Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

costing

 • 1 costing

  калькуляція вартості; калькуляція собівартості; розрахунок собівартості продукції

  The English-Ukrainian Dictionary > costing

 • 2 costing

  English-Ukrainian dictionary > costing

 • 3 costing

  English-Ukrainian dictionary > costing

 • 4 absorption costing

  бухг., вир. калькуляція собівартості з повним розподілом витрат
  методика вирахування собівартості, при якій загальна сума виробничих витрат (manufacturing costs), що складається з постійних накладних витрат (fixed overhead costs) і змінних накладних витрат (variable overhead costs), співвідноситься із собівартістю виробленої продукції (cost of goods manufactured); ♦ застосовується для зовнішньої (external reporting) та податкової звітностей (tax reporting) на відміну від методики калькуляції собівартості за змінними витратами (direct costing), що застосовується в галузі внутрішнього управління (management¹)
  absorption costing:: full costing:: full absorption costing
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > absorption costing

 • 5 direct costing

  бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами
  методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні виробничі матеріали (direct material), виробничу робочу силу (direct labour) та змінні накладні витрати (variable overhead costs) співвідносяться із собівартістю виробничої продукції (cost of goods manufactured), а постійні накладні витрати (fixed overhead costs), тобто «витрати звітного періоду» (period costs), списуються з надходжень (revenue²); ♦ методика обчислення собівартості за змінними витратами застосовується в галузі внутрішнього управління (internal management) для оцінювання запасів (inventory valuation), прийняття короткострокових рішень (decision-making), визначення доходів (income³), аналізу витрат і т. ін., на відміну від методики обчислення собівартості з повним розподілом витрат (absorption costing), що застосовується для зовнішньої звітності (external reporting)
  direct costing:: variable costing:: marginal costing (англ.)
  * * *
  калькуляція за змінними витратами; обчислення собівартості за змінними витратами; розрахунок за змінними витратами

  The English-Ukrainian Dictionary > direct costing

 • 6 job costing

  вир., бухг. калькуляція собівартості замовлення; калькуляція витрат виробництва в грошовому вимірі
  обчислення прямих та постійних витрат на виготовлення окремого продукту, специфічного замовлення тощсг, ♦ система калькуляції собівартості замовлення переважно використовується в будівництві, видавничій справі та ін. галузях промисловості, сфері професійних послуг
  job costing:: job cost system:: job-order costing:: job-order cost system:: batch costing

  The English-Ukrainian Dictionary > job costing

 • 7 process costing

  вир., бухг. калькуляція собівартості продукту
  система, за якою підраховуються витрати (costs) на продукт (product) за процесами; витрати мають таку формулу підрахунку:
  total costs per process ÷ equivalent units of work performed,
  де total costs per process — загальні витрати на процес, equivalent units of work performed — рівнозначні одиниці виконаної роботи; ♦ система калькуляції собівартості продукту характерна для підприємств, які виготовляють велику кількість однакових одиниць продукції, напр. у хімічній, нафтодобувній, текстильній та інших галузях промисловості (industry²)
  process costing:: continuous operation costing:: process cost system

  The English-Ukrainian Dictionary > process costing

 • 8 marginal costing

  бухг., вир. англ. калькуляція собівартості за змінними витратами
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > marginal costing

