Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

cost estimate

 • 1 cost estimate

  кошторис; кошторис витрат

  The English-Ukrainian Dictionary > cost estimate

 • 2 estimate

  n прс., ком. оцінка; кошторис; розрахункові дані; припущення; (попередній) підрахунок; обчислення; сподівані витрати; v оцінювати/оцінити; цінувати/цінити; підраховувати/підрахувати заздалегідь; упорядковувати/упорядкувати кошторис; a оцінений; оцінний; оцінювальний; кошторисний; розрахунковий; обчислений; обрахований
  приблизний підрахунок, що визначає вартість чогось чи витрати на що-небудь
  ═════════■═════════
  absolute estimate безумовна оцінка • необмежена оцінка • абсолютна оцінка; accurate estimate точна оцінка; administration's estimate урядова оцінка; admissible estimate дозволена оцінка; annual estimate річна оцінка; approved estimate затверджена оцінка • затверджений кошторис; approximate estimate приблизна оцінка; balanced estimate збалансована оцінка; biased estimate упереджена оцінка; budget estimates бюджетні припущення; budgetary estimate бюджетний кошторис; careful estimate уважна оцінка; conservative estimate скромний підрахунок; consistent estimate стійка оцінка; cost estimate оцінка витрат • оцінка витрат виробництва; crash cost estimate оцінка вартості строкового проекту; crash time estimate оцінка тривалості строкового проекту; current estimate поточна оцінка; detailed estimate докладний кошторис • докладна оцінка; expenditure estimates кошторис витрат; high estimate висока оцінка; inconsistent estimate нестійка оцінка; incorrect estimate помилкова оцінка; low estimate занижена оцінка; midyear estimate оцінка за станом на середину року; numerical estimate числова оцінка; official estimate офіційна оцінка; original estimate первісна оцінка; pay-off estimate оцінка окупності • оцінка платежів; preliminary estimates попередні кошториси; production estimate оцінка витрат на виробництво; provisional estimate тимчасова оцінка • умовна оцінка; reasonable estimate прийнятна оцінка • поміркована оцінка; requirements estimate оцінка потреб; risk estimate оцінка ризику; rough estimate приблизна оцінка; sample estimate оцінка вибірки; single-value estimate однозначна оцінка; statistical estimate статистична оцінка; supply estimate оцінка обсягу постачання; theoretical estimate теоретична оцінка; temporary estimate тимчасова оцінка; time estimates визначення часу на виготовлення однієї деталі; truncated estimate скорочена оцінка; unbiased estimate незміщена оцінка; value-put-in-place estimate оцінна вартість виконаних (будівельних) робіт; wrong estimate помилкова оцінка
  ═════════□═════════
  at a rough estimate за приблизним підрахунком; basis of estimate основа оцінки • база обчислення; by estimate за попереднім підрахунком; estimated liability розрахункове зобов'язання; estimated premium розрахункова премія; estimated requirements кошторисні витрати; estimated tax розрахунковий податок • обчислений податок • обрахований податок; estimated useful life розрахунковий строк служби; estimated value обрахована вартість; estimate of charges підрахунок витрат; estimate of continuing monthly operating costs кошторис місячних оперативних витрат; estimate of costs підрахунок витрат; estimate of damages підрахунок збитків; estimate of expenditure кошторис видатків • кошторис витрат; estimate of expenses кошторис витрат • кошторис видатків; estimate of funds кошторис на грошове асигнування; estimate of income оцінка надходження • оцінка доходу; estimate of profits оцінка можливого прибутку; estimate of requirements оцінка потреб; to agree to an estimate погоджуватися/погодитися на оцінку; to ask for an estimate просити/попросити оцінку; to estimate the cost підраховувати/підрахувати витрати; to estimate the price підраховувати/підрахувати ціну; to estimate the value оцінювати/оцінити вартість; to give an estimate давати/дати оцінку • давати/дати попередній підрахунок; to prepare an estimate готувати/підготувати оцінку; to receive an estimate одержувати/одержати оцінку • отримувати/отримати оцінку; to revise an estimate переглядати/переглянути кошторис; to send an estimate посилати/послати оцінку; to write an estimate складати/скласти кошторис

