Перевод: с французского на узбекский

с узбекского на французский

cours de physique

 • 1 cours

  nm.
  1. o‘zan, oqim, yo‘nalish; cours d'eau daryo o‘zani; remonter le cours d'un fleuve daryo oqimiga qarshi suzmoq
  2. yo‘l, yo‘nalish, ish maromi, ishning borishi; être en cours amalda bo‘lmoq; en cours de paytida, mahalda, bosqichda, mobaynida, jarayonida
  3. qiymat, baho; cours du change almashlash qiymati
  4. saboq, dars, ma‘ruza, kurs
  5. qo‘llanma, darslik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cours

 • 2 physique

  I adj.
  1. fizik, moddiy; le monde physique moddiy dunyo; géographie physique et humaine ijtimoiy va fizik geografiya
  2. jismoniy; je suis fatigué, c'est purement physique men charchadim, haqiqiy jismonan; loc. éducation, culture physique jismoniy tarbiya; état physique jismoniy holat; troubles physiques fiziologik o‘zgarishlar; souffrance physique jismoniy azob; dégoût, horreur physique tabiiy jirkanish, qo‘rqish; fam. c'est physique bu tabiatan, o‘zi shunday
  3. jinsiy; amour physique jinsiy aloqa
  4. fizik, tabiiy; les sciences physiques tabiiy fanlar
  5. fizikaviy va jismoniy tomonlarga oid; propriétés physiques et chimiques d'un corps jismning fizikaviy va kimyoviy xossalari
  II nm.
  1. odamning fizik, jismoniy tomoni; au physique jismonan, fizik tomondan; il est brutal, au physique comme au moral u ham jismoniy, ham ma'naviy tomondan qo‘pol
  2. qiyofa, ko‘rinish, yuz, chehra, aft, bashara; il, elle a un physique agréable uning chehrasi yoqimli; loc. avoir le physique de l'emploi qiyofasiga kirib olmoq.
  nf. fizika; physique expérimentale amaliy fizika; physique atomique, nucléaire atom, yadro fizikasi; domaines de la physique fizikaning sohalari; physique de globe, des astres, de la vie geofizika, astrofizika, biofizika.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > physique

 • 3 accomplir

  I vt.
  1. amalga oshirmoq; accomplir des réformes islohotlarni amalga oshirmoq
  2. bajarmoq, uddasidan chiqmoq; accomplir une promesse va'dasini bajarmoq
  3. tugatmoq; accomplir un travail ishni tugatmoq
  II s'accomplir vpr. amalga oshmoq, bajarilmoq, bo‘lib o‘ tmoq, ro‘y bermoq; de grandes transformations se sont accomplies au cours de cette période bu davrda katta o‘zgarishlar ro‘y berdi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > accomplir

 • 4 activité

  nf.
  1. faoliyat, ish, harakat, faollik, aktivlik; jo‘shqinlik, g‘ayrat; une activité physique, intellectuelle jismoniy, aqliy faoliyat, ish; les activités industrielles sanoat xizmati; réduire ses activités faoliyatini chegaralamoq, kamaytirmoq, kam ishlamoq; les activités subversives qo‘poruvchilik faoliyati, harakati; l'activité professionnelle kasb mahorati; cesser toute activité faoliyatni butunlay to‘xtatmoq; contrôler l'activité d'un subordonné tobe kishining faoliyatinni, ishini nazorat qilmoq
  2. en activité ishlab turgan, harakatdagi (zavod, korxona); ishlayotgan, faoliyat ko‘rsatayotgan (xodim, xizmatchi); une usine en activité ishlayotgan, faoliyat ko‘rsatayotgan zavod; en pleine activité to‘ liq quvvat bilan ishlayotgan; il n'est plus en activité u endi ishlamayapti.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > activité

 • 5 aguerrir

  I vt.
  1. chiniqtirmoq, toblamoq; chidamli qilmoq; aguerrir un enfant aux difficultés de la vie bolani hayot qiyinchiliklariga chiniqtirmoq; le sport aguerrit l'homme contre la fatigue physique sport kishini chidamli qiladi
  2. mil. jangovor holatga, jangga o‘rgatmoq; mashq qildirmoq; aguerrir ses troupes qo‘shinni jangga, jang qilishga o‘rgatmoq
  II s'aguerrir vpr. chiniqmoq; toblanmoq, chidamli bo‘lmoq; il s'aguerrit dans les épreuves u sinovlarda toblandi; s'aguerrir au froid o‘zini sovuqqa o‘rgatmoq, chidamli qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > aguerrir

