Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

come+after

 • 1 come after

  следва; домогвам се;
  * * *
  come after 1) преследвам, домогвам се; 2) следвам, вървя след (подир); 3) наследявам;

  English-Bulgarian dictionary > come after

 • 2 come

  {kAm}
  1. идвам, дохождам, появявам се, пристигам
  here he COMEs ето го! идва! to COME and go идвам и си отивам, правя краткотрайни посещения, краткотраен/преходен съм
  not to know whether one is coming or going съвсем съм се объркал/развълнувал
  his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше
  after many years have COME and gone след като изтекоха много години
  she is coming 15 тя кара/скоро ще навърши петнадесетата си година
  she will be 15 COME May/COME Friday тя ще навърши 15 години идния май/следващия петък
  do yon COME my way? и ти ли си насам/по моя път? who COMEs next? кой е на ред? чий ред е? кой следва? COME and see/hear, etc. ела да видиш/чуеш и пр
  2. случвам се, ставам, бивам
  COME what may каквото и да се случи, да става каквото ще
  how COME? разг. как се случи/случва? как стана/става? защо? how did it COME that... как стана така, че...
  how did you COME to break your leg? как се случи да си счупиш крака? how COMEs it that the door is open? защо вратата е отворена?
  now that COME to think of it сега, като се замислям, сега (изведнъж) си спомням
  3. образувам се, ставам, получавам се
  churn till the butter COMEs бий (млякото), докато се получи масло
  I don't know what will COME of all this не зная какво ще излезе/какъв ще бъде резултатът от всичко това
  he has COME to be a good rider той е станал добър ездач
  4. достигам (to до), възлизам, равнявам се (to на)
  her dress came to her ankles роклята достигаше до глезените и
  her bill came to 10 сметката и възлизаше на десет лири
  5. разг. представям се за, разигравам роля на
  you'd better not try and COME the schoolmaster with me не се опитвай да ми разиграваш ролята на учител
  she always tries to COME the fine lady тя винаги се старае да се представи за изискана дама
  to COME it (rather/too) strong прекалявам, не се спирам пред нищо, преувеличавам
  don't COME it недей да важничиш, за да правиш впечатление
  don't COME that game остави/не прави тия работи
  6. в imp, exclam означава подкана, насърчение или лек упрек, раздразнение
  COME, Ann, don't be cross! хайде, Ана, не се сърди! COME, now, don't be so foolish e, хайде не бъди толкова глупав
  COME it isn't as bad as that хайде, хайде (успокой се), не е чак толкова лошо
  7. излизам, оказвам се, ставам (в съчет. с прилагателно), it COMEs expensive/cheaper излизаскъпо/по-евтино
  COME easy ставам лесен
  COME right оказвам се прав/верен/точен, свършвам благополучно
  COME alive оживявам
  COME clear изяснявам се
  COME true осъществявам се, сбъдвам се
  COME loose разхлабвам се
  COME clean казвам си/признавам си всичко, изповядвам се
  8. вървя, напредвам, постигам
  to COME short of one's goal не достигам целта си
  she came to be a hundred тя доживя до стогодишна възраст
  the job is coming nicely работата върви добре
  he has COME a long way той много се издигна/напредна
  9. идвам като последица, причинен съм, произтичам (of от)
  no good will COME of it нищо хубаво няма да излезе от това, no luuin can COME of trying няма вреда да се опита
  that's what COMEs of being so much in a hurry виж/ето какво става от много бързане
  10. явявам се, намирам се, срещам се
  on what page/under what heading does that COME? на коя страница/под какво заглавие се намира това? it COMEs in (to) several sizes има го в няколко размера/ръста/номера (за модел и пр.)
  11. вулг. изпитвам оргазъм
  * * *
  {kAm} v (came {keim}; come) 1. идвам, дохождам; появявам се, п
  * * *
  хайде; Я; случвам; пристигам; възлизам; дохождам; достигам; ела; идвам; наставам;
  * * *
  1. 1 вулг. изпитвам оргазъм 2. after many years have come and gone след като изтекоха много години 3. churn till the butter comes бий (млякото), докато се получи масло 4. come alive оживявам 5. come clean казвам си/признавам си всичко, изповядвам се 6. come clear изяснявам се 7. come easy ставам лесен 8. come it isn't as bad as that хайде, хайде (успокой се), не е чак толкова лошо 9. come loose разхлабвам се 10. come right оказвам се прав/верен/точен, свършвам благополучно 11. come true осъществявам се, сбъдвам се 12. come what may каквото и да се случи, да става каквото ще 13. come, ann, don't be cross! хайде, Ана, не се сърди! come, now, don't be so foolish e, хайде не бъди толкова глупав 14. do yon come my way? и ти ли си насам/по моя път? who comes next? кой е на ред? чий ред е? кой следва? come and see/hear, etc. ела да видиш/чуеш и пр 15. don't come it недей да важничиш, за да правиш впечатление 16. don't come that game остави/не прави тия работи 17. he has come a long way той много се издигна/напредна 18. he has come to be a good rider той е станал добър ездач 19. her bill came to 10 сметката и възлизаше на десет лири 20. her dress came to her ankles роклята достигаше до глезените и 21. here he comes ето го! идва! to come and go идвам и си отивам, правя краткотрайни посещения, краткотраен/преходен съм 22. his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше 23. how come? разг. как се случи/случва? как стана/става? защо? how did it come that... как стана така, че.. 24. how did you come to break your leg? как се случи да си счупиш крака? how comes it that the door is open? защо вратата е отворена? 25. i don't know what will come of all this не зная какво ще излезе/какъв ще бъде резултатът от всичко това 26. no good will come of it нищо хубаво няма да излезе от това, no luuin can come of trying няма вреда да се опита 27. not to know whether one is coming or going съвсем съм се объркал/развълнувал 28. now that come to think of it сега, като се замислям, сега (изведнъж) си спомням 29. on what page/under what heading does that come? на коя страница/под какво заглавие се намира това? it comes in (to) several sizes има го в няколко размера/ръста/номера (за модел и пр.) 30. she always tries to come the fine lady тя винаги се старае да се представи за изискана дама 31. she came to be a hundred тя доживя до стогодишна възраст 32. she is coming 15 тя кара/скоро ще навърши петнадесетата си година 33. she will be 15 come may/come friday тя ще навърши 15 години идния май/следващия петък 34. that's what comes of being so much in a hurry виж/ето какво става от много бързане 35. the job is coming nicely работата върви добре 36. to come it (rather/too) strong прекалявам, не се спирам пред нищо, преувеличавам 37. to come short of one's goal не достигам целта си 38. you'd better not try and come the schoolmaster with me не се опитвай да ми разиграваш ролята на учител 39. в imp, exclam означава подкана, насърчение или лек упрек, раздразнение 40. вървя, напредвам, постигам 41. достигам (to до), възлизам, равнявам се (to на) 42. идвам като последица, причинен съм, произтичам (of от) 43. идвам, дохождам, появявам се, пристигам 44. излизам, оказвам се, ставам (в съчет. с прилагателно), it comes expensive/cheaper излизаскъпо/по-евтино 45. образувам се, ставам, получавам се 46. разг. представям се за, разигравам роля на 47. случвам се, ставам, бивам 48. явявам се, намирам се, срещам се
  * * *
  come (a) round 1) наминавам, отбивам се при, навестявам; 2) идвам на себе си, оправям се (след болест, умора); подобрявам се; 3) променям възгледите (становището) си; he has \come round той се съгласи, той склони; I have \come round to your way of thinking започнах да мисля като теб; 4) идвам отново (за годишно време, празник); 5) заобикалям; 6) мор. лавирам (за кораб); променям посоката си (за вятър);
  ————————
  come[kʌm] v ( came [keim], come) 1. идвам, дохождам; here he \comes! ето го! a storm is coming задава се буря; his colour came and went той ту се изчервяваше, ту пребледняваше; easy \come, easy go лесно идва и лесно си отива; бързо спечелено, бързо пропиляно; to \come to o.s. (to o.'s senses) 1) идвам на себе си, опомням се, свестявам се; възвръщам си разсъдъка; 2) поправям се; \come the spring на пролет; he will be twenty \come Christmas той ще бъде на двадесет години идната Коледа; no work came his way той не си намери никаква работа; не му попадна никаква работа; to \come next следвам; first \come, first served който изпревари, той ще натовари; 2. случвам се, ставам, бивам; явявам се; how did you \come to meet him? как стана така, че го срещна?; he had it \comeing to him той си го търсеше; \come what may каквото ще да става; how \come! как така? защо? how did it \come that... как! какво стана, че ...? he has \come to be a good cyclist той е станал добър колоездач; 3. образувам (се), ставам; достигам ( състояние); to \come to an end свършвам, спирам, приключвам; to \come into contact влизам в контакт; I've \come to believe повярвах, започнах (научих се) да вярвам; to \come to blows with сбивам се с; to \come to terms with споразумявам се с, намирам общ език с; приемам, примирявам се; to \come true сбъдвам се; things will \come right всичко ще се оправи; no good will \come of it от това няма да излезе нищо добро (хубаво); it \comes expensive това ще излезе скъпо; to \come apart, \come to pieces отделям се, откъсвам се; разпадам се; to \come unstitched ( unsewn) разшивам се; 4. достигам, възлизам, равнявам се; if it \comes to that... ако (се) стигне дотам ...; it doesn't \come within my duties това не влиза в задълженията ми; the road \comes within a mile of the farm пътят минава на миля от фермата; to \come short of не достигам; не оправдавам; he came short of my expectations той не оправда очакванията ми; 5. представям се за, правя се на, играя роля на, изкарвам се; 6. (в повелително наклонение: възклицание, означаващо подкана, насърчение или лек упрек); \come! \come! хайде! хайде! стига! стига! \come, tell me all you know about it хайде, разкажи ми всичко, което знаеш по този въпрос; 7. излизам, оказвам се; she came first in English излезе първа по английски; 8. достигам оргазъм; as they \come разг. страшно много, изключително; he is as good as they \come цена няма; as stupid as they \come от глупав, по глупав; to \come ( get, hit, strike) home попадам в целта; засягам силно, улучвам болното място; to \come home to s.o. трогвам някого до дън душа; намирам отклик в нечия душа; the curse will \come home to roost разг. проклятието ще се обърне срещу онзи, който проклина; to \come out fighting ( swinging) готов съм на всичко, за да спечеля (получа нещо); to \come a cropper претърпявам фиаско (крах), провалям се тотално; everything \comes to him who waits с търпение всичко се постига; to \come clean признавам си; the time to \come бъдещето; in days to \come в бъдеще; pleasure to \come предвкусвано удоволствие; the life to \come бъдният (бъдещият) живот; coming! идвам! ей сега! \come again! бихте ли повторили? моля?; to \come it sl 1) преструвам се, играя роля, правя се; 2) преувеличавам; 3) разкривам тайна; доноснича; информирам ( полицията);

  English-Bulgarian dictionary > come

 • 3 day

  {dei}
  1. ден, денонощие
  all DAY (long) цял ден, от сутрин до вечер
  DAY about през ден
  before DAY призори, преди разсъмване
  by DAY денем
  by the DAY на ден
  the DAY after tomorrow вдругиден
  DAY by DAY, from DAY to DAY от ден на ден
  DAY in, DAY out, DAY after DAY всеки ден, ден след ден
  one DAY един ден, някога
  one of these DAYs тия дни, скоро
  the other DAY неотдавна, наскоро, преди няколко дни
  until this DAY до ден днешен
  2. време, срок, период, епоха
  without DAY с неопределен срок
  in all o/s born DAYs през целия си живот
  in the DAYs of old в старо време, едно време
  in the DAYs to come в бъдеще
  the good old DAYs доброте старо време
  3. дни на блясък, връхна точка
  to have had/seen one's DAY, to have seen/known better DAYs отживял съм си времето, и аз съм бил някога нещо
  my DAY is done мина ми времето
  DAY of judgment страшният съд
  to call it a DAY смятам работата за свършена, доволен съм от постигнатото, за днес стига (толкоз)
  the DAY is ours спечелихме, победата е наша
  to lose/win the DAY загубвам/спечелвам сражението, бивам побeден/побеждавам
  it's a bit late in the DAY (to) малко е късно (да)
  a DAY too late, a DAY after the fair много късно, подир дъжд качулка
  she is eighty if she is a DAY тя има най-малко осемдесет години
  to make a DAY of it прекарвам цял ден (като правя нещо)
  to name the DAY определям деня на сватбата
  that will be the DAY разг. тая няма да я бъде
  it will be a long DAY before I go there again няма да стъпя вече там
  a DAY in court ден за явяване пред съда, възможност да изкажа становището си
  time of DAY вж. time
  * * *
  {dei} n 1. ден; денонощие; all day (long) цял ден, от сутрин до веч
  * * *
  целодневен; ден; денонощие;
  * * *
  1. a day in court ден за явяване пред съда, възможност да изкажа становището си 2. a day too late, a day after the fair много късно, подир дъжд качулка 3. all day (long) цял ден, от сутрин до вечер 4. before day призори, преди разсъмване 5. by day денем 6. by the day на ден 7. day about през ден 8. day by day, from day to day от ден на ден 9. day in, day out, day after day всеки ден, ден след ден 10. day of judgment страшният съд 11. in all o/s born days през целия си живот 12. in the days of old в старо време, едно време 13. in the days to come в бъдеще 14. it will be a long day before i go there again няма да стъпя вече там 15. it's a bit late in the day (to) малко е късно (да) 16. my day is done мина ми времето 17. one day един ден, някога 18. one of these days тия дни, скоро 19. she is eighty if she is a day тя има най-малко осемдесет години 20. that will be the day разг. тая няма да я бъде 21. the day after tomorrow вдругиден 22. the day is ours спечелихме, победата е наша 23. the good old days доброте старо време 24. the other day неотдавна, наскоро, преди няколко дни 25. time of day вж. time 26. to call it a day смятам работата за свършена, доволен съм от постигнатото, за днес стига (толкоз) 27. to have had/seen one's day, to have seen/known better days отживял съм си времето, и аз съм бил някога нещо 28. to lose/win the day загубвам/спечелвам сражението, бивам побeден/побеждавам 29. to make a day of it прекарвам цял ден (като правя нещо) 30. to name the day определям деня на сватбата 31. until this day до ден днешен 32. without day с неопределен срок 33. време, срок, период, епоха 34. ден, денонощие 35. дни на блясък, връхна точка
  * * *
  day [dei] n 1. ден, денонощие; civil \day юрид. денонощие; all \day ( long) цял ден, през целия ден, от сутрин до вечер; before \day призори, преди разсъмване; by \day денем; by the \day на ден; the \day before предишният ден; the \day before yesterday оня ден; by \day, from \day to \day от ден на ден; \dayin, \day out (\day after \day) от ден на ден, всеки ден, винаги; a \day off свободен ден; \days of grace отсрочка (за плащане на полица); every other ( alternate) \day през ден; per \day канц. на ден; twice a \day по два пъти на ден; one fine \day един прекрасен ден; one of these \days тези дни, скоро; the other \day тези дни, неотдавна; until this \day до ден днешен; what \day of the week ( month) is it? кой ден сме днес? without \day с неопределен срок; 2. време, дни, срок, период, епоха; in all o.'s born \days през целия си живот; in the \days of old в старо време, някога, едно време; in the \days to come в бъдеще; in these latter \days в наши дни; men of the \day знаменитости; 3. дни на блясък, връхна точка; to have had ( seen) o.'s \day, to have seen better \days отживял съм си века; и аз съм бил нещо; ( to be) on o.'s \day в добра форма съм; every dog has its \day на всекиго идва редът; всяко нещо (всичко) има край; every \day is not Sunday всеки ден не е Великден; to carry the \day печеля победа; to win the \day постигам успех; to save the \day спасявам положението, идвам на помощ; to make s.o.'s \day ощастливявам някого; All Fools' \day, April Fool's \day 1 април; to call it a \day смятам работата за свършена, доволен съм от постигнатите резултати, не искам нищо повече; the \day is ours спечелихме, победители сме; as happy as the \day is long безкрайно щастлив; all in a \day' s work нормално, обичайно занимание за някого, рутинна работа; the \day of reckoning моментът, в който дълго отлагано неприятно задължение трябва да се свърши; a \day after the fair много късно; след дъжд качулка; she is eighty if she is a \day тя кара най-малко 80 лазарника; to save for a rainy \day бели пари за черни дни; to make a \day of it прекарвам цял ден; not to give up the \day job занимавам се с това, в което съм специалист; придържам се към рутинните си задължения; to name the \day определям деня на сватбата; it will be a long \day before I go there again няма да стъпя вече там; that will be the \day! и да видя няма да повярвам!

  English-Bulgarian dictionary > day

 • 4 fashion

  {'fæʃn}
  I. 1. начин, маниер
  army FASHION по войнишки
  crab FASHION рачешката
  after the FASHION of като, по подобие на
  after a FASHION, in a FASHION до известна степен, донякъде, криво-ляво
  2. мода (и рl), стил, фасон, кройка
  to bring something into FASHION въвеждам модата на нещо
  to come into FASHION ставам модерен, идвам на мода
  to be out of FASHION не съм модерен, демоде съм
  to go out of FASHION излизам от мода
  in the height of FASHION/in the latest FASHION по последна мода
  to be in/to follow the FASHION следвам модата
  to lead/set the FASHION диктувам модата
  it is the FASHION to модно e да
  people of FASHION светски хора
  devotion to FASHION снобизъм
  3. светско/модно общество
  II. 1. оформя (ва) м (in, to, into), придавам форма/вид/фасон на
  2. тех. формовам, придавам исканата форма на (чорап и пр.), изработвам, фасонирам
  3. приспособявам. нагаждам (to)
  * * *
  {'fashn} n 1. начин, маниер; army fashion по войнишки; crab fashion рачешк(2) {'fashn} v 1. оформя(ва)м (in, to, into), придавам форма/в
  * * *
  фасон; фасонирам; стил; оформявам; приспособявам; кройка; начин; нагодявам; нагаждам;
  * * *
  1. after a fashion, in a fashion до известна степен, донякъде, криво-ляво 2. after the fashion of като, по подобие на 3. army fashion по войнишки 4. crab fashion рачешката 5. devotion to fashion снобизъм 6. i. начин, маниер 7. ii. оформя (ва) м (in, to, into), придавам форма/вид/фасон на 8. in the height of fashion/in the latest fashion по последна мода 9. it is the fashion to модно e да 10. people of fashion светски хора 11. to be in/to follow the fashion следвам модата 12. to be out of fashion не съм модерен, демоде съм 13. to bring something into fashion въвеждам модата на нещо 14. to come into fashion ставам модерен, идвам на мода 15. to go out of fashion излизам от мода 16. to lead/set the fashion диктувам модата 17. мода (и pl), стил, фасон, кройка 18. приспособявам. нагаждам (to) 19. светско/модно общество 20. тех. формовам, придавам исканата форма на (чорап и пр.), изработвам, фасонирам
  * * *
  fashion[´fæʃən] I. n 1. начин, маниер; in o.'s own \fashion по своему (моему); to do s.th. army \fashion правя нещо по войнишки; after the \fashion of по подобие на; като; after a \fashion (in a \fashion) до известна степен, не съвсем, немного; криво-ляво, едва-едва; донякъде; crab \fashion рачешката; 2. мода; стил, фасон, кройка; to bring into \fashion правя модерен; to come ( grow) into \fashion (go out of \fashion) идвам на мода (излизам от мода); in the height of \fashion, in the latest \fashion по последна мода; to be in ( the) \fashion следвам модата; to lead ( set) the \fashion диктувам модата; a man ( woman) of \fashion светски човек (жена); devotion to \fashion снобизъм; 3. светско общество; 4. ост. майсторство; изработване, изработка, направа; II. v 1. оформям, придавам форма, вид, фасон (in, to, into); тех. формувам, придавам желаната форма; изработвам, фасонирам; 2. приспособявам, нагаждам (to).

  English-Bulgarian dictionary > fashion

 • 5 right

  {rait}
  I. 1. верен, точен, правилен, прав, който се търси/има предвид
  the RIGHT time точното време
  is this the RIGHT house/way, това ли е къщата/пътят (който търсим)? am I RIGHT for Paris? това ли е влакът/пътят за Париж? the RIGHT man in the RIGHT place подходящ човек за дадена/всяка служба
  the sum won't come RIGHT сборът не излиза
  things will come RIGHT всичко ще се оправи
  to know the RIGHT people имам (силни) връзки
  have you got the RIGHT fare? имате ли точно пари? (за билет)
  the ball is RIGHT тенис топката е добра/вътре
  to get something RIGHT разбирам (правилно)
  let's get this RIGHT да се разберем по този въпрос
  to put/set something RIGHT оправям/изправям/уреждам нещо
  to put a watch RIGHT нагласявам/сверявам часовник
  to put someone RIGHT поправям/коригирам някого, оправям/излекувам някого
  to set oneself RIGHT on a matter осведомявам се по даден въпрос
  to set oneself RIGHT with someone оправдавам се пред някого
  that's RIGHT! точно така! именно! all RIGHT добре
  it's all RIGHT for you to laugh лесно ти е да се смееш
  Mr/Miss RIGHT шег. бъдещият съпруг/съпруга
  2. справедлив, честен, почтен, прав
  I thought it RIGHT to счетох за (най-) правилно/уместно/за свой дълг да
  to do the RIGHT thing постъпвам почтено
  3. прав, на правилно мнение
  RIGHT you are! RIGHT oh! разг. добре! дадено! ясно
  4. здрав, в добро/нормално състояние, нормален
  to feel all RIGHT добре съм, чувствувам се добре
  not (quite) RIGHT in the/in one's head, not in one's RIGHT mind не с всичкия си (ум)
  all is RIGHT with the world всичко e наред, всичко в света е хубаво
  as RIGHT as rain/as a trivet съвсем здрав, в отлично състояние/положение
  5. лицев, горен
  RIGHT side/way up изправен, изправено
  RIGHT side out с лицевата страна навън
  6. десен (обр. на ляв)
  on one's RIGHT side отдясно, от дясната (ми) страна
  RIGHT hand/arm прен. дясна ръка, пръв помощник
  to put one's RIGHT hand to the work работя здраво, запретвам ръкави
  7. пол. десен, консервативен, реакционен
  8. геом. прав (за ъгъл, ост. и за линия)
  9. разг. пълен, истински, цял
  I made a RIGHT mess of it съвсем я оплесках, голяма каша забърках
  II. 1. право, направо
  go RIGHT on/ahead вървете направо напред
  come RIGHT in влезте направо, моля, заповядайте
  2. изцяло, докрай, чак
  RIGHT to the end чак до края, до самия край
  RIGHT at the top на самия връх, чак на върха, най-горе
  to turn RIGHT round правя пълен кръг, обръщам (се) кръгом
  rotten RIGHT through изцяло/съвсем прогнил
  there was a wall RIGHT round the house имаше стена около цялата къща
  3. точно, тъкмо, право, веднага
  RIGHT in the middle (of) точно в средата (на), посред
  shot RIGHT through the heart застреляй право в сърцето
  RIGHT off/away/aм. now веднага, незабавно, още сега
  RIGHT now сега, в момента
  RIGHT after веднага/точно след
  4. правилно, справедливо, добре
  you did RIGHT to wait добре направи, че почака
  if I remember RIGHT ако не се лъжа, ако си спомням правилно
  nothing goes RIGHT with him никак/в нищо не му върви
  he is to blame RIGHT enough че е виновен, виновен е, няма съмнение, че е виновен
  5. надясно
  6. ост., диал. много
  you know RIGHT well твърде добре знаеш
  III. 1. право, справедливост, добро
  to be in the RIGHT имам право
  to do someone RIGHT, to do RIGHT by someone постъпвам/отнасям се справедливо с някого
  2. право, привилегия
  рl права
  by RIGHT of по силата на
  by what RIGHT с какво право
  in one's own RIGHT на лично основание
  within one's RIGHTs в правата си
  by/of RIGHT (s) по право
  RIGHT of way право на преминаване, свободен път, обществен път през частна собственост, обществен сервитут, ивица земя, през която е построена жп линия, авт. предимство
  to stand on/assert one's RIGHTs отстоявам правата си
  3. pl изправност
  to put/set to RIGHTs нареждам, оправям, разтребвам, слагам в ред/изправност
  4. рl истинско положение, факти
  the RIGHTs and wrongs of the case истинските факти, истината
  5. дясна страна, дясна ръка, десница
  6. бокс. десен удар
  7. воен. десен фланг
  8. авт. десен завой
  9. пол. често RIGHT десница, консерватори
  10. ам. фин. (документ за) право на акционери да закупуват акции от нова серия по текущи цени
  IV. 1. изправям (се), оправям (курс на кораб и пр.), възстановявам равновесието на
  to RIGHT oneself изправям се (след залитане), възстановявам равновесието си
  2. оправям, изправям (грешка, несправедливост и пр.)
  it's a fault that will RIGHT itself това e грешка/дефект, който сам ще се оправи/ще изчезне
  3. защищавам, застъпвам се за
  4. refl реабилитирам се, оправдавам се
  * * *
  {rait} а 1. верен, точен, правилен; прав; който се търси/има пр(2) {rait} adv 1. право; направо; go right on/ahead вървете направо{3} {rait} n 1. право, справедливост; добро; to be in the right има{4} {rait} v 1. изправям (се); оправям (курс на кораб и пр.); в
  * * *
  честен; справедлив; справедливост; тъкмо; точно; почтен; привилегия; прав; правилен; правилно; право; право; веднага; верен; добре; десен; докрай; дясно; изцяло; здрав; лицев; направо; надясно;
  * * *
  1. all is right with the world всичко e наред, всичко в света е хубаво 2. as right as rain/as a trivet съвсем здрав, в отлично състояние/положение 3. by right of по силата на 4. by what right с какво право 5. by/of right (s) по право 6. come right in влезте направо, моля, заповядайте 7. go right on/ahead вървете направо напред 8. have you got the right fare? имате ли точно пари? (за билет) 9. he is to blame right enough че е виновен, виновен е, няма съмнение, че е виновен 10. i made a right mess of it съвсем я оплесках, голяма каша забърках 11. i thought it right to счетох за (най-) правилно/уместно/за свой дълг да 12. i. верен, точен, правилен, прав, който се търси/има предвид 13. if i remember right ако не се лъжа, ако си спомням правилно 14. ii. право, направо 15. iii. право, справедливост, добро 16. in one's own right на лично основание 17. is this the right house/way, това ли е къщата/пътят (който търсим)? am i right for paris? това ли е влакът/пътят за Париж? the right man in the right place подходящ човек за дадена/всяка служба 18. it's a fault that will right itself това e грешка/дефект, който сам ще се оправи/ще изчезне 19. it's all right for you to laugh лесно ти е да се смееш 20. iv. изправям (се), оправям (курс на кораб и пр.), възстановявам равновесието на 21. let's get this right да се разберем по този въпрос 22. mr/miss right шег. бъдещият съпруг/съпруга 23. not (quite) right in the/in one's head, not in one's right mind не с всичкия си (ум) 24. nothing goes right with him никак/в нищо не му върви 25. on one's right side отдясно, от дясната (ми) страна 26. pl изправност 27. refl реабилитирам се, оправдавам се 28. right after веднага/точно след 29. right at the top на самия връх, чак на върха, най-горе 30. right hand/arm прен. дясна ръка, пръв помощник 31. right in the middle (of) точно в средата (на), посред 32. right now сега, в момента 33. right of way право на преминаване, свободен път, обществен път през частна собственост, обществен сервитут, ивица земя, през която е построена жп линия, авт. предимство 34. right off/away/aм. now веднага, незабавно, още сега 35. right side out с лицевата страна навън 36. right side/way up изправен, изправено 37. right to the end чак до края, до самия край 38. right you are! right oh! разг. добре! дадено! ясно 39. rotten right through изцяло/съвсем прогнил 40. shot right through the heart застреляй право в сърцето 41. that's right! точно така! именно! all right добре 42. the ball is right тенис топката е добра/вътре 43. the right time точното време 44. the rights and wrongs of the case истинските факти, истината 45. the sum won't come right сборът не излиза 46. there was a wall right round the house имаше стена около цялата къща 47. things will come right всичко ще се оправи 48. to be in the right имам право 49. to do someone right, to do right by someone постъпвам/отнасям се справедливо с някого 50. to do the right thing постъпвам почтено 51. to feel all right добре съм, чувствувам се добре 52. to get something right разбирам (правилно) 53. to know the right people имам (силни) връзки 54. to put a watch right нагласявам/сверявам часовник 55. to put one's right hand to the work работя здраво, запретвам ръкави 56. to put someone right поправям/коригирам някого, оправям/излекувам някого 57. to put/set something right оправям/изправям/уреждам нещо 58. to put/set to rights нареждам, оправям, разтребвам, слагам в ред/изправност 59. to right oneself изправям се (след залитане), възстановявам равновесието си 60. to set oneself right on a matter осведомявам се по даден въпрос 61. to set oneself right with someone оправдавам се пред някого 62. to stand on/assert one's rights отстоявам правата си 63. to turn right round правя пълен кръг, обръщам (се) кръгом 64. within one's rights в правата си 65. you did right to wait добре направи, че почака 66. you know right well твърде добре знаеш 67. авт. десен завой 68. ам. фин. (документ за) право на акционери да закупуват акции от нова серия по текущи цени 69. бокс. десен удар 70. воен. десен фланг 71. геом. прав (за ъгъл, ост. и за линия) 72. десен (обр. на ляв) 73. дясна страна, дясна ръка, десница 74. защищавам, застъпвам се за 75. здрав, в добро/нормално състояние, нормален 76. изцяло, докрай, чак 77. лицев, горен 78. надясно 79. оправям, изправям (грешка, несправедливост и пр.) 80. ост., диал. много 81. пол. десен, консервативен, реакционен 82. пол. често right десница, консерватори 83. прав, на правилно мнение 84. правилно, справедливо, добре 85. право, привилегия 86. рl истинско положение, факти 87. рl права 88. разг. пълен, истински, цял 89. справедлив, честен, почтен, прав 90. точно, тъкмо, право, веднага
  * * *
  right [rait] I. adj 1. верен, точен, правилен; прав; който се търси, се има предвид; to come up with the \right answer давам правилния отговор; which is the \right way to...? кой е пътят (правият път) за...? the \right man for the job човек на място (който тежи на мястото си); човек, подходящ за службата (работата) си; to know the \right people имам силни връзки; имам вуйчо владика; the ball is \right сп. топката е добра (вътре) (в тениса); to set o.s. \right on a matter осведомявам се (информирам се) по даден въпрос; to get it \right разг. схващам, проумявам, разбирам нещо; to be on the \right side of 30 под 30 години съм, нямам още 30 години; that's \right! точно така! така е! именно! Mr ( Miss) R. шег. бъдещ съпруг (съпруга); 2. справедлив, честен, прав, почтен; it is only \right that it should be so справедливостта изисква да бъде така; I thought it \right to... счетох за свой дълг (за най-правилно, уместно) да ...; to do the \right thing държа се, действам почтено; 3. прав, на правилна позиция; you are \right имате право, прав сте; \right! \right you are! \right oh! разг. дадено! добре! ясно! 4. здрав; в добро (нормално) състояние; not \right in the head (in o.'s mind) не с всичкия си, откачен, умопобъркан; things will come \right всичко ще се нареди (оправи); to set ( put) \right излекувам; оправям, изправям ( грешка); he's all \right for the rest of his life той се е осигурил до края на живота си; it's all \right for you лесно ти е на тебе; as \right as a trivet, (as) \right as rain здрав и прав; в отлично положение, състояние; 5. мат. прав; at \right angles (to... with...) под прав ъгъл (към, спрямо); 6. лицев (за страна на плат), горен; \right side up, \right way up изправено; 7. десен (обр. на left); on the \right side надясно; on o.'s \right hand отдясно, от дясната ми страна; to put o.'s \right hand to the work залавям се здраво за работа, запретвам ръкави; \right arm прен. надежден човек, дясна ръка (на някого); 8. полит. десен, консервативен, реакционен; 9. разг. чист, истински, неподправен (напр. за коняк); a \right idiot истински идиот; II. adv 1. право, направо; go \right on вървете право напред; \right ahead направо; come \right in влизай направо; моля, заповядайте; 2. изцяло, докрай; чак; to go \right to the end отивам чак до края; rotten \right through цял изгнил; 3. точно; право, чак; \right at the top чак на върха, най-горе, най-отгоре; \right in the middle (of) посред, точно в средата (на); shot \right through the heart застрелян право в сърцето; \right off, \right away, \right now веднага, незабавно, още сега; 4. правилно; справедливо, добре; to guess \right отгатвам; you did \right to wait добре направи да почакаш; if I remember \right ако не се лъжа; it serves you \right хак ти е, пада ти се; to set ( put) o.s. \right with s.o. докарвам се пред някого; сдобрявам се с някого; to put s.o. \right оправям, излекувам някого; 5. надясно; \right and left наляво и надясно, навсякъде; eyes \right! воен. равнение надясно! \right about ( turn, face) 1) обръщане кръгом; 2) прен. обрат, коренна промяна на политика, поведение и пр.; 3) бързо отстъпление; 6. разг. много; I am \right glad to see you странно се радвам да те видя; the R. Honourable достопочтеният (титла на перове); \right on! (изразява одобрение) само така, браво! \right off the bat разг. като начало, за начало; III. n 1. право, справедливост; добро; \right and wrong доброто и злото; to be in the \right имам право, прав съм; to do s.o. \right постъпвам справедливо (както трябва) спрямо някого; get s.o. bang ( dead) to \rights 1) имам достатъчно улики, за да докажа вината на някого; 2) разбирам някого, улавям същността му, докосвам се до някого; 2. право, привилегия (to); pl права; \right of succession наследствено право; by \right of по силата на; by what \right? с какво право? it belongs to him in his own \right то му принадлежи на лично основание; by \right(s) по право; The Bill of Rights (в Англия и САЩ) Декларация за правата на гражданите; 3. pl изправност; to put ( set) s.th. to \rights нареждам, оправям, поправям нещо; привеждам в изправност, слагам в ред; 4.: the \rights of the case истинското положение, фактите; 5. дясна страна; дясно; дясна ръка, десница; сп. десен удар (в бокса); стрелба откъм дясната страна (при лов); воен. изстрел на дясно оръдие; 6. полит. (R.) десница; Member of the R. консерватор; 7. фин. право на акционери да купуват допълнителни акции и облигации от нова серия, обикн. "ал пари" или под текущите цени; 8. ирл. задължение; IV. v 1. изправям (се); оправям (курс на лодка); 2. изправям, поправям (грешка, неправда, нередност); 3. refl възстановявам равновесието си; прен. реабилитирам се; 4. защитавам, застъпвам се за.

  English-Bulgarian dictionary > right

 • 6 time

  {taim}
  I. 1. време, час, удобен момент
  the TIME of day времето, часът, положението на нещата
  to give/pass the TIME of day поздравявам, казвам добър ден и пр., разменям поздрав (with с)
  there is no TIME like the present cera e моментът, не отлагай за утре
  at this TIME of day сега, по това време
  all the TIME през всичкото време, винаги
  TIME to come бъдеще (то)
  it will be TIME enough ще има достатъчно време, няма да бъде късно
  what is the TIME? колко e часът? at one TIME по едно време (в миналото)
  at any TIME, at all TIMEs във/по всяко време
  at no TIME никога
  at no sort of TIME по никое време
  at the TIME навремето, по онова време, тогава
  at the same TIME в/по едно и също време, в същото време, едновременно, същевременно, въпреки това, все пак
  at TIMEs понякога, навремени
  at different TIMEs различно, в различни случаи
  ahead of/before TIME по-рано, преждевременно, предсрочно
  against TIME с пълна скорост/пара, за печелене на време
  behind TIME не навреме, със закъснение
  between TIMEs в промеждутъците, от време на време
  for a TIME за известно време
  for a short TIME за кратко, за малко
  for some TIME за известно време
  for some TIME (past) now от известно време насам
  for the TIME being временно, сега-засега
  from that TIME (on) оттогава нататък
  from this TIME on отсега нататък
  in (good) TIME навреме, овреме, своевременно, с време, след известно време
  all in good TIME на времето си, когато трябва, отрано, когато му дойде времето
  in a short TIME в кратко време, скоро
  in (less than) no TIME много бързо, в миг, за нула време
  2. период, време
  she ran the distance in record TIME тя пробяга разстоянието за рекордно време
  at my TIME of life на моите години/възраст
  3. време, срок, сп. време (на състезание), период, срок (на служба, присъда, затвор, бременност и пр.)
  he is serving his TIME той излежава присъдата си, той кара войниклъка си
  she is far on in her TIME тя e в напреднала бременност
  she is near her TIME тя скоро ще ражда
  (it's) about TIME време e вече
  it is TIME for me to go време e да вървя
  it is high TIME крайно време e (for за, to с inf да)
  in a week's TIME за/в (срок от) една седмица
  TIME is short няма много време
  TIME is up времето мина/изтече
  to sell TIME рад., телев. отстъпвам срещу заплащане време за предаване на реклами и пр.
  it will last our TIME ще изтрае, докато сме живи
  4. често рl епоха, период, време, времена
  hard TIMEs трудно време, усилни години
  modern TIMEs съвременната епоха
  in ancient TIMEs в древни времена
  from/since TIME (s) immemorial/TIME out of mind открай време, от памтивека
  before/ahead of one's TIME s преди/напред от своето време, твърде рано, изпреварил времето си
  behind one's TIME/the TIMEs изостанал от времето си
  to have the TIME of one's life разг. прекарвам чудесно, забавлявам се много
  those were TIMEs това беше живот! какво време беше тогава
  5. път, случай
  another TIME друг път
  at one TIME or another все някога, при един или друг случай
  two/three at a TIME по двама/трима наведнъж/на един път
  many a TIME много пъти
  three TIMEs running три пъти наред
  TIMEs out of number безброй пъти
  TIME and (TIME) again неведнъж, много пъти, отново и отново
  TIME after TIME пак и пак, хиляди пъти
  not till next TIME няма вече (да правя така) (да не вярваш)
  6. мат. път
  six TIMEs five is/are thirty шест по пет e тридесет
  the TIMEs sign знакът за умножение х
  7. муз. темпo, такт
  to beat/keep TIME тактувам, давам такт
  to keep TIME вървя, танцувам/пея и пр. в такт, спазвам такт
  in TIME ритмично, в такт
  out of TIME неритмично, не в такт, воен. ход, стъпка
  in/out of TIME в/не в крак
  за часовник to keep good/bad TIME вървя точно/неточно
  to lose/gain TIME оставам назад/избързвам
  8. работно време, заплащане за изработено време
  to work/to be on full TIME имам пълно работно време
  to be on short/part TIME работя при непълна заетост, частично безработен съм
  to pick up one's TIME получавам възнаграждение за изработено време
  TIME and a half надница и половина
  double TIME двойно възнаграждение
  to play for TIME мъча се да печеля време
  to talk against TIME говоря, за да печеля време
  II. 1. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато трябва, съобразявам с времето
  you must TIME your blows трябва да знаеш кога да нанасяш ударите си
  your remark was not well TIMEd лош момент избра да се изкажеш, бележката ти беше ненавременна
  2. определямвреме/срок за
  the train TIMEd to leave at 6.30 влакът, заминаващ по разписание в 6.30
  3. отбелязвам, записвам, засичам (постигнато) време (при надбягване и пр.)
  4. регулирам, отмервам
  5. ряд. тактувам
  6. to TIME with съвпадам по време, отговарям на, хармонирам с
  * * *
  {taim} n 1. време; час, удобен момент; the time of day времето, час(2) {taim} v 1. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато т
  * * *
  час; срок; такт; темпо; темп; отмервам; период; време; път; засичам;
  * * *
  1. (it's) about time време e вече 2. against time с пълна скорост/пара, за печелене на време 3. ahead of/before time по-рано, преждевременно, предсрочно 4. all in good time на времето си, когато трябва, отрано, когато му дойде времето 5. all the time през всичкото време, винаги 6. another time друг път 7. at any time, at all times във/по всяко време 8. at different times различно, в различни случаи 9. at my time of life на моите години/възраст 10. at no sort of time по никое време 11. at no time никога 12. at one time or another все някога, при един или друг случай 13. at the same time в/по едно и също време, в същото време, едновременно, същевременно, въпреки това, все пак 14. at the time навремето, по онова време, тогава 15. at this time of day сега, по това време 16. at times понякога, навремени 17. before/ahead of one's time s преди/напред от своето време, твърде рано, изпреварил времето си 18. behind one's time/the times изостанал от времето си 19. behind time не навреме, със закъснение 20. between times в промеждутъците, от време на време 21. double time двойно възнаграждение 22. for a short time за кратко, за малко 23. for a time за известно време 24. for some time (past) now от известно време насам 25. for some time за известно време 26. for the time being временно, сега-засега 27. from that time (on) оттогава нататък 28. from this time on отсега нататък 29. from/since time (s) immemorial/time out of mind открай време, от памтивека 30. hard times трудно време, усилни години 31. he is serving his time той излежава присъдата си, той кара войниклъка си 32. i. време, час, удобен момент 33. ii. избирам подходящ момент за, върша нещо, когато трябва, съобразявам с времето 34. in (good) time навреме, овреме, своевременно, с време, след известно време 35. in (less than) no time много бързо, в миг, за нула време 36. in a short time в кратко време, скоро 37. in a week's time за/в (срок от) една седмица 38. in ancient times в древни времена 39. in time ритмично, в такт 40. in/out of time в/не в крак 41. it is high time крайно време e (for за, to с inf да) 42. it is time for me to go време e да вървя 43. it will be time enough ще има достатъчно време, няма да бъде късно 44. it will last our time ще изтрае, докато сме живи 45. many a time много пъти 46. modern times съвременната епоха 47. not till next time няма вече (да правя така) (да не вярваш) 48. out of time неритмично, не в такт, воен. ход, стъпка 49. she is far on in her time тя e в напреднала бременност 50. she is near her time тя скоро ще ражда 51. she ran the distance in record time тя пробяга разстоянието за рекордно време 52. six times five is/are thirty шест по пет e тридесет 53. the time of day времето, часът, положението на нещата 54. the times sign знакът за умножение х 55. the train timed to leave at 30 влакът, заминаващ по разписание в 30 56. there is no time like the present cera e моментът, не отлагай за утре 57. those were times това беше живот! какво време беше тогава 58. three times running три пъти наред 59. time after time пак и пак, хиляди пъти 60. time and (time) again неведнъж, много пъти, отново и отново 61. time and a half надница и половина 62. time is short няма много време 63. time is up времето мина/изтече 64. time to come бъдеще (то) 65. times out of number безброй пъти 66. to be on short/part time работя при непълна заетост, частично безработен съм 67. to beat/keep time тактувам, давам такт 68. to give/pass the time of day поздравявам, казвам добър ден и пр., разменям поздрав (with с) 69. to have the time of one's life разг. прекарвам чудесно, забавлявам се много 70. to keep time вървя, танцувам/пея и пр. в такт, спазвам такт 71. to lose/gain time оставам назад/избързвам 72. to pick up one's time получавам възнаграждение за изработено време 73. to play for time мъча се да печеля време 74. to sell time рад., телев. отстъпвам срещу заплащане време за предаване на реклами и пр 75. to talk against time говоря, за да печеля време 76. to time with съвпадам по време, отговарям на, хармонирам с 77. to work/to be on full time имам пълно работно време 78. two/three at a time по двама/трима наведнъж/на един път 79. what is the time? колко e часът? at one time по едно време (в миналото) 80. you must time your blows трябва да знаеш кога да нанасяш ударите си 81. your remark was not well timed лош момент избра да се изкажеш, бележката ти беше ненавременна 82. време, срок, сп. време (на състезание), период, срок (на служба, присъда, затвор, бременност и пр.) 83. за часовник to keep good/bad time вървя точно/неточно 84. мат. път 85. муз. темпo, такт 86. определямвреме/срок за 87. отбелязвам, записвам, засичам (постигнато) време (при надбягване и пр.) 88. период, време 89. път, случай 90. работно време, заплащане за изработено време 91. регулирам, отмервам 92. ряд. тактувам 93. често рl епоха, период, време, времена
  * * *
  time [taim] I. n 1. време; час, (удобен) момент; mean \time средно време; Greenwich mean \time часът по Гринуич; summer \time (light-saving \time) лятно часово време (с изместване на часовника 1 час напред); International Atomic T. международно атомно време; Eastern European T. ( abbr EET) източноевропейско време, часови пояс; Central European T. (abbr CET) централноевропейско време; Western European T. (abbr WET) западноевропейско време; Eastern Standard T. (abbr EST) Нюйоркско време (часови пояс, обхващащ източното крайбрежие на САЩ); \time budget survey наблюдение върху разпределение на времето; \time provisions in contracts договорни положения относно срокове; correct \time точно време; dinner \time време за обед, вечеря; the \timeof the day времето, часът; положението (на нещата); to pass the \time of the day здрависвам се, разменям поздрав ( with), поздравявам (to); (so) that's the \time of the \time! разг. такива (ми ти) работи; така значи! това ли било! ясно! \time of the year годишно време; сезон; a long \time дълго време; all the \time през всичкото време; винаги; half the \time половината време; много често, почти винаги; \time to come бъдеще(то); it will be \time enough ще бъде достатъчно рано, ще има време; what \time? поет. кога? to ask the \time питам колко е часът; what is the \time? колко е часът? at a ( one) \time по едно време; at any \time, at all \times във (по) всяко време; at no \time никога; at no sort of \time по никое време; at the \time навремето, по онова време, тогава; at the same \time в едно и също (същото) време, едновременно; въпреки това; все пак; at \times понякога; at different \times различно; ahead of ( before) \time по-рано; behind \time със закъснение, ненавреме; between \times в промеждутъците, от време на време; for a \time за известно време; for a short \time за малко (кратко) време; for some \time за известно (някое) време; for some \time ( past) now от известно време насам; for the \time being (сега) засега; from that \time оттогава (нататък); from this \time отсега (нататък); in \time 1) навреме; 2) с течение на времето; 3) след известно време; in good \time точно навреме, своевременно; all in good \time всяко нещо с времето си; когато трябва, отрано; когато му дойде времето; in a short \time за малко време, скоро; in no \time без време; за много малко време, много бързо, в миг, докато се усети човек; in the course of \time с течение на времето; on \time ам. навреме; once upon a \time едно време; out of \time ам. твърде късно; some \time or other някога; to be in \time for идвам навреме за; to buy \time купувам ефирно време (в телевизията, радиото); to bide ( watch) o.'s \time изчаквам удобен момент, чакам да ми дойде времето; to have \time on o.'s hands разполагам с достатъчно (имам много свободно) време; to kill \time убивам времето си; to make \time наваксвам загубено време; to take o.'s \time не бързам, не си давам зор; пипкам се; мая се; a \time will come when ще дойде време, когато; his \time has come времето му дойде, часът му удари; the \time is ripe дошло е време ( for); \time presses няма време за губене, работата не търпи отлагане; that will take \time за това трябва (това ще отнеме) време; 2. период; summer-\time лято; at my \time of life на моите години; in my \time по мое време, когато бях млад; 3. време, срок; it is \time време е; ( it's) about \time време е вече; it is high \time крайно време е (for; to c inf); in a week's ( month's etc) \time за една седмица (месец и пр.); \time is short няма много време; \time is up времето мина (изтече); сп. време; to serve o.'s \time карам си стажа (войниклъка); излежавам си присъдата (sl u he is doing \time); she is far on in her \time тя е в напреднала бременност; she is near her \time времето ѝ е наближило, ще ражда скоро; to fix a \time определям срок; it will last our \time ще умрем, без да видим нещо друго; 4. (често pl) епоха, период; време, времена; the good old \times доброто старо време; hard \times усилни години; тежки времена; modern \times съвременна епоха; in ancient \times в древни времена; in those \times в ония времена; from ( since) \time(s) immemorial, \time out of mind открай време, от памтивека, от много отдавна, от незапомнени времена; before ( ahead of) o.'s \time(s) преди своето време; твърде рано; изпреварил времето си, напредничав (и before the \times); behind o.'s \time (the \times) останал назад от времето си, изостанал, закъснял, откъснат от живота; to have the \time of o.'s life разг. прекарвам чудесно; those were \times! какъв живот се живееше тогава! 5. път, случай; another \time друг път; at one \time or another при един или друг случай; last ( next, this) \time миналият (другият, тоя) път; the \time before last предпоследният път; every ( each) \time всеки път (когато); at a \time по един; many a \time много пъти, често; at different \times на няколко пъти; seven \times running седем пъти под ред; \times out of number безброй пъти; six \times five is thirty шест по пет прави тридесет; ten \times easier ( as easy) десет пъти по-лесно; \time after \time пак и пак, повторно, колко пъти, безброй пъти; \time and again наведнъж, отново и отново; I won't do that again... not till next \time няма вече (да правя така)... да не вярваш; 6. муз. темп; такт; to beat ( keep) \time тактувам, давам такт; to keep \time спазвам такт; to keep good ( bad) \time точен (неточен) съм (за часовник); to lose \time оставам назад (за часовник); in \time ритмичен, в такт ( with); out of \time неритмичен, не в такт ( with); to mark \time тъпча на място; изчаквам, ослушвам се преди да предприема нещо; 7. работно време; to work ( to be on) full \time работя на пълен работен ден; to be on part ( short) \time работя при непълна заетост; in jig \time разг. много бързо, мигновено; in o.'s own \time 1) в извънработно време; 2) със своя си темп; against \time с цел да се свърши навреме; за печелене време; за подобряване на установен рекорд, с най-голяма възможна бързина, лудешки; to make a \time over s.th. разг. безпокоя се, суетя се, реагирам шумно; to talk against \time говоря в границите на определеното време; говоря, за да печеля време; to play ( stall) for \time мъча се да печеля време, протакам, бавя; to work against \time работя с ускорени темпове, мъча се да свърша навреме; to have a \time (a hard \time, разг. no end of a \time) с мъка успявам да, едва смогвам да (с ger или inf); to have a rough \time живея зле, търпя лишения, тегля; what a \time you will have какви неприятности ще си имаш! there is no \time like the present не изпускай момента; днеска има, утре няма; big \time ам. страшно много, с пълна пара, в голяма степен; to hit the big \time постигам голям успех; to live (be) on borrowed \time живея живот назаем, не ми остава много; (so) that's the \time of it! разг. така значи! (значи) такива ми ти работи! II. v 1. избирам подходящ момент за, върша (нещо), когато трябва; съобразявам с времето; a well \timed remark ( blow) забележка (удар) точно в подходящ момент; 2. определям време (срок) за; the train is \timed to leave at 8 влакът тръгва по разписание в 8 часа; to \time the minute пресмятам (разчитам) до минута; 3. отбелязвам (записвам, установявам) времето на (надбягване и пр.); 4. рядко тактувам; 5. регулирам; 6.: to \time with съвпадам, отговарям на (по време); хармонирам с; 7. синхронизирам.

  English-Bulgarian dictionary > time

 • 7 be

  {bi:}
  I. 1. v was, were, been
  pres p being, are, is, pl are
  pt. sing was were was, pl were
  pres subj be, past subj were
  2. гл. връзка
  he is a teacher той e учител
  the roses are beautiful розите ca красиви
  3. съществувам, живея
  I think, therefore, I am мисля, следователно съществувам
  he is no more той не e вече жив
  4. наличие, местонахождение
  there is a man in the garden в градината има човек
  the book is йп the table книгата e на масата
  5. случвам се, състоя се, съм, ставам
  that was yesterday това беше/се случи вчера
  tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание
  this will not BE това няма да стане
  it was not to BE не било писано (да стане)
  6. притежание, предназначение съм
  this book is mine тази книга e моя
  the flowers are for you цветята ca за теб
  7. приcъcтвue съм
  she was at the concert тя беше на концерта
  8. пребиваване съм
  I've BEeп here twice бил съм тук два пъти
  9. струвам
  this skirt is five pounds тази пола струва пет лири
  the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето
  10. причина
  this girl will BE the death of me това момиче ще ме умори
  you've BEen and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's BEen and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time BE ing за сега, понастоящем
  BE that as it may както и да е, дори и да е така
  to let something BEне закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо
  his wife-to-BE бъдещата му съпруга
  the to-BE бъдещето
  11. в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия
  be about налице/наоколо/наблизо съм
  what are you BE? какво правиш? какво си намислил? to BE about to каня се/готвя се да
  be after търся, преследвам
  they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с)
  there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа
  he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети
  be around проявявам се, работя (в дадена област)
  съм, идвам (някъде), вж. around
  be at занимавам се с
  what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам
  someone has been at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам
  to BE at a halt/standstill в застой съм, спрял съм
  be away няма ме, отсъствувам
  be back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде)
  be behind закъснял/изостанал съм, изоставам
  прен. крия се зад (за подбуди и пр.), be in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.)
  to BE all in изтощен/капнал съм
  to BE in at участвувам в (пакост и пр.)
  to BE in for включен съм като участник/ще участвувам в
  кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to BE in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход
  to BE in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за
  to BE (all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с
  be off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си)
  BE off! махай се! да те няма! be out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме
  to BE out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.)
  be over свършвам, преминавам
  winter is over зимата свърши
  be up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам
  time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to BE up against someone /something изправен съм пред някого/нещо
  to BE up against it разг. ирон. добре съм се наредил
  it is all up with him свърши се с него, отпиши го
  II. 1. с pres р-за образовано на продължителните времена
  she was watching Т. V. тя гледаше телевизия
  2. с рр-за образуване на pаss
  the book was found книгата се намери
  he will BE informed той ще бъде уведомен
  3. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена
  you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете
  she was gone тя си беше отишла
  4. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp
  she is coming tomorrow тя ще дойде утре
  I was to BE there about noon трябваше да бъда там към обед
  the house is not to let it is to be pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят
  where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае
  * * *
  {bi:} v (was {wъz. wъz}: were {wъ(:); been {bi:n}; pres p (2) аих 1. с pres р - за образовано на продьлжителните времена:
  * * *
  съм; съществувам; представлявам; be a farm-hand ратайствам; be a prostitute проституирам; be ablaze съумявам; умея; be about понечвам; имам намерение; be about to каня се; be absent отсъствам; be affected превземам; be affected - by пострадвам; be afraid страх; страхувам се; уплашвам; плаша; боя се; be after целя; натискам се; be amused развеселявам; забавлявам се; be an apprentice чиракувам; be an obstacle преча; be angry сърдя; be anxious безпокоя се; be ashamed срамувам се; свеня се; be at a loss недоумявам; be at war воювам; be avenged отмъстен съм; be awake бодърствам; будувам; be aware ясно; съзнавам; зная; be aware of знам; be benumbed схващам; be bewildered недоумявам; be bewitched урочасвам; be boiled увирам; be born раждам; be born anew прераждам се; be buried тъна; be content with задоволявам се; be crisp underfoot утайвам се; be due to {bi `dyu; tu;} дължа; be enough стигам; be enraptured захласвам се; be entranced прехласвам се; захласвам се; be excited вълнувам се; be exhausted изчерпвам се; be familiar with знам; be famous славя; be fine здрав съм; be fit ставам; be forthcoming предстои; be found срещам; be friends with другарувам; be furious разгневен; be going to ще; be good at удава ми се; be healthy здрав съм; be hypnotized хипноза; be impregnated зачевам; be in agony агонизирам; be in circulation котирам се; be in debt to дължа; be in demand търся; котирам се; be in good condition здрав съм; be in harmony хармонирам; be in mourning for негодувам; be informed {bi in'fO;md} знам; be jealous of завиждам; be late просрочвам; закъснявам; be located намирам се; be lucky сполучвам; be mashed on лудея; be missing липсвам; be moved разчувствам; be necessary трябвам; be obliged to длъжен съм; be off отивам си; be on светя; работя; be on a visit гостувам; be on guard карауля; be on the alert нащрек съм; be on the run дрискам; be open работя; be orphaned осиротявам; be out for натискам се; be out of breath запъхтян; be over свършен; свършвам; be paid дължим; be paralyzed схващам; сковавам; be passable ядва се; be present присъствам; be presumptuous самозабравям се; be realized сбъдвам се; be reflected оглеждам се; be related to родея се; be rife ширя се; be sad тъжа; be scared уплашвам; be seated седя; be sentimental сантименталнича; be sick and tired of схождам се; be situated {'sitSueitid} намирам се; be slow туткам се; закъснявам; изоставам; be sorry съжалявам; разкайвам се; be speechless занемявам; be started стряскам; be startled стъписвам; be struck поразявам; be stubborn упорствам; be taken aback изненадвам се; be taken unawares изненадвам се; be there седя; be thrilled with тръпна; be thunderstruck поразявам; be tight стягам; be transparent прозирам; be under a vow заклел съм се; be victim страдам; be victorious тържествувам; be worth чиня; струвам; be wrong сбърквам; греш
  * * *
  1. 1 в съчет. с предлози и наречия и при съответните предлози и наречия 2. be about налице/наоколо/наблизо съм 3. be after търся, преследвам 4. be around проявявам се, работя (в дадена област) 5. be at занимавам се с 6. be away няма ме, отсъствувам 7. be back завръщам се, върнат/поставен съм обратно (някъде) 8. be behind закъснял/изостанал съм, изоставам 9. be off тръгвам (си), отивам (си), заминавам (си) 10. be off! махай се! да те няма! be out не съм в къщи/помещението/кантората и пр., няма ме 11. be over свършвам, преминавам 12. be that as it may както и да е, дори и да е така 13. be up на крак съм, станал съм, свършвам, минавам, изтичам 14. he is a teacher той e учител 15. he is after the family silver той иска да открадне семейните сребърни прибори/предмети 16. he is no more той не e вече жив 17. he will be informed той ще бъде уведомен 18. his wife-to-be бъдещата му съпруга 19. i think, therefore, i am мисля, следователно съществувам 20. i was to be there about noon трябваше да бъда там към обед 21. i've beeп here twice бил съм тук два пъти 22. i. v was, were, been 23. ii. с pres р-за образовано на продължителните времена 24. it is all up with him свърши се с него, отпиши го 25. it was not to be не било писано (да стане) 26. pres p being, are, is, pl are 27. pres subj be, past subj were 28. pt. sing was were was, pl were 29. she is coming tomorrow тя ще дойде утре 30. she was at the concert тя беше на концерта 31. she was gone тя си беше отишла 32. she was watching Т. v. тя гледаше телевизия 33. someone has been at my books again някой пак е пипал книгите ми, нападам, нахвърлям се на, разг. тормозя, врънкам 34. that was yesterday това беше/се случи вчера 35. the book is йп the table книгата e на масата 36. the book was found книгата се намери 37. the flowers are for you цветята ca за теб 38. the house is not to let it is to be pulled down къщата няма да се дава под наем ще я събарят 39. the oranges are three pence a piece портокалите са/струват (по) три пенса парчето 40. the roses are beautiful розите ca красиви 41. the to-be бъдещето 42. there are too many men after the same job твърде много хора аспирират за/гонят същата работа 43. there is a man in the garden в градината има човек 44. they are still after the thief все още търсят крадеца, търся, стремя се (да получа, да се сдобия с) 45. this book is mine тази книга e моя 46. this girl will be the death of me това момиче ще ме умори 47. this skirt is five pounds тази пола струва пет лири 48. this will not be това няма да стане 49. time is up времето мина/изтече, свърши се, край! to be up against someone /something изправен съм пред някого/нещо 50. to be (all) in with близък съм/имам връзки/дружа с, в добри отношения съм с 51. to be all in изтощен/капнал съм 52. to be at a halt/standstill в застой съм, спрял съм 53. to be in at участвувам в (пакост и пр.) 54. to be in for включен съм като участник/ще участвувам в 55. to be in on участвувам в (план, сделка и пр.), осведомен съм за 56. to be out of (tea, etc.) нямам вече, свърши ми се (чаят и пр.) 57. to be up against it разг. ирон. добре съм се наредил 58. to let something beне закачам/не бутам, оставям (на мира) нещо 59. tomorrow is the last session утре ще бъде/ще се състои последното заседание 60. what are you be? какво правиш? какво си намислил? to be about to каня се/готвя се да 61. what is she at now? с какво се занимава тя сега? разг. пипвам, бърникам 62. where am 1 to come? къде трябва да дойда? nobody is to know никой не трябва да знае 63. winter is over зимата свърши 64. you may go when you are finished след като свършнте, можете да си отидете 65. you've been and bought that house! разг. шег. ти хем взе, че купи тази къща! who's been and taken my new ball-pen again? кой пак мие задигнал новата химикалка? for the time be ing за сега, понастоящем 66. гл. връзка 67. кандидатствувам (за длъжност, пост), разг. предстои ми, очаква ме (нещо неприятно), to be in for it изложен/застрашен съм, лошо ми се пише, нямам изход 68. наличие, местонахождение 69. пребиваване съм 70. прен. крия се зад (за подбуди и пр.), be in вкъщи/в къщата/помещението/кантората и пр. съм, на мода съм, прибран съм (за реколта), намирам се, има ме по магазините (за стока), избран съм, на власт съм, горя (за огън, печка и пр.) 71. приcъcтвue съм 72. притежание, предназначение съм 73. причина 74. с prеs р или inf-за изразяване на бъдещност, възможност, задължение, намерение и пp 75. с рр на някой глаголи-за образуване на перфектните времена 76. с рр-за образуване на pаss 77. случвам се, състоя се, съм, ставам 78. струвам 79. съм, идвам (някъде), вж. around 80. съществувам, живея
  * * *
  be [bi:] v ( was[wɔz]; been [bi:n]) pres sing: (1) am; (2) are, ост. art; (3) is; pl: (1, 2, 3) are; past sing: (1) was; (2) were, ост. wast, wert; (3) was; pl: (1, 2, 3) were; pres subjunctive: \be; past subjunctive, sing: (1) were; (2) were, ост. wert; (3) were; pl: (1, 2, 3) were; pp been; pres p being; imper \be; 1. съм (като свързващ глагол); today is Monday днес е понеделник; she is my mother тя е моя майка; 2. равнявам се на, съм; let x be 6 нека х е равно на 6; 3. струвам; the fee is 20 dollars таксата е 20 долара; 4. бъда, съм; съществувам, живея; he is no more той не е вече между живите; I think therefore I am мисля, следователно съществувам; how are you? как сте? are you in town often? често ли сте (ходите) в града? I was at the lecture бях (присъствах) на лекцията; I've been in Paris бил съм в Париж; 5. става, случва се, сбъдва се, книж. обстоятелствата се стичат, осъществява се; this will not \be това няма да стане, "няма да го бъде"; it was not to \be не би, не било писано; \be as it may да става каквото ще; 6. за образуване на всички продължителни времена със сегашното причастие на главния глагол; I was not listening не слушах; 7. за образуване на страдателния залог; the letter is sent писмото е изпратено; 8. за образуване на перфект на някои глаголи: he is gone отиде си, няма го; the sun is set слънцето залезе; I am done свърших; 9. в съчетание с инфинитива на глагола за означаване на задължение, намерение, възможност; they are to arrive on Monday те трябва (очаква се) да пристигнат в понеделник; the house is to let къщата се дава под наем; there is, there are има, намира се, среща се, фигурира, не липсва ( безлично); let \be! остави! let him \be! оставете го на мира; to \be o.s. държа се както винаги, нормално; to \be fair ( frank) ако трябва да бъда справедлив (честен); as happy as can \be напълно щастлив; if it wasn't for you ако не беше ти; \be that as it may както и да е, дори и така да е; the to-\be бъдещето; a has-been минало величие; I've been there разг. знам това, това ми е известно; Miss Smith that was бившата (по име) мис Смит; I've been and dropped the cake взех, че изтървах кейка; it was he who did it именно той го направи; would-\be poet набеден поет, поет в кавички; the \be-all and end-all крайната (заветната) цел; това, което има значение; важното;

  English-Bulgarian dictionary > be

 • 8 would

  {wud}
  1. спомагателен гл. за бъдеще време в миналото (2 и 3 л.) и условно наклонение
  he said he WOULD come той каза, че ще дойде
  WOULD she be ready, I wondered питах се дали тя ще е готова
  it WOULD be better би било/ще бъде по-добре
  2. изразява обичайно действие в миналото
  he WOULD sit there hour after hour той седеше там с часове
  3. модален гл., изразяващ упорство, настойчивост, неизбежност
  I warned her but she WOULD have it her own way предупредих я, но тя си настояваше на своето
  of course it WOULD rain on the day we chose for a walk и, разбира се, валя дъжд през деня, който избрахме за разходка, желание
  WOULD it were otherwise! де да беше иначе! I WOULD rather/just as soon stay here предпочитам да остана тук
  4. в отр. форма изразява отказ
  he WOULD not help me той не искаше/отказа да ми помогне
  the door WOULD not open вратата беше запънала/не искаше/не можеше да се отвори
  5. изразява вероятност, предположение
  it WOULD be in the year 1971 трябва да беше/да е било през 1971 г.
  that's just what you WOULD say точно това и очаквах, че ще кажеш, не можеше и да се очаква да кажеш друго
  that WOULD be the place това ще да е/трябва да е мястото
  6. изразява учтива молба
  WOULD you help me, please? бихте ли ми помогнали? I wouldn't know нямам (никаква) представа
  * * *
  {wud} pt от will 1. спомагателен гл. за бьдеще време в миналото
  * * *
  1. he said he would come той каза, че ще дойде 2. he would not help me той не искаше/отказа да ми помогне 3. he would sit there hour after hour той седеше там с часове 4. i warned her but she would have it her own way предупредих я, но тя си настояваше на своето 5. it would be better би било/ще бъде по-добре 6. it would be in the year 1971 трябва да беше/да е било през 1971 г 7. of course it would rain on the day we chose for a walk и, разбира се, валя дъжд през деня, който избрахме за разходка, желание 8. that would be the place това ще да е/трябва да е мястото 9. that's just what you would say точно това и очаквах, че ще кажеш, не можеше и да се очаква да кажеш друго 10. the door would not open вратата беше запънала/не искаше/не можеше да се отвори 11. would it were otherwise! де да беше иначе! i would rather/just as soon stay here предпочитам да остана тук 12. would she be ready, i wondered питах се дали тя ще е готова 13. would you help me, please? бихте ли ми помогнали? i wouldn't know нямам (никаква) представа 14. в отр. форма изразява отказ 15. изразява вероятност, предположение 16. изразява обичайно действие в миналото 17. изразява учтива молба 18. модален гл., изразяващ упорство, настойчивост, неизбежност 19. спомагателен гл. за бъдеще време в миналото (2 и 3 л.) и условно наклонение
  * * *
  would [wud] past от will2; 1. спом. гл. за бъдеще време в миналото и условно наклонение; he said he \would come той каза, че ще дойде; \would it be ready, I wondered питах се дали ще бъде готово; it \would be better би било (ще бъде) по-добре; a policeman \would not live one year if he obeyed these regulations ако следваше тези инструкции, един полицай не би останал жив и една година; 2. изразява обичайно действие в миналото; he \would sit gazing in the fire for hours той седеше с часове, втренчил поглед в огъня; 3. модален гл., който изразява 1) упорство: he \wouldn' t listen to me не иска да ме чуе; 2) желание: \would it were otherwise! де да беше иначе! I \would rather ( just as soon) предпочитам; 3) вероятност; you \wouldn' t know him едва ли (няма откъде да) го познавате; 4) молба: \would you come here, please бихте ли дошли насам, моля; 5) съвет: I \wouldn' t worry about it аз (на ваше място) не бих се притеснявал.

  English-Bulgarian dictionary > would

 • 9 good

  {gud}
  I. 1. добър, доброкачествен, хубав
  2. хубав, приятен
  it is GOOD to... хубаво/приятно е да...
  aplles are GOOD eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене
  3. добър, полезен, здравословен
  to eat/drink/smoke more than is GOOD for още прекалявам с ядене/пиене/пушене
  4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат
  5. добър, добродетелен, милостив
  GOOD deeds добри дела, благодеяния
  6. добър, мил, любезен
  be GOOD enough to... бъдете така добър/любезен да
  7. добър, правилен, уместен, основателен
  8. добър, послушен (особ. за деца), кротък
  there's a GOOD girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам
  9. добър, опитен, който го бива (at)
  подходящ, годен (for)
  to be GOOD at добър съм по, удава ми се...
  to be пo GOOD at не ме бива по/за
  10. добър, пресен (за продукти)
  to keep GOOD запазвам се, не се развалям (за храна)
  11. валиден, истински, нефалшифициран
  12. добър, здрав, силен
  with his GOOD leg със здравия си крак
  13. способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен
  I am GOOD for another ten miles мога да издържа още десет мили
  to be GOOD for 100 pound мога да платя 100 лири
  he's always GOOD for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях
  14. добър, удобен, изгоден, благоприятен
  15. често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял
  GOOD hard work усилена работа, зор
  in GOOD plain English на прост английски
  you have a GOOD way to go имаш да биеш доста път
  to wait two GOOD hours чакам цели два часа
  16. в поздрави
  GOOD afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане
  GOOD night лека нощ
  as GOOD as толкова добър, колкото, все едно, че, почти
  it is as GOOD as done все едно, че е свършено
  it is as GOOD as saying that все едно да кажеш, че
  her GOOD man ост. благоверният, съпругът
  GOOD old... браво (на)..., ашколсун (на)...
  a GOOD sport/sort/sl. egg славен човек, арабия
  that's a GOOD one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива
  to make GOOD компенсирам, възстановявам
  to make GOOD the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам
  to make GOOD one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си
  II. 1. ам. добре
  2. разг. за усилване в съчет.
  GOOD and много, здравата, хубавичко, както трябва
  to be GOOD and angry aм. здравата съм ядосан
  GOOD and hard здравата, усилено
  GOOD for you! браво!
  III. 1. добро
  an influence for GOOD добро влияние
  he is up to/after no GOOD той готви/крои нещо лошо
  2. добро, благо, полза
  for the GOOD of one's health заради здравето си
  to do someone GOOD полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално)
  a nice cup of tea will do you GOOD един хубав чай ще ти дойде добре
  much GOOD that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това)
  what GOOD is it, what is the GOOD of it, what GOOD will it do? каква полза от това? it's no GOOD няма полза, безполезно e
  it's no GOOD (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това
  that's пo GOOD това нищо не струва, от това нищо няма да излезе
  he'll come to no GOOD ще се провали, нищо няма да излезе от него
  it's all to the GOOD толкова по-добре
  to be five pounds to the GOOD имам пет лири печалба
  3. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора
  the GOOD and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите
  4. рl вещи, движимо имущество
  5. р1 стока, артикули
  6. р1 товар, багаж, стоки
  7. attr товарен, багажен
  by slow/fast GOODs service с малка/голяма бързина (за жп превоз)
  to have the GOODs ам. sl. бива ме
  to have the GOODs on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого
  that's the GOODs! ам. sl. точно така! to catch someone with the GOODs хващам някого на местопрестъплението
  to be in GOOD with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого
  for GOOD (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно
  * * *
  {gud} a (better {'betъ}; best {best}) 1. добър, доброкачеств(2) {gud} adv 1. ам. добре; 2. разг. за усилване в сьчет.: good and{3} {gud} n 1. добро; an influence for good добро влияние; he is up
  * * *
  хубав; харен; хубаво; благо; благоприя; валиден; доброкачествен; добър; добро; добродетелен;
  * * *
  1. 1 в поздрави 2. 1 валиден, истински, нефалшифициран 3. 1 добър, здрав, силен 4. 1 добър, удобен, изгоден, благоприятен 5. 1 способен да издържи/да понесе/да плати, сигурен, обезпечен 6. 1 често за усилване на друго прилагателно, истински, доста, много, цял 7. a good sport/sort/sl. egg славен човек, арабия 8. a nice cup of tea will do you good един хубав чай ще ти дойде добре 9. an influence for good добро влияние 10. aplles are good eating ябълките ca приятии на вкус/за ядене 11. as good as толкова добър, колкото, все едно, че, почти 12. attr товарен, багажен 13. be good enough to... бъдете така добър/любезен да 14. by slow/fast goods service с малка/голяма бързина (за жп превоз) 15. for good (and all) завинаги, окончателно, безвъзратно 16. for the good of one's health заради здравето си 17. good afternoon/day/evening/morning добър ден/вечер/добро утро, довиждане 18. good and hard здравата, усилено 19. good and много, здравата, хубавичко, както трябва 20. good deeds добри дела, благодеяния 21. good for you! браво! 22. good hard work усилена работа, зор 23. good night лека нощ 24. good old... браво (на)..., ашколсун (на).. 25. he is up to/after no good той готви/крои нещо лошо 26. he'll come to no good ще се провали, нищо няма да излезе от него 27. he's always good for a laugh с него винаги може да се посмееш/винаги пада смях 28. her good man ост. благоверният, съпругът 29. i am good for another ten miles мога да издържа още десет мили 30. i. добър, доброкачествен, хубав 31. ii. ам. добре 32. iii. добро 33. in good plain english на прост английски 34. it is as good as done все едно, че е свършено 35. it is as good as saying that все едно да кажеш, че 36. it is good to... хубаво/приятно е да.. 37. it's all to the good толкова по-добре 38. it's no good (my) talking to him about it няма смисъл да му говоря за това 39. much good that will do you upon. голяма полза (ще имаш от това) 40. pl вещи, движимо имущество 41. that's a good one каква лъжа/измишлъотина, и тая си я бива 42. that's the goods! ам. sl. точно така! to catch someone with the goods хващам някого на местопрестъплението 43. that's пo good това нищо не струва, от това нищо няма да излезе 44. the good and the bad respect him уважават го и добрите, и лошите 45. there's a good girl/boy! ти си добро момиче/момче! така те искам 46. to be five pounds to the good имам пет лири печалба 47. to be good and angry aм. здравата съм ядосан 48. to be good at добър съм по, удава ми се.. 49. to be good for & 100 мога да платя 100 лири 50. to be in good with someone ползувам се с благоразположението на/в добри отношения съм с някого 51. to be пo good at не ме бива по/за 52. to do someone good полезен съм на някого, помагам някому (физически, морално) 53. to eat/drink/smoke more than is good for още прекалявам с ядене/пиене/пушене 54. to have the goods on someone имам преимущество преднякого, зная неща, които уличават някого 55. to have the goods ам. sl. бива ме 56. to keep good запазвам се, не се развалям (за храна) 57. to make good one's escape успявам/удава ми се да избягам, утвърждавам, закрепвам (положенигто си), доказвам (правота си), пробивам си път, преуспявам, поправям се, изкупвам грешките си 58. to make good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици, доказвам (твърдение), изпълнявам (обещание), успявам в, постигам 59. to make good компенсирам, възстановявам 60. to wait two good hours чакам цели два часа 61. what good is it, what is the good of it, what good will it do? каква полза от това? it's no good няма полза, безполезно e 62. with his good leg със здравия си крак 63. you have a good way to go имаш да биеш доста път 64. добро, благо, полза 65. добър, добродетелен, милостив 66. добър, мил, любезен 67. добър, опитен, който го бива (at) 68. добър, полезен, здравословен 69. добър, послушен (особ. за деца), кротък 70. добър, правилен, уместен, основателен 71. добър, пресен (за продукти) 72. подходящ, годен (for) 73. р1 стока, артикули 74. р1 товар, багаж, стоки 75. разг. за усилване в съчет 76. с гл. в р1 добри/благочестиви/честни хора 77. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат 78. хубав, приятен
  * * *
  good [gud] I. adj ( better[´betə]; best [best]) 1. добър, доброкачествен, хубав; to put in a \good word for казвам добра дума за; 2. хубав, приятен; this mеal is \good to eat това ядене е приятно на вкус; 3. добър, полезен, здравословен; aspirin is \good for headache аспиринът помага при главоболие; he drinks more than is \good for him прекалява с пиенето; 4. хубав, добър, достатъчен, изобилен, богат; здрав; 5. добър, добродетелен; милостив; \good deeds ( works) добри дела, благодеяния; 6. добър, мил, любезен; be \good enough to sign here бъдете така добър (любезен) да сложите подписа си тук; 7. добър, правилен; целесъобразен; приличен; I thought it \good to do that сметнах, че е добре (правилно, прилично) да направя това; 8. добър, послушен (особ. за деца); there's a \good boy! ти си добро момче! 9. добър, опитен, който го бива (at); подходящ, годен ( for); умел, изкусен; to be \good at swimming добре плувам, бива ме в плуването; he'd be no \good as a doctor от него няма да стане добър лекар; 10. добър, свеж, пресен (за продукти); 11. истински, валиден, нефалшифициран; the passport is \good for five years паспортът важи за пет години; 12. добър, здрав, силен; with his \good eye със здравото си око; a \good fire силен огън; 13. способен да издържи (да понесе, да плати); надежден; the tyres are \good for another 5000 km гумите могат да изкарат още 5000 км; to be \good for $ 1000 мога да платя 1000 долара; 14. добър, удобен, изгоден; благоприятен; 15. често за усилване на друго прилагателно: истински; доста, много; цял; \good hard work усилена работа; зор; a \good long walk дълга разходка; in \good plain English на прост английски; you have a \good way to go имаш доста път да вървиш; to wait three \good hours чакам цели три часа; you're \good and early много рано сте дошли; as \good as 1) толкова добър, колкото; 2) все едно, че; почти; it is as \good as new почти е ново; it is as \good as done все едно, че е свършено, почти е свършено; it is as \good as a play! колко забавно! as \good as pie много симпатичен; to give as \good as one gets не падам по-долу, и мен си ме бива; the G. Book Библията; \good old John! браво на Иван, ашколсун, Иване! a \good sport ( sort, sl egg, onion) славен човек, арабия; to be as \good as o.'s word изпълнявам обещанието си, оставам верен на думата си, държа на думата си; that's a \good one (разг. 'un) каква лъжа, и тая си я бива; to make \good 1) компенсирам; to make \good the casualties воен. замествам убитите войници с нови, попълвам оределите редици; 2) доказвам ( твърдение), изпълнявам ( обещание); 3) успявам в, постигам; to make \good o.'s escape успявам (удава ми се) да избягам; 4) утвърждавам, закрепям (положението си); доказвам (правата си); 5) пробивам си път, преуспявам; 6) поправям се; изкупвам грешките си; to take (s.th.) in \good part не се засягам; II. adv здравата, хубавичко, както трябва; \good and hard усилено, здравата; \good for you! браво! III. n 1. добро, благодеяние, добро дело; to do \good върша добро; to return \good for evil отвръщам на злото с добро; an influence for \good добро влияние; to be up to no \good готвя (кроя) нещо лошо; to be in \good with s.o. ам. в добри отношения съм с, разбирам се добре с; 2. добро, благо; полза; for the \good of заради, поради; for the common \good за общо добро (благо); to do s.o. \good полезен съм на някого, помагам някому (физически или морално); much \good that will do you ирон. голяма полза (ще имаш от това); a ( fat) lot of \good that'll do you! голяма файда! what's the \good of каква полза от (да с ger); it's no \good waiting for him няма смисъл да го чакаме; that's no \good това не струва нищо; от това нищо няма да излезе; to come to no \good провалям се, пропадам, нищо не излиза от мен; it's all to the \good толкова по-добре; to be ten dollars to the \good имам десет долара печалба; 3. for \good ( and all) завинаги, окончателно, безвъзвратно; 4. (с гл. в мн.) добри (благочестиви, честни) хора; 5. pl вещи, движимо имущество; 6. pl стока, артикули; \good and chattels лични вещи; the latest spring \goods последните пролетни стоки; fancy \goods модни стоки; consumer \goods стоки за широко потребление; loose \goods насипни материали; semimanufactured \goods полуфабрикати; canned \goods консерви; green \goods пресни зеленчуци (плодове); dry \goods галантерийни стоки; 7. pl товар, багаж, стоки; attr товарен, багажен; a \goods train товарен влак; a \goods station сточна гара; to deliver the \goods доставям стоката; изпълнявам обещание или поето задължение; that's the \goods sl хайде, на добър час; to catch s.o. with the \goods хващам някого на местопрестъплението; to have the \goods on s.o. разполагам с компрометираща информация за някого; to have ( put, keep) all o.'s \good in the shop window излагам всичко на показ; a nice little bit ( piece) of \goods разг. "парче" (за младо момиче, жена); 8. pl (the \good) улики, веществени доказателства.

  English-Bulgarian dictionary > good

 • 10 port

  {pɔ:t}
  I. 1. пристанище, пристанищен град
  PORT of entry входно пристанище (за стоки, пътници)
  PORT of destination местоназначение (на корaб)
  PORT of call междинно пристанище
  free PORT свободно пристанище
  to make PORT влизам в пристанище, хвърлям котва
  2. прен. пристанище, убежище
  any PORT in a storm в нужда всякакво убежище е добре дошло
  PORT after a storm спокойствие след буря/затруднения
  to come safe to PORT пристигам благополучно, прен. успявам, измъквам се от затруднение
  II. n портвайн
  III. 1. мор. porthole
  2. отвор, прорез, канал
  3. извит мундщук на лула
  IV. 1. ляв борт, бакборт
  2. attr ляв
  V. v мор., ав. завъртам наляво
  VI. v воен. държа (пушка) диагонално на гърдите си
  PORT arms! за проверка!
  VII. 1. воен. държане на пушка/оръжие диагонално на гърдите
  2. ост. държане, стойка, осанка
  * * *
  {pъ:t} n 1. пристанище; пристанищен град; port of entry входно прис(2) {pъ:t} n портвайн.{3} {pъ:t} n 1. мор. porthole; 2. отвор, прорез, канал; З. извит{4} {pъ:t} n мор., ав. 1. ляв борт, бакборт; 2. attr ляв.{5} {pъ:t} v мор., ав. завъртам наляво.{6} {pъ:t} v воен. държа (пушка) диагонално на гьрдите си; port arm{7} {pъ:t} n 1. воен. държане на пушка/оръжие диагонално на гьрд
  * * *
  убежище; портвайн; порт; пристанище;
  * * *
  1. any port in a storm в нужда всякакво убежище е добре дошло 2. attr ляв 3. free port свободно пристанище 4. i. пристанище, пристанищен град 5. ii. n портвайн 6. iii. мор. porthole 7. iv. ляв борт, бакборт 8. port after a storm спокойствие след буря/затруднения 9. port arms! за проверка! 10. port of call междинно пристанище 11. port of destination местоназначение (на корaб) 12. port of entry входно пристанище (за стоки, пътници) 13. to come safe to port пристигам благополучно, прен. успявам, измъквам се от затруднение 14. to make port влизам в пристанище, хвърлям котва 15. v. v мор., ав. завъртам наляво 16. vi. v воен. държа (пушка) диагонално на гърдите си 17. vii. воен. държане на пушка/оръжие диагонално на гърдите 18. извит мундщук на лула 19. ост. държане, стойка, осанка 20. отвор, прорез, канал 21. прен. пристанище, убежище
  * * *
  port[pɔ:t] I. n 1. пристанище (и град); \port of entry входно пристанище (за пътник, стока); \port of destination местоназначение на кораб; \port of call междинно пристанище; P. of London Authority управление на лондонското пристанище; free \port свободно пристанище; close \port речно пристанище; 2. прен. пристанище, убежище; to come safe to \port успявам, измъквам се (от затруднение); any \port in a storm давещият се и за сламка се хваща; II. port n портвайн, вид десертно вино; \port wine stain голямо рожденно петно (по главата или врата) ; III. port n 1. ост. врата, порта; вход; 2. = porthole 1.; 3. тех. отвърстие а пара, вода и пр.); 4. извит мундщук (на юзда) ; IV. port v 1. воен. държа пушка диагонално на гърдите си (при команда); \port arms! за проверка! 2. ост. нося; V. n 1. воен. начин на държане на пушка (оръжие); 2. ост. осанка, държане; VI. port5 мор. I. n 1. бакборд (лявата страна на кораба); helm to \port! руля вляво! 2. attr ляв; VII. v завъртявам наляво (рул); VIII. port v комп. прехвърлям програма от една система в друга.

  English-Bulgarian dictionary > port

 • 11 see

  {si:}
  I. 1. виждам
  there is nothing to he SEEn нищо не се вижда
  I can't SEE my way не виждам пътя/къде вървя
  I can't SEE to read не мога да чета, защото не виждам
  SEEing is believing да видиш значи да повярваш
  to SEE things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща
  to SEE stars виждам заезди по пладне
  things SEEn реални/действителни неща
  to SEE someone fall (ing) виждам някого да/как пада
  he was SEEn to fall видяха го да/как пада
  SEE you (later), (I'll) be SEEing you довиждане
  to SEE visions виждам в бъдещето, пророкувам
  2. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.)
  there is nothing to SEE няма нищо за гледане
  3. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.)
  4. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам
  come and SEE us елате у нас, елате ни на гости
  to SEE a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат
  the president does not SEE anyone today председателят не приема никого днес
  5. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам
  SEE that it is done погрижи се да се направи
  SEE you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш
  to SEE for oneself сам проверявам/виждам
  to SEE someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр
  6. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.)
  as far as I can SEE доколкото разбирам
  to SEE an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася
  I SEE things differently другояче гледам на нещата
  I can't SEE my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това
  SEE? раз-бирате ли? I SEE разбирам, да, ясно
  as I SEE it както аз гледам на нещата
  he can't SEE a joke той няма чувство за хумор
  not to SEE the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо
  you SEE нали разбирате, видите ли (вмъкнато)
  to SEE oneself obliged to виждам се принуден да
  to SEE through a brickwall бързо схващам, сече ми умът
  7. виждам, помислям, размислям
  let me SEE чакай да видя/помисля
  I'll SEE what I can do ще видя/помисля какво мога да направя
  8. изпращам, придружавам
  to SEE someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата
  9. виждам, преживявам, изпитвам
  to have SEEn better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет)
  this coat has SEEn hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено
  I have SEEn the day/time when помня времето, когато
  he'll never SEE fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр
  he first saw fire at той получи бойно кръщение при
  10. считам, смятам, намирам
  if you SEE fit/proper ако считате за подходящо/редно
  11. представям си, виждам (as като)
  I can't SEE myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо
  12. приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам
  I do not SEE myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват
  are you going to SEE me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? I would SEE him in prison before I gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари
  I'll SEE you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! SEE here! ам. слушай! виж какво! this is a coat I SEE yon in това палто ще ти прилича
  see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам
  see across придружавам при пресичане (на улица)
  see after грижа се/погрижвам се за
  see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам
  see in посрещам (новата година и пр.)
  see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в
  see of срещам (се с), виждам
  to SEE little of someone рядко се виждам с някого
  we must SEE more of each other трябва по-често да се виждаме
  I haven't SEEn much of him lately рядко го виждам напоследък
  he isn't SEEn much of outside the office рядко го виждат вън от службата
  to SEE the end of виждам края на
  to SEE the back/the last of someone отървавам се от някого
  see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам
  to SEE someone off the premises извеждам някого до изхода
  see out придружавам/изпращам до вратата
  I'll SEE myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого)
  he'll SEE us all out ще ни надживее/погребе всичките
  to SEE the old year out изпращам старата година
  see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.)
  see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през
  see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с
  to SEE to it that погрижвам се да
  II. n епархия
  the Holy/Apostolic S., the SEE of Rome папският престол
  * * *
  {si:} v (saw {sъ:}; seen {si:n}) 1. виждам; there is nothing (2) {si:} n епархия; the Holy/Apostolic S., the S. of Rome папски
  * * *
  съзирам; виждам; разглеждам;
  * * *
  1. 1 представям си, виждам (as като) 2. 1 приемам, съгласявам се, позволявам, понасям, готов съм, предпочитам 3. are you going to see me treated like that? ще търпиш/позволиш ли да се отнасят така с мен? i would see him in prison before i gave him money предпочитам да отиде в затвора, ама няма да му дам пари 4. as far as i can see доколкото разбирам 5. as i see it както аз гледам на нещата 6. come and see us елате у нас, елате ни на гости 7. he can't see a joke той няма чувство за хумор 8. he first saw fire at той получи бойно кръщение при 9. he isn't seen much of outside the office рядко го виждат вън от службата 10. he was seen to fall видяха го да/как пада 11. he'll never see fifty, etc. again прехвърлил e петдесетте и пр 12. he'll see us all out ще ни надживее/погребе всичките 13. i can't see my way (clear) to do (ing) that не виждам как бих могъл да направя това 14. i can't see my way не виждам пътя/къде вървя 15. i can't see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо 16. i can't see to read не мога да чета, защото не виждам 17. i do not see myself being made use of не приемам/позволявам да ме използват 18. i have seen the day/time when помня времето, когато 19. i haven't seen much of him lately рядко го виждам напоследък 20. i see things differently другояче гледам на нещата 21. i'll see myself out сам ще изляза, стоя до края (на), изтрайвам/изкарвам до края (на даден период), надживявам (някого) 22. i'll see what i can do ще видя/помисля какво мога да направя 23. i'll see you blowed/damned/dead/further first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! see here! ам. слушай! виж какво! this is a coat i see yon in това палто ще ти прилича 24. i. виждам 25. if you see fit/proper ако считате за подходящо/редно 26. ii. n епархия 27. let me see чакай да видя/помисля 28. not to see the good/use/advantage of doing something не виждам смисъла/ползата да се направи нещо 29. see about погрижвам се за, занимавам се с, проучвам 30. see across придружавам при пресичане (на улица) 31. see after грижа се/погрижвам се за 32. see beyond прен. виждам по-далеч от, предвиждам 33. see in посрещам (новата година и пр.) 34. see into гледам (в бъдещето и пр.), разглеждам, проучвам, вниквам в 35. see of срещам (се с), виждам 36. see off изпращам (на гара и пр.), изгонвам, прогонвам 37. see out придружавам/изпращам до вратата 38. see over/round разглеждам, преглеждам (къща и пр.) 39. see that it is done погрижи се да се направи 40. see through виждам (през), прозирам, разбирам (подбуди и пр.), разбирам преструвките/машинациите на, помагам (някому) в затруднение, издържам/изкарвам докрай/до края на, извеждам на добър край, превеждам през 41. see to грижа се/погрижвам се за, занимавам се с 42. see you (later), (i'll) be seeing you довиждане 43. see you don't lose it гледай/внимавай да не го изгубиш 44. see? раз-бирате ли? i see разбирам, да, ясно 45. seeing is believing да видиш значи да повярваш 46. the holy/apostolic s., the see of rome папският престол 47. the president does not see anyone today председателят не приема никого днес 48. there is nothing to he seen нищо не се вижда 49. there is nothing to see няма нищо за гледане 50. things seen реални/действителни неща 51. this coat has seen hard wear това палто e много носено/е носено, нoсено 52. to have seen better/one's best days западнал съм (за човек), износен/овехтял/изтъркан съм (за предмет) 53. to see a doctor/lawyer съветвам се с лекар/адвокат 54. to see an argument/the point разбирам довод/за какво се отнася 55. to see for oneself сам проверявам/виждам 56. to see little of someone рядко се виждам с някого 57. to see oneself obliged to виждам се принуден да 58. to see someone fall (ing) виждам някого да/как пада 59. to see someone home/to the door изпращам някого до вкъщи/до вратата 60. to see someone off the premises извеждам някого до изхода 61. to see someone right погрижвам се за някого, погрижвам се някой да бъде правилно възнаграден и пр 62. to see stars виждам заезди по пладне 63. to see the back/the last of someone отървавам се от някого 64. to see the end of виждам края на 65. to see the old year out изпращам старата година 66. to see things имам халюцинации, привиждат ми се разни неща 67. to see through a brickwall бързо схващам, сече ми умът 68. to see to it that погрижвам се да 69. to see visions виждам в бъдещето, пророкувам 70. we must see more of each other трябва по-често да се виждаме 71. you see нали разбирате, видите ли (вмъкнато) 72. виждам, помислям, размислям 73. виждам, преживявам, изпитвам 74. виждам, срещам (се с), посещавам, приемам 75. виждам, схващам, разбирам, гледам на, научавам се, узнавам (от вестник и пр.) 76. гледам (пиеса и пр.), разглеждам (град и пр.) 77. изпращам, придружавам 78. погрижвам се, внимавам, гледам, проверявам, виждам 79. преглеждам (вестник, болен, къща и пр.) 80. считам, смятам, намирам
  * * *
  see [si:] I. v ( saw[sɔ:]; seen [si:n]) 1. виждам; there is nothing to be \seen нищо не се вижда; nothing could be \seen of him той не се виждаше; he is not fit to be \seen видът му не е за пред хората; what sort of man is he to \see? как изглежда той? I can't \see to read не мога да чета, защото не се вижда; to \see the light раждам се; възниквам; to \see the red light чувствам, че идва опасност; to \see things халюцинирам, привиждат ми се разни неща; to \see snakes ( pink elephants) изпадам в делириум тременс; to \see stars виждам звезди по пладне; things \seen реални, действителни неща; \see you again до скоро виждане; с inf или part: to \see s.o. fall( ing) виждам някого да пада; he was \seen to fall видяха го да (как) пада; 2. гледам (пиеса и пр.); разглеждам (град и пр.); гледам на; I don't \see it in that light не го виждам в такава светлина; 3. преглеждам, разглеждам ( болен, вестник, къща и пр.); 4. виждам, срещам (се с); посещавам; приемам; come and \see us елате у нас (ни) на гости; he must \see a doctor ( his lawyer) той трябва да се посъветва с лекар адвоката си); the President does not \see anyone председателят не приема (никого); 5. погрижвам се; внимавам, гледам; проверявам, виждам; \see that it is done on time погрижи се да стане навреме; \see to it that everyone knows погрижи се всички да знаят; to \see s.o. right погрижвам се някой да бъде третиран справедливо; \see you don't lose your way гледай (внимавай) да не се загубиш; \see and don't lose the train разг. гледай да не изпуснеш влака; to \see for o.s. сам проверявам; 6. виждам, схващам, разбирам; научавам се (от вестник и пр.); \seeing that като се има предвид че; тъй като; as far as I can \see доколкото разбирам; that remains to be \seen това тепърва ще се види (разбере); I can't \see my way to do( ing) s.th. не виждам как бих могъл да направя нещо; he cannot \see a joke не разбира от шега; \see? разбирате ли? to \see into ( through) millstone ( through brick walls) много съм проницателен, всичко схващам; 7. виждам, помислям, размислям; I'll \see what I can do ще помисля (видя) какво мога да направя; let me \see чакай да видя (да помисля); 8. изпращам, придружавам; to \see s.o. home изпращам някого до дома; to \see s.o. to the door изпращам някого до вратата; 9. виждам, преживявам, изпитвам; to \see life получавам жизнен опит; to \see service служа (във войска, флот); износвам се, овехтявам (за предмет); to have \seen better (o.'s best) западнал е (за човек); износен е, изтъркан е, овехтял е (за предмет); he first saw fire at... той получи бойно кръщение при ...; I have \seen the day when помня времето, когато; he will never \see fifty again прехвърлил е петдесетте; 10. считам, смятам, намирам; if you \see fit ( proper) to do it ако считате за подходящо (редно) да го направите; 11. представям си; I can't \see myself doing such a thing не мога да си представя да направя такова нещо; 12. приемам, съгласявам се, позволявам; I do not \see myself being made use of не приемам (позволявам) да ме използват; • to \see the last of s.o. отървавам се от някого; I will \see you blowed ( damned, hanged, at Jericho) first! как не! това няма да го бъде! върви по дяволите! to \see red ( scarlet) гледам на кръв; вбесявам се; to \see things bloodshot кръвожаден съм; гледам мрачно на света; черноглед съм; \see here! ам. слушай! this is a coat I \see you in това палто ще ти прилича; II. see n епархия; the Holy S., the S. of Rome Светият (папският) престол (двор).

  English-Bulgarian dictionary > see

 • 12 due

  {dju:}
  I. 1. фин., обик. predic дължим, платим, който трябва да се плати
  bills still DUE още неизплатени сметки
  to fall/become DUE изтича падежната дата (за дълг)
  DUE date падежна дата
  2. надлежен, дължим, подобаващ, съответен, справедлив, заслужен
  the respect DUE to older people уважението, което дължим на възрастните
  it is DUE to him to say that дължим/трябва/справедливо е да кажем за него, че
  to give someone DUE warning предупреждавам някого своевременно/надлежно
  to take DUE measures вземам съответните/нужните мерки
  in DUE form както трябва/е редно, съответно, по установената форма
  after DUE consideration след надлежно/задълбочено обмисляне/обсъждане
  in DUE course/time когато му дойде времето
  to get one's DUE reward получавам заслужена награда
  3. predic който се очаква, който трябва (да пристигне и пр.)
  the train is DUE at 5 влакът трябва да пристигне в пет часа
  he was DUE to come today той трябваше да дойде днес
  4. дължащ се, причинен, който се дължи (to на, от)
  what is it DUE to? на какво се дължи това
  5. DUEto ам. поради
  II. 1. това, което се дължи/полага, дължимото, полагаемото, заслуженото, право
  to claim one's DUE търся правото си
  to give someone his DUE справедлив съм към някого
  2. обик. рl такса, налог, членски внос
  III. adv (на) право
  to sail DUE east плувам (на) право на изток
  DUE north wind вятър, който духа (направо) от север
  * * *
  {dju:} а 1. фин., обик. predic дължим; платим; който трябва да се(2) {dju:} n 1. това, което се дължи/полага; дължимото, полагаемо{3} {dju:} adv (на)право; to sail due east плувам (на)право на изто
  * * *
  такса; своевременен; платим; дължимо; дължащ се; дължим; заслужено; надлежен; налог;
  * * *
  1. after due consideration след надлежно/задълбочено обмисляне/обсъждане 2. bills still due още неизплатени сметки 3. due date падежна дата 4. due north wind вятър, който духа (направо) от север 5. dueto ам. поради 6. he was due to come today той трябваше да дойде днес 7. i. фин., обик. predic дължим, платим, който трябва да се плати 8. ii. това, което се дължи/полага, дължимото, полагаемото, заслуженото, право 9. iii. adv (на) право 10. in due course/time когато му дойде времето 11. in due form както трябва/е редно, съответно, по установената форма 12. it is due to him to say that дължим/трябва/справедливо е да кажем за него, че 13. predic който се очаква, който трябва (да пристигне и пр.) 14. the respect due to older people уважението, което дължим на възрастните 15. the train is due at 5 влакът трябва да пристигне в пет часа 16. to claim one's due търся правото си 17. to fall/become due изтича падежната дата (за дълг) 18. to get one's due reward получавам заслужена награда 19. to give someone due warning предупреждавам някого своевременно/надлежно 20. to give someone his due справедлив съм към някого 21. to sail due east плувам (на) право на изток 22. to take due measures вземам съответните/нужните мерки 23. what is it due to? на какво се дължи това 24. дължащ се, причинен, който се дължи (to на, от) 25. надлежен, дължим, подобаващ, съответен, справедлив, заслужен 26. обик. pl такса, налог, членски внос
  * * *
  due [dju:] I. adj 1. фин. обикн. predic дължим, платим; който трябва да се плати; a bill \due on the first of May полица с падеж на май; bills still \due още неизплатени сметки; to fall ( become) \due (за дълг и пр.) изтича падежна дата; \due date падежна дата, платежен срок; 2. надлежен, дължим, подобаващ, справедлив; съответен; it is \due to him to say that длъжни сме да кажем за него, че; with \due respect с подобаващо уважение (тържественост); to take \due measures вземам съответните (ненужните) мерки; a receipt in \due form редовна разписка; within \due limits в съответните (разумни) граници; after \due consideration след надлежно (задълбочено) обсъждане (обмисляне); in \due course ( time) когато му дойде времето; 3. predic който се очаква (да пристигне и пр.); the train is \due at ten, it is over \due now влакът трябва да пристигне в 10 часа, вече е закъснял; I was \due to start today трябваше да тръгна днес; 4. дължащ се, причинен, който се дължи (to); what is it \due to? на какво се дължи това? 5. поради; cancelled \due to bad weather отложен поради лошо време; II. n 1. това, което се дължи (полага), дължимо, заслужено, полагаемо; право; to give him his \due he works hard да бъдем справедливи (да си кажем правичката), той е работлив; to give the devil his \due справедлив съм дори към лошия (към този, който не заслужава това); to claim o.'s \due искам това, което ми се полага; 2. pl такса, налог; членски внос (и trade-union \dues); custom \dues митнически такси; taxes and \dues данъци и такси; for a full \due мор. окончателно; III. adv (на)право; the wind is \due east вятърът вее право от изток.

  English-Bulgarian dictionary > due

 • 13 fence

  {fens}
  I. 1. ограда, стобор, сп. препятствие
  2. фехтовка, борба с шпаги
  3. sl. укривател на крадени вещи, скривалище/склад за крадени вещи
  to be/sit on the FENCE резервирам се, изчаквам, седя на два стола
  to come down on the right side of the FENCE излизам прав, спечелвам
  to come down on one or the other side of the FENCE поддържам и едната, и другата страна
  to rush one's FENCEs действувам прибързано
  II. v l. заграждам, ограждам (in, about, round, up)
  2. сп. прескачам ограда/препятствие (за кон)
  3. фехтувам се, бия се с шпага
  4. пазя, защищавам, предпазвам, прикривам (from, against)
  5. отбягвам, пaрирам (удар и пр.) (и с off)
  шикалкавя, гледам да печеля време (и to FENCE with a question), гледам да се измъкна
  6. укривам/търгувам с крадени вещи
  7. to FENCE off преграждам (част от място), отклонявам, парирам, предотвратявам
  * * *
  {fens} n 1. ограда, стобор; сп. препятствие; 2. фехтовка, борба(2) {fens} v l. заграждам, ограждам (in, about, round, up); 2.
  * * *
  фехтувам се; фехтовка; стобор; тараба; регулатор; ограда; парирам; пазя; препятствие; предпазител; защитавам;
  * * *
  1. i. ограда, стобор, сп. препятствие 2. ii. v l. заграждам, ограждам (in, about, round, up) 3. sl. укривател на крадени вещи, скривалище/склад за крадени вещи 4. to be/sit on the fence резервирам се, изчаквам, седя на два стола 5. to come down on one or the other side of the fence поддържам и едната, и другата страна 6. to come down on the right side of the fence излизам прав, спечелвам 7. to fence off преграждам (част от място), отклонявам, парирам, предотвратявам 8. to rush one's fences действувам прибързано 9. отбягвам, пaрирам (удар и пр.) (и с off) 10. пазя, защищавам, предпазвам, прикривам (from, against) 11. сп. прескачам ограда/препятствие (за кон) 12. укривам/търгувам с крадени вещи 13. фехтовка, борба с шпаги 14. фехтувам се, бия се с шпага 15. шикалкавя, гледам да печеля време (и to fence with a question), гледам да се измъкна
  * * *
  fence [fens] I. n 1. ограда; стобор, парапет, пармаклък, тараба (и lath\fence); сп. препятствие; green \fence жив плет; wire \fence телена ограда; sunk \fence изкоп (около място и пр.); \fence( wall) ам. зидана ограда, зид; to stop to look at a \fence разг. помислям си, размислям, поколебавам се (преди да извърша нещо); to rush o.'s \fences действам прибързано и необмислено; to be on both sides of a \fence служа и на едната, и на другата страна; to sit (be, ride) on the \fence, straddle the \fence резервирам се, изчаквам; гледам и вълкът да е сит, и агнето цяло; to come off the \fence вземам страна, преставам да се колебая; to come down on the right side of the \fence излизам прав, спечелвам, прен. излизам отгоре; on the other side of the \fence ам. от противната страна противоположни убеждения); to mend ( look after) the \fence укрепям политическите си позиции; мъча се да създам добри отношения; over the \fence австр. разг. неразумен; несправедлив; незаслужен; 2. фехтовка; master of \fence опитен фехтувач; прен. човек, който умее да спори; 3. sl укривател на откраднати вещи; човек, който получава или търгува с откраднати вещи; 4. sl скривалище (склад) на крадени вещи; 5. тех. регулатор; предпазител; II. v 1. фехтувам се; 2. пазя, защитавам, предпазвам, прикривам ( from, against); 3. отбягвам, отбивам, парирам ( удар) (и \fence off); 4. заграждам, ограждам (in, about, round); 5. прескачам, преодолявам ограда, препятствие (за кон); 6. sl укривам или търгувам с крадени вещи; 7. забранявам лов или риболов в даден участък;

  English-Bulgarian dictionary > fence

 • 14 tomorrow

  {tə'mɔrou}
  adv утре
  TOMORROW morning утре сутрин (та)
  TOMORROW afternoon утре следобед
  the day after TOMORROW вдругиден
  TOMORROW week след осем дни, ряд. преди шест дни
  like there's no TOMORROW sl. без всякаква мисъл/грижа за бъдещето
  TOMORROW come never на куково лято
  * * *
  {tъ'mъrou} adv утре; tomorrow morning утре сутрин(та); tomorrow afternoon
  * * *
  утре;
  * * *
  1. adv утре 2. like there's no tomorrow sl. без всякаква мисъл/грижа за бъдещето 3. the day after tomorrow вдругиден 4. tomorrow afternoon утре следобед 5. tomorrow come never на куково лято 6. tomorrow morning утре сутрин (та) 7. tomorrow week след осем дни, ряд. преди шест дни
  * * *
  tomorrow, to-morrow[tə´mɔrou] I. adv утре; the day after \tomorrow вдругиден; \tomorrow week след осем дни; \tomorrow never comes утре може да значи никога; II. n утрешният ден, утре; \tomorrow morning утре сутринта; \tomorrow is a new day разг. и утре е ден; нов ден, нов късмет.

  English-Bulgarian dictionary > tomorrow

 • 15 own

  {oun}
  I. 1. свой, собствен
  I do my OWN cooking сам си готвя
  she makes her OWN clothes сама си шие (дрехите)
  name your OWN price кажи каквато цена искаш
  he is his OWN man/master сам си е господа
  2. роден
  II. n your interests are my OWN твоите интереси съвпадат с мойте
  my time is my OWN сам разполагам с времето си
  this fruit has a flavour all its OWN този плод има характерен/специфичен вкус и аромат
  to have nothing of one's OWN нямам си нищичко
  for reasons of his OWN по причини, известии само нему
  on one's OWN сам, самостоятелен, самостоятелно, който няма равен на себе си, несравним
  to live on one's OWN живеясам
  to come into one's OWN получавам своето/това, коего ми се полага, влизам в правата си, получавам признание, показвам какво мога/на какво съм способен
  to get one's OWN back отмъщавам си, връщам си
  to hold one's OWN държа се (на позициите си), не отстъпвам, справям се, не се излагам, държа се, не загубвам сили (за болен)
  III. 1. притежавам, имам, държа, владея
  2. признавам (си)
  to OWN one's faults признавам си слабостите
  to OWN oneself (to be) beaten/defeated признавам се за победен
  to OWN to having told a lie признавам, че съм излъгал
  to OWN up (to something) разг. признавам си (нещо) откровено
  3. признавам за свое, припознавам (дете и пр.)
  * * *
  {oun} I. a 1. свой, собствен; I do my own cooking сам си готвя; she(2) {oun} v 1. притежавам, имам; държа, владея; 2.признавам (си);
  * * *
  свой; роден; притежавам; владея; държа; имам;
  * * *
  1. for reasons of his own по причини, известии само нему 2. he is his own man/master сам си е господа 3. i do my own cooking сам си готвя 4. i. свой, собствен 5. ii. n your interests are my own твоите интереси съвпадат с мойте 6. iii. притежавам, имам, държа, владея 7. my time is my own сам разполагам с времето си 8. name your own price кажи каквато цена искаш 9. on one's own сам, самостоятелен, самостоятелно, който няма равен на себе си, несравним 10. she makes her own clothes сама си шие (дрехите) 11. this fruit has a flavour all its own този плод има характерен/специфичен вкус и аромат 12. to come into one's own получавам своето/това, коего ми се полага, влизам в правата си, получавам признание, показвам какво мога/на какво съм способен 13. to get one's own back отмъщавам си, връщам си 14. to have nothing of one's own нямам си нищичко 15. to hold one's own държа се (на позициите си), не отстъпвам, справям се, не се излагам, държа се, не загубвам сили (за болен) 16. to live on one's own живеясам 17. to own one's faults признавам си слабостите 18. to own oneself (to be) beaten/defeated признавам се за победен 19. to own to having told a lie признавам, че съм излъгал 20. to own up (to something) разг. признавам си (нещо) откровено 21. признавам (си) 22. признавам за свое, припознавам (дете и пр.) 23. роден
  * * *
  own [oun] I. adj 1. (след притежателно мест. или родителен падеж на същ.) свой, собствен; he is his \own worst enemy той сам си е най-големият враг; my time is my \own сам разполагам с времето си; he is his \own man сам си е господар; after o.'s \own heart ( soul) близък по сърце; \own goal сп. автогол; 2. роден; \own brothers ( sisters) родни братя (сестри); II. n собственост, притежание; to come into o.'s \own получавам, вземам си своето, това, което ми се полага, влизам в правата си; заемам подходящо място, получавам признание; to hold o.'s \own държа се на положение, не отстъпвам; справям се, не се излагам; не губя сили (за болен); to have nothing of o.'s \own нямам си нищичко; гол съм като пушка; on o.'s \own разг. самостоятелно, на собствени разноски (отговорност), на своя глава; my \own мили (като обръщение); his \own ост. близките му; to get o.'s \own back разг. отмъщавам си за обида, връщам си го тъпкано; реванширам се; to tell s.o. his \own ост. казвам някому истината в очите; to come into o.'s \own получавам шанс да се докажа, да покажа на какво съм способен; III. v 1. притежавам, имам, държа, владея; 2. признавам (се); to \own a child припознавам дете; to \own s.o. as o.'s brother припознавам някого за свой брат; to \own s.o.'s sway подчинявам се на някого; to \own o.s. beaten ( guilty) признавам се за бит (виновен); to \own up разг. признавам си откровено; I \own up to it признавам, че го извърших; to \own it попадам на следа, надушвам следа (ловен израз).

  English-Bulgarian dictionary > own

 • 16 stand

  {stænd}
  I. 1. стоя, стоя прав, държа се на краката си
  to STAND fast/firm държа се здраво на краката си, не се клатя, не залитам, прен. държа се, запазвам възгледите/позициите си, не отстъпвам
  to STAND in someone's light тъмнея на, преча/попречвам/бъркам на кариерата и пр. на някого
  2. ставам (обик. с up)
  3. спирам се, заставам
  to STAND still стоя на едно място, не мърдам, стоя мирно/неподвижно, стихвам, притихвам, замирам
  STAND and deliver! горе ръцете! парите или живота
  4. висок cъм...
  she STANDs five foot three тя e висока пет фута и три инча
  5. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се, не се променям
  this paint will STAND тази боя няма да избелее/да се изтрие
  the house still STANDs къщата e още там/още стои
  to be left STANDing оцелявам (за сграда)
  6. оставам в сила, валиден съм (и to STAND good)
  the order STANDs заповедта e още в сила
  this translation may STAND този превод може да остане и така
  7. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, изтрайвам, устоявам на, подложен съм на
  to STAND fire воен. издържам на огъня на неприятеля, прен. издържам на изпитание, устоявам на нападки
  to STAND the test of time издържам проверката на времето
  8. съм/намирам се в дадено положение/място
  to STAND alone сам съм, не получавам подкрепа от никого, нямам равен на себе си
  to STAND guard стоя на пост
  to STAND clear of a door, etc. отмествам се/пазя се/стоя настрана от врата и пр. (при затварянето и)
  to STAND first пръв съм (на списък и пр.)
  to STAND someone's friend проявявам се като приятел на някого
  to STAND corrected признавам/приемам, че съм сбъркал
  9. слагам, поставям, турям, изправям
  to STAND someone in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание)
  10. разг. черпя, почерпвам, угощавам (и с to)
  to STAND a drink черпя, плащам за пиенето
  11. лов. правя стойка (за куче)
  12. мор. насочвам се, отправям се (for към)
  to STAND to gain/win имам всички изгледи за успех
  to STAND to lose очаква ме сигурен неуспех
  stand about вися/стоя без работа, мотая се
  stand against противя се/съпротивлявам се на, устоявам на
  stand around stand about
  stand aside дръпвам се настрана, отдръпвам се, отмествам се, не взимам участие, оставам безучастен, прен. отстъпвам
  stand away отдръпвам се, отмествам се
  stand back отдръпвам се назад, отстъпвам, отдалечен съм от, прен. оставам/стоя (си) настрана
  stand by стоя със скръстени ръце, не предприемам нищо, безучастен зрител съм, заставам на страната на, поддържам, защищавам, подкрепям, помагам на, държа на, придържам се към, спазвам
  II. 1. спиране
  to come/be brought to a STAND спирам се, бивам спрян
  to be at a STAND объркан съм, недоумявам
  2. съпротива, отпор
  to make a STAND съпротивлявам се, противопоставям се (against на)
  to make a STAND for застъпвам се за, защищавам
  3. място, (твърда) позиция, становище
  to take a/one's STAND заставам, изправям се, основавам се, базирам се
  вземам становище (on)
  4. подставка, подпора, конзола, стойка (за ноти), етажерка, закачалка (за шапки, чадъри и пр.)
  5. сергия, щанд
  6. пиаца (за таксита и пр.)
  7. тех. стенд
  8. естрада (за оркестър)
  9. трибуна (на стадион)
  10. посев, насаждение
  a good STAND of clover гъста детелина
  a STAND of trees група дървета, горичка
  11. театр. място, където гастролираща трупа спира за представление
  12. ам. свидетелско място
  STAND of arms въоръжение на войник
  STAND of colours знамена на полк
  * * *
  {stand} v (stood {stud}) 1. стоя; стоя прав, държа се на кра(2) {stand} n 1. спиране; to come/be brought to a stand спирам се,
  * * *
  уста; щанд; стойка; ставам; стърча; становище; стоя; стойка; търпя; слагам; понасям; пиедестал; поставям; претърпявам; дюкянче; етажерка; изтърпявам; крепя се; конзола;
  * * *
  1. 1 ам. свидетелско място 2. 1 лов. правя стойка (за куче) 3. 1 мор. насочвам се, отправям се (for към) 4. 1 театр. място, където гастролираща трупа спира за представление 5. a good stand of clover гъста детелина 6. a stand of trees група дървета, горичка 7. i. стоя, стоя прав, държа се на краката си 8. ii. спиране 9. she stands five foot three тя e висока пет фута и три инча 10. stand about вися/стоя без работа, мотая се 11. stand against противя се/съпротивлявам се на, устоявам на 12. stand and deliver! горе ръцете! парите или живота 13. stand around stand about 14. stand aside дръпвам се настрана, отдръпвам се, отмествам се, не взимам участие, оставам безучастен, прен. отстъпвам 15. stand away отдръпвам се, отмествам се 16. stand back отдръпвам се назад, отстъпвам, отдалечен съм от, прен. оставам/стоя (си) настрана 17. stand by стоя със скръстени ръце, не предприемам нищо, безучастен зрител съм, заставам на страната на, поддържам, защищавам, подкрепям, помагам на, държа на, придържам се към, спазвам 18. stand of arms въоръжение на войник 19. stand of colours знамена на полк 20. the house still stands къщата e още там/още стои 21. the order stands заповедта e още в сила 22. this paint will stand тази боя няма да избелее/да се изтрие 23. this translation may stand този превод може да остане и така 24. to be at a stand объркан съм, недоумявам 25. to be left standing оцелявам (за сграда) 26. to come/be brought to a stand спирам се, бивам спрян 27. to make a stand for застъпвам се за, защищавам 28. to make a stand съпротивлявам се, противопоставям се (against на) 29. to stand a drink черпя, плащам за пиенето 30. to stand alone сам съм, не получавам подкрепа от никого, нямам равен на себе си 31. to stand clear of a door, etc. отмествам се/пазя се/стоя настрана от врата и пр. (при затварянето и) 32. to stand corrected признавам/приемам, че съм сбъркал 33. to stand fast/firm държа се здраво на краката си, не се клатя, не залитам, прен. държа се, запазвам възгледите/позициите си, не отстъпвам 34. to stand fire воен. издържам на огъня на неприятеля, прен. издържам на изпитание, устоявам на нападки 35. to stand first пръв съм (на списък и пр.) 36. to stand guard стоя на пост 37. to stand in someone's light тъмнея на, преча/попречвам/бъркам на кариерата и пр. на някого 38. to stand someone in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание) 39. to stand someone's friend проявявам се като приятел на някого 40. to stand still стоя на едно място, не мърдам, стоя мирно/неподвижно, стихвам, притихвам, замирам 41. to stand the test of time издържам проверката на времето 42. to stand to gain/win имам всички изгледи за успех 43. to stand to lose очаква ме сигурен неуспех 44. to take a/one's stand заставам, изправям се, основавам се, базирам се 45. вземам становище (on) 46. висок cъм.. 47. естрада (за оркестър) 48. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, изтрайвам, устоявам на, подложен съм на 49. място, (твърда) позиция, становище 50. оставам в сила, валиден съм (и to stand good) 51. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се, не се променям 52. пиаца (за таксита и пр.) 53. подставка, подпора, конзола, стойка (за ноти), етажерка, закачалка (за шапки, чадъри и пр.) 54. посев, насаждение 55. разг. черпя, почерпвам, угощавам (и с to) 56. сергия, щанд 57. слагам, поставям, турям, изправям 58. спирам се, заставам 59. ставам (обик. с up) 60. съм/намирам се в дадено положение/място 61. съпротива, отпор 62. тех. стенд 63. трибуна (на стадион)
  * * *
  stand[stænd] I. v ( stood [stud]) 1. стоя; стоя прав, стоя (държа се) на краката си; to \stand fast ( firm) държа се здраво на краката си; не се клатя; прен. държа се, запазвам позициите си, не отстъпвам; не се отказвам (on) (и to \stand o.' s ground); to \stand in s.o.'s light тъмнея (на); преча, попречвам, бъркам (на); to \stand in o.'s own light пречка съм за (вредя на) самия себе си, вървя срещу собствените си интереси; to \stand on end щръквам, настръхвам (за коса); стоя изправен (за предмет); not to have a leg to \stand on нямам никакво извинение (оправдание); to \stand on o.'s own two feet разчитам на себе си в живота; живея без да получавам помощ от никого; 2. ставам (обикн. с up); to \stand erect стоя изправен; изправям се; 3. заставам, спирам се (обикн. със still); to \stand still стоя на едно място; не мърдам (не остарявам); \stand and deliver! горе ръцете! парите или живота! 4. висок съм (на ръст); he \stands about six feet ( tall) той е висок около шест фута; 5. оставам на мястото си, запазвам се, задържам се; the house still \stands къщата е още цяла; very few buildings were left \standing after the earthquake много малко къщи оцеляха след земетресението; 6. оставам в сила; в сила (валиден) съм (и to \stand good); our offer \stands предложението ни е още в сила; this text may \stand този текст не се нуждае от поправки; 7. издържам, понасям, търпя, изтърпявам, претърпявам, изтрайвам, устоявам (на), подложен съм (на); to \stand fire воен. издържам на огъня на неприятеля; прен. издържам на изпитание; he can't \stand jazz той не понася джаз; 8. съм, намирам се (в дадено положение); to \stand idle бездействам, не работя (за машини и пр.); \stand clear отдръпвам (отмествам) се; to \stand corrected признавам грешката си; to \stand s.o. in good stead свършвам добра работа на някого; to \stand well with добре добри отношения) съм с; гледан съм с добро око от, радвам се на благоразположението на; corn \stands higher than ever житото е по-скъпо от когато и да било преди; as matters \stand както стоят работите, при сегашното положение на нещата; how ( where) do you \stand on...? какво мислиш за ...? какво ти е мнението за ...? how do you \stand financially? как си с парите? as it \stands както си е (без никаква промяна); 9. слагам, поставям, турям, изправям; to \stand a bicycle against a wall изправям велосипед до стена; to \stand s.o. in the corner изправям някого в ъгъла (за наказание); 10. разглежда ми се ( дело); he's going to \stand trial on a murder charge ще го съдят за убийство; 11. разг. черпя с, почерпвам с, угощавам (и с to); to \stand a treat черпя, плащам; let me \stand you a drink! нека те почерпя с едно питие! 12. заемам стойка (за ловно куче); 13. кандидатирам се, кандидат съм; to \stand to do s.th. вероятно, съществува вероятност да; she \stands to inherit 10 000 dollars тя вероятно ще наследи 10 000 долара; to \stand a chance имам шансове (изгледи) за успех; to do s.th. \standing on o.'s head правя нещо с лекота (без никакви трудности); II. n 1. стойка, стоеж (воен., сп.); 2. спиране, преминаване в неподвижно състояние; to come to a \stand спирам се; to bring ( put) to a \stand спирам; to be at a \stand ост. объркан недоумение) съм, недоумявам; 3. съпротива; to make a \stand съпротивлявам се, противопоставям се ( against); to make a \stand for застъпвам се за, защитавам; 4. позиция, място, становище; to take o.'s \stand заставам, изправям се, основавам се, базирам се (on); вземам становище (on); to take a strong \stand заемам твърда позиция; to take the \stand on гарантирам за; 5. пиедестал, подставка, подпора, конзола; етажерка; закачалка (и hat-\stand); music \stand пулт (пюпитър; статив, етажерка) за ноти; 6. сергия, щанд; 7. пиаца (за файтони, таксита); 8. естрада (за оркестър); 9. трибуна (на хиподрум); 10. посев; a good \stand of clover гъста детелина; 11. театр. място, където спира странстваща трупа; 12. ам. свидетелско място в съд; 13. стенд, уредба за изпитване.

  English-Bulgarian dictionary > stand

 • 17 money

  {'mʌni}
  1. пари
  to be good/bad MONEY представлявам добро/недобро капиталовложение
  to make MONEY печеля пари, правя състояние
  to coin/mint MONEY печеля луди пари
  to come into MONEY наследявам пари
  to marry MONEY женя се за богат човек
  to be in the MONEY sl. печеля парични награди, богат съм
  to get one's MONEY's worth купувам нещо, което си струва парите, изкарвам си парите
  there is (no) MONEY in it от това (не) могат да се изкарат/спечелят пари
  2. монета, пара
  piece of MONEY монета
  3. pl юр., ост. средства, суми
  4. attr паричен, финансов
  the one for my MONEY този, който предпочитам
  for my MONEY ам. по мое мнение, според мен
  MONEY makes/begets/draws MONEY посл. пари при пари отиват
  MONEY makes the mare go с пари всичко се постига
  * * *
  {'m^ni} n (pl monies {'m^niz}) 1. пари; to be good/bad money пред
  * * *
  състояние; пари; пара; паричен; богатство; капитал;
  * * *
  1. attr паричен, финансов 2. for my money ам. по мое мнение, според мен 3. money makes the mare go с пари всичко се постига 4. money makes/begets/draws money посл. пари при пари отиват 5. piece of money монета 6. pl юр., ост. средства, суми 7. the one for my money този, който предпочитам 8. there is (no) money in it от това (не) могат да се изкарат/спечелят пари 9. to be good/bad money представлявам добро/недобро капиталовложение 10. to be in the money sl. печеля парични награди, богат съм 11. to coin/mint money печеля луди пари 12. to come into money наследявам пари 13. to get one's money's worth купувам нещо, което си струва парите, изкарвам си парите 14. to make money печеля пари, правя състояние 15. to marry money женя се за богат човек 16. монета, пара 17. пари
  * * *
  money[´mʌni] n (pl moneys, monies[´mʌniz]) 1. пари; прен. богатство, състояние, капитал; piece of \money монета; to be good ( bad) \money представлявам добро (недобро) капиталовложение; hard \money звонк, монети; soft \money книжни пари, сухи пари; ready \money налични средства (пари); odd \money ресто, остатък; pin \money пари за дребни разходи, джобни пари; short \money краткосрочен заем; smart \money 1) парично обезщетение, компенсация, инвалидна пенсия; 2) хора, вещи в паричните въпроси; 3) шанс, вероятност; conscience \money пари, дадени за успокоение на съвестта; caution \money залог за обезпечаване на възможни дългове; easy \money, sl \money for jam ( for old rope) лесно спечелени пари; even \money равни шансове (при залагане); mint ( pot) of \money куп пари, крупна сума; right on the \money прав преценката си), точен; to make the \money fly, to spend \money like water прахосвам (пилея) пари; to make \money печеля много, правя състояние; to coin \money прен. sl печеля луди пари; to come into \money наследявам състояние; to be in the \money дружа с богаташи; to marry \money женя се за пари; to sink \money правя неизгодна инвестиция, влагам пари в непечеливша дейност; to get o.'s \money's worth вземам нещо, което си струва парите; he is worth a lot of \money той има много пари, той има голямо състояние; he is flush of \money, he has \money to burn разг. той е червив с пари; there is no \money in it от това пари не могат да се изкарат; \money makes ( begets, draws) \money пари при пари отиват; \money talks, \money makes the mayor с пари много може да се направи, с пари всичко става; to put \money where o.' s mouth is подкрепям (финансирам) практични (доходоносни) каузи; to throw good \money after bad набутвам се с нови разходи в опит да си възвърна загубена инвестиция; to throw \money at харча грешни пари за, плащам за нещо излишно (ненужно); 2. монета, пара; 3. pl ост., юрид. средства, суми; public \money обществени средства; 4. attr паричен; \money article финансов бюлетин; \money matters парични въпроси; for my \money 1) за мене, който ми трябва; 2) ам. sl според мен, по мое мнение; честна дума, истина ти казвам; \money talks богатите са влиятелни.

  English-Bulgarian dictionary > money

 • 18 sight

  {sait}
  I. 1. зрение
  short/long SIGHT късогледство/далекогледство
  2. поглед, обсег на погледа, зрително поле
  to catch SIGHT of, to have/get a SIGHT of виждам, зървам, съзирам, забелязвам
  to lose SIGHT of изгубвам от погледа си, изпускам от очи/поглед, загубвам дирите на, нямам новини от, забравям, не вземам предвид
  to keep something /someone in SIGHT не изпускам нещо/някого от погледа си
  to keep in SIGHT of something движа се така, че да не загубя нещо от погледа си
  to come in SIGHT появявам се
  at (the) SIGHT of при вида на, като видя
  at first SIGHT от/на пръв поглед
  to be in/within SIGHT виждам (се), съзирам (се)
  близо съм (of до)
  out of SIGHT невидим, скрит (от погледа), ам. прекалено скъп, недостъпен
  to be out of SIGHT не се виждам/съзирам
  to go/pass out of SIGHT изгубвам се от погледа, изчезвам
  to keep out of SIGHT крия се, не се мяркам
  to keep out of someone's SIGHT не се мяркам пред очите на някого
  to put out of SIGHT скривам, пренебрегвам
  out of SIGHT, out of mind далеч от очите, далеч от сърцето
  out of my SIGHT! махай се! да ми се махаш от очите! payable on SIGHT търг. платим при представяне (за полица и пр.)
  to play/translate at SIGHT свиря/превеждам прима виста
  to know someone by SIGHT зная някого (без да сме се запознавали)
  I can't bear the SIGHT of him не мога да гo търпя/понасям/гледам
  3. гледна точка, преценка
  in my SIGHT по моя преценка
  in the SIGHT of God в очите на бога
  4. гледка
  рl забележителности, природни красоти, туристически обекти
  to see the SIGHTs разглеждам забележителностите
  5. разг. смешна гледка, посмешище
  to make a SIGHT of oneself правя ce на карикатура
  what a SIGHT you are! виж се на какво приличаш/какво си плашило! she does look a SIGHT! цяло плашило/карикатура e
  6. воен. мерник, визир
  front SIGHT мушка, визиране
  to take a SIGHT прицелвам се, визирам
  7. воен. прицел
  to set one's SIGHTs on прен. имам/избирам си за цел
  8. разг. много, куп, безброй
  a SIGHT of money луди пари
  a long SIGHT better далеч по-добър/добре
  he is a SIGHT too clever твърде хитър e
  not by a long SIGHT съвсем не, никак
  II. 1. виждам, съзирам, забелязвам
  2. наблюдавам (звезда и пр.) с телескоп
  3. нясочвам (оръжие), визирам, прицелвам се
  4. воен. снабдявам (пушка и пр.) с прицелни приспособления
  * * *
  {sait} n 1. зрение; short/long sight късогледство/далекогледство; 2(2) {sait} v 1. виждам, съзирам, забелязвам; 2. наблюдавам (зве
  * * *
  1 n зрение; гледка; поглед; обсег;at first SIGHT на пръв поглед;SIGHT bill (draft) менителница с определен падеж;at SIGHT при представяне;after SIGHT след представяне;at 30 days SIGHT 30 дни след представяне;to draw a bill at SIGHT издавам менителница (срочна);second SIGHT дарба за познаване на бъдещето;catch SIGHT of съзирам;lose SIGHT of губя от погледа си;at SIGHT прима виста; щом се появи;at first SIGHT на пръв поглед;long (short) SIGHT далеко (късо)гледство;прен. карикатура;SIGHTs забележителности; мушка; мерник (на пушка);2 v съзирам, наблюдавам; прицелвам се;sight; n 1. зрение; short/long sight късогледство/далекогледство; 2. поглед; обсег на погледа,
  * * *
  1. a long sight better далеч по-добър/добре 2. a sight of money луди пари 3. at (the) sight of при вида на, като видя 4. at first sight от/на пръв поглед 5. front sight мушка, визиране 6. he is a sight too clever твърде хитър e 7. i can't bear the sight of him не мога да гo търпя/понасям/гледам 8. i. зрение 9. ii. виждам, съзирам, забелязвам 10. in my sight по моя преценка 11. in the sight of god в очите на бога 12. not by a long sight съвсем не, никак 13. out of my sight! махай се! да ми се махаш от очите! payable on sight търг. платим при представяне (за полица и пр.) 14. out of sight невидим, скрит (от погледа), ам. прекалено скъп, недостъпен 15. out of sight, out of mind далеч от очите, далеч от сърцето 16. short/long sight късогледство/далекогледство 17. to be in/within sight виждам (се), съзирам (се) 18. to be out of sight не се виждам/съзирам 19. to catch sight of, to have/get a sight of виждам, зървам, съзирам, забелязвам 20. to come in sight появявам се 21. to go/pass out of sight изгубвам се от погледа, изчезвам 22. to keep in sight of something движа се така, че да не загубя нещо от погледа си 23. to keep out of sight крия се, не се мяркам 24. to keep out of someone's sight не се мяркам пред очите на някого 25. to keep something /someone in sight не изпускам нещо/някого от погледа си 26. to know someone by sight зная някого (без да сме се запознавали) 27. to lose sight of изгубвам от погледа си, изпускам от очи/поглед, загубвам дирите на, нямам новини от, забравям, не вземам предвид 28. to make a sight of oneself правя ce на карикатура 29. to play/translate at sight свиря/превеждам прима виста 30. to put out of sight скривам, пренебрегвам 31. to see the sights разглеждам забележителностите 32. to set one's sights on прен. имам/избирам си за цел 33. to take a sight прицелвам се, визирам 34. what a sight you are! виж се на какво приличаш/какво си плашило! she does look a sight! цяло плашило/карикатура e 35. близо съм (of до) 36. воен. мерник, визир 37. воен. прицел 38. воен. снабдявам (пушка и пр.) с прицелни приспособления 39. гледка 40. гледна точка, преценка 41. наблюдавам (звезда и пр.) с телескоп 42. нясочвам (оръжие), визирам, прицелвам се 43. поглед, обсег на погледа, зрително поле 44. рl забележителности, природни красоти, туристически обекти 45. разг. много, куп, безброй 46. разг. смешна гледка, посмешище
  * * *
  sight [sait] I. n 1. зрение; to have short ( near) \sight късоглед съм; to lose o.'s \sight ослепявам; загубвам зрението си; 2. поглед, обсег на погледа; to catch ( gain, get, have) \sight of съзирам, зървам, забелязвам, виждам; to lose \sight of изпускам от очи, изгубвам от погледа; прен. загубвам дирите на, нямам новини от; забравям, не вземам пред вид; at the \sight of us he ran away като ни видя, той избяга; at first \sight на пръв поглед; love at first \sight любов от пръв поглед; in ( within) \sight видим; to be ( with)in \sight виждам се; прен. близо съм до; предстоящ съм; to come in(to) \sight появявам се; it happened in my \sight това стана пред очите ми (пред мен самия, в мое присъствие); out of \sight невидим, скрит от погледа; разг., ам. недостъпен (за цена); out of \sight, out of mind далече от очите, далече от сърцето; out of my \sight! да ми се махаш от очите! вън! да те няма! payable at \sight търг. платима при представяне (за полица); to play ( translate) at \sight свиря (превеждам) на прима виста; to know s.o. by \sight зная някого (без да сме се запознавали); I hate the very \sight of him не мога да го понасям (гледам, търпя); to have (s.th.) in o.'s \sights стремя се към, домогвам се до; на крачка съм от постигането на нещо; to buy s.th. \sight unseen купувам нещо, без да съм го видял; 3. гледна точка; виждане, преценка; in my \sight според мен, по моему, в моите очи, по моя преценка; to find favour in s.o.'s \sight ползвам се от нечие благоразположение; 4. гледка; pl забележителности, природни красоти; a \sight for sore eyes гледка, която радва очите, приятен изглед; to make a \sight of o.s. ставам за посмешище; 5. прицелно приспособление, мерник; визьор; to keep o.'s \sights low задоволявам се с малко, нямам високи изисквания; to raise o.'s \sights повишавам изискванията си; to set o.'s \sights on s.th. поставям си за цел да направя нещо; 6. воен. прицелване, насочване (на пушка); line of \sight линия на прицелване; 7. мерник (и back-\sight), мушка (и fore-\sight), визьор; 8. разг. извънредно много, безброй, куп; a \sight of money луди пари; a long \sight better далеч по-добре; къде-къде по-добре! not by a long \sight далече не; никак; II. v 1. виждам, забелязвам, съзирам; 2. наблюдавам (звезда и пр.); 3. насочвам ( оръдие); 4. снабдявам (пушка и под.) с прицелни приспособления; 5. прицелвам се в; нагласявам ( визьор).

  English-Bulgarian dictionary > sight

 • 19 thing

  {θiŋ}
  1. нещо, предмет, вещ
  not a THING нищо, нищичко
  there was hardly a THING to eat нямаше почти нищо за ядене
  2. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло
  THINGs personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот
  take off your THINGs свали си палтото, шапката, съблечи се
  3. рl сечива, инструменти
  4. рl прибори, съдове
  5. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство
  good THING сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо
  the good THINGs of life благата на живота
  as a general THING изобщо
  as a usual THING обикновено
  the THING is that въпросът e, че
  it's a good THING (that) добре че
  that is not the same THING това не e едно и също
  as THINGs are при сегашното положение на нещата
  as THINGs go както вървят/се развиват нещата
  have THINGs come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало
  6. нещо необходимо/важно/истинско и