  The English-Ukrainian Dictionary > estimate

 • 3 cost

  ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив
  1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і надання послуг; ♦ витрати класифікуються: за функціями — витрати на виробництво, адміністрацію, фінансування тощо; за характером функціонального зв'язку з обсягом випуску продукції (output) чи діяльності — змінні (variable costs) і постійні витрати (fixed costs); за місцезнаходженням — витрати відділів, підвідділів, філіалів (subsidiary), підприємств та ін. структур чи підрозділів організації; 2. грошова вартість товару чи послуги
  ═════════■═════════
  absorbed cost поглинуті витрати; accounting cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; accrued costs нараховані витрати; acquisition cost первісна вартість • вартість придбання • купівельна ціна; actual cost фактичні витрати • фактична вартість • фактична собівартість; added cost додаткова вартість • додаткові витрати; adjusted historical cost уточнена вартість • перерахована вартість • вартість в поточних цінах; adjustment cost(s) витрати регулювання; administration cost адміністративні витрати; advertising cost витрати на рекламу; aftershipment cost(s) витрати після відправки вантажу; aggregate costs сукупні витрати; agreed cost договірна ціна; airfreight cost вартість авіа-фрахту; allocated costs розподільні витрати; allowable costs дозволені витрати; alternative cost альтернативні витрати; amortization costs амортизаційні витрати; amortized cost амортизована вартість; ancillary costs додаткові витрати; annual cost(s) річні витрати; anticipated cost(s) передбачені витрати; applied cost віднесені витрати • зараховані витрати; appraisal cost витрати на оцінку; arbitration costs арбітражні витрати; assembly costs вартість монтажу; assessed cost оцінена вартість; attributed costs витрати, перенесені на собівартість; average cost (AC) середня вартість • середня собівартість • середні витрати; average fixed cost середні постійні витрати • середні фіксовані витрати; average input cost середні витрати на ресурс; average resource cost середні витрати на ресурс; average total cost середні загальні витрати; average variable cost середні змінні витрати; avoidable costs витрати, яких можна уникнути; back order cost витрати за невиконане замовлення; basic cost первісна вартість • основні витрати; beforeshipment cost(s) витрати до відправки вантажу; billed cost фактурна вартість; bond issue costs витрати на випуск облігації; book cost балансова вартість • первісна вартість; borrowing cost вартість позики • вартість кредиту; break-even costs витрати за критичним обсягом виробництва • витрати у точці беззбитковості; budgeted costs кошторисні витрати; burden costs накладні витрати; calculated costs обчислені витрати; capacity costs постійні витрати на розширення виробництва • витрати виробництва при повному використанні виробничих можливостей; capital cost(s) капітальні витрати • витрати основного капіталу; capitalized cost вартість реального основного капіталу; carrying costs витрати зберігання запасів; changeover cost вартість переходу на іншу модель; clerical cost(s) канцелярські витрати; collection costs витрати на інкасо; combined cost(s) сукупні витрати; commercial cost(s) торговельні витрати • комерційна вартість; committed cost вкладені витрати • призначені витрати • доручені витрати; common cost спільні витрати • побічні витрати • витрати спільного виробництва; comparative cost(s) порівняльні витрати • відносні витрати; competitive costs конкурентні витрати; conditional cost умовна вартість; constant cost постійна вартість • постійні витрати • незмінні витрати; contract costs витрати на контракт; contractual costs витрати контракту; controllable costs регульовані витрати; conversion cost конверсійні витрати • собівартість конверсії; credit costs витрати на кредит; cumulative costs сукупні витрати; current costs поточні витрати; current outlay costs поточні витрати • витрати грошових засобів; current standard cost поточна норма витрат; cycle inventory cost(s) витрати на періодичне поповнення запасів; decreasing costs витрати, що зменшуються • спадні витрати • витрати, що скорочуються; deductible cost(s) витрати, які підлягають відрахуванню; deferred cost витрати майбутнього періоду • відстрочені витрати; delivery cost вартість доставки • витрати на доставку; departmental cost(s) витрати відділу • цехові витрати; depleted cost залишкова вартість; depreciated cost амортизована вартість; depreciation cost(s) амортизаційні витрати; designing cost(s) витрати на проектування; development cost витрати на розробку; differential cost додаткові витрати; direct costs; direct labour costsdirect labour; direct material costdirect material; direct operating cost(s) прямі операційні витрати; direct payroll cost(s) виробнича заробітна плата • виробнича зарплата; discounted cost дисконтована вартість; discretionary cost довільні витрати; displacement cost витрати на зміну структури виробництва; distribution costs витрати збуту продукції • витрати на розподіл; economic costs економічні витрати • оптимальні витрати; employment cost; environmental cost(s) витрати на охорону навколишнього середовища; equipment capital costs капітальні витрати на устаткування; estimated cost(s) кошторисні витрати • кошторисна вартість • орієнтовна вартість • передбачені витрати; excess cost надмірна вартість • надмірні витрати; executory cost витрати на здійснення; exhibition costs виставкові витрати; expected costs передбачені витрати; expired costs витрати поточного періоду; explicit costs зовнішні витрати • явні витрати • фактичні витрати • грошові витрати; external costs зовнішні витрати; extra costs додаткові витрати; extraordinary costs надзвичайні витрати; fabrication cost вартість виготовлення; factor cost(s) прямі витрати • витрати на фактори виробництва; factory costs виробничі витрати • виробнича собівартість • виробничі накладні витрати; final cost кінцева вартість; first cost фабрична ціна • собівартість; fixed costs; flat cost собівартість; freight costs витрати на перевезення; full cost(s) повні витрати; fuel costs витрати на пальне; function cost функціональна класифікація витрат; general costs загальні витрати; gross cost валова собівартість • гуртова собівартість; guaranteed cost(s) гарантовані витрати • гарантована вартість; handling cost(s) витрати на обробку • вартість навантажувально-розвантажувальних робіт; hauling cost(s) транспортні витрати; hidden costs приховані витрати; hiring costs витрати на наймання; historical cost; hospitality costs представницькі витрати; hotel costs витрати на готель; hourly cost погодинні витрати; idle capacity costs непродуктивні витрати; idle time costs витрати з причин простою • витрати у зв'язку з неробочим періодом • витрати періоду бездіяльності; immediate costs безпосередні витрати; implicit costs внутрішні витрати • неявні витрати; imputed costs умовно нараховані витрати • ставлені витрати; incidental costs побічні витрати; increasing costs зростаючі витрати; incremental costs додаткові витрати • прирощені витрати; incremental energy costs додаткові витрати на енергію • прирощені витрати на енергію; incremental production costs додаткові виробничі витрати • прирощені витрати на виробництво; incurred costs зазнані витрати; indirect costs; indirect labour costsindirect labour; indirect manufacturing costsmanufacturing overheads; indirect payroll costs нарахування на заробітну плату; indirect production costs накладні витрати виробництва; industrial cost(s) промислові витрати; initial cost первісна вартість • початкові витрати; initial production cost первісна собівартість; input cost витрати на фактори виробництва; installation costs вартість монтажу • витрати на становлення • витрати на розташування; insurance cost витрати на страхування; intangible cost(s) нематеріальні витрати; integrated cost сумарна вартість; inventoliable costs витрати виробництва • інвентаризована вартість • виробнича собівартість; inventory cost вартість товарно-матеріальних запасів; inventory acquisition costs витрати на придбання матеріалів; inventory holding cost витрати на зберігання запасів; investment costs витрати на капіталовкладення; invoice cost фактурна вартість; joint cost спільна вартість • спільні витрати; labour costs витрати на робочу силу • витрати на заробітну плату • витрати на зарплату; launching costs витрати на випуск виробу; layoff costs витрати, пов'язані зі звільненням персоналу; legal costs судові витрати; legitimate costs дозволені витрати; life