, (пре) минавам, пътувам през 31. to drive over someone прегазвам някого 32. to drive someone into doing something принуждавам някого да извърши нещо 33. to drive someone mad/crazy/demented/out of his senses подлудявам някого 34. to drive someone wild вбесявам някого 35. to drive something into someone's head набивам/втълпявам някому нещо 36. to drive something out of someone's head избивам нещо от главата на някого 37. to drive the country for game търся дивеч 38. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо, събрани говеда 39. воен. удар, стремително нападение, атака 40. върша, правя (търговия, сделка) 41. докарвам, довеждам (до някакво състояние) 42. енергия, сила, предприемчивост, динамизъм 43. игра (на карти и пр.) с много участници/няколко карета 44. кампания 45. карам (превозно средство), карам, управлявам, движа, привеждам в движение (машина), карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство), возя (се) 46. отлагам 47. отпътувам, тръгвам (с кола и пр.) to drive away at работя неуморно/непрестанно над 48. прен. докарвам/довеждам дoкрая 49. преследване, гонене, гонитба (на дивеч) 50. претоварвам, преуморявам, експлоатирам 51. принуждавам, тласкам (to) 52. прокарвам (тунел, път и пр.) 53. псих. подтик, импулс, инстинкт, неудържим стремеж 54. път (за коли и пр.), алея (за коли) към къща, широк път в гора, просека 55. работя неуморно/непрестанно над, to let drive at замахвам/запращам/изстрелвам по 56. сп. плосък удар (при тенис и пр.), полет (на топка) 57. тех. привеждане в движение, двигателен механизъм, място на кормилото (в кола) 58. удрям, запращам, изпращам (топка-при игра), изпращам, мятам (стрела и пр.) 59. чукам, зачуквам, забивам (се), вкарвам (нож, гвоздей и пр.) 60. шибам, блъскам, тласкам, нося (за вятър, дъжд, вълни), отнасям, изхвърлям, изтласквам, натрупвам, нося се стремително
  * * *
  drive [draiv] I. v ( drove [drouv]; driven [drivn]) 1. карам (кола, автомобил и пр.); карам, управлявам, привеждам в движение, движа (машина и пр.); карам, закарвам, откарвам, докарвам (с превозно средство); возя (се); to \drive a hoop търкалям обръч (за деца); 2. докарвам, довеждам (до отчаяние и пр.); принуждавам, тласвам, тласкам; to \drive s.o. into doing s.th. принуждавам някого да направи нещо; he won't be \driven той не допуска да му се налагат (да го принуждават); to \drive s.o. wild, to \drive s.o. up the wall, to \drive s.o. round the bend sl карам някого да побеснее, вбесявам някого; 3. чукам, зачуквам, забивам, вкарвам (гвоздей, нож и пр.); his blow drove a hole in the wall юмрукът му проби (остави) дупка в стената; to \drive a nail home забивам гвоздей до главичката; прен. докарвам (довеждам) докрай; убеждавам; to \drive a lesson home втълпявам; to \drive s.th. out of s.o.'s head избивам нещо от главата на някого; 4. карам; гоня, пъдя (добитък, дивеч и пр.); преследвам; пропъждам ( неприятел); to \drive the country for game търся дивеч; to \drive into a corner прен. поставям натясно, притискам до стената; 5. удрям, изпращам, запращам (топка при игра); изпращам, мятам ( оръжие); 6. върша, правя (търговия, сделка); 7. прокарвам (тунел, път, жп линия); 8. шибам, блъскам, тласкам, нося (за дъжд, буря); нося се стремително; to \drive before the wind (за облаци, кораб) носи се от вятъра; to be \driven out of o.'s course отклонявам се от пътя си поради силен вятър; to be \driven ashore изтласкан (изхвърлен) съм на брега; 9. претоварвам с работа, експлоатирам; 10. отлагам; to \drive to the last minute отлагам до последната минута; 11. ам. пускам (сплавям) трупи по вода; 12. проявявам предприемчивост; II. n 1. разходка (с автомобил и пр.); 2. път, шосе (за автомобили и пр.); алея (за коли) към къща; широк път в гора; просека; 3. преследване, гонене, гонитба (на неприятел, дивеч и пр.); 4. енергия, сила, активност; предприемчивост; хъс; to have plenty of \drive енергичен (предприемчив) съм; 5. тех. привеждане в движение; задвижване; двигателен механизъм; трансмисия; differential \drive авт. диференциал; 6. комп. запаметяващо устройство; disk \drive дисково запаметяващо устройство; 7. сп. плосък удар (при тенис и пр.); 8. воен. удар, атака, енергично настъпление; 9. кампания (за набиране нови членове и пр.); 10. ам. събиране на говеда, за да им се сложи клеймо; 11. мин. галерия, щрек; 12. ам. възбуда, възбуждение (от наркотични средства); 13. псих. подтик, импулс, стимул.

  English-Bulgarian dictionary > drive

 • 6 bedbug

  {'bedʌg}
  n дървеница (Cimex lectularius)
  * * *
  {'bed^g} n дървеница (Cimex lectularius).
  * * *
  n дървеница (cimex lectularius)
  * * *
  bedbug[´bed¸bʌg] n дървеница; (as) crazy as a \bedbug разг. напълно откачил (превъртял).

