Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

cours+de+physique

 • 21 géographie

  nf. geografiya; la géographie physique tabiiy geografiya.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > géographie

 • 22 législation

  nf. qonunchilik; qonunlar majmui; la législation française Fransiya qonunchiligi
  2. qonun, qonunchilik; cours de législation commerciale savdo qonunchiligi darsi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > législation

 • 23 magistral

  -ale, aux
  adj. mohirona, san'atkorona; cours magistral dorulfunun o‘qituvchisining ma'ruzasi
  2. litt. qat' iy, amirona.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > magistral

 • 24 manquer

  I vi.
  1. yo‘q bo‘lmoq, hozir bo‘lmaslik, qatnashmaslik, yetishmaslik, kamlik qilmoq; les forces lui ont manqué uning kuchi ketdi, u holdan toydi; fam. il lui manque une case unga yetishmaydi (u ahmoq); il ne manque pas un bouton de guêtre u kam-ko‘stsiz; le coeur lui a manqué jasurlik uni tark etdi
  2. vx. xato qilmoq
  3. chippakka chiqmoq, barbod bo‘lmoq, muvaffaqiyatsizlikka uchramoq
  II vt.
  1. (de) yo‘qchilik, yetishmaslik; avoir peur de manquer yo‘qchilikdan qo‘rqmoq; il ne manque de rien uning hech narsadan kamchiligi yo‘q, manquer de respect à qqn. birovga nisbatan hurmatsizlik qilmoq
  2. litt. (à qqn) e'tiborsizlik, hurmatsizlik, behurmatlik, qilmoq
  3. (à qqch) nomuvofiq ish tutmoq, amal qilmaslik; manquer à son devoir o‘z burchiga amal qilmaslik; manquer à sa parole gapining ustidan chiqmaslik; manquer à ses principes o‘z e'tiqodiga xiyonat qilmoq
  4. litt. manquer à faire qqch. manquer de faire qqch. esdan chiqarmoq, unutmoq, beparvolik qilmoq, e'tiborsizlik qilmoq; je ne manquerai pas de vous informer sizni xabardor qilish esimdan chiqmaydi; ça ne peut manquer d'arriver bu sodir bo‘lmay qolmaydi
  5. oz qolmoq, salgina qolmoq; elle avait manqué mourir uning o‘lishiga oz qoldi
  6. erisha olmaslik, yetisha olmaslik, muyassar bo‘lmaslik, tegiza olmaslik, yurishmaslik; manquer son coup mo‘ljalga tegiza olmaslik; il a manqué la dernière marche et il est tombé u oxirgi zinaga chiqa olmadi va yiqilib tushdi; la prochaine fois, je ne te manquerai pas yanagi safar men senga ko‘rsatib qo‘yaman
  7. topa olmaslik, uchrata olmaslik; je vous ai manqué de peu men sizni uchratishga bir oz kechikibman; manquer son train, son avion poyezdga, samolyotga kech qolmoq
  8. yo‘qotmoq, qo‘ldan chiqarmoq, boy bermoq; manquer une occasion qulay fursatni qo‘ldan chiqarmoq
  9. yo‘q bo‘lmoq, qatnashmaslik, bormaslik, qoldirmoq; manquer un cours, la classe leksiyaga, darsga qatnashmaslik; manquer l'école maktabga bormaslik; il ne faut pas manquer çà! buni qo‘ldan chiqarmaslik kerak!
  III se manquer vpr.
  1. o‘zini o‘zi o‘ldirishga erisha olmaslik
  2. nous nous sommes manqués biz uchrasha olmadik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > manquer

 • 25 marketing

  nm. kon'yunktura, bozor ehtiyoji; bozorni o‘rganish fani, marketing; techniques de marketing bozor ehtiyojini o‘rganish; marketing électoral, politique saylov, siyosiy ahvol; cours de marketing bozorni o‘rganish darslari.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > marketing