 • 6 annuel

  -elle
  adj.
  I yillik, har yili bo‘ladigan, har yilgi; fête annuelle har yilgi bayram; les revenus annuels yillik daromad; cours annuel bir yillik, bir yil davom etadigan kurs
  2. bot. bir yillik; plante annuelle bir yillik o‘simlik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > annuel

 • 7 basse-cour,

  pl. basses-cours nf. parrandaxona, tovuqxona, parrandachilik fermasi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > basse-cour,

 • 8 bateau

  nm. qayiq, kema, kater; bateau à vapeur paroxod; bateau à voile yelkanli kema; bateau de cours musobaqa qayig‘i; bateau de plaisance sayr qiluvchi kema; bateau de pêcheur baliqchi kema; bateau de commerce savdo kemasi; monter un bateau à qqn. kimnidir laqillatmoq; être dans le même bateau bir xil vaziyatda bo‘lmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > bateau

 • 9 cheval

  nm.
  1. ot, yilqi; loc.adv. à cheval otda, otliq; être à cheval sur les principes o‘z nuqtai nazarini to‘g‘riligiga ishonmoq; fièvre de cheval kuchli isitma; cheval de bataille jangovor ot, sevgan mavzu, asosiy dalil; cheval de Troie Troya oti (yog‘och ot); cheval pur-sang tulpor, zotli ot, oliy nasabli ot, asl tulpor; cheval de cours poygachi ot; cheval de retour odamkush, o‘ta xavfli jinoyatchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > cheval

 • 10 complémentaire

  adj.
  1. qo‘shimcha qilingan, to‘ldirilgan; angles complémentaires qo‘shimcha burchaklar
  2. cours complémentaire qo‘shimcha kurslar (o‘quv).

  Dictionnaire Français-Ouzbek > complémentaire

 • 11 condition

  nf.
  1. ahvol, holat, kayfiyat, unvon, faxriy nom, toifa, ijtimoiy sharoit, vaziyat
  2. taqdir, qismat; condition humaine inson taqdiri
  3. imkoniyat; condition physique jismoniy imkoniyat
  4. shart-sharoit, talab, istak; à des conditions avantageuses foydali shartlarda
  5. vous partirez en vacance à condition de réussir votre examen siz imtihonni tapshira olsangiz ta‘ tilga ketasiz; à condition que shu shart bilan.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > condition

 • 12 culture

  nf.
  1. madaniyat, ma'rifat, o‘qimishlilik; culture des lettres adabiyotni o‘rganish; manque de culture madaniyatsizlik, nodonlik; de grande culture juda, yuqori madaniyatli; culture physique jismoniy tarbiya
  2. yerni ishlash, yerga ishlov berish; culture parcellaire tarqoq yer (o‘zga xo‘jalik yerlari ichida joylashgan parcha-parcha yer lar); grande culture, grosse culture yirik yer xo‘jaligi, katta, ko‘p, yirik yerga ega bo‘ lish
  3. ekin, ekish, o‘stirish, yetishtirish, parvarish qilish, ko‘paytirish (o‘simlik, ari, bakteriya)
  4. agr. ekinlar; cultures industrielles texnika ekinlari; cultures céréalières don ekinlari; cultures d'automne kuzgi ekinlar; cultures maraîchères sabzavotchilik, sabzavotkorlik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > culture

 • 13 déchéance

  nf.
  1. tushish, pasayish, zaiflashish, kuchsizlanish, yomon ahvolga tushish, ma'naviy aynish, tubanlashish; déchéance physique jismoniy zaiflashish
  2. huquqini yo‘qotish, huquqidan mahrum bo‘lish; déchéance nationale fuqarolik huquqidan mahrum bo‘lish
  3. hokimiyatdan bo‘shatish, mansabdan bekor qilish, amaldan tushirish, yomon ko‘rinib qolish
  4. dr. qarz beruvchini qanoatlantirish uchun qarzdor mol-mulkiga aylantirish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > déchéance

 • 14 diminution

  nf.
  1. kichraytirish, kamaytirish, pasaytirish, qisqartirish, pasayish, kamayish
  2. kuchsizlantirish, bo‘shashtirish, yomonlashtirish; diminution physique jismoniy ozib-to‘zib ketish.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > diminution