  English-Bulgarian dictionary > bedbug

 • 7 bone

  {boun}
  I. n кост, кокал
  pl скелет, кости, останки
  предмет, направен от кост/кокал (зарове, kaстанети, банели и пр.)
  to cut to the BONE намалявам до минимум (разходи и пр.)
  to work oneself to the BONE душа не ми остава от работа, съсипвам се
  the BONE of contention ябълката на раздора
  to feel in one's BONEs сигурен съм, чувствувам по интуиция
  to have a BONE to pick with заяждам се/имам да уреждам сметки с
  to make no BONEs (about, to) не се стеснявам, не се церемоня, не му цепя басма
  to make old BONEs доживявам до старост
  bred in the BONEs вроден, дълбоко вкоренен, в кръвта
  II. 1. отделям (месо) от кокалите
  2. изваждам костите на (риба)
  3. BONE up зубря, назубрям
  опреснявам знанията/уменията си (on, upon)
  4. sl. крада
  5. торя с костено брашно
  * * *
  {boun} n 1. кост, кокал; pl скелет; кости: останки: предмет, нап(2) v 1. отделям (месо) от кокалите; 2. изваждам костите на (
  * * *
  обезкостявам; костен; кост; кокал;
  * * *
  1. bone up зубря, назубрям 2. bred in the bones вроден, дълбоко вкоренен, в кръвта 3. i. n кост, кокал 4. ii. отделям (месо) от кокалите 5. pl скелет, кости, останки 6. sl. крада 7. the bone of contention ябълката на раздора 8. to cut to the bone намалявам до минимум (разходи и пр.) 9. to feel in one's bones сигурен съм, чувствувам по интуиция 10. to have a bone to pick with заяждам се/имам да уреждам сметки с 11. to make no bones (about, to) не се стеснявам, не се церемоня, не му цепя басма 12. to make old bones доживявам до старост 13. to work oneself to the bone душа не ми остава от работа, съсипвам се 14. изваждам костите на (риба) 15. опреснявам знанията/уменията си (on, upon) 16. предмет, направен от кост/кокал (зарове, kaстанети, банели и пр.) 17. торя с костено брашно
  * * *
  bone [boun] I. n 1. кост, кокал; skin and \bone кожа и кости; to the \bone до кости, напълно; to cut to the \bone намалявам до минимум; дълбоко засягам, наранявам сърцето на някого; to work o.s. to the \bone душа не ми остава от работа; 2. pl кости, скелет; останки; 3. нещо, направено от кост, от слонова кост (зарове, кастанети и пр.); "кокалче"; 4. обръчи (на корсаж и др.); 5. ам. sl долар; a \bone in s.o.' s throat трън в очите; a \bone of contention ябълка на раздора; a funny ( crazy) \bone разг. чувствително място (за лакътната кост, чувствителна към удар); the bare \bones основните положения, най-главното, скелета (на идея); too close ( near) to the \bone 1) деликатен; който разкрива горчивата истина; 2) неприличен, нецензурен, мръсен; to feel in o.'s \bones чувствам с цялото си същество, интуицията ми говори, предчувствам, предусещам, нещо ми казва; to cast a \bone between сея вражда (несъгласие); to give s.o. a \bone to pick прен. подхвърлям някому кокал, избавям се от някого като му предлагам по-изгодна работа; to have a \bone to pick with имам да уреждам сметки с; to have a \bone in o.' s arm ( leg) шег. уморен съм, капнал съм, не мога да се помръдна, не съм в състояние да продължа по-нататък; to have plenty of \bone добре съм развит; to lay o.'s \bones умирам, почивам в мир; to make no \bones ( about, to) не се стеснявам, не се церемоня, не му цепя басма; to make old \bones достигам до дълбока старост; bred in the \bone вроден, в кръвта, по рождение; on o.'s \bones в тежко материално положение, закъсал; hard words break no \bones дума дупка не прави; give it a \bone! грубо престани! стига!; II. v 1. обирам ( месо) от кокалите, изваждам костите на; обезкостявам; 2. слагам обръч (на корсаж и др.); 3. sl крада; to \bone up ам. разг. зубря, кълва; (on по) III. adv крайно, твърде много; he is \bone idle той е много мързелив, ленив, отпуснат, бавен; IV. adj костен, изработен от кост.