 • 9 variable costing

  бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > variable costing

 • 10 batch costing

  The English-Ukrainian Dictionary > batch costing

 • 11 continuous operation costing

  The English-Ukrainian Dictionary > continuous operation costing

 • 12 full absorption costing

  The English-Ukrainian Dictionary > full absorption costing

 • 13 full costing

  The English-Ukrainian Dictionary > full costing

 • 14 job-order costing

  The English-Ukrainian Dictionary > job-order costing

 • 15 product costing

  The English-Ukrainian Dictionary > product costing

 • 16 standard costing

  The English-Ukrainian Dictionary > standard costing

 • 17 job

  1. кадр. робота; праця; 2. посада; місце роботи (служби); 3. ком. замовлення; операція
  1. виконання певних обов'язків чи послуг або виготовлення яких-небудь товарів (goods) на якомусь підприємстві чи в організації, установі як джерело заробітку; 2. службовий обов'язок, службове місце; 3. специфічний план чи проект, який доручає кому-небудь виготовити якийсь товар або виконати завдання
  ═════════■═════════
  blue-collar job робота робітника; bonus job відрядна робота; commercial job комерційне замовлення; component job окрема виробнича операція; contract job замовлення на виробництво продукції • замовлення на послуги • продукція, вироблена на замовлення; dummy job несправжня операція • фіктивна операція; extra job додаткова робота; full-time job робота на повний робочий день • робота на повній ставці • робота протягом повного робочого дня; high-paid job високооплатна робота; individual job окрема робота; key job основна робота; low-paid job низькооплатна робота; odd job випадкова робота • нерегулярна робота; off-season job несезонна робота; part-time job робота на неповний робочий день • робота на неповній ставці • робота на півставки; permanent job постійна робота; piecework job відрядна робота • акордна робота; restricted job регламентована робота; rush job термінова робота; temporary job тимчасова робота; unrestricted job нерегламентована робота; white-collar job робота службовця або інженерно-технічного працівника
  ═════════□═════════
  job applicant особа, що подає заяву на роботу; job application form бланк для заяви на роботу; job card робочий наряд • облікова (калькуляційна) картка замовлень; job centre бюро працевлаштування; job change просування по службі; job classification класифікація робочих завдань • класифікація основних ставок заробітної плати; job costing; job cost system; job creation створення робочих місць; job creation program програма створення робочих місць; job creation scheme план створення робочих місць • програма створення робочих місць; job definition опис робочого завдання; job demand попит на робочі місця; job description опис робочого завдання; job design проектування роботи; job enlargement • укрупнення технологічних операцій • збільшення кількості робочих завдань • надання більшої важливості завданням, що виконуються; job enrichment підвищення різноманітності роботи; job estimate оцінка вартості роботи; job evaluation оцінка робочого завдання • оцінка складності роботи • визначення кваліфікації; job factor фактор роботи • характеристика роботи; job grading класифікація робочих завдань за складністю; job hunting гонитва за високооплачуваною роботою; job interview співбесіда з кандидатом на робоче місце; job migration міграція робочих місць • міграція виробництва; job offer пропозиція роботи; job opening відкриття вакансії; job order costing; job order costing system; job prospects перспективи на одержання роботи; job ranking method методика класифікації робочих завдань; — requirements вимоги до робочого завдання; job responsibilities посадові обов'язки; job retraining program програма перекваліфікації; job rotation ротація робіт • ротація робочих місць • ротація посад; job satisfaction задоволення роботою; job search пошук роботи; job security гарантія збереження робочого місця; job sharing розподіл робочих завдань • розподіл робочих годин; job title назва посади; to be out of a job бути без роботи; to carry out a job виконувати/виконати замовлення; to complete a job виконувати/виконати замовлення; to finish a job виконувати/виконати замовлення; to give a job давати/дати роботу; to give up a job відмовлятися/відмовитися від роботи; to have a job мати роботу; to look for a job шукати роботу; to lose a job втрачати/втратити роботу • бути звільненим з посади (роботи); to need a job потребувати роботи; to retire from a job залишати/залишити посаду (роботу) • іти/піти у відставку • іти/вийти на пенсію
  job:: position:: employment
  ▹▹ employment