 • 26 marquer

  I vt.
  1. belgilamoq, belgi qo‘ymoq; marquer la peau de tatouages teriga tatuirovka qilmoq; visage marqué de cicatrices chandiq bosgan yuz; marquer les points, au cours d'une partie o‘yinda ochkolar yutmoq; loc. marquer le coup nishonlamoq, e' tibor bermoq; marquer un coup raqibdan ustun kelmoq, ustunlikka erishmoq; sport. marquer un but to‘p kiritmoq
  2. o‘lchamoq; belgilamoq, chegaralamoq, chegarani biror narsa bilan belgilamoq; marquer une limite chegarani belgilamoq
  3. ko‘rsatmoq (asbob); le thermomètre marquait dix degrés au-dessous de zéro termometr o‘n daraja sovuqni ko‘rsatar edi
  4. fig. nazorat qilmoq, kuzatmoq, ta'qib qilmoq; sport. marquer un joueur o‘yinchini ushlamoq (himoyada)
  5. dona-dona, alohida-alohida ajratib gapirmoq; ta'kidlamoq
  6. guvohlik bermoq, ko‘rsatmoq, hurmat bildirmoq, ifodalamoq, izhor qilmoq; marquer de l'intérêt à qqn. birovga qiziqish bildirmoq; marquer de la rancune à qqn. birovga nisbatan kek saqlamoq
  7. bildirmoq, ifodalamoq, ko‘rsatmoq, dalolat bermoq (narsa)
  8. belgilamoq, ifodalamoq; les artistes qui ont marqué cette époque bu asrni belgilovchi san'atkorlar; une enfance marquée par la guerre urush chuqur iz qoldirgan yoshlik
  II vi.
  1. muhim, ahamiyatli bo‘lmoq; katta ahvmiyatga ega bo‘lmoq, e' tiborga loyiq, molik bo‘lmoq; événement qui marque muhim voqea; les personnalités qui ont marqué pendant cette période shu davrning e'tiborga molik shaxslari
  2. fam. marquer mal yomon taassurot qoldirmoq
  3. iz, belgi qoldirmoq; coup qui marque iz qoldiradigan zarba.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > marquer

 • 27 méandre

  nm.
  1. burilish, qayrilish, burilgan joy; les méandres d'un petit cours d'eau jilg‘aning burilish joylari; méandre d'une route yo‘lning ilangbilang joyi
  2. méandres de la pensée, d'un récit fikirlash, hikoya usullari, yo‘llari; les méandres de la politique, de la diplomatie siyosiy, diplomatik hiylalar.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > méandre

 • 28 monnaie

  nf.
  1. tanga, chaqa; monnaies d'or et d'argent oltin va kumush tanga
  2. pul; monnaie métallique metall pul; pièce de monnaie tanga (almashtirish uchun); monnaie de papier qog‘oz pul; monnaie électronique elektron pul; fausse monnaie qalbaki pul; fabricant de fausse monnaie qalbaki pul yasovchi
  3. pul birligi (uning ma'lum davlatdagi qadri); le cours d'une monnaie pulning qadri, kursi; valeurs relatives de plusieurs monnaies pullarning bir-biriga nisbatan almashtirish qiymati; loc. c'est monnaie courante bu tabiiy narsa
  4. mayda pul, qaytim, tanga; petite, menue monnaie mayda pul, tanga; passez la monnaie! qaytimini bering! rendre la monnaie sur cent francs yuz frankdan qaytim bermoq; je n'ai pas de monnaie, avez-vous de la monnaie? mening qaytimim yo‘q; mayda pulingiz bormi? loc. rendre à qqn. la monnaie de sa pièce qilmishiga yarasha javob bermoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > monnaie