  English-Bulgarian dictionary > bone

 • 8 go

  {gou}
  I. 1. отивам, ходя
  2. вървя, ходя, минавам
  who GOes there? кой e там? кой e? to GO the sbortest way минавам по/вземам най-краткия път
  3. движа се, вървя, в движение съм, работя, в действие съм (за механизъм)
  бия (за cъpце), в обръщение съм (за пари)
  to set GOing пускам в действие, задвижвам
  to keep GOing поддържам в действие, вървя си, продължавам
  to keep the conversation/fire GOing поддържам разговора/огъня
  to keep someone GOing in/with something поддържам/постоянно снабдявам някого с нещо, не оставям някого да му липсва нещо
  4. вървя, минавам, напредвам, развивам се, (пре) успявам
  how GOes it? how are things GOing? разг. как си? как е (работата)? if all GOes well (with us) ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо)
  the case went for/against him делото бете решено в негова полза/вреда
  5. отивам си, вървя си, тръгвам, (за) почвам
  we mist GO/be GOing now трябва да си вървим/да тръгваме
  they are all gone всички си отидоха
  GO! сп. тръгвай! (при стартиране)
  be gone! ост. отивай си! махай се! Here GOes! хайде! почваме! there you GO again! пак започна! from tile word GO от самото начало
  6. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам, свършвам се, изчерпвам се, пропадам, загивам, бивам махнат/отстранен/уволнен
  it has/is all gone всичко се свърши, нищо няма вече
  all hope is gone изчезна/пропадна всяка надежда
  that's the way the money GOes сто как отиват парите
  that clause will have to GO тази клауза трябва да се махне
  I wish the pain would GO да можеше да престане болката
  the car was the first luxury to GO колата беше първият лукс, от който се лишиха
  7. пропадам, срутвам се, счупвам се, рухвам, скъсвам се, продънвам се, фалирам
  8. минавам (за време)
  he has still two months to GO остават му още два месеца
  9. звъня, бия, удрям
  10. навършвам (години)
  be is/has gone forty има/навършил e вече четиридесет (години)
  11. вървя, минавам, водя (за път и пр.), простирам се (за планини и пр.), стигам
  12. Ставам достатъчио дълъг/голям съм, побирам се, влизам, деля се
  the belt won't GO round her waist коланът не става
  the plank just GOes across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът
  делено на - 2 into 6 GOes 3 times - 6 делено на 2 е 3
  13. стои, слага се
  these books GO on the top shelf тези книги стоят/се слагат на най-горната полица
  14. продавам се, харча се, вървя
  to be GOing cheap продава се eвтино
  that's not dear as things GO това не e скъпо за днешните цени
  GOing! GOing! gone! продава се! продава се! продадено! (при търг. придружено от три удара на чукчето)
  15. вървя, приемам се, валиден съм, минавам
  everything GOes here всичко минава/се приема тук
  do British pounds GO here? тук вървят ли английски лири
  16. глася, съм (за текст, мелодия и пр.)
  this is how the tune GOes ето как e мелодията
  17. бивам даден/оставен/завещан, падам се (някому), ставам притежание (to)
  victory always GOes to the strong победата винаги e на силния
  honours do not always GO to the most deserving невинаги най-достойният получава почестите
  18. допринасям, служа, необходим съм
  qualities that GO to make a great man качества, необходими, за да бъде човек велик
  19. само в pres р има, намира се, дава се, предлага се, сервира се
  there is a cold supper GOing downstairs долу има/се сервира студена вечеря
  if you hear of any jobs GOing ако чуеш, че има някъде работа
  20. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние)
  to GO in fear of one's life живея с постоянен страх за живота си
  to GO with young бременна съм (за животно)
  21. последван от прил. или израз ставам
  to GO blind ослепявам
  to GO into a faint/a swoon припадам
  II. 1. движение
  on the GO в движение
  2. енергия, предприемчивост, замах, въодушевление, прен. пълна пара
  to be full of GO, to have plenty of GO енергичен съм, имам замах
  3. опит, удар, замах
  to have a GO at something опитвам се да направя нещо
  let's have a GO! дай да опитаме! at one GO на един път, с един удар, наведнъж
  first GO още от първия опит/път
  4. чаша питие
  two more GOes of whiskey още две чаши уиски
  5. пристъп (но болест) 6. неочакван/неприятен обрат/положение/случка
  here's a rum/pretty GO стана тя, каквато стана
  that was a near GO едва отървахме кожата
  it was a capital GO чудесно стана така
  7. сделка, споразумение
  is it a GO? съгласен ли си? it is a GO дадено
  it's no GO безсмислено/невъзможно e, тая няма да я бъде
  high heels are all the GO високите токове ca последна мода/много модерни
  the great/the little GO последният/първият изпит за бакалавърска степен в Кеймбридж
  to make a GO of сполучвам, успявам, потръгва ми (в брак, предприятие, начинание и пр.)
  III. 1. в изправност, изправен
  2. моден
  3. напредничав
  IV. n вид японска игра
  * * *
  {gou} v (went {went}; gone {gъn}) 1. отивам, ходя; 2. вървя, хието; 2) подхожда(2) {gou} n (pl goes {gouz}) разг. 1. движение; on the go в движе{3} {gou} а 1. в изправност; изправен; 2. моден; 3. напредничав.{4} {gou} n вид японска игра.
  * * *
  ходя; тръгвам; отивам; пристъп; вървя; протичам; движа; движение; замах; енергия; залагам;
  * * *
  1. 1 Ставам достатъчио дълъг/голям съм, побирам се, влизам, деля се 2. 1 бивам даден/оставен/завещан, падам се (някому), ставам притежание (to) 3. 1 вървя, минавам, водя (за път и пр.), простирам се (за планини и пр.), стигам 4. 1 вървя, приемам се, валиден съм, минавам 5. 1 глася, съм (за текст, мелодия и пр.) 6. 1 допринасям, служа, необходим съм 7. 1 продавам се, харча се, вървя 8. 1 само в pres р има, намира се, дава се, предлага се, сервира се 9. 1 стои, слага се 10. 2 into 6 goes 3 times 6 делено на 2 е 3 11. 2 последван от прил. или израз ставам 12. 20. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние) 13. all hope is gone изчезна/пропадна всяка надежда 14. be gone! ост. отивай си! махай се! here goes! хайде! почваме! there you go again! пак започна! from tile word go от самото начало 15. be is/has gone forty има/навършил e вече четиридесет (години) 16. do british pounds go here? тук вървят ли английски лири 17. everything goes here всичко минава/се приема тук 18. first go още от първия опит/път 19. go! сп. тръгвай! (при стартиране) 20. going! going! gone! продава се! продава се! продадено! (при търг. придружено от три удара на чукчето) 21. he has still two months to go остават му още два месеца 22. here's a rum/pretty go стана тя, каквато стана 23. high heels are all the go високите токове ca последна мода/много модерни 24. honours do not always go to the most deserving невинаги най-достойният получава почестите 25. how goes it? how are things going? разг. как си? как е (работата)? if all goes well (with us) ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо) 26. i wish the pain would go да можеше да престане болката 27. i. отивам, ходя 28. if you hear of any jobs going ако чуеш, че има някъде работа 29. ii. движение 30. iii. в изправност, изправен 31. is it a go? съгласен ли си? it is a go дадено 32. it has/is all gone всичко се свърши, нищо няма вече 33. it was a capital go чудесно стана така 34. it's no go безсмислено/невъзможно e, тая няма да я бъде 35. iv. n вид японска игра 36. let's have a go! дай да опитаме! at one go на един път, с един удар, наведнъж 37. on the go в движение 38. qualities that go to make a great man качества, необходими, за да бъде човек велик 39. that clause will have to go тази клауза трябва да се махне 40. that was a near go едва отървахме кожата 41. that's not dear as things go това не e скъпо за днешните цени 42. that's the way the money goes сто как отиват парите 43. the belt won't go round her waist коланът не става 44. the car was the first luxury to go колата беше първият лукс, от който се лишиха 45. the case went for/against him делото бете решено в негова полза/вреда 46. the great/the little go последният/първият изпит за бакалавърска степен в Кеймбридж 47. the plank just goes across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът 48. there is a cold supper going downstairs долу има/се сервира студена вечеря 49. these books go on the top shelf тези книги стоят/се слагат на най-горната полица 50. they are all gone всички си отидоха 51. this is how the tune goes ето как e мелодията 52. to be full of go, to have plenty of go енергичен съм, имам замах 53. to be going cheap продава се eвтино 54. to go blind ослепявам 55. to go in fear of one's life живея с постоянен страх за живота си 56. to go into a faint/a swoon припадам 57. to go with young бременна съм (за животно) 58. to have a go at something опитвам се да направя нещо 59. to keep going поддържам в действие, вървя си, продължавам 60. to keep someone going in/with something поддържам/постоянно снабдявам някого с нещо, не оставям някого да му липсва нещо 61. to keep the conversation/fire going поддържам разговора/огъня 62. to make a go of сполучвам, успявам, потръгва ми (в брак, предприятие, начинание и пр.) 63. to set going пускам в действие, задвижвам 64. two more goes of whiskey още две чаши уиски 65. victory always goes to the strong победата винаги e на силния 66. we mist go/be going now трябва да си вървим/да тръгваме 67. who goes there? кой e там? кой e? to go the sbortest way минавам по/вземам най-краткия път 68. бия (за cъpце), в обръщение съм (за пари) 69. вървя, минавам, напредвам, развивам се, (пре) успявам 70. вървя, ходя, минавам 71. движа се, вървя, в движение съм, работя, в действие съм (за механизъм) 72. енергия, предприемчивост, замах, въодушевление, прен. пълна пара 73. звъня, бия, удрям 74. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам, свършвам се, изчерпвам се, пропадам, загивам, бивам махнат/отстранен/уволнен 75. минавам (за време) 76. моден 77. навършвам (години) 78. напредничав 79. опит, удар, замах 80. отивам си, вървя си, тръгвам, (за) почвам 81. пристъп (но болест) неочакван/неприятен обрат/положение/случка 82. пропадам, срутвам се, счупвам се, рухвам, скъсвам се, продънвам се, фалирам 83. сделка, споразумение 84. чаша питие
  * * *
  go [gou] I. v ( went [went]; gone[gɔn]) 1. отивам; ходя; минавам, вървя, пътешествам; I'll \go and see him in the morning ще отида да го видя утре сутринта; to \go to school ( the theatre, a concert, work) отивам (ходя) на училище (театър, концерт, работа); to \go by train ( bus, plane) отивам (пътувам) с влак (автобус, самолет); to \go on a journey пътувам; to \go places излизам, ходя (на кино и пр.); to \go the shortest way поемам най-краткия път; 2. движа се, в движение съм; работя, в действие съм (за механизъм); бие (за сърце); в обращение е (за пари); the clock won't \go часовникът не работи; how is your car \going? как е колата ти? to \go (at) fifty miles an hour движа се с петдесет мили в час; to set \going задвижвам; to keep \going поддържам в действие; вървя си, продължавам; to keep s.o. \going in ( with) s.th. поддържам (постоянно снабдявам) някого с нещо, не оставям да му липсва нещо; to be \going strong цъфтя, не ми личат годините; 3. вървя, минавам, напредвам, развивам се; (пре)успявам; how \goes it? how are things \going? разг. как си? как вървят работите? it is sure to \go не може да не успее (да не излезе добре), непременно ще успее; he will \go far ( a long way) той ще преуспее, ще стигне далеч; if all \goes well with us ако всичко върви добре, ако не ни се случи нещо (лошо); the case went for ( against) him делото беше решено в негова полза (вреда); to \go ( over) big sl имам голям успех; 4. отивам си, вървя си, тръгвам; (за)почвам; we must \go (be \going) now трябва да си вървим (да тръгваме); they are all \gone всички си отидоха; \go! сп. тръгвай! (при стартиране); be \gone! ост. отивай си, махай се! here \goes! хайде! почваме! \go again! пак захвана! from the word \go от самото начало; 5. изчезвам, изгубвам се, прен. отивам; свършвам се, изчерпвам се; пропадам, загивам; бивам махнат (отстранен, уволнен); the battery has \gone акумулаторът се е изтощил; his hearing ( sight) is \going слухът (зрението) му отслабна; my umbrella is \gone чадърът ми изчезна няма); he is \gone пропадна, загина; it has (is) all \gone всичко се свърши, нищо няма вече; all his money \goes on charity всичките му пари отиват за благотворителност; that clause will have to \go тази клауза трябва да се махне; the car was the first luxury to \go колата беше първият лукс, от който се лишиха; drink must \go трябва да оставиш пиенето, пиенето трябва да престане; to \go the way of all things ( flesh) (разг. to \go west) пропадам, умирам; няма го; 6. пропадам, срутвам се, рухвам; скъсвам се; продънвам се; търпя крах; фалирам; in the flood the fence went in three places от наводнението оградата се срути на три места; 7. минава (за време); he has still two weeks to \go остават му още две седмици; 8. звъни, бие, удря; it has just \gone 12 току-що удари (би) 12; how \goes the time? разг. колко е часът? 