  The English-Ukrainian Dictionary > job

 • 18 contract

  n юр. контракт; угода; договір; a договірний; контрактний
  письмовий або усний договір, який визначає взаємні зобов'язання і права сторін згідно з нормами чинного законодавства; ♦ виділяють такі види контрактів, як, напр., двосторонній контракт (bilateral contract), за яким визначаються взаємні зобов'язання сторін; односторонній контракт (unilateral contract), за яким одна сторона обіцяє щось зробити на користь іншої сторони; усний контракт (oral contract), за яким сторони усно домовляються про умови; відкритий контракт (open contract), за яким не визначаються додаткові умови, а сторони співпрацюють у юридичному просторі чинних законів
  ═════════■═════════
  AAAA spot contract типовий контракт на «точкову» рекламу; absolute contract безумовний договір; acceptable contract прийнятний контракт; accessory contract допоміжний договір • договір, який випливає з основного договору; advertising contract рекламний контракт; agency contract агентська угода • договір доручення; aleatory contract алеаторний договір • договір застави; associate contract паралельний договір; basic contract основний контракт; bilateral contract двосторонній контракт; blanket contract акордний контракт; brokerage contract маклерський договір • договір представництва • агентський договір; broker's contract агентський договір; buy-out contract договір про викуп; cash contract контракт на реальний товар • звичайний контракт; chartering contract договір фрахтування; civil law contract цивільно-правовий договір; classified contract засекречений контракт; collateral contract побічний контракт; collective contract колективний договір; collective bargaining contract колективний договір про тарифні ставки; commercial agency contract договір про торговельне посередництво; commodity contract контракт на постачання товару; competitive contract конкурсний контракт; completion-type contract контракт з оплатою після виконання; conditional contract умовний договір; consignment contract договір консигнації; consultancy contract контракт про надання консультаційних послуг; cost contract контракт з оплатою фактичних витрат; cost-plus contract контракт з оплатою витрат; cost-plus-award-fee contract контракт з оплатою виробничих витрат і з періодичними преміями; cost-plus-fixed-fee contract контракт з оплатою витрат і фіксованою винагородою; cost-plus-incentive-fee contract контракт з оплатою витрат і заохочувальною винагородою; cost-plus-percentage-fee contract контракт з оплатою витрат і відсотка від суми витрат; cost-reimbursement (CR) contract контракт з відшкодовуванням витрат; cost-type contract контракт з оплатою фактичних витрат; deferred annuity contract страхова угода, яка передбачає перенесення строків виплати ренти • страхова угода, яка передбачає відстрочення виплати ренти; development contract контракт на проведення дослідно-конструкторської роботи; divisible contract подільний договір; draft contract проект контракту; employment contract договір найму • трудовий договір • трудова угода; exclusive contract обмежувальний контракт; executed contract повністю виконаний контракт; export contract експортний контракт; Federal contract контракт Федерального уряду; fiduciary contract довірений договір • доручений договір; fixed-fee contract контракт з твердою сумою винагороди; fixed-price contract контракт з твердою ціною • контракт із встановленою ціною; fixed-price-incentive-fee (FPIF) contract контракт із встановленою ціною плюс заохочувальна винагорода; fixed-price-redeterminable-prospective contract контракт із встановленою початковою ціною, що переглядається на визначених стадіях виконання робіт; fixed-price-redeterminable-retroactive contract контракт із встановленою ціною, що переглядається після завершення робіт; fixed-term contract строковий контракт; flat-fee contract контракт із встановленою заздалегідь ціною; formal contract оформлений договір • формальний договір; forward exchange contract строковий валютний контракт; frame contract рамковий контракт; freight contract договір на перевезення; futures contract строковий контракт • ф'ючерсний контракт; gaming contract договір-парі; general contract загальний контракт; global contract глобальний контракт; government contract урядовий контракт; gratuitous contract безплатний договір; hire contract договір оренди; hire purchase contract контракт про купівлю на виплат; illegal contract незаконний контракт • контракт, який суперечить чинним законам • протиправний договір; import contract імпортний контракт • контракт на імпорт; incentive contract заохочувальний контракт; inchoate contract попередній договір; indemnity contract гарантійний договір • договір гарантії від збитків; initial contract первісний контракт; instalment contract контракт з платежем частинами; insurance contract договір страхування; international contract міжнародний контракт; joint contract договір, який передбачає солідарну відповідальність боржників; labour contract трудовий договір • колективний договір; landlord-tenant contract договір між власником землі й орендарем; lease contract договір оренди; license contract ліцензійний договір; life contract довічний контракт; life insurance contract договір страхування життя; loading contract договір на завантаження; long-term contract довгостроковий контракт; lucrative contract зисковний договір • вигідний договір; lump-sum contract контракт з твердою ціною; maintenance contract контракт на технічне обслуговування; manufacturing contract контракт на виробництво продукції; marine insurance contract договір морського страхування; marital contract шлюбний контракт; maritime contract договір на морське перевезення; military contract військовий контракт; model contract типовий контракт; monopoly contract монопольний контракт; mutual contract двосторонній договір; naked contract угода, яка не має законної сили • голий контракт; negotiated contract контракт, укладений в результаті переговорів; network affiliation contract договір про приєднання до мережі на правах філіалу; nuptial contract шлюбний контракт; official contract офіційний контракт; onerous contract несправедливий контракт; open contract відкритий контракт; open-end contract контракт без застереженого строку чинності; operating contract чинний контракт; option contract опціонний контракт; oral contract усний контракт; original contract первісний контракт; out-sourcing contract контракт «на відкуп» • контракт «на відкуп», який укладається фірмами зі спеціалізованими організаціями на виконання деяких внутрішньо-фірмових функцій; outstanding contract невиконаний контракт; packaging contract контракт на пакування товару; patent contract патентний договір; period contract довгостроковий договір; preliminary contract попередня угода; prime contract основний