Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

cours+de+physique

 • 41 nucléaire

  adj. (lat. nucleus) физ. ядрен; énergie nucléaire ядрена енергия; arme nucléaire ядрено оръжие; physique nucléaire ядрена физика.

  Dictionnaire français-bulgare > nucléaire

 • 42 ordinaire

  adj. (lat. ordinarius) 1. обикновен, нормален, обичаен, който се среща често; le cours ordinaire des choses обичайният ход на нещата; 2. всекидневен, обикновен; 3. прост, посредствен; esprit ordinaire посредствен ум; 4. редовен; séance ordinaire редовно заседание; 5. m. навик, обичай; 6. m. воен. храна, всекидневно ядене; 7. loc. adv. а l'ordinaire както обикновено, както винаги; d'ordinaire, а l'ordinaire обикновено. Ќ Ant. anormal, étrange, exceptionnel, extraordinaire, original, rare, remarquable.

  Dictionnaire français-bulgare > ordinaire

 • 43 ouvrir

  v. (lat. class. aperire) I. v.tr. 1. отварям; ouvrir la porte отварям вратата; 2. разтварям; ouvrir les lèvres разтварям устни; 3. построявам; прокопавам; ouvrir un passage прокопавам проход; 4. разрязвам; chirurgien qui ouvre un abcès хирург, който разрязва абсцес; 5. започвам, водя, стоя начело на; ouvrir les hostilités започвам нападение срещу; 6. прен. откривам; ouvrir une session откривам заседание; ouvrir le score спорт. откривам резултата; ouvrir le feu откривам огъня, стрелбата; ouvrir la chasse откривам лова; ouvrir un compte а qqn. откривам текуща сметка на някого; 7. основавам; 8. правя, изказвам; II. v.intr. 1. отварям, отворен съм (за магазин, учреждение); отварям се; 2. водя; започвам; les cours ouvrent la semaine prochaine лекциите започват следващата седмица; s'ouvrir 1. отварям се, разтварям се; la fleur s'ouvre цветето се разтваря; 2. започвам; l'exposition qui allait s'ouvrir изложбата, която трябваше да започне. Ќ ne pas ouvrir la bouche дума не продумвам; ouvrir de grands yeux опулвам се, гледам с изненада, с любопитство; ouvrir les yeux de qqn. отварям очите на някого, давам му възможност по-добре да разбере; ouvrir l'њil разг. нащрек съм; ouvrir l'appétit отварям, възбуждам апетита; ouvrir sa bourse а qqn. предлагам някому пари; ouvrir sa maison а qqn. приемам някого като добре дошъл в къщата си; ouvrir son cњur а qqn. разкривам някому сърцето си; ouvrir une parenthèse (les guillemets) отварям скоба (кавички); s'ouvrir а qqn. разкривам се някому, споделям мислите си с някого; s'ouvrir un passage пробивам си път. Ќ Ant. fermer; boucher, clore; barrer, finir, terminer.

  Dictionnaire français-bulgare > ouvrir

 • 44 physicien,

  ne m., f. (de physique) физик.

  Dictionnaire français-bulgare > physicien,

 • 45 procès

  m. (lat. processus) съдебен процес, дело; procès en cours текущо дело; reviser un procès преразглеждам дело; procès civil гражданско дело; intenter un procès завеждам дело; gagner, perdre un procès печеля, губя дело. Ќ gagner (perdre) son procès печеля (губя, пропадам); faire le procès а qqn. обвинявам някого.

  Dictionnaire français-bulgare > procès

 • 46 professeur

  m. (lat. professor) 1. учител, преподавател; 2. професор; professeur agrégé редовен професор; professeur chargé de cours извънреден (приходящ) професор; professeur titulaire титуляр на катедра.

  Dictionnaire français-bulgare > professeur

 • 47 quantique

  adj. (de quantum) квантов; mécanique quantique квантова механика; physique quantique квантова физика; objet quantique обект, чието поведение зависи от квантовата механика. Ќ Hom. cantique.