9. навършвам ( години); she is ( has) \gone fifty тя има вече петдесет (години); 10. развалям се, повреждам се; счупвам се; the clutch on this car has \gone съединителят на тази кола се е повредил; 11. вървя, минавам; водя, стигам, простирам се; the road \goes to the city пътят води до центъра на града; the differences \go deep различията са дълбоки; 12. става, достатъчно дълъг (голям) е; побира се, минава; влиза, дели се; the plank just \goes across the brook дъската тъкмо стига да се прекоси потокът; 8 \goes into 24 three times 24, делено на 8, е три; 13. стои, слага се; these spoons \go in that drawer тези лъжици стоят (се държат) в онова чекмедже; 14. водя се, слагам, спазвам (by); a good rule to \go by добро правило, по което да се водиш (което да следваш); 15. продава се, харчи се, търси се, върви; в обращение е; these bags are \going well тези чанти вървят (се продават добре); that's not expensive as things \go това не е скъпо за днешните цени; the picture went for 200 pounds картината се продаде за 200 лири; \going! \going! \gone! продава се! продава се! продадено! (при търг, придружено от три удара на чукчето); 16. правя (някакво движение, гримаса, шум и пр.); to \go bang разг. трясва, избухва, експлодира; to \go crack разг. пуква, прасва; to \go flop разг. провалям се; to \go smash into s.th. трясвам се в нещо; to \go see-saw люшкам се, неустойчив съм, колебая се; 17. гласи, казва, е (за текст, мелодия и пр.); this is how the tune \goes ето как е мелодията; as the saying \goes както се казва; the story \goes that she has a rich uncle разправят, че тя има богат чичо; 18. бива даден (оставен, завещан), пада се (to); the house went to his son къщата стана собственост на сина му; victory always \goes to the strong победата е винаги на силния; 19. допринася, служи; необходим е; qualities that \go to make a great man качества, необходими за един велик човек; that \goes to make life happier това допринася да стане животът по-щастлив, това прави живота по-щастлив; 20. само в pres p има, намира се, дава се; предлага се, сервира се; there is a cold supper \going downstairs долу има (се сервира) студена вечеря; 21. съм, ходя, намирам се, живея (в някакво обичайно състояние); he \goes bi the name of John наричат го Джон; 22. последван от прилагателно или израз ставам; to \gomad ( crazy) полудявам; to \go bad разваля се (за храна и пр.); to \go ape ( over) подлудявам, лудвам, откачам, луд съм (по); to \go bankrupt банкрутирам, фалирам; to \go cold all over цял изстивам (изтръпвам); to \go into a faint ( a swoon) припадам; to \go to pieces рухвам (и прен.); to \go to ruin разрушавам се, рухвам; to \go to the bad пропадам морално; 23. само в progr forms изразява: 1) близко бъдеще; do you think it's \going to rain? мислиш ли, че ще вали? 2) намерение; are you \going to tell him or not? имаш ли намерение да му казваш или не? 3) решителност; I'm not \going to be deceived няма да позволя да ме (из)мамят; 24. c ger: 1) ходя, отивам да, вземам да (изразява неудоволствие от някаква постъпка или навик); don't \go telling me lies да не вземеш да ме лъжеш; 2) ходя (на ски, лов и пр.); to \go shopping ( swimming) отивам да пазарувам (плувам); to \go begging тръгвам (отивам) на просия, прен. не се харчи (търси), никой го не ще; 25. c and и друг глагол вземам, та ( неодобр.); she went and got married тя взе, та се ожени; 26. карти залагам; обявявам; to \go the limit прен. прекалявам го, отивам много далеч; to \go the whole hog прен. отивам докрай; to \go one better надминавам ( than); превъзхождам; изпреварвам; отивам по-далеч; to \go flop sl претърпявам поражение, провалям се, не успявам; to \go all out sl напрягам всички сили; to \go it sl отдавам се на живот, живея си; to \go it alone ам. действам сам срещу всички; поемам цялата отговорност; to \go at it bald-headed действам енергично, решително; \go it! разг. хайде де, покажи какво можеш! to \go a long way има голямо значение (влияние); трае дълго; свършва много работа; to be \going some sl напредвам бързо; to \go o.'s own gait вървя по собствения си път, действам самостоятелно; tо let \go (от)пускам; to let o.s. \go отпускам се; to let o.s. \go on a subject разпростирам се (говоря надълго и нашироко) по даден въпрос; to \go west разг. умирам, отивам на онзи свят; well, let it \go at that хайде, нека мине; така да бъде; от мен да мине; \go fly a kite ( jump in the lake, lay an egg, lay a brick) грубо я не се бъркай! изчезвай! върви по дяволите! you can \go hang може да вървиш по дяволите; just \go and try! само се опитай! ( заканително); \go to bye-bye! дет. върви да спинкаш (нанкаш)! \go while the \going is good върви си, докато е време (по живо по здраво); as far as it \goes такъв, какъвто е, докъдето стига; there he ( she) \goes ето го (я), полюбувай му (ѝ) се (изразява учудване или неодобрение); it \goes without saying от само себе си се разбира, не ще и дума; what he says \goes каквото той каже, това става; той заповядва (командва); where do we \go from here? какво ще правим после? а, сега накъде? II. n разг. (pl goes [gouz]) 1. движение; ход; on the \go в движение; 2. енергия, въодушевление, стръв, предприемчивост, замах; to be full of \go, to have plenty of \go пълен съм с енергия; 3. опит, удар, замах; to have a \go at s.th. опитвам се да направя нещо; let's have a \go! дай да опитаме! at one \go на един път, с един удар; first \go още от първия път; 4. порция (чаша) питие; глътка; 5. пристъп, припадък (на болест); 6. непредвидено положение (случка); неочакван обрат; it was a near \go едва отървахме кожата; 7. успех, успешно предприятие; to make a \go of успявам в, правя да преуспее; to be on the \go 1) готвя се да си ходя (да си вървя, да тръгвам); 2) на крак съм; в движение съм, зает съм; върша нещо; 3) sl пийнал съм; ( it's) no \go нищо не става, не върви, безсмислено е; безнадеждно е; it's a \go става, решено е, договорихме се; quite the \go последен вик на модата, нещо по което всички се увличат; the little \go първият изпит за бакалавърска степен при хуманитарните науки (в Кембридж); it's your \go твой ред е; it's all \go разг. претрупан съм с работа, много съм зает; to give s.o. (s.th.) the \go-by sl пренебрегвам, игнорирам някого (нещо).