cycle cost(s) витрати за термін служби; liquidation cost ліквідаційна вартість; living costs прожиткові витрати • витрати на життя; loading costs вантажні витрати; loan cost вартість позики; long run cost довгострокові витрати; long run average cost довгострокові середні витрати; long run marginal cost довгострокові граничні витрати; long run total cost довгострокові загальні витрати; lot quantity cost(s) витрати на виготовлення партії; lump sum cost(s) одноразові витрати; maintenance costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати; managed cost регульовані витрати; managed fixed costs регульовані фіксовані витрати; management cost(s) адміністративні витрати; management fixed costs адміністративні фіксовані витрати; manpower cost(s) витрати на робочу силу; manufacturing costs виробничі витрати • виробнича собівартість; marginal costs гранична вартість • гранична собівартість • граничні витрати; marginal capital costs граничні витрати на використання капіталу; marginal factor cost(s) граничні витрати, пов'язані із придбанням додаткового виробничого ресурсу; marginal industry costs галузеві граничні витрати; marginal input cost граничні витрати на ресурс; marginal labour cost граничні витрати на використання робочої сили • гранична вартість робочої сили; marginal private cost граничні приватні витрати • граничні індивідуальні витрати; marginal resource cost граничні витрати на ресурс • граничні ресурсні витрати; marginal social cost граничні суспільні витрати • граничні суспільні втрати; marginal unit costs граничні витрати на одиницю продукції; maritime costs витрати на морське транспортування; marketing cost(s) витрати на збут; material costs матеріальні витрати • вартість матеріалу; merchandising costs витрати збуту • витрати на продаж і розповсюдження; minimum cost мінімальні витрати • мінімальна вартість; miscellaneous cost(s) інші витрати; mixed cost змішані витрати • змішана вартість; negotiated cost договірна вартість; net cost чиста собівартість; nominal cost номінальна вартість; noncontrollable costs нерегульовані змінні витрати; non-manufacturing cost(s) невиробничі витрати; nonrecurring cost(s) неперіодичні витрати; normal costs середня виробнича собівартість; normal pension cost середні витрати пенсійного плану; one-off costs одноразові витрати; operating costs операційні витрати; opportunity cost альтернативна вартість • альтернативні витрати; ordering costs витрати на виконання замовлення • вартість виконання замовлення; ordinary costs звичайні витрати; organizational costs організаційні витрати; original cost первісна вартість; outlay cost затратні кошти; out-of-pocket costs прямі витрати • дійсні витрати; output cost(s) виробнича собівартість; overall cost повна вартість; overhead costs накладні витрати; overtime cost(s) витрати на понаднормову роботу; packaging cost витрати на пакування • вартість пакування; past costs минулі витрати; past sunk costs безповоротні витрати; payroll cost(s) вартість робочої сили • витрати на робочу силу; payroll fringe costs додаткові витрати на робочу силу; period costs витрати звітного періоду; planned cost(s) плановані витрати; policy cost витрати на політику; pollution abatement cost(s) витрати на охорону навколишнього середовища; postmanufacturing costs післявиробничі витрати; postponable cost(s) витрати, які можуть бути відкладені; predetermined costs нормативні витрати • кошторисні витрати; premanufacturing costs довиробничі витрати; preparation cost(s) витрати цехової підготовки виробництва; preproduction cost(s) витрати підготовки виробництва; prime cost; process cost(s) виробничі витрати; processing costs витрати на переробку • собівартість конверсії; procurement costs витрати на матеріально-технічне постачання; product cost; production cost; programme cost вартість програми; progressive costs прогресивні витрати; project cost(s) витрати проектування • витрати на розробку нового продукту • витрати на здійснення проекту; projected costs заплановані витрати; publicity costs витрати на рекламу • представницькі витрати; purchase cost(s) витрати на придбання; purchasing costs витрати на придбання; quality costs витрати на забезпечення якості; quality inspection costs витрати на перевірку якості; quality related costs витрати, пов'язані з якістю • витрати на забезпечення рівня якості; real cost витрати виробництва в незмінних цінах • витрати виробництва в натуральному обчисленні • чиста вартість; realized cost(s) фактичні витрати; recoverable cost амортизаційні витрати • залишкова вартість; recurring costs періодичні витрати; redistributed cost перерозподілені витрати; reduction costs витрати на зниження будь-чого; related costs непрямі витрати • змінні витрати • зв'язані витрати; relative cost відносна вартість; relevant costs витрати майбутнього періоду • актуальні витрати • відповідні витрати; removal costs витрати переміщення • витрати вивезення • витрати ліквідації; renewal cost витрати відновлення; reoperating cost(s) витрати на перероблення; reorder cost вартість повторного замовлення; repair costs ремонтні витрати; replacement cost відновна вартість • вартість заміщення вибуття основного капіталу; replacement depreciation cost зношення, яке нараховане за відновною вартістю • амортизація в поточних цінах; replenishment cost вартість поповнення запасів; reproduction cost повна поновлена вартість; reservation costs витрати на попереднє замовлення; residual cost залишкова вартість; round-trip cost(s) витрати на транспортування за круговим маршрутом; rising costs зростаючі видатки; running costs виробничі витрати • поточні витрати • експлуатаційні витрати; salvage cost ліквідаційні витрати; scheduled costs плановані витрати; selling costs витрати реалізації • торговельні витрати; semi-variable costs частково змінні витрати • напівзмінні витрати; separable costs подільні витрати; service costs витрати на обслуговування; set-up costs витрати на налагодження; shadow costs приховані витрати; shelter costs складові витрати; shipping cost(s) витрати на транспортування; shop cost цехова собівартість; social costs суспільні витрати; social marginal cost суспільні граничні витрати; sorting costs витрати на розсортування; specific cost спеціальна ціна • вартість конкретних виробів; spillover cost витрати переливу • побічні витрати; spiralling costs швидко зростаючі ціни • різко зростаючі ціни; spoilage costs витрати внаслідок псування продукції • витрати внаслідок браку; staff costs витрати на персонал; standard costs нормативні витрати • нормативна собівартість; standing costs постійні витрати; starting-and-stopping cost(s) витрати, пов'язані із запуском виробництва і зупинкою; starting-load cost(s) витрати підготовки виробництва; start-up costs витрати підготовки виробництва • витрати, пов'язані із запуском; stock-holding cost вартість зберігання запасів; stocking cost вартість запасів; storage cost вартість зберігання запасів; sunk costs безповоротні витрати; supervision costs витрати на контроль • витрати на нагляд; supplementary costs додаткові витрати • побічні витрати • непрямі витрати; support costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати; tangible costs матеріальні витрати; target cost планована вартість • плановані витрати; tentative cost орієнтовна вартість • пробна вартість; total cost сукупні витрати • загальна собівартість • повна собівартість; total delay cost сукупні витрати на чекання; total external cost сукупні зовнішні витрати; total labour costs сукупні витрати на робочу силу; total private cost сукупні особисті витрати • сукупні індивідуальні витрати; total-revenue cost принцип зіставлення сукупної виручки і сукупних витрат; total social cost сукупні суспільні витрати; total system cost сукупні витрати системи; total unit cost сукупні витрати на одиницю продукції; traceable cost витрати, які можна простежити; training cost витрати на навчання • вартість навчання; transaction costs трансакційні витрати; transfer costs витрати на транспортування; transhipment costs витрати на перевантаження; transport costs транспортні витрати; transportation costs транспортні витрати; travel costs дорожні витрати; treating costs витрати на переробку; true cost справжня вартість; ultimate cost кінцева вартість; unabsorbed costs непоглинуті витрати • непокриті витрати; unamortized cost неамортизована частина вартості • чистий капітал; unavoidable costs необхідні витрати • постійні витрати; uncontrollable costs нерегульовані витрати; underwriting cost вартість підписки; unexpired costs витрати майбутніх періодів; unit costs витрати на одиницю продукції • питомі витрати • витрати виробництва на одиницю продукції • собівартість одиниці продукції; unit labour costs вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість; unit operating costs операційні витрати на одиницю продукції; unit wage costs вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту; unloading costs витрати на розвантаження; unrecovered cost залишкова вартість; unscheduled costs понадплановані витрати; upkeep costs витрати на технічне обслуговування • вартість технічного обслуговування • експлуатаційні витрати • витрати на утримання; user costs витрати використання; variable costs; wage costs витрати на заробітну плату • витрати на зарплату; warehousing costs складські витрати; warranty costs витрати на гарантійне зобов'язання; weighted average cost середньозважена вартість; welfare costs соціально-культурні витрати; working costs експлуатаційні витрати • вартість обробки