 • 29 moyen

  -enne
  adj.
  1. o‘rta, o‘rtadagi; le cours moyen d'un fleuve daryoning o‘rta oqimi; moyen terme o‘rtasi, o‘rta chegarasi; cours moyen boshlang‘ich sinf
  2. o‘rta, o‘rtacha; être de taille moyenne o‘rta bo‘yli bo‘lmoq; poids moyen o‘rta og‘irlik; âge moyen o‘rta yosh; classes moyennes o‘rta sinflar
  3. o‘rtacha, oddiy; le français moyen o‘rtacha fransuz; le lecteur moyen oddiy o‘quvchi
  4. o‘rtacha, o‘rta-miyona, yaxshi ham emas, yomon ham emas; qualité moyenne o‘rtacha sifat; intelligence moyenne o‘rtacha aql; résultats moyens o‘rtacha natija; il est très moyen en français u fransuz tilidan o‘rta-miyona
  5. o‘rtacha; température moyenne annuelle d'un lieu biror joyning o‘rtacha yillik harorati.
  nm.
  1. vosita, chora, iloj, imkon, imkoniyat, tadbir, yo‘l; la fin et les moyens oqibat va imkoniyat; les moyens de faire qqch. biror narsa qilishning chorasi; par quel moyen? qaysi yo‘l bilan? trouver moyen de ilojini topmoq; s'il en avait le moyen, les moyens agar uning imkoniyati bo‘lganda edi; avoir, laisser le choix des moyens vosita tanlash imkoniga ega bo‘lmoq, vosita tanlash imkonini birovga bermoq; il a essayé tous les moyens u barcha choralarni ishlatib ko‘rdi; moyen efficace, un bon moyen ta'sirchan yo‘l, yaxshi yo‘l; moyen provisoire, insuffisant vaqtincha, yetishmaydigan chora; loc. se débrouiller avec les moyens du bord qo‘lida bor narsalardan foydalanib, ilojini qilmoq; employer les grands moyens bor imkoniyatlarni ishga solmoq; il y a moyen, il n'y a pas moyen de iloji bor; iloji yo‘q; il n'y a pas moyen de le faire obéir, qu'il soit à l'heure uni vaqtida kelishga bo‘ysundirishning chorasi yo‘q; pas moyen! iloji yo‘q! moyen d'action, de défense, de contrôle harakat, himoya, nazorat qilish vositalari; moyens de transport tashish vositalari; par le moyen de yordami bilan, tufayli; au moyen de yordamida, orqali; se diriger au moyen d'une boussole kompas yordamida yurmoq
  2. pl. imkon, imkoniyat, kuch-qudrat; les moyens physiques d'un sportif sportchining jismoniy imkoniyatlari; il a de grands moyens uning imkoniyatlari katta; être en possession de tous ses moyens hamma imkoniyatlarga ega bo‘lmoq; perdre ses moyens à un examen imtihonda o‘z imkoniyatlarini boy bermoq
  3. imkoniyat, mablag‘, boylik; ses parents n'avaient pas les moyens de lui faire faire des études uning ota-onasining uni o‘qitish uchun imkoniyatlari yo‘q edi; c'est trop cher, c'est au-dessus de mes moyens bu juda qimmat, bu mening imkoniyat darajamdan yuqori; fam. il a les moyens uning puli bor.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > moyen

 • 30 navigable

  adj. kema yura oladigan, qatnay oladigan, kema qatnaydigan; cours d'eau navigable kema qatnay oladigan daryo.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > navigable

 • 31 note

  nm.
  1. nota
  2. ohang; fausse note buzuq ohang; qalbaki, yasama, mos kelmaydigan narsa; note cristalline jarangdor ohang
  3. klavish; taper sur deux notes à la fois baravariga ikkita klavishni bosmoq
  4. loc. note juste haqiqiy tafsilot; forcer la note bo‘rttirmoq, orttirib yubormoq; les rideaux blancs mettaient une note gaie dans la chambre oq pardalar xonaga sururli tus berar edilar; donner la note ibrat ko‘rsatib ergashtirmoq; être dans la note uslubida, mos tushgan, xonasida bo‘lmoq; cet objet, cette remarque étaient bien dans la note bu narsa, bu izoh juda mos tushgan edi.
  nf.
  1. belgi, ishora; note marginale hoshiyadagi belgi; commentaire en note qisqacha belgilar bilan berilgan sharh
  2. qisqa yozma xabar, axborot, ma'lumot; faire passer une note qisqa xabar bosib chiqarmoq; note officielle rasmiy xabar
  3. qayd, yozma xotira, mulohaza; cahier de notes yon daftarcha; prendre note d'une adresse adresni yozib olmoq; astu pris des notes pendant le cours? leksiyani yozib bordingmi? prête-moi tes notes konspektingni berib tur
  4. hisob-kitob, schyot; note d'électricité elektr hisob-kitobi; note d'hôtel mehmonxona hisob-kitobi; demander, payer sa note hisob-kitobni so‘ramoq, hisob-kitob qilmoq
  5. baho; une mauvaise note yomon baho; carnet de notes d'un écolier o‘quvchining kundalik daftari.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > note

 • 32 nucléaire

  I adj.
  1. hujayra yadrosiga oid
  2. atom yadrosiga oid, yadroviy; atomga, uni ishlatishga oid; énergie nucléaire yadro energiyasi; physique nucléaire yadro fizikasi; centrale nucléaire atom elektr stansiyasi; puissances nucléaires yadro quroliga ega davlatlar
  II nm. atom energiyasi; être pour, contre le nucléaire atom energiyasiga tarafdor, atom energiyasiga qarshi bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > nucléaire