  English-Bulgarian dictionary > go

 • 9 must

  {məst}
  I. 1. v aux (pl must) с inf без to задължение, необходимост
  в отp. форма-забрана трябва
  I MUST (go, etc.) трябва (да отида и пр.)
  MUST I? трябвали? I MUST not не трябва, не бива
  you just MUST крайнонеобходимо е
  2. увереност, вероятност, очевидност трябва, сигурно, вероятно
  you MUST be hungryafter your walk трябва да/сигурно си огладнял следразходката
  he MUST have missed the bus трябва да/вероятно/сигурно е изпуснал автобуса
  you MUST be joking! сигурно се шегуваш! ти се шегуваш! you MUST haveknown сигурно си/не може да не си знаел
  3. непредвидена, нежелателна случайност.
  he MUST come andworry me with questions when I'm busy той не може дане дойде да ме безпокои с въпроси, когато съм зает
  just as I was getting better, what MUST I do but break myleg тъкмо оздравях и да си счупя крака
  4. ост. бездруг гл.
  we MUST to horse трябва да се качваме на конете
  we MUST away трябва да си ходим
  II. 1. нещо крайно необходимо
  his latestplay is a MUST последната му пиеса непременно трябвада се види
  this rule is a MUST това правило е абсолютнозадължително
  2. attr необходим, задължителен
  III. n мухъл, плесен
  IV. n шира, мъст
  V. 1. англоинд. a побеснял, пощръклял (особ. за слон, камила през периода на разгонване)
  2. пощръклялост (на слон, камила)
  3. слон в такова състояние
  * * *
  {mъst} v aux (pl must) с inf без to 1. задължение, необходимост;(2) {mъst} n разг. 1. нещо крайно необходимо; his latest play is{3} {mъst} n мухъл, плесен.{4} {mъst} n шира, мъст.{5} {mъst} англоинд. I. а побеснял, пощръклял (особ. за слон, ка
  * * *
  шира; трябвам; плесен; дължа; мъст;
  * * *
  1. attr необходим, задължителен 2. he must come andworry me with questions when i'm busy той не може дане дойде да ме безпокои с въпроси, когато съм зает 3. he must have missed the bus трябва да/вероятно/сигурно е изпуснал автобуса 4. his latestplay is a must последната му пиеса непременно трябвада се види 5. i must (go, etc.) трябва (да отида и пр.) 6. i. v aux (pl must) с inf без to задължение, необходимост 7. ii. нещо крайно необходимо 8. iii. n мухъл, плесен 9. iv. n шира, мъст 10. just as i was getting better, what must i do but break myleg тъкмо оздравях и да си счупя крака 11. must i? трябвали? i must not не трябва, не бива 12. this rule is a must това правило е абсолютнозадължително 13. v. англоинд. a побеснял, пощръклял (особ. за слон, камила през периода на разгонване) 14. we must away трябва да си ходим 15. we must to horse трябва да се качваме на конете 16. you just must крайнонеобходимо е 17. you must be hungryafter your walk трябва да/сигурно си огладнял следразходката 18. you must be joking! сигурно се шегуваш! ти се шегуваш! you must haveknown сигурно си/не може да не си знаел 19. в отp. форма-забрана трябва 20. непредвидена, нежелателна случайност 21. ост. бездруг гл 22. пощръклялост (на слон, камила) 23. слон в такова състояние 24. увереност, вероятност, очевидност трябва, сигурно, вероятно
  * * *
  must[mʌst] I. (пълна форма); [məst] (редуцирана форма) II. modal v 1. задължение: трябва; I \must go and see him трябва да отида да го видя; \must needs (needs \must) трябва по необходимост (непременно); he simply \must come той непременно трябва да дойде; 2. необходимост: one \must eat to live човек трябва да яде, за да живее; if you \must щом трябва; 3. увереност, очевидност, вероятност: one \must be crazy to talk so трябва да си луд, за да говориш така; I \must have made a mistake вероятно съм сгрешил; 4. без смисловия глагол (ост.): we \must to horse трябва да се качваме на конете; we \must away трябва да се махаме; 5. в мин. вр.: I saw that he \must have suspected s.th. видях, че той сигурно е заподозрял нещо; 6. непредвидена случайност: just as I was getting better, what \must I do but break my leg тъкмо оздравях и да си счупя крака; and then he \must needs blurt out the truth! и тогава да вземе да избъбри всичко! III. adj необходим, задължителен; a \must item необходима точка (пункт); IV. n нещо крайно необходимо; this rule is a \must това правило е задължително ; V. must n мухъл, плесен ; VI. must n шира, мъст ; VII. must англоинд. adj побеснял, пощръклял (обикн. за слон или камила през размножителния период); VIII. n 1. пощръклялост (за слон, камила); 2. слон в такова състояние.