 • 15 donner

  I vt.
  1. bermoq, topshirmoq, qo‘liga bermoq, taqdim qilmoq, tortiq qilmoq, tortiq, sovg‘a qilib bermoq, armug‘on etmoq; donner en jouissance foydalanishga topshirmoq; donner le temps vaqt bermoq; donner une heure vaqt belgilamoq; donner des directions ko‘rsatma bermoq; donner sa vie hayoti, jonini fido qilmoq; donner qqn. sotmoq, xiyonat qilmoq
  2. bag‘ishlamoq, yetkazmoq, zarar yetkazmoq, sabab bo‘lmoq; donner du mal qqn. qiyin ahvolga solib qo‘ymoq
  3. uyushtirmoq, tashkil qilmoq, bermoq; donner une pièce pyesa qo‘ymoq
  4. qo‘zg‘amoq, tug‘dirmoq, sabab bo‘lmoq; donner de l'appétit ishtahasini ochmoq; donner la fièvre issig‘ini chiqarmoq; donner du courage tetiklashtirmoq
  5. ko‘rsatmoq, namoyon qilmoq; donner des marques de fatigue charchash alomatlarini ko‘rsatmoq
  6. (à) undamoq, qo‘zg‘atmoq, majbur etmoq, ko‘ngliga solmoq; donner à penser o‘ylashga majbur etmoq, o‘ylashni ko‘ngliga solmoq; donner les premiers soins birinchi yordamni ko‘rsatmoq; donner des coups urmoq, do‘pposlamoq; donner un soufflet shapaloq tushirmoq; donner un baiser o‘pmoq; donner la chasse à izidan, orqasidan ta'qib qilmoq, quvmoq; donner son adhésion rozilik bermoq; donner lecture à o‘qib eshittirmoq; donner le sein emizmoq; donner un coup de main yordam bermoq; donner le branle à yurgizmoq, yurgizib yubormoq; donner la vie tug‘moq, hayot bag‘ishlamoq, oqlamoq; donner naissance tug‘moq; donner la mort o‘ldirmoq; donner le bras à qo‘ltiqlab bormoq; donner un coup de balai salgina supirmoq; fam. joyni, shtatni qisqartirmoq; donner communication xabar bermoq, bildirmoq; donner sa mesure o‘zini yaxshi tomondan ko‘rsatmoq; donner le change aldamoq; donner l'éveil oyoqqa turg‘izmoq; donner congé ishdan bo‘shatmoq; donner sa main à qqn. turmushga chiqmoq; donner de l'air à shamollatmoq; donner sa voix saylashda ovozini bermoq; donner de la voix ovoz chiqarmoq; donner le bonjour salom bermoq, so‘rashmoq, salomlashmoq; donner tort à qqn. ayblamoq; donner raison à kelishmoq, rozi bo‘lmoq; donner gain de cause à foydasiga hal qilmoq; donner libre cours à erkin qo‘yib bermoq; donner lieu à yo‘l ochib, imkon yaratib bermoq; la rencontre a donné lieu à d'intéressantes discussions uchrashuvda jiddiy masalalar muhokama qilindi; donner pleins pouvoirs hamma vakolatni berib qo‘ymoq; fam. je vous le donne en cent, en mille sizning topolmasligingizga aminman; on t'en donnera fam. biz senga ko‘rsatib qo‘yamiz; étant donné que loc.conj. hisob, inobatga olib, e' tibor qilib
  II vi.
  1. (contre) urilmoq, urilib, tegib ketmoq; donner de la tête contre la muraille devorga boshi bilan urilmoq
  2. (dans) berilmoq, qiziqib qolmoq, cho‘mmoq, botmoq; donner en plein dans boshi bilan cho‘mmoq, qiziqib qolmoq
  3. (dans) otib tegizmoq, urmoq, tegmoq; donnez dans le piège, donner dans le panneau pistirmaga, tuzog‘iga, domiga tushib qolmoq, yolg‘on gapga uchmoq; donner dedans ilinmoq, tushib, ilinib qolmoq; qopqonga tushmoq
  4. (sur) kelishmoq, bor baraka qilmoq; donner sur les doigts à qo‘lni qo‘lga bermoq
  5. (sur) chiqmoq, qaramoq, ochilmoq; donner sur un jardin boqqa ochilmoq; donner sur la rue ko‘chaga chiqmoq
  6. fam. ko‘rinmoq, namoyon bo‘lmoq, o‘zini ko‘rsatmoq
  7. mil. hujum qilmoq, olg‘a yurmoq; ne savoir où donner de la tête o‘zini yo‘qotib qo‘ymoq, nima qilishini bilmay qolmoq; les blés ont beaucoup donné cette année bu yil don, bug‘doy yaxshi bo‘ ldi; donner sur un plat ovqatga zo‘r bermoq
  III se donner vpr.
  1. berilmoq, umrini bag‘ishlamoq, tikmoq, o‘rganib qolmoq, mehr, ko‘ngil qo‘ymoq
  2. yaratmoq, urinmoq, harakat qilmoq; se donner du mal, se donner de la peine, se donner la peine de harakat qilmoq; donnez-vous la peine d'entrer kirishga harakat qiling! s'en donner iste'mol, suiiste'mol qilmoq, ortiqchalikka yo‘l qo‘ymoq; rosa xursandchilik qilmoq, ko‘ngil ochmoq; s'en donner à coeur joie to‘yib rohatlanmoq
  3. (pour) o‘zini o‘xshatmoq, qilib ko‘rsatmoq; se donner pour savant o‘zini olim qilib ko‘rsatmoq
  4. nisbat bermoq, tus bermoq; se donner l'air gai xursand tusga kirmoq
  5. qo‘llab qo‘ltiqlamoq, yonini olmoq; se donner le mot til biriktirmoq, gapni bir yerga qo‘ymoq
  6. se donner en spectacle o‘zini sharmanda qilmoq.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > donner