  ═════════□═════════
  above cost вище від собівартості • вище від вартості; at cost за собівартість • за вартість; at any cost за будь-яку ціну; below cost нижче від собівартості • нижче від вартості; cost accountant; cost accounting виробничий облік; cost allocation розподіл витрат; cost allocation base база розподілу витрат; cost analysis аналіз витрат; cost and freight (C and F) (CFR) (C & F) вартість і фрахт; cost and insurance (C and I) вартість і страхування; cost and price difference різниця між собівартістю і ціною; cost apportionment постатейний розподіл витрат; cost awareness обізнаність з витратами; cost-benefit analysis аналіз витрат і вигод • аналіз затрат і результатів; cost burden тягар витрат; cost calculation калькуляція витрат; cost centre; cost-centre accounting виробничий облік • виробнича бухгалтерія; cost-centre variance відхилення від нормативних витрат; cost charged to витрати, віднесені на; cost classification класифікація витрат; cost clerk обліковець витрат; cost containment стримування витрат; cost control контроль за рівнем витрат; cost control account контрольний рахунок витрат; cost curve крива витрат; cost depletion allowance податкова знижка на вичерпування природних ресурсів; cost development зростання собівартості; cost distribution розподіл витрат; cost effectiveness ефективність витрат • результативність витрат; cost efficiency економічна ефективність • ефективність витрат; cost escalation зростання витрат; cost estimating оцінка витрат • оцінка вартості; cost factor фактор витрат; cost formula формула обрахування витрат; costfree безплатно; cost function функція витрат; cost increase зростання вартості; costs incurred to date витрати на поточну дату; cost, insurance, freight (OF) вартість, страхування, фрахт; cost, insurance, freight and commission (CIFC, CIF&C) вартість, страхування, фрахт і комісія посередника; cost, insurance, freight and exchange (CIF&E) вартість, страхування, фрахт включно з курсовою різницею; cost method методика калькуляції; cost minimization мінімізація витрат • мінімізація витрат виробництва • мінімізація собівартості; cost of acquisition вартість купівлі • вартість придбання; cost of administration адміністративні витрати; cost of appraisal витрати на оцінку; cost of arbitration вартість арбітражу • витрати на арбітраж; cost of borrowing кошти, пов'язані з позикою • вартість кредиту • позичковий процент; cost of capital; cost of carriage витрати перевезення; cost of carrying inventory витрати зберігання товарно-матеріальних запасів; cost of delivery витрати на доставку; cost of demolition вартість розформування; cost of dismantling вартість демонтажу; cost of doing business витрати експлуатації підприємства; cost of equipment вартість устаткування; cost of equity вартість акціонерного капіталу; cost of financing вартість фінансування • витрати фінансування; cost of fixed capital вартість основного капіталу; cost of goods вартість товару; cost of goods manufactured собівартість виробленої продукції; cost of goods sold собівартість реалізованих товарів; cost of haulage вартість транспортування; cost of heating вартість опалення; cost of installation вартість монтажу; cost of insurance вартість страхування; cost of inventory витрати на проведення інвентаризації; cost of legal proceedings вартість судового розгляду; cost of living прожитковий мінімум; cost-of-living adjustment (COLA) cost надбавка на подорожчання • поправка до заробітної плати у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living allowance cost поправка (до заробітної плати) у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living bonus поправка (до заробітної плати) у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму; cost-of-living clause захист індексації заробітної плати; cost-of-living index індекс прожиткового мінімуму • індекс вартості життя; cost of manufacture вартість виробництва; cost of materials consumed вартість використаних матеріалів; cost of an order вартість замовлення; cost of packaging вартість пакування; cost of product sold вартість проданого товару; cost of a project вартість проекту; cost of publication вартість публікації; cost of renting вартість оренди; cost of sales собівартість реалізованих товарів; cost of service вартість обслуговування • вартість послуг; cost of servicing вартість обслуговування; cost of tare вартість тари; cost of upkeep вартість утримання; cost-plus витрати плюс • витрати плюс фіксований прибуток; cost price ціна виробництва; cost price estimate оцінка ціни виробництва; cost-push inflation інфляція, викликана зростанням витрат виробництва; cost recovery відшкодовування витрат виробництва; cost structure структура собівартості • структура витрат; cost to the consumer витрати споживача; cost type вид витрат; cost unit одиниця вартості; cost value величина витрат • собівартість • вартість витрат • первісна вартість; cost variance відхилення від нормативних витрат; free of cost безплатно; full-cost pricing ціноутворення на основі повних витрат; incremental costs of service додаткові витрати на обслуговування; less costs за відрахуванням витрат; marginal cost(s) of acquisition граничні витрати, пов'язані з придбанням додаткового виробничого ресурсу; marginal cost of capital (MCC) гранична вартість капіталу; marginal cost of pollution abatement граничні витрати на зменшення забруднення; net cost of purchases чисті витрати на закупівлю; next to cost майже за собівартістю; oncosts накладні витрати • побічні видатки • непрямі витрати; opportunity cost of capital альтернативна вартість капіталу; research and development (R&D) costs витрати на науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи; to absorb costs покривати/покрити витрати; to assess costs оцінювати/оцінити витрати; to award costs against somebody присуджувати/присудити комусь судові видатки; to bear costs переносити/перенести видатки; to calculate costs підраховувати/підрахувати витрати • калькулювати видатки; to cover costs покривати/покрити видатки; to cover the cost покривати/покрити вартість; to curtail costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to cut down on costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to cut production costs знижувати/знизити собівартість продукції; to decrease costs зменшувати/зменшити видатки • зменшувати/зменшити витрати; to defray the costs оплачувати/оплатити витрати • оплачувати/оплатити видатки; to determine the cost оцінювати/оцінити вартість; to estimate costs оцінювати/оцінити видатки • оцінювати/оцінити витрати; to exceed the cost перевищувати/перевищити вартість; to increase costs підвищувати/підвищити вартість; to incur costs понести видатки; to itemize costs розподіляти/розподілити витрати; to keep down costs стримувати/стримати витрати; to meet costs покривати/покрити витрати • покривати/покрити вартість; to offset the costs відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recoup costs відшкодовувати/відшкодувати витрати; to recover costs стягувати/стягнути витрати • покривати/ покрити видатки; to reduce costs зменшувати/зменшити витрати • зменшувати/ зменшити видатки; to refund the cost повертати/повернути витрати • повертати/повернути вартість; to revise the cost переглядати/переглянути вартість; to save costs занижувати/знизити витрати • економити на витратах; to share the cost розділяти/розділити витрати; to work out the cost обраховувати/обрахувати витрати; to write off capital costs списувати/списати капітальні витрати; under cost нижче від собівартості • нижче від вартості
  * * *
  витрати; видатки; собівартість; вартість

