Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

cours de physique

 • 1 en-cours

  ou encours m.inv. (de en- et cours) 1. фин. ценни книжа на предприятие, депозирани в банка, на които още не е настъпил падежа; 2. суровините, които се използват за производство и са част от складовите наличности.

  Dictionnaire français-bulgare > en-cours

 • 2 abrégé

  m. (de abréger) 1. съкращаване; 2. съкратено изложение на статия; un abrégé de grammaire кратка граматика; un cours abrégé съкратен курс; 3. loc.adv. en abrégé в съкратен вид; с много малко думи; phrase en abrégé изречение в телеграфен стил; écrire en abrégé пиша със съкращения. Ќ Ant. amplification, en détail, en grand.

  Dictionnaire français-bulgare > abrégé

 • 3 arrière-cour

  f. (de arrière et cour) (pl. arrière-cours) заден двор.

  Dictionnaire français-bulgare > arrière-cour

 • 4 astrophysique

  f. (de astro- et physique) астрофизика.

  Dictionnaire français-bulgare > astrophysique

 • 5 basse-cour

  f. (de basse et cour) (pl. basses-cours) 1. заден двор за отглеждане на домашни птици; 2. кокошарник; 3. домашни животни и птици.

  Dictionnaire français-bulgare > basse-cour

 • 6 biophysique

  f. et adj. (de bio- et physique) биофизика; биофизичен.

  Dictionnaire français-bulgare > biophysique

 • 7 bourse2

  f. (hôtel de la famille Van der Burse, а Bruges) 1. борса; bourse2 de marchandises стокова борса; bourse2 de commerce търговска (стокова) борса; cours de bourse2 борсови котировки; la Bourse a monté борсовите котировки се покачиха; 2. bourse2 de l'emploi трудова борса; bourse2 des valeurs фондова борса.

  Dictionnaire français-bulgare > bourse2

 • 8 change1

  m. (de changer) 1. смяна, замяна, размяна, обмяна; gagner au change1, perdre au change1 печеля при размяната, губя при размяната; 2. размяна на пари (от една валута в друга); faire le change1 de francs en leva обменям франковете в левове; bureau de change1 бюро за смяна на пари, обменно бюро; 3. цена, която се иска за размяна на една валута с друга, курс; cours du change1 курсът на чуждите валути; taux de change1 fixe фиксиран обменен курс. Ќ agent de change1 борсов посредник (за валути); lettre de change1 менителница, полица; change1 или change1 complet памперс, пелена за еднократна употреба.

  Dictionnaire français-bulgare > change1

 • 9 chargé,

  e adj. et n. (de charger) 1. натоварен; chargé, de paquets натоварен с пакети; 2. обременен; 3. пълен, напълнен, зареден, изпълнен; le pistolet est chargé, пистолетът е пълен; batterie chargé,e зареден акумулатор; 4. обсипан; un homme chargé, d'honneurs човек, обсипан с почести; 5. нападнат, атакуван; 6. подут, подпухнал; 7. обложен; langue chargé,e обложен език; 8. ценен; lettre chargé,e писмо с обявена стойност. Ќ chargé, d'affaires управляващ легация (или посолство); chargé, de cours временен, хоноруван преподавател (в университет); un temps chargé, облачно време; être chargé, d'ans стар съм; emploi de temps chargé, натоварено работно време; style chargé, претрупан стил; chargé, de mission служител в командировка; специален пратеник; chargé, de recherches учен, изследовател.

  Dictionnaire français-bulgare > chargé,

 • 10 chute

  f. (p. p. fém. de choir; lat. pop. °cadesta) 1. падане; faire une chute падам; chute libre свободно падане; saut en chute libre свободно падане без отворен парашут; 2. опадване, окапване; la chute des cheveux опадване на косите; 3. прен. падане, рухване, сгромолясване; упадък; капитулация; la chute d'un empire упадък на империя; la chute du gouvernement падане на правителството; 4. падение, грехопадение; la chute d'Adam първородният грях на Адам; 5. спадане; la chute des prix спадане на цените; la chute des cours en Bourse спадане на борсовите котировки; chute de la natalité спадане на раждаемостта; 6. театр. проваляне; 7. край на част, на нещо; la chute d'un toit край на покрив; la chute des reins долна част на гърба; la chute d'une phrase крайна част на изречение; la chute d'une histoire неочакван край на история; 8. остатък, изрезка; jeter les chutes du tissu изхвърлям изрезките, остатъците от плата. Ќ chute d'eau водопад; chute de température спадане на температурата; point de chute точка на попадение на снаряд; прен. място на пристигане, на връщане след пътуване; la chute du jour залез, край на деня. Ќ Ant. relèvement; ascension, montée. Ќ Hom. chut.