 • 33 ouvrir

  I vt.
  1. ochmoq; ouvrir la fenêtre derazani ochmoq; va ouvrir och; ouvrez, au nom de la loi! qonun nomi bilan oching!
  2. ichini ochmoq, ichini yormoq, chaqmoq; ouvrir des huîtres ustritsa yormoq
  3. ochmoq, ochib qo‘ymoq; fam. l'ouvrir og‘zini ochmoq, gapirmoq; ouvrir l'oeil ko‘zini ochmoq, ehtiyot bo‘lmoq; ouvrir un portefeulle karmonni ochmoq; ouvrir un robinet jo‘mrakni ochib qo‘ymoq; ouvrir le gaz gazni ochib qo‘ymoq; ouvrir l'appétit à qqn. birovning ishtahasini ochib yubormoq
  4. ochmoq, tortib qo‘ymoq; ouvrir les rideaux pardalarni ochib qo‘ymoq
  5. ochmoq, teshmoq; ouvrir une fenêtre dans un mur devordan deraza ochmoq
  6. ochmoq, foydalanishga ruxsat bermoq; ouvrir, s'ouvrir un chemin, une voie ko‘chani, yo‘lni ochmoq
  7. ochmoq, namoyon qilmoq; il nous a ouvert le fond de son coeur u bizga yuragining to‘ridagi gaplarni ochdi; ouvrir l'esprit (à qqn) biron kishining aqlini oshirmoq
  8. ochmoq, boshlamoq, kirishmoq; ouvrir les hostilités dushmanlikni boshlamoq, dushmanlik qilishga kirishmoq; ouvrir le feu o‘ t ochishni boshlamoq; ouvrir une discussion munozara boshlamoq
  9. ochmoq, asos solmoq, tashkil qilmoq; ouvrir un magasin, des écoles magazin, maktablar ochmoq
  10. ochmoq, bermoq; ouvrir un compte, un crédit à qqn. biron kishi nomiga hisob ochmoq, kredit bermoq
  II vi.
  1. ochiq bo‘lmoq; cette porte n'ouvre jamais bu eshik hech qachon ochilmaydi; ouvrir sur qaragan bo‘lmoq (eshik, deraza)
  2. ochilmoq, boshlanmoq; les cours ouvriront la semaine prochaine darslar kelgusi haftadan boshlanadi
  III s'ouvrir vpr.
  1. ochilmoq; la porte s'ouvre eshik ochilyapti; le toit de cette voiture s'ouvre bu avtomobilning tomi ochiladi; la fleur s'ouvre gul ochilyapti; s'ouvrir sur qaragan bo‘lmoq, qarab teshilgan bo‘lmoq, chiqmoq, biror tomonga qarab ochilmoq; la porte s'ouvre directement sur le jardin eshik to‘g‘ridan to‘g‘ri boqqa ochiladi
  2. ochilmoq, namoyon bo‘ lmoq; le chemin, la route qui s'ouvre devant nous bizning oldimizda namoyon bo‘lgan ko‘cha, yo‘l; une vie nouvelle s'ouvrait devant (à) lui uning oldida yangi hayot ochilar edi; s'ouvrir à qqch. biror narsaga ochiq bo‘lmoq, kirib kelishiga imkon bermoq; son esprit s'ouvre peu à peu à cette idée uning idroki bu fikrni sekin-asta qabul qildi; s'ouvrir à qqn. biror kishiga yorilmoq; ko‘nglini, yuragini ochmoq; je m'en suis ouvert à lui men bu haqda unga yorildim
  3. ochilmoq, boshlanmoq; l'exposition qui allait s'ouvrir yaqinda ochilayotgan ko‘rgazma; s'ouvrir par bilan, orqali ochilmoq, boshlanmoq; s'ouvrir les veines vena tomirlarini kesmoq (o‘zini o‘zi o‘ldirmoq); s'ouvrir le crâne en tombant yiqilib boshini yormoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > ouvrir

 • 34 partant

  -ante
  I n.
  1. jo‘nab ketuvchi, jo‘novchi
  2. yugurish, chopish qatnashchisi (start oluvchi); les partants d'une cours cycliste velosiped poygasida qatnashuvchilar (start oluvchilar)
  II adj.fam. je ne suis pas partante pour une aventure aussi risquée men bunday qaltis ishga moyil emasman.
  conj.litt. demak, binobarin, bas; plus d'emplois, partant moins de chômage ish ko‘p bo‘lsa, demak ishsizlik ham kam.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > partant