  English-Bulgarian dictionary > must

 • 10 quilt

  {kwilt}
  I. 1. юрган
  2. кувертюра, покривка за легло
  3. ватенка, памуклийка, ватирана материя
  II. 1. ватирам, подпълвам
  QUILTed jacket памуклийка, ватенка
  2. компилирам
  * * *
  {kwilt} n 1. юрган; 2. кувертюра, покривка за легло; З. ватенка(2) {kwilt} v 1. ватирам, подпълвам; quilted jacket памуклийка, ват
  * * *
  юрган; ватирам; кувертюра;
  * * *
  1. i. юрган 2. ii. ватирам, подпълвам 3. quilted jacket памуклийка, ватенка 4. ватенка, памуклийка, ватирана материя 5. компилирам 6. кувертюра, покривка за легло
  * * *
  quilt [kwilt] I. n 1. юрган; crazy \quilt юрган от разноцветни парчета; 2. покривка за легло, кувертюра; 3. ватенка, памуклийка; II. v 1. ватирам, подпълвам; \quilted jacket ( coat) памуклийка, ватенка; 2. разг. събирам, компилирам; 3. sl набивам.

  English-Bulgarian dictionary > quilt

 • 11 stir

  {stə:}
  I. 1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), размърдвам (се), помръдвам (се), шавам, разшавам (се)
  not to STIR an eyelid не ми трепва окото
  to be STIRring на крак/станал/в движение съм
  he never STIRs out of the house той никога не излиза/не пoмръдва от къщи
  2. нарушавам покоя на, бъркам, разбърквам, размесвам, мъгя, размътвам
  to STIR the fire стъквам огъня
  to STIR (up) one's tea/coffee разбърквам чая/кафето си
  3. вълнувам, раздвижвам, възбуждам, трогвам
  to STIR someone's blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг/ентусиазъм у някого
  my blood STIRs at the very thought of it само при мисълта за това всичко в мен кипва
  to STIR pity in someone възбуждам съжаление у някого
  to STIR the gorge предизвиквам отвращение/погнуса
  to STIR to activity раздвижвам/карам (някого) да се раздвижи/размърда
  4. пораждам (се), възниквам
  pity STIR red in his heart в сърцето му се пробуди жалост
  stir up разбърквам/размесвам добре, разклащам, разтърсвам, размътвам, възбуждам, пораждам, предизвиквам (любопитство, недоволство и пр.), раздухвам, подклаждам
  подбуждам, подтиквам (to към)
  to STIR up trouble интригувам, сея раздори, раздвижвам, съживявам, оживявам, ободрявам
  he wants STIR-ring up той трябва да бъде изваден от инертност/да бъде раздвижен
  II. 1. движение
  not a STIR нищо не помръдва, пълен покой
  2. бъркане, ръчкане
  to give the fire a STIR стъквам огъня
  3. раздвижване, суетене, шетня
  4. объркване, уплаха, вълнение, възбуда, шум, врява, дандания, сензация
  to create/make a STIR причинявам вълнение, предизвиквам сензация
  to make a STIR in the world вдигам голям шум около себе си
  to create little STIR не намирам широк отклик, минавам почти незабелязано
  III. n sl. затвор, дранголник, пандиз
  * * *
  {stъ:} v (-rr-) 1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), раз(2) {stъ:} n 1. движение; not a stir нищо не помръдва, пълен покой;{3} {stъ:} n sl. затвор, дранголник, пандиз.
  * * *
  шавам; стъквам; ръчкам; объркване; помръдвам; пораждам; бъркам; разнежвам; раздвижвам; размърдвам; раздвижване; разбърквам; размътвам; движение; движа; забърквам;
  * * *
  1. he never stirs out of the house той никога не излиза/не пoмръдва от къщи 2. he wants stir-ring up той трябва да бъде изваден от инертност/да бъде раздвижен 3. i. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), размърдвам (се), помръдвам (се), шавам, разшавам (се) 4. ii. движение 5. iii. n sl. затвор, дранголник, пандиз 6. my blood stirs at the very thought of it само при мисълта за това всичко в мен кипва 7. not a stir нищо не помръдва, пълен покой 8. not to stir an eyelid не ми трепва окото 9. pity stir red in his heart в сърцето му се пробуди жалост 10. stir up разбърквам/размесвам добре, разклащам, разтърсвам, размътвам, възбуждам, пораждам, предизвиквам (любопитство, недоволство и пр.), раздухвам, подклаждам 11. to be stirring на крак/станал/в движение съм 12. to create little stir не намирам широк отклик, минавам почти незабелязано 13. to create/make a stir причинявам вълнение, предизвиквам сензация 14. to give the fire a stir стъквам огъня 15. to make a stir in the world вдигам голям шум около себе си 16. to stir (up) one's tea/coffee разбърквам чая/кафето си 17. to stir pity in someone възбуждам съжаление у някого 18. to stir someone's blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг/ентусиазъм у някого 19. to stir the fire стъквам огъня 20. to stir the gorge предизвиквам отвращение/погнуса 21. to stir to activity раздвижвам/карам (някого) да се раздвижи/размърда 22. to stir up trouble интригувам, сея раздори, раздвижвам, съживявам, оживявам, ободрявам 23. бъркане, ръчкане 24. вълнувам, раздвижвам, възбуждам, трогвам 25. нарушавам покоя на, бъркам, разбърквам, размесвам, мъгя, размътвам 26. объркване, уплаха, вълнение, възбуда, шум, врява, дандания, сензация 27. подбуждам, подтиквам (to към) 28. пораждам (се), възниквам 29. раздвижване, суетене, шетня
  * * *
  stir[stə:] I. v (- rr-) 1. движа (се), раздвижвам (се), мърдам (се), помръдвам (се), размърдвам (се), шавам, разшавам (се); to \stir a finger мърдам си пръста (обикн. в отриц. изреч.); not to \stir an eyelid не мърдам; to be \stirring на крак движение, станал) съм; he is not \stirring yet той още лежи (не е станал); he never \stirs out of the house той не излиза никога от къщи; \stir your stumps! размърдай(те) се! по-живо! 2. бъркам, разбърквам, размесвам; мътя, размътвам; to \stir the fire бъркам (ръчкам) огъня; to \stir the milk бъркам млякото; 3. вълнувам, развълнувам, раздвижвам, възбуждам; покъртвам, трогвам; to \stir s.o.'s blood възбуждам нечия страст, пораждам възторг у някого; to \stir s.o.'s pulses развълнувам някого; to \stir to activity раздвижвам ( човек); 4. пораждам се, възниквам; pity \stirred in his heart в сърцето му се надигна милост; II. n 1. движение; 2. бъркане, ръчкане; to give the fire a \stir разбърквам огъня; 3. раздвижване; шетня, суетене, щуране; уплаха, объркване; вълнение, възбуда; сензация, шум; врява, дандания; to create a \stir предизвиквам сензация; to make a \stir вдигам шум, предизвиквам общ интерес; III. stir n sl пандиз; дранголник; \stir-crazy полудял от дълъг престой в затвора.