 • 16 effort

  nm.
  1. tirishish, harakat qilish; l'effort physique jismoniy harakat; faire un effort harakat qilmoq; faire tous ses efforts bor kuchini sarflamoq; sans effort osonlik bilan, osonlikcha; avec effort qiyinchilik bilan; par un suprême effort oxirgi kuchi bilan
  2. phys. kuchlanish, kuch; og‘irlik, bosim; effort de traction tortish kuchi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > effort

 • 17 emploi

  nm.
  1. qo‘llash, tadbiq qilish, ishlatish; qo‘llanish, tadbiq qilinish, etilish, ishlatilish; l'emploi du bois dans la construction yog‘ochning qurilishda ishlatilishi; l'emploi de ce verbe est très limité bu fe'l juda kam ishlatiladi; le mode d'emploi foydalanish usuli; faire un emploi abusif suiiste'mol qilmoq, o‘z manfaati uchun foydalanmoq
  2. l'emploi du temps dars jadvali
  3. xizmat, vazifa, ish, lavozim; hunar, kasb, mashg‘ulot; mansab, amal, o‘rin joy; chercher un emploi ish izlamoq; être sans emploi ishsiz bo‘lmoq; agence pour l'emploi ishga joylashtirish byurosi
  3. théâtre amplua (aktyorning qobiliyatiga mos rollar turi); il a le physique de l'emploi u bu rolga mos keladi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > emploi

 • 18 endurance

  nf. chidamlilik, bardoshlilik, barqarorlik, toqatlilik; chidam, bardosh, toqat; l'endurance physique jismoniy jihatdan chidamlilik; l'endurance morale axloqiy barqarorlik; l'endurance à la douleur og‘riqqa bardoshlilik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > endurance

 • 19 équipée

  nf.
  1. bemulohaza qilingan ish; xavfli tashabbus, xavfli ish
  2. sayr (qisqa muddatli safar yoki sayohat); sayohat qilib kelish; nous l'avons rencontré au cours de notre dernière équipée biz u bilan oxirgi sayohatimiz paytida uchrashdik.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > équipée

 • 20 fermeté

  nf.
  1. mustahkamlik, qattiqlik, kuch; la fermeté des muscles muskullartning egiluvchanligi
  2. fig. qat'iylik, mustahkamlik; la fermeté du jugement mulohazaning, fikrning qat'iyligi; manquer de fermeté qat'iyatsiz bo‘lmoq
  3. stabilga oid, barqaror; la fermeté des cours de la Bourse birja kursining stabilligi.

  Dictionnaire Français-Ouzbek > fermeté

См. также в других словарях:

 • Cours De Physique De Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Matthew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Physique, Chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique, chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique-Chimie (PC) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie (Classe préparatoire aux grandes écoles) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique statistique hors d'equilibre — Physique statistique hors d équilibre La physique statistique hors d équilibre est un sous domaine de la physique statistique qui traite des systèmes hors de l équilibre thermodynamique global. Sommaire 1 Articles connexes 2 Bibliographie 2.1… …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «cours de physique» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»