  Dictionnaire français-bulgare > chute

 • 11 compensation

  f. (lat. compensatio, de compensare) 1. изравняване; compensation entre les gains et les pertes изравняване между печалбите и загубите; 2. заменяне; 3. обезщетение, възмездие, възнаграждение, компенсация; 4. взаимно покриване на реципрочни дългове; 5. фин. клиринг; chambre de compensation клирингова палата; accords de compensation клирингови спогодби; 6. псих. механизъм на компенсиране на психични комплекси. Ќ caisse de compensation взаимоспомагателна каса; compensation des dépens юр. разпределение на разноските между двете страни; cours de compensation уравнителен курс; horloge de compensation часовник с уравнително махало; en compensation за сметка на това. Ќ Ant. amende, peine; aggravation; déséquilibre, inégalité.

  Dictionnaire français-bulgare > compensation

 • 12 consolidé,

  e adj. et n. (angl. consolidated annuities, même o. que consolider) фин. гарантиран; bilan consolidé, консолидиран баланс (на предприятието-майка и на филиалите); m. pl. обществени фондове на английския държавен дълг; le cours des consolidé,s борсова котировка на тези книжа.

  Dictionnaire français-bulgare > consolidé,

 • 13 corsaire

  m. (bas lat. cursarius, de cursus "cours") 1. пиратски, корсарски кораб; 2. капитан на пиратски, корсарски кораб; 3. пират, корсар, морски разбойник. Ќ pantalon corsaire къс прилепващ по тялото панталон до под коляното.

  Dictionnaire français-bulgare > corsaire

 • 14 cour

  f. (lat. pop. curtis, class. cohors, cohortis "cour de ferme" confondu avec lat. curia) 1. двор; les enfants jouent dans la cour децата играят в двора; 2. съд; палата; cour d'appel апелативен съд; cour de cassation касационен съд; cour d'assises углавен съд; cour suprême върховен съд; cour des comptes сметна палата; 3. съдебен състав; la Haute cour de justice съд, съставен от парламентаристи, който съди Президента на Републиката или министрите в случай на тежки провинения; 4. дворец, кралски двор, кралска свита; la noblesse de cour придворните аристократи; 5. ост. улица без изход; 6. (Белгия) тоалетна (често в дъното на двора); 7. обкръжение, свита около влиятелен човек; 8. ист. събрание на васалите на краля. Ќ être bien en cour ползвам се от милостта на краля; приеман съм добре при някого; être mal en cour в немилост съм; faire la cour (а) ухажвам; la cour du roi Pétaud къща, в която всички заповядват; tenir cour plénière провеждам разширено заседание; c'est la cour des miracles това е мръсно и опасно място; cour d'amour провансалско сдружение, което се е занимавало с въпросите на галантността. Ќ Hom. courre, cours, court.

  Dictionnaire français-bulgare > cour

 • 15 courre

  v.tr. (anc. forme de courir) 1. ост., в съчет. chasse а courre лов с преследване на дивеча с хрътки; 2. (само в inf.) преследвам животно. Ќ Hom. cour, cours, court.

  Dictionnaire français-bulgare > courre

 • 16 course

  f. (forme fém. de cours, d'apr. it. corsa) 1. тичане, бягане; 2. изминато разстояние, курс; prix de la course d'un taxi цена на курса с такси; course en montagne преход, екскурзия в планината; 3. надбягване, бягане; course de plat гладко бягане; course d'obstacles бягане с препятствия; course sur 100 mètres бягане на 100 метра; course de relais щафетно бягане; courses de chevaux конно надбягване; courses de bicyclettes велосипедно надбягване; courses contre la montre бягане по часовник (с велосипед); 4. техн. ход, движение, курс; обхват; la course d'un piston ходът на бутало; fin de course крайна точка на ход на механична част; 5. (Швейцария) екскурзия, организирано пътуване. Ќ course aux armements надпреварване във въоръжаването; au pas de course бягайки; être а bout de course изтощен съм; cheval de course състезателен кон; être dans la course разг. в течение съм на нещо; course de taureaux корида; faire des courses правя покупки; faire la course мор. подвизавам се като пират; appareil en fin de course разг. уред, който ще се повреди всеки момент. Ќ Ant. arrêt, immobilité.