  English-Bulgarian dictionary > stir

См. также в других словарях:

 • Crazy — may refer to: Insanity In print media: Crazy Magazine (1973–1983), a comic magazine Crazy, a novel by Benjamin Lebert In movies: Crazy (1999 film), a 1999 documentary by Heddy Honigmann Crazy (2000 film), a 2000 film directed by Hans Christian… …   Wikipedia

 • Crazy P — Crazy Penis Audioriver Festival 2009, Płock, Poland Background information Also known as …   Wikipedia

 • Crazy 4 U — Single par Kumi Kōda extrait de l’album Feel My Mind Face A Crazy 4 U Face B Yume with You Sortie 15 janvier 2004 …   Wikipédia en Français

 • Crazy 4 U — Single by Kumi Koda from the album Feel My Mind Relea …   Wikipedia

 • Crazy — Cra zy (kr[=a] z[y^]), a. [From {Craze}.] 1. Characterized by weakness or feebleness; decrepit; broken; falling to decay; shaky; unsafe. [1913 Webster] Piles of mean andcrazy houses. Macaulay. [1913 Webster] One of great riches, but a crazy… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Crazy — (engl.: verrückt) steht für: Crazy (Roman), einen Roman von Benjamin Lebert Crazy (Film), eine Verfilmung des Romans von Benjamin Lebert des Regisseurs Hans Christian Schmid Crazy (Lied), ein Lied der US amerikanischen Band Aerosmith Crazy… …   Deutsch Wikipedia

 • Crazy B — upright49 Nom Nicolas Vadon Activité principale Disc jockey …   Wikipédia en Français

 • Crazy C — (born Simone Cullins) is an American songwriter and a record producer. He is a co owner of Paid in Full Entertainment, the label that launched the careers of Chamillionaire and Paul Wall.[1] He is best known as a producer for the platinum selling …   Wikipedia

 • crazy — (adj.) 1570s, diseased, sickly, from CRAZE (Cf. craze) + Y (Cf. y) (2). Meaning full of cracks or flaws is from 1580s; that of of unsound mind, or behaving as so is from 1610s. Jazz slang sense cool, exciting attested by 1927. To drive (someone)… …   Etymology dictionary

 • crazy — ► ADJECTIVE (crazier, craziest) 1) insane or unbalanced, especially in a wild or aggressive way. 2) extremely enthusiastic about something. 3) absurdly unlikely: a crazy angle. 4) archaic full of cracks or flaws. ► NOUN (pl …   English terms dictionary

 • crazy — [krā′zē] adj. crazier, craziest [< CRAZE] 1. a) having flaws or cracks b) shaky or rickety; unsound 2. a) unsound of mind; mentally unbalanced or deranged; psychopathic; insane …   English World dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»