контракт; principal contract основний контракт; procurement contract контракт на закупівлю; production contract контракт на серійне виробництво; profitable contract зисковний контракт • вигідний договір; purchase contract контракт купівлі-продажу • контракт на закупівлю; real contract реальний контракт; reciprocal contract контракт на основі взаємності; rental contract орендний контракт • контракт на оренду; repair contract контракт на виконання ремонтних робіт; research and development contract контракт на виконання наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок; risk contract контракт на умовах ризику • ризикований контракт • контракт з розподілом ризику; sale contract договір купівлі-продажу; salvage contract договір про рятування; separation contract договір про роздільне проживання подружжя; service contract договір на техобслуговування • контракт на обслуговування; severable contract розподільний договір; share-rental contract договір на основі змішаної оренди; short-term contract короткостроковий договір; simple contract простий контракт; spot contract договір на реальний товар • звичайний договір; standard contract типовий контракт; stockbroker's contract брокерське підтвердження угоди; supplementary contract додаткова угода; supply contract договір на постачання; tenancy contract договір на оренду; terminal contract строковий контракт; time contract контракт на купівлю рекламного часу; time-and-materials contract контракт з оплатою вартості витрат робочого часу і матеріалів; towing contract договір морського буксирування; trade union contract договір з профспілкою; triggering contract завчасно укладений контракт; turnkey contract контракт про будівництво під ключ; tying contract контракт на продаж товару з додатковим асортиментом; uncompleted contract незавершений контракт; underwriting contract договір страхування; unilateral contract односторонній контракт; valid contract договір у силі • контракт, який укладено згідно з чинним законодавством; vendor contract договір на постачання; verbal contract усний контракт; void contract недійсний контракт; voidable contract контракт, який може бути анульований; wagering contract договір-парі; work contract робочий контракт; written contract письмовий договір; yellow dog contract
  ═════════□═════════
  according to the contract згідно з умовами контракту; ambiguity in contract двозначність у контракті; as per contract згідно з контрактом; contract between part owners контракт між співвласниками; contract bond контрактна гарантія; contract by deed угода, затверджена печаткою • контракт, зумовлений дією; contract costing калькуляція вартості контракту; contract date строк, застережений контрактом; contract documents документи контракту; contract for carriage контракт на перевезення; contract for construction договір на будівництво; contract for delivery договір на постачання; contract for lease of property угода про винаймання майна; contract form бланк контракту; contract guarantee гарантія контракту; contract in restraint of trade договір про обмеження конкуренції; contract in writing договір у письмовій формі; contract manager керівник відділу контрактів; contract note договірна записка; contract obligations контрактні зобов'язання; contract of adhesion договір про приєднання • договір на основі типових умов; contract of affreightment договір про морське перевезення; contract of apprenticeship договір про навчання; contract of carriage контракт на перевезення; contract of consignment договір консигнації; contract of delivery контракт на постачання; contract of employment договір про наймання на роботу • трудовий контракт; contract of exchange and barter договір товарообміну; contract of limited duration договір з обмеженим терміном чинності; contract of partnership договір про партнерство; contract of purchase договір купівлі-продажу; contract of tenancy договір оренди; contract penalty штраф за невиконання договору; contract price договірна ціна; contract proposal пропозиція про укладання контракту; contract research вивчення умови контракту; contract size розмір контракту; contract terms умови контракту; contract time schedule календарні терміни, дотримання яких забезпечує контракт; contract to deliver goods контракт на постачання товарів; contract to sell угода про продаж; contract uberrimae fidei договір найвищої довіри • договір, який потребує найвищої сумлінності; contract under seal контракт з печаткою; contract wages and salaries договірні ставки заробітної плати й окладів; contract without reservations контракт без обумовлень; contract work робота за договором • робота, яка виконується на замовлення; estoppel by contract позбавлення права заперечення згідно з контрактом; expiry of contract закінчення терміну договору; subject to contract за умов укладання контракту; to accept a contract приймати/прийняти контракт; to annul a contract анульовувати/анулювати контракт; to avoid a contract уникати/уникнути договору; to award a contract ухвалювати/ухвалити договір; to be under contract бути зобов'язаним контрактом; to break a contract порушувати/порушити умови договору; to cancel a contract анульовувати/анулювати контракт; to come under a contract підкорятися/підкоритися чинності договору • підлягати/підлягти чинності договору; to commit a breach of contract порушувати/порушити умови договору; to complete a contract виконувати/виконати умови договору; to conclude a contract укладати/укласти договір; to draw up a contract укладати/укласти договір; to enforce a contract виконувати/виконати договір; to enter into a contract входити/увійти в контракт; to execute a contract виконувати/виконати договір; to fulfil a contract виконувати/виконати договір; to hold a contract мати контракт • працювати за контрактом; to implement a contract виконувати/виконати договір; to initial a contract парафувати договір; to prepare a contract готувати/підготувати договір; to repudiate a contract розривати/розірвати договір • анульовувати/анулювати договір; to rescind a contract розривати/розірвати договір • анульовувати/ анулювати договір; to revoke a contract розривати/розірвати договір • анульовувати/анулювати договір; to secure a contract захищатися/захиститися контрактом • забезпечуватися/забезпечитися контрактом; to sign a contract підписувати/підписати контракт; to stipulate by contract передбачати/передбачити контрактом; to tender for a contract подавати/подати пропозицію на виконання контракту; to terminate a contract припиняти/припинити чинність договору; to violate a contract порушувати/порушити умови договору; to withdraw from a contract виходити/вийти з договору
  ═════════◇═════════
  контракт < нім. Kontrakt < лат. contractus — стягання; здійснення; угода; договір; контракт (ЕСУМ 2: 557)
  ▹▹ agreement
  * * *
  угода; угода підряду; контракт; підряд