  The English-Ukrainian Dictionary > cost

 • 4 product cost

  вир., бухг. прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції; повні витрати виробничої операції
  сукупність витрат, що зараховуються до виробничих витрат (production cost)
  ═════════□═════════
  to calculate the product cost підраховувати/підрахувати прямі витрати виробництва продукту; to cover the product cost покривати/покрити прямі витрати виробництва продукту; to estimate the product cost оцінювати/оцінити прямі витрати виробництва продукту; to meet the product cost покривати/покрити прямі витрати виробництва продукту; to pay the product cost оплачувати/оплатити прямі витрати виробництва продукту; to work out the product cost обраховувати/обрахувати собівартість продукції (операції)
  product cost:: inventoriable cost

  The English-Ukrainian Dictionary > product cost

 • 5 period cost

  вир., бухг. витрати за звітний період
  витрати, які списують за певний період часу; ♦ це переважно витрати на адміністративні потреби, службові оклади (salary), оренду (rent¹) споруди тощо, а не витрати, які стосуються виробництва товару
  ═════════□═════════
  to calculate the period cost підраховувати/підрахувати витрати за звітний період; to cover the period cost покривати/покрити витрати за звітний період; to estimate the period cost оцінювати/оцінити витрати за звітний період; to meet the period cost оплачувати/оплатити витрати за звітний період • покривати/покрити витрати за звітний період; to pay the period cost оплачувати/оплатити витрати за звітний період; to work out the period cost обраховувати/обрахувати витрати за звітний період
  period cost:: period expense

