Перевод: с испанского на болгарский

comparten+los+gastos+de+teléfono+entre+todos

 • 1 matar

  1. tr 1) убивам, умъртвявам; 2) гася (огън, вар); 3) прен. разорявам, унищожавам; 4) прен. уморявам, дотягам; 5) жив. смекчавам тон; 6) карт. бия, убивам (чужда карта); 7) шахм. давам мат; 8) правя матов; 9) слагам пощенски щемпел върху залепените марки; 10) намалявам скоростта; силата на нещо; 11) прен., разг. утолявам глад, жажда и т. н.; 12) прен. отчайвам, изненадвам; 13) прен. причинявам неудобство; este niño me mata con tantas preguntas това дете ме убива с толкова въпроси; 14) прен. насилвам, притискам, потискам; matar el tiempo прен. убивам времето; estar a matar con alguien прен. във вражда съм с някого; màtalas callando прен. ловък човек; 2. intr извършвам клане на свине; 3. prnl 1) изпълнявам непосилна работа; 2) мъча себе си, самоубивам се, опечалявам се; 3) претрепвам се от работа; entre todos la matamos прен., разг. присмял се хърбел на щърбел; matarse por una cosa прен. умирам за нещо, мило и драго давам; Ўque me maten si...! разг. да ме убият ( Господ да ме убие), ако не е истина!

  Diccionario español-búlgaro > matar

 • 2 entre

  prep между 1) място, пространство; 2) взаимодействие между елементи; entre cuatro hombres, se comieron un cordero четиримата мъже изядоха едно агне; 3) за времетраене: tanto (entretanto) междувременно; entre lobo y can прен. ни риба, ни рак; 4) неопределеност, преход от едно към друго; 5) част от група; в състава на; 6) свързано с друг предлог: hablando para entre los dos между нас казано; 7) вътре, в себе си; tal pensaba yo entre mí така си мислех аз ( вътрешно).

  Diccionario español-búlgaro > entre

 • 3 teléfono

  m 1) телефон; teléfono celular (móvil) мобифон; 2) pl телефонна компания; 3) телефонен номер.

  Diccionario español-búlgaro > teléfono

 • 4 agua

  f 1) вода; agua bendita светена вода; agua viva течаща вода; agua muerta застояла вода; agua cruda твърда вода; aguas termales минерални води; agua de cepas разг. вино; agua de borrajas прен. незначително нещо, дреболия; aguas jurisdiccionales, territoriales териториални води; 2) вода, разтвор, есенция; agua de Colonia одеколон; agua fuerte хим. разтвор от азотна киселина; agua regia хим. смес от азотна и солна киселина; 3) наклон на покрив; techo a dos aguas двускатен покрив; 4) pl дъжд; 5) pl отблясък (на плат, скъпоценен камък и др.); 6) сълзи; 7) мор. пробив, дупка; 8) мор. вж. marea; 9) урина; 10) минерален извор; 11) pl морски води; 12) мор. морско течение; 13) мор. следа, път на кораб; a flor de agua по повърхността на водата; agua abajo по течението; echar agua en el mar прен. правя нещо безполезно; estar entre dos aguas прен. колебая се; guàrdate del agua mansa proverb пази се от тихата вода; sin decir agua va прен., разг. тихомълком нанасям вреда; sacar agua de las piedras прен. извличам полза от неблагоприятна ситуация; romper aguas изтича ми водата (при родилка); parecer que uno no esturbia el agua прен. тиха вода (за обикновен и кротък човек, който таи качества, злоба и т. н.).

  Diccionario español-búlgaro > agua

 • 5 ajilimójili

  m 1) сос от чесън и други подправки; 2) pl разг. аксесоари, допълнения; con todos sus ajilimójilis прен., разг. с всичко необходимо.

  Diccionario español-búlgaro > ajilimójili

 • 6 alfiler

  m 1) карфица, топлийка; 2) скъпоценна карфица; 3) pl пари за тоалет (на жена); con todos sus alfilers (de veinticinco alfilers) прен., разг. наконтен; no caber un alfiler разг. игла не може да падне; no estar con sus alfilers прен. в лошо настроение; pegado (prendido, preso) con alfilers прен., разг. нестабилен, неустойчив.

  Diccionario español-búlgaro > alfiler

 • 7 algodón

  m памук (растение и влакно); estar criado entre algodónes прен., разг. отгледан с големи грижи и внимание; algodón bruto необработен памук; algodón de vidrio стъклена вата.