 • 35 personne

  nf.
  1. odam, kishi; shaxs, o‘zlik; certaines personnes ba'zi odamlar; une ville où habitent dix mille personnes o‘n ming kishi yashaydigan shahar; distribuer une part, une portion par personne kishi boshiga bir bo‘lak, bir kosadan tarqatmoq; une personne intelligente aqlli odam; une personne de connaissance tanish kishi; une personne âgée qari kishi; grande personne kishi, katta kishi; les enfants et les grandes personnes bolalar va katta kishilar; faire grand cas de sa personne o‘zini ulug‘ qilib ko‘rsatmoq; la personne et l'oeuvre d'un écrivain yozuvchining shaxsiyati va asari; il est bien de sa personne u ko‘rinishdan chiroyli kishi; en personne shaxsan, o‘zi; dr. personne physique, morale jismoniy, yuridik shaxs; exposer sa personne o‘z hayotini xavf ostiga solmoq
  2. vieilli ayol; il vit avec une jolie personne u juda chiroyli ayol bilan yashaydi
  3. gram. shaxs (fe'l formalari, kishilik olmoshlari, shuningdek egalik va nisbat qo‘shimchalari orqali ifodalanuvchi grammatik kategoriya); première personne birinchi shaxs.
  pron.indéf.
  1. kimdir, biror kimsa, biror kishi; vous le savez mieux que personne siz uni hammadan ko‘ra ham yaxshiroq taniysiz
  2. (ne bilan) hech kim, hech kimsa, biror kishi; que personne ne sorte! hech kim chiqmasin! il n'y avait personne hech kim yo‘q edi; je ne vois plus jamais personne men butunlay, umuman hech kimni ko‘rmayapman; personne d'autre que lui undan boshqa hech kim; je ne trouve personne de plus sérieux qu'elle men undan ko‘ra jiddiyroq boshqa hech kimni ko‘rmayapman.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > personne

 • 36 piller

  vt.
  1. talamoq, talon-toroj qilmoq, bosqinchilik qilmoq; ils prirent, pillèrent et rasèrent la ville ular shaharni oldilar, taladilar va ship-shiydam qildilar; des magasins pillés au cours d'une émeute qo‘zg‘olon vaqtida talangan do‘konlar
  2. o‘g‘irlamoq, o‘marmoq (talash vaqtida); des objets pillés dans une église cherkovdan o‘marilgan narsalar
  3. plagiat bilan shug‘ullanmoq, o‘g‘irlamoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > piller

 • 37 polycopié

  -ée
  adj.n. cours polycopier kopiyalab ko‘paytirilgan leksiya kursi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > polycopié

 • 38 préparatoire

  adj. tayyorlov, tayyorlovchi; travail préparatoire tayyorgarlik ishlari; cours préparatoire boshlang‘ ich tayyorlov sinfi; classes préparatoires aux grandes écoles oliy o‘quv yurtlarida tayyorlov bosqichlari.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > préparatoire

 • 39 préparer

  I vt.
  1. tayyorlamoq; tartibga keltirmoq, solmoq; je vais préparer votre chambre men xonangizni tayyorlab qo‘yaman; préparer la table dasturxon tuzamoq; préparer la voie, le terrain yo‘lni, maydonni tuzatmoq; elle prépare le repas u ovqat pishiryapti
  2. tayyorlamoq, hozirlamoq, tashkillashtirmoq; il a préparé soigneusement son départ u o‘z safarini puxta tayyorladi; un coup préparé de longue main oldindan tayyorlangan zarba; le professeur a préparé son cours o‘qituvchi leksiyasini tayyorladi; préparer un examen imtihonga tayyorlanmoq; préparer une grande école oliy maktabga tayyorgarlik ko‘rmoq
  3. tayyorlab qo‘ymoq; préparer l'avenir kelajakni tayyorlab qo‘ymoq; préparer qqch. à qqn. biror kishiga biror narsani tayyorlab qo‘ymoq; on lui a préparé une surprise unga kutilmagan yangilik tayyorlab qo‘yishdi
  4. tayyorlamoq, tayyorlab, ko‘niktirib qo‘ymoq
  II se préparer vpr.
  1. tayyorlanmoq, shaylanmoq; tayyorgarlik, hozirlik ko‘rmoq; se préparer au combat, à combattre jangga, jang qilishga tayyorlanmoq
  2. tayyorlanmoq; la cuisine où se prépare le repas ovqat tayyorlanadigan oshxona
  3. yaqinlashmoq, muqarrar bo‘lib qolmoq; je crois qu'un orage se prépare menimcha momaqaldiroq yaqinlashyapti; impers. il se prépare quelque chose de grave muhim bir narsa tayyorlanyapti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > préparer

 • 40 rattrapage

  nm. cours de ratrappage yetib olish uchun qo‘shimcha dars.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > rattrapage

См. также в других словарях:

 • Cours De Physique De Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Matthew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Physique, Chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique, chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique-Chimie (PC) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie (Classe préparatoire aux grandes écoles) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique statistique hors d'equilibre — Physique statistique hors d équilibre La physique statistique hors d équilibre est un sous domaine de la physique statistique qui traite des systèmes hors de l équilibre thermodynamique global. Sommaire 1 Articles connexes 2 Bibliographie 2.1… …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «cours+de+physique» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»