  The English-Ukrainian Dictionary > period cost

 • 6 production cost

  вир., бухг. виробничі витрати; витрати виробництва; витрати на виробництво; прямі витрати виробництва
  сукупність витрат на виробництво якого-небудь товару, серед яких — виробничі накладні витрати (manufacturing overheads), витрати на основні виробничі матеріали (direct material) і робочу силу (direct labour); ♦ виробничі витрати визначають собівартість продукції, є основним складником ціни на продукцію
  ═════════□═════════
  to calculate the production cost підраховувати/підрахувати витрати на виробництво; to cover the production cost покривати/покрити витрати на виробництво; to estimate the production cost оцінювати/оцінити витрати на виробництво; to meet the production cost оплачувати/оплатити витрати на виробництво • покривати/покрити витрати на виробництво; to pay the production cost оплачувати/оплатити витрати на виробництво • сплачувати/сплатити витрати на виробництво; to work out the production cost обраховувати/обрахувати витрати на виробництво
  * * *
  собівартість; витрати виробництва

  The English-Ukrainian Dictionary > production cost

 • 7 prime cost

  вир., бухг. основні витрати; собівартість
  сукупність витрат, що складається з витрат на основні виробничі матеріали (direct material) та на прямі витрати праці (direct labour), що забезпечують виробництво будь-якого продукту (product) чи асортименту виробів (product line); ♦ розмір суми основних витрат змінюється відповідно до обсягів виробництва
  ═════════□═════════
  to calculate the prime cost підраховувати/підрахувати основні витрати; to cover the prime cost покривати/покрити основні витрати; to estimate the prime cost оцінювати/оцінити основні витрати; to meet the prime cost оплачувати/оплатити основні витрати • покривати/покрити основні витрати; to pay the prime cost оплачувати/оплатити основні витрати • сплачувати/сплатити основні витрати; to work out the prime cost обраховувати/обрахувати основні витрати

  The English-Ukrainian Dictionary > prime cost

 • 8 accounting

  n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний
  1. система суцільного збору, запису, класифікації та обробки фінансових операцій (transaction¹) окремої особи або одиниці (entity); ♦ за бухгалтерським обліком підсумовуються, аналізуються, тлумачаться результати тих операцій, на основі яких здійснюються планування (planning) і контроль господарської діяльності організації; до найбільш відомих бухгалтерських/аудиторських (audit¹) фірм під назвою «Велика Шістка» (Big Six) входять: Артур Андерсен (Arthur Andersen); Куперс енд Лайбранд (Coopers & Lybrand); Делойт Туш Томатсу Інтернаціонал (Deloitte Touche Tohmatsu International); Ернст енд Янг (Ernst & Young); КПМГ Піт Марвик (KPMG Peat Marwick); Прайс Вотер-хаус (Price Waterhouse); 2. поняття, що об'єднує споріднені галузі, напр., оподаткування (taxation), ревізування (auditing), обліку за сферами відповідальності (responsibility accounting), управлінського обліку (management accounting)
  ═════════■═════════
  accrual accounting облік методикою нарахування; acquisition accounting облік за придбанням; activity accounting функціональний бухгалтерський облік; activity-based accounting (ABA) функціональний бухгалтерський облік • облік за сферами відповідальності; actuarial accounting страховий облік; administrative accounting адміністративний облік • оперативний облік; allocation accounting облік за розміщенням; backflush accounting облік зі зворотним віднесенням витрат; bank accounting бухгалтерський облік в банку; bank cost accounting аналіз операційної діяльності банку; branch accounting філіальний облік; business accounting бухгалтерський облік комерційних операцій; cash accounting касова методика обліку; cash basis accounting касова методика обліку; cash flow accounting облік за грошовими потоками; composite property accounting змішана методика обліку основного капіталу; consolidation accounting облік за об'єднанням компаній; continuously contemporary accounting облік за поточною грошовою вартістю; cost accounting виробничий облік • облік виробничих витрат • калькулювання; creative accounting творчий облік; critical path accounting облік за методикою критичного шляху; current cost accounting (CCA) методика обліку за поточною вартістю; current purchasing power accounting (CPP) облік за поточною купівельною спроможністю; current value accounting облік за поточною вартістю; depreciation accounting облік амортизації • амортизаційна методика бухгалтерського обліку; discovery value accounting облік розвідуваних ресурсів; distribution cost accounting облік витрат у торгівлі; double-entry accounting облік за методикою подвійного запису; enterprise accounting бухгалтерський облік підприємства; entity accounting облік на основі самостійного балансу • бухгалтерський облік самостійного підрозділу; equity accounting облік за інвестиціями в дочірніх компаніях; financial accounting фінансовий облік; fiscal accounting податковий облік; forward accounting перспективний облік; full-cost accounting фінансовий облік за повною вартістю; functions accounting облік за видом діяльності; fund accounting система обліку за фондами; general price index accounting облік на основі загального рівня цін; government accounting державний облік; group depreciation accounting методика єдиної норми амортизації; group property accounting групова методика обліку основного капіталу; historical cost accounting (HCA) облік за первісною вартістю; human resources accounting облік людських ресурсів; industrial accounting бухгалтерський облік на промисловому підприємстві; inflation accounting інфляційний облік • облік в умовах інфляції • облік впливу інфляції; international accounting облік за міжнародними операціями і звітністю; inventory accounting облік запасів товарно-матеріальних цінностей; item property accounting попредметна методика обліку основного капіталу; macro-accounting облік на макрорівні; management accounting управлінський облік; micro-accounting облік на мікро-рівні; managerial accounting управлінський облік; national economic accounting система національних рахунків; national income accounting облік національного доходу; net realizable value accounting (NRVA) методика обліку за вихідною вартістю активів; oil and gas accounting облік за родовищами й запасами нафти і газу; price level accounting облік з поправкою на індекс цін споживчих товарів; profitability accounting облік за прибутковістю • облік за рентабельністю; public accounting громадський бухгалтерський облік і ревізія; replacement cost accounting облік за відновленою вартістю; reserve accounting облік резервів; responsibility accounting облік за сферами відповідальності; retirement reserve accounting облік зношення за методикою разового нарахування; routine accounting оперативний облік; social responsibility accounting облік за діяльністю громадської відповідальності; stock accounting облік запасів; store accounting облік запасів; tax-effect accounting облік за податковим ефектом
  ═════════□═════════
  accounting assumptions бухгалтерські припущення; accounting basis основа бухгалтерського обліку; accounting concepts бухгалтерські концепції; accounting consultant консультант з бухгалтерського обліку • дорадник з бухгалтерського обліку; accounting cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; accounting cycle кругообіг процедури бухгалтерського обліку • обліковий цикл; accounting data of costs бухгалтерські дані про витрати; accounting day обліковий день; accounting department відділ бухгалтерського обліку • бухгалтерія • головна бухгалтерія компанії; accounting economy розрахункова економіка; accounting education бухгалтерська освіта; accounting entry запис на рахунку; accounting; accounting error помилка бухгалтерського обліку; accounting estimate попередній облік; accounting figures дані бухгалтерського обліку; accounting firms бухгалтерські фірми • аудиторські фірми; accounting identity; accounting income дохід за звітний період; accounting information system (AIS) система опрацювання облікових даних; Accounting Institute орган бухгалтерського обліку • Інститут бухгалтерського обліку; accounting loss розрахункові збитки; accounting machine бухгалтерська машина; accounting measurement облікові виміри • облікові вимірювання; accounting method методика бухгалтерської звітності • методика бухгалтерського обліку; accounting par value облік за номінальною вартістю; accounting period (A/P) звітний період • розрахунковий період • період бухгалтерської звітності; accounting policy загальні принципи бухгалтерського обліку; accounting practice практика звітності; accounting principles принципи бухгалтерського обліку; Accounting Principles Board (APB) Бюро з розробки принципів бухгалтерського обліку; accounting procedures форми ведення обліку; accounting profit бухгалтерський прибуток • розрахунковий прибуток; accounting profit and loss облік прибутків і збитків; accounting profit or loss облік прибутків або збитків; accounting rate of return (ARR) обліковий коефіцієнт окупності; accounting ratio обліковий показник; accounting record бухгалтерська книга; accounting records; accounting report бухгалтерський звіт; accounting staff персонал служби бухгалтерського обліку; accounting standard; Accounting Standards Board (ASB) (англ.) Бюро бухгалтерських стандартів; accounting statement бухгалтерський звіт; accounting system система бухгалтерського обліку; accounting treatment опрацювання бухгалтерських рахунків; accounting unit одиниця обліку реального основного капіталу • рахунок, який відтворює собівартість об'єкта; accounting year звітний рік • фінансовий рік; American Accounting Association (AAA) Американська бухгалтерська асоціація; Financial Accounting Standards Board (FASB) (амер.) Бюро стандартів фінансового обліку; International Accounting Standards (IAS) Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку; International Accounting Standards Committee (IASC) Комітет міжнародних бухгалтерських стандартів
  accounting¹:: accountancy²; accounting² ‡ accounting (382)
  * * *
  бухгалтерський облік; звітність; фінансова звітність