  Dictionnaire français-bulgare > course

 • 17 court1,

  e adj. et adv. (lat. curtus) 1. къс; avoir les cheveux court1,s имам къса коса; le plus court1, chemin най-краткият път; ondes court1,es къси вълни (за радиоприемане); 2. нисък (на ръст); 3. кратък; roman court1, кратък роман; un court1, métrage късометражен филм; les délais sont court1,s сроковете са кратки; 4. m. в съчет. le plus court1, най-краткият път; 5. забързан, учестен; rythme court1, учестен ритъм; 6. adv. ниско, късо; couper court1, ses cheveux подстригвам късо косата си; 7. внезапно; 8. loc. adv. tout court1, накъсо, направо. Ќ avoir l'haleine court1,e задъхвам се; avoir la vue court1,e късоглед съм; не виждам по-далече от носа си; couper court1, а запушвам устата на ( някого), прекъсвам (някого); être а court1, d'argent останал съм без пари; demeurer (rester) court1, оставам с отворена уста; trancher (couper) court1, отсичам, решавам бързо; avoir la mémoire court1,e имам слаба памет; а courte échéance в близко бъдеще; crédit а court1, terme краткосрочен кредит; faire court1, съкращавам; tourner court1, завивам внезапно; преминавам внезапно от едно нещо на друго; se trouver court1, липсват ми идеи; prendre qqn. de court1, изненадвам внезапно някого. Ќ Ant. long; durable, prolongé. Ќ Hom. cour, courre, cours.

  Dictionnaire français-bulgare > court1,

 • 18 cryophysique

  f. (de cryo- et -physique) криофизика, физика на ниските температури.

  Dictionnaire français-bulgare > cryophysique

 • 19 culture

  f. (de cultura) 1. обработване, отглеждане; la culture de la terre обработване на земята; culture en serre отглеждане в парник (на растение); 2. изучаване, занимаване със; 3. култура; culture livresque ерудираност; culture philosophique философска култура; culture générale обща култура; culture de masse масова култура; la culture latine културата на латинския свят; 4. culture physique физкултура; 5. f. pl. зем. култури; обработваеми земи. Ќ culture des moules отглеждане на миди; perles de culture изкуствено отглеждани бисери; culture microbienne отглеждане, култивиране на микроорганизми; culture de tissus култивиране на човешка тъкан по изкуствен начин. Ќ Ant. friche, jachère; ignorance, inculture.

  Dictionnaire français-bulgare > culture

 • 20 décapiter

  v.tr. (lat. méd. decapitare) 1. обезглавявам, отсичам главата; 2. отнемам най-горната, връхна част (на дърво и др.); 3. отпушвам; se décapiter 1. обезглавен съм; обезглавявам се; 2. лишавам се от най-главното, най-същественото. Ќ cours d'eau décapité par capture каптиран водоизточник.

  Dictionnaire français-bulgare > décapiter

См. также в других словарях:

 • Cours De Physique De Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Mathew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Cours de physique de Feynman — Le cours de physique de Feynman (titre original : Feynman Lectures on Physics) de Richard Feynman, Robert Leighton et Matthew Sands est un recueil de notes de cours donnés par Richard Feynman à Caltech, ces notes ayant été rassemblées et… …   Wikipédia en Français

 • Physique, Chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique, chimie — Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de Mathématiques spéciales (M …   Wikipédia en Français

 • Physique-Chimie (PC) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique Chimie (Classe préparatoire aux grandes écoles) — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et Chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique et chimie — Physique, chimie Pour les articles homonymes, voir PC.  Ne doit pas être confondu avec Physique chimie, Chimie physique ou Physique ou Chimie. En France, Physique, Chimie ou plus couramment PC est l une des voies d orientation de… …   Wikipédia en Français

 • Physique statistique hors d'equilibre — Physique statistique hors d équilibre La physique statistique hors d équilibre est un sous domaine de la physique statistique qui traite des systèmes hors de l équilibre thermodynamique global. Sommaire 1 Articles connexes 2 Bibliographie 2.1… …   Wikipédia en Français

Книги

Другие книги по запросу «cours de physique» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»