  Diccionario español-búlgaro > algodón

 • 8 año

  m 1) година; año bisiesto високосна година; año corriente текуща година; año fiscal бюджетна година; año escolar (académico) учебна година; año Nuevo Нова година; 2) pl рожден ден; entre año през годината; año de la nana (de la pera, de maricastaña) разг. отдавна; entrado en años зрял, възрастен; perder año разг. повтарям, губя годината (за студент); quitarse años разг. скривам от годините си; estar a años luz прен. на светлинни години съм от нещо, някого; no hay quince años feos разг. младостта винаги е красива, няма грозна младост.

  Diccionario español-búlgaro > año

 • 9 balance

  m 1) клатене, поклащане, полюляване (лодка); 2) мор. бордово клатене, накланяне на параход настрани (при вълнение); 3) счет. баланс; balance anual икон. годишен баланс; balance consolidado икон. своден баланс; balance de capitales икон. баланс на кредитните операции; balance de contabilidad икон. счетоводен баланс; balance de demanda y oferta икон. баланс на търсенето и предлагането; balance de ingresos y gastos икон. баланс на приходите и разходите; balance del ejercicio икон. баланс за отчетен период; balance desfavorable (pasivo) икон. пасивен баланс; balance económico икон. стопански баланс; balance favorable (activo) икон. положителен (активен) баланс; balance financiero икон. финансов баланс; 4) прен. колебание, нерешителност; 5) прен. равносметка.

  Diccionario español-búlgaro > balance

 • 10 barrote

  m желязна къса греда; entre barrotes adv разг. зад решетките.

  Diccionario español-búlgaro > barrote

 • 11 bastidor

  m 1) рамка; 2) прозоречна рамка; 3) гергеф; 4) техн. шаси; 5) театр. кулиси; entre bastidores adv разг. резервирано; предпазливо, задкулисно.

  Diccionario español-búlgaro > bastidor

 • 12 bobo,

  a 1. adj 1) глупав, простоват (човек); 2) глупав, нелеп (за постъпка); 2. m глупак; bobo, de capirote (de Coria) пословичен персонаж, символ на глупостта; entre bobo,s anda el juego ирон. пред мен това не минава.

  Diccionario español-búlgaro > bobo,

 • 13 boca

  f 1) уста; 2) уста (на звяр); 3) прен. вход или изход; 4) дуло; 5) отверстие; 6) прен. лакомец, ненаситник; 7) захващащата част на маша, щипци, пинсета и др.; 8) тъпата част на чук; 9) зоол. щипка на рак; 10) прен. вкус на вино; 11) прен. уста, говор; 12) прен. същество, гърло за изхранване; a boca de jarro а) adv внезапно, изведнъж; б) от много близо; a pedir de boca adv като по поръчка, според вкуса; andar (ir) de boca en boca (en boca de todos) разг. нося се от уста на уста; meterse en la boca del lobo прен., разг. влизам в устата на вълка; no decir esta boca es mía разг. не казвам нито дума; quitar de la boca прен., разг. вземам думата от устата; tapar a alguien la boca прен., разг. запушвам устата на някого; a boca adv устно; buscar a uno la boca прен. карам някого да каже нещо, което иначе би премълчал; boca rasgada несъразмерно голяма уста; en boca cerrada no entran moscas който си мълчи, рискува по-малко; estar colgado (pendiente) de la boca de uno прен. зависим съм от нечии думи; hacer boca прен., разг. отварям си апетита; hacérsele a uno la boca agua прен., разг. текат ми лигите за нещо; írsele la boca a uno прен. изплъзва ми се от устата, говоря много.

  Diccionario español-búlgaro > boca

 • 14 carda

  f техн. 1) разчепкване, влачене на вълна; 2) дарак, чесало, чесалка; 3) разг. упрек, укор; todos somos de la carda прен., презр. всички сме от един дол дренки.

  Diccionario español-búlgaro > carda

 • 15 ceja

  f 1) вежда; 2) прен. връх или гребен на планина; 3) прен. облак над планина; 4) прен. издатина, изпъкналост; 5) Куб. пътека ( горска), тесен горски път; arquear las cejas прен. повдигам вежди; quemarse las cejas прен., разг. уча много; tener entre ceja y ceja прен., разг. съсредоточавам се (в мисъл, цел); hasta las cejas loc adv разг. докрай; до гуша.

  Diccionario español-búlgaro > ceja

 • 16 comillas

  f pl кавички; poner entre comillas поставям в кавички.

  Diccionario español-búlgaro > comillas

 • 17 cruz

  f 1) кръст; en cruz накръст; на кръст; Cruz Roja Internacional Международен Червен кръст; 2) кръстен знак, поставен пред име, което означава, че човекът е мъртъв; 3) разпятие; 4) кръст (орден); 5) анат. кръст (на животно); 6) разклонение (на дърво); 7) прен. кръст, тежест, товар, тежко изпитание, участ; 8) тур€ (обратната страна на монета); cruz gamada пречупен кръст; cruz del matrimonio прен., разг. брачни задължения; cruz y raya прен. слагам кръст на нещо; край!; entre la cruz y el agua bendita прен. в голяма опасност; quedarse uno en cruz y en cuadro прен. обеднявам, оставам без нищо; hacerse uno cruces прен., разг. кръстя се (като учудване, изумление); hacer la señal de la (santa) cruz кръстя се.