  The English-Ukrainian Dictionary > accounting

 • 9 manufacturing overheads

  вир., бухг. виробничі накладні витрати
  витрати, які безпосередньо не пов'язані з певною одиницею продукції (product); ♦ до виробничих накладних витрат відносять як непрямі виробничі матеріали (indirect material), так і непряму витрату робочої сили (indirect labour), зношення (depreciation¹) обладнання та кошт на їх утримування тощо
  ═════════□═════════
  to calculate the cost of manufacturing overheads підраховувати/підрахувати виробничі накладні витрати; to cover the cost of manufacturing overheads покривати/покрити виробничі накладні витрати; to estimate the cost of manufacturing overheads оцінювати/оцінити виробничі накладні витрати; to increase manufacturing overheads збільшувати/збільшити виробничі накладні витрати; to meet the cost of manufacturing overheads оплачувати/оплатити виробничі накладні витрати; to pay the cost of manufacturing overheads оплачувати/оплатити виробничі накладні витрати • сплачувати/сплатити виробничі накладні витрати; to reduce manufacturing overheads зменшувати/зменшити виробничі накладні витрати; to work out the manufacturing overheads обраховувати/обрахувати виробничі накладні витрати
  manufacturing overheads:: production overheads:: factory overheads:: indirect manufacturing costs; manufacturing overheads ‡ manufacturing overheads (388)
  * * *

  The English-Ukrainian Dictionary > manufacturing overheads

 • 10 job

  1. кадр. робота; праця; 2. посада; місце роботи (служби); 3. ком. замовлення; операція
  1. виконання певних обов'язків чи послуг або виготовлення яких-небудь товарів (goods) на якомусь підприємстві чи в організації, установі як джерело заробітку; 2. службовий обов'язок, службове місце; 3. специфічний план чи проект, який доручає кому-небудь виготовити якийсь товар або виконати завдання
  ═════════■═════════
  blue-collar job робота робітника; bonus job відрядна робота; commercial job комерційне замовлення; component job окрема виробнича операція; contract job замовлення на виробництво продукції • замовлення на послуги • продукція, вироблена на замовлення; dummy job несправжня операція • фіктивна операція; extra job додаткова робота; full-time job робота на повний робочий день • робота на повній ставці • робота протягом повного робочого дня; high-paid job високооплатна робота; individual job окрема робота; key job основна робота; low-paid job низькооплатна робота; odd job випадкова робота • нерегулярна робота; off-season job несезонна робота; part-time job робота на неповний робочий день • робота на неповній ставці • робота на півставки; permanent job постійна робота; piecework job відрядна робота • акордна робота; restricted job регламентована робота; rush job термінова робота; temporary job тимчасова робота; unrestricted job нерегламентована робота; white-collar job робота службовця або інженерно-технічного працівника
  ═════════□═════════
  job applicant особа, що подає заяву на роботу; job application form бланк для заяви на роботу; job card робочий наряд • облікова (калькуляційна) картка замовлень; job centre бюро працевлаштування; job change просування по службі; job classification класифікація робочих завдань • класифікація основних ставок заробітної плати; job costing; job cost system; job creation створення робочих місць; job creation program програма створення робочих місць; job creation scheme план створення робочих місць • програма створення робочих місць; job definition опис робочого завдання; job demand попит на робочі місця; job description опис робочого завдання; job design проектування роботи; job enlargement • укрупнення технологічних операцій • збільшення кількості робочих завдань • надання більшої важливості завданням, що виконуються; job enrichment підвищення різноманітності роботи; job estimate оцінка вартості роботи; job evaluation оцінка робочого завдання • оцінка складності роботи • визначення кваліфікації; job factor фактор роботи • характеристика роботи; job grading класифікація робочих завдань за складністю; job hunting гонитва за високооплачуваною роботою; job interview співбесіда з кандидатом на робоче місце; job migration міграція робочих місць • міграція виробництва; job offer пропозиція роботи; job opening відкриття вакансії; job order costing; job order costing system; job prospects перспективи на одержання роботи; job ranking method методика класифікації робочих завдань; — requirements вимоги до робочого завдання; job responsibilities посадові обов'язки; job retraining program програма перекваліфікації; job rotation ротація робіт • ротація робочих місць • ротація посад; job satisfaction задоволення роботою; job search пошук роботи; job security гарантія збереження робочого місця; job sharing розподіл робочих завдань • розподіл робочих годин; job title назва посади; to be out of a job бути без роботи; to carry out a job виконувати/виконати замовлення; to complete a job виконувати/виконати замовлення; to finish a job виконувати/виконати замовлення; to give a job давати/дати роботу; to give up a job відмовлятися/відмовитися від роботи; to have a job мати роботу; to look for a job шукати роботу; to lose a job втрачати/втратити роботу • бути звільненим з посади (роботи); to need a job потребувати роботи; to retire from a job залишати/залишити посаду (роботу) • іти/піти у відставку • іти/вийти на пенсію
  job:: position:: employment
  ▹▹ employment

  The English-Ukrainian Dictionary > job

См. также в других словарях:

 • cost estimate — UK US noun [C] ► a calculation of the probable cost of a product or project, based on information relating to the price of materials, labour, etc.: »revised/rising/soaring cost estimates give/provide a cost estimate for sth »The energy company… …   Financial and business terms

 • cost estimate — išlaidų sąmata statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Išlaidų apskaičiavimas arba prognozavimas. atitikmenys: angl. cost estimate šaltinis NATO mokymų ir pratybų finansavimo terminų žodynas AAP 43(1), 2009 …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • parametric cost estimate — parametrinė sąnaudų sąmata statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sąnaudų sąmata, sudaryta remiantis standartiniais laikotarpiais, procesais ir kitais parametrais. atitikmenys: angl. parametric cost estimate šaltinis NATO mokymų ir pratybų… …   Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas)

 • estimate — ▪ I. estimate es‧ti‧mate 1 [ˈestmt] noun [countable] 1. a calculation of what the value, size, amount etc of something will probably be: • They were able to give us a rough estimate (= a not very exact one ) of the cost. • Even the most …   Financial and business terms

 • Cost contingency — When estimating the cost for a project, product or other item or investment, there is always uncertainty as to the precise content of all items in the estimate, how work will be performed, what work conditions will be like when the project is… …   Wikipedia

 • Cost overrun — A cost overrun, also known as a cost increase or budget overrun, is an unexpected cost incurred in excess of a budgeted amount due to an under estimation of the actual cost during budgeting. Cost overrun should be distinguished from cost… …   Wikipedia

 • Cost-benefit analysis — is a term that refers both to:* a formal discipline used to help appraise, or assess, the case for a project or proposal, which itself is a process known as project appraisal; and * an informal approach to making decisions of any kind. Under both …   Wikipedia

 • Cost–utility analysis — (CUA) is a form of financial analysis used to guide procurement decisions. The most common and well known application of this analysis is in pharmacoeconomics, especially health technology assessment (HTA). Contents 1 CUA in health economics 1.1… …   Wikipedia

 • estimate — [es′tə māt΄; ] for n. [, es′təmit] vt. estimated, estimating [< L aestimatus, pp. of aestimare: see ESTEEM] 1. to form an opinion or judgment about 2. to judge or determine generally but carefully (size, value, cost, requirements, etc.);… …   English World dictionary

 • Estimate — Es ti*mate, v. t. [imp. & p. p. {Estimated}; p. pr. & vb. n. {Estimating}.] [L. aestimatus, p. p. of aestimare. See {Esteem}, v. t.] 1. To judge and form an opinion of the value of, from imperfect data, either the extrinsic (money), or intrinsic… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • estimate — vb 1 Estimate, appraise, evaluate, value, rate, assess, assay are comparable when meaning to judge a thing with respect to its worth. Estimate usually implies a personal and sometimes a reasoned judgment which, whether considered or casual, is by …   New Dictionary of Synonyms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»