  The English-Ukrainian Dictionary > contract

 • 19 equivalent units

  прс, бухг. рівнозначні одиниці; рівнозначні одиниці продукції; еквівалентні одиниці; еквівалентні одиниці продукції
  кількість завершених одиниць продукції стосовно кількості незавершених одиниць продукції (work in process), що встановлюється за виробничими витратами, серед яких — матеріали, робоча сила та накладні витрати (overhead costs); ♦ поняттям «рівнозначні одиниці» користуються при калькуляції собівартості продукції (process costing), щоб визначити умовний обсяг виробництва

  The English-Ukrainian Dictionary > equivalent units

 • 20 job cost system

  The English-Ukrainian Dictionary > job cost system

См. также в других словарях:

 • costing — cost‧ing [ˈkɒstɪŋ ǁ ˈkɒːst ] noun [countable, uncountable] ACCOUNTING the process of calculating the cost of a future activity or product, or the calculation itself: • Railtrack originally said the scheme would cost £100 million, but last year… …   Financial and business terms

 • costing — n. cost accounting. [British] [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • costing — (izg. kòstīng) m DEFINICIJA ekon. proces utvrđivanja i obračunavanja troškova poslovanja ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

 • costing — ► NOUN ▪ the estimated cost of producing or undertaking something …   English terms dictionary

 • costing — UK [ˈkɒstɪŋ] / US [ˈkɔstɪŋ] noun [countable/uncountable] Word forms costing : singular costing plural costings calculation of the expected cost of a plan, business proposal etc …   English dictionary

 • Costing — Cost Cost (k[o^]st; 115), v. t. [imp. & p. p. {Cost}; p. pr. & vb. n. {Costing}.] [OF. coster, couster, F. co[^u]ter, fr. L. constare to stand at, to cost; con + stare to stand. See {Stand}, and cf. {Constant}.] 1. To require to be given,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • costing — cost|ing [ˈkɔstıŋ US ˈko:st ] n [U and C] the process of calculating the cost of a future business activity, product etc, or the calculation itself ▪ the planning and costing of staffing levels ▪ We were asked to prepare detailed costings for the …   Dictionary of contemporary English

 • costing — [[t]kɒ̱stɪŋ, AM kɔ͟ːst [/t]] costings N VAR A costing is an estimate of all the costs involved in a project or a business venture. [mainly BRIT] We ll put together a proposal, including detailed costings, free of charge. Syn: estimate (in AM, use …   English dictionary

 • costing — / kɒstɪŋ/ noun a calculation of the manufacturing costs, and so the selling price of a product ● The costings give us a retail price of $2.95. ● We cannot do the costing until we have details of all the production expenditure …   Marketing dictionary in english

 • costing — / kɒstɪŋ/ noun a calculation of the manufacturing costs, and so the selling price, of a product ● The costings give us a retail price of $2.95. ● We cannot do the costing until we have details of all the production expenditure …   Dictionary of banking and finance

 • costing nothing — index free (at no charge) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»