  Dictionnaire français-bulgare > quantique

 • 48 rapide

  adj. et m. (lat. rapidus, de rapere "entraîner violemment") 1. бърз, бързоходен; mouvement rapide бързо движение; torrent rapide бърз поток; le cours rapide des heures бързият бяг на часовете; poison rapide бърза отрова; rythme rapide бърз ритъм; réponse rapide бърз отговор; acier а coupe rapide бързорежеща стомана; piste rapide бърза спортна писта; 2. стръмен (за склон); 3. m. експресен влак; 4. m. бързей, бързо течение на река. Ќ pellicule rapide чувствителна фотографска лента; ciment а prise rapide цимент, който бързо се втвърдява. Ќ Ant. lent.

  Dictionnaire français-bulgare > rapide

 • 49 rebrousser

  v.tr. (de rebrours) 1. чеша косъм или коси на обратна страна, роша; 2. rebrousser chemin връщам се по стъпките си. 3. трия кожа с инструмент, така че да я загладя и омекотя; se rebrousser огъвам се в обратна посока ( за косъм). Ќ rebrousser le cours d'un fleuve движа се срещу течението на река.

  Dictionnaire français-bulgare > rebrousser

 • 50 sécher

  v. (lat. siccare, de siccus "sec") I. v.tr. 1. суша; изсушавам; 2. пресушавам (за река, езеро); 3. sécher un cours, la classe уч. арго отсъствам от клас, избягвам от часовете; II. v.intr. 1. съхна, изсъхвам, пресъхвам; 2. прен. чезна (от мъка, скръб); 3. разг. не мога да отговоря, затруднен съм; se sécher суша се, изсушавам се. Ќ sécher sur pied изпитвам отчаяние, тормозя се. Ќ Ant. arroser, détromper, humecter, imbiber, inonder, mouiller.

  Dictionnaire français-bulgare > sécher

 • 51 stabilité

  f. (lat. stabilitas) стабилност, устойчивост, здравина, сигурност, трайност; stabilité des cours стабилност на курсовете; rétablir la stabilité възстановявам стабилността, стабилизирам. Ќ Ant. instabilité, fluctuation; déséquilibre.

  Dictionnaire français-bulgare > stabilité

 • 52 valeur

  f. (lat. valor) 1. стойност, цена; valeur d'achat покупна цена; valeur nominale номинална стойност; valeur d'un terrain цена на парцел; objet de valeur предмет с голяма цена; mettre un capital en valeur правя така, че капиталът да носи доходи; valeur ajoutée принадена стойност; taxe а la valeur ajoutée данък добавена стойност; juger qqch. au-dessous de sa valeur подценявам нещо; les valeurs morales d'une société моралните ценности на общество; valeur déclarée обявена стойност; 2. скъпо нещо; 3. ценни книжа; valeur mobilières ценни книжа; cours d'une valeur курс на ценни книжа; portefeuille de valeurs инвестиционен портфейл (съставен от ценни книжа); 4. валута; valeurs disponibles ликвидности, пари в наличност; 5. прен. важност, значение, достойнство; porter un jugement de valeur sur qqch. изразявам високото си мнение за нещо; 6. лит. доблест, храброст, мъжество; 7. мат. стойност, величина; 8. зем. доходност (за земя); 9. муз. трайност; valeur d'une note трайността на нота; 10. изключителен човек, много ценен; 11. ефикасност; la valeur d'une méthode ефикасността на метода; 12. смисъл (на термин или дума); 13. худ. качество на по-наситена или по-бледа багра, цвят, използвани от художник. Ќ homme de valeur ценен човек; homme sans valeur човек без никаква стойност; de première valeur най-ценен; se mettre en valeur изтъквам се, показвам всичките си достойнства; valeur agréйe мор. фиксиране цената на кораб; échelle des valeurs скЂла на моралните ценности; valeur d'une carte стойност на карта за игра; valeurs incorporelles нематериални активи; valeurs corporelles материални активи. Ќ Ant. médiocrité, nullité; non-valeur, lâcheté.

  Dictionnaire français-bulgare > valeur

См. также в других словарях:

 • Cours De Physique De Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Matthew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Physique, Chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique, chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique-Chimie (PC) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie (Classe préparatoire aux grandes écoles) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique statistique hors d'equilibre — Physique statistique hors d équilibre La physique statistique hors d équilibre est un sous domaine de la physique statistique qui traite des systèmes hors de l équilibre thermodynamique global. Sommaire 1 Articles connexes 2 Bibliographie 2.1… …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «cours+de+physique» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»