  Diccionario español-búlgaro > cruz

 • 18 cumplir

  1. tr 1) изпълнявам; 2) завършвам; 3) навършвам (години); 4) осигурявам, снабдявам; 2. intr 1) изпълнявам дълга си; 2) служа в армията; 3) подходящ съм, имам значение; 3. prnl 1) потвърждавам се, реализирам се; 2) изпълвам се, навършвам се, изтичам (за срок, време); cumplir con uno оказвам внимание някому; cumplir con todos отдавам всекиму заслуженото; por cumplir само от учтивост.

  Diccionario español-búlgaro > cumplir

 • 19 diente

  m 1) зъб; diente de leche млечен зъб; diente incisivo преден зъб; diente canino кучешки зъб; diente molar кътник; 2) зъбец; 3) зъбер; 4) висок стръмен връх (в алпинизма); 5) скилидка (чесън); diente de león глухарче, радика; a regaña dientes с отвращение, с неприязън; crujirle a uno los dientes скърцам със зъби (от яд, нетърпение); armado hasta los dientes разг. въоръжен до зъби; dar diente con diente разг. тракат ми зъбите, от студ (страх); hablar (decir) una cosa entre dientes говоря през зъби, процеждам през зъби.

  Diccionario español-búlgaro > diente

 • 20 espada

  1. f 1) меч; 2) воен. шпага; 3) пика (цвят на карти); 4) риба-меч; 2. m тореадор, въоръжен с шпага; entre la espada y la pared adv разг. в опасна ситуация; quedarse a espadas прен., разг. проигравам всичко, губя всичко; sacar la espada por заставам в защита на...; ser buena espada прен. умел съм в литературни диспути; tirar uno de la espada измъквам сабята.

  Diccionario español-búlgaro > espada

См. также в других словарях:

 • Estados Unidos — Para otros usos de este término, véase Estados Unidos (desambiguación). Para otras acepciones de U. S., USA o EUA, véase Us (desambiguación), USA (desambiguación) y EUA (desambiguación). United States of Americ …   Wikipedia Español

 • Episodios de Dawson's Creek — Anexo:Episodios de Dawson s Creek Saltar a navegación, búsqueda Lista de episodios de la serie de WB Television Network, Dawson s Creek. Tu Ser gay  ! Temporada Episodios Fecha original de emisión 1 13 1998 2 22 1998 – 1999 …   Wikipedia Español

 • Carabanchel — Saltar a navegación, búsqueda  Distritos de Madrid (11) Carabanchel …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Dawson's Creek — Lista de episodios de la serie de WB Television Network, Dawson s Creek. Temporada Episodios Fecha de emisión 1 13 1998 2 22 1998 – 1999 3 23 …   Wikipedia Español

 • Festival de la Canción de Eurovisión — Saltar a navegación, búsqueda Festival de la Canción de Eurovisión …   Wikipedia Español

 • Buffy the Vampire Slayer (temporada 6) — Anexo:Buffy the Vampire Slayer (temporada 6) Saltar a navegación, búsqueda A continuación se detallan los datos más relevantes y un resumen de la trama de los episodios de la 6ª temporada de Buffy la cazavampiros. Contenido 1 6x01 Negociando (I)… …   Wikipedia Español

 • Wheels (Glee) — El estilo de esta traducción aún no ha sido revisado por terceros. Si eres hispanohablante nativo y no has participado en esta traducción puedes colaborar revisando y adaptando el estilo de ésta u otras traducciones ya acabadas. Wheels …   Wikipedia Español

 • Ys (serie) — El texto que sigue es una traducción defectuosa o incompleta. Si quieres colaborar con Wikipedia, busca el artículo original y mejora o finaliza esta traducción. Puedes dar aviso al autor principal del artículo pegando el siguiente código en su… …   Wikipedia Español

 • Telecomunicación — Este artículo o sección necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 21 de junio de 2011. También puedes ayudar wikificando… …   Wikipedia Español

 • Rosario (Argentina) — Rosario Ciudad y municipio de Argentina …   Wikipedia Español

 • IPhone — Saltar a navegación, búsqueda iPhone Pantalla LCD multitáctil, 3,5 a 320x480 píxeles, 160ppi Memoria 8GB / 16GB / 32GB Procesador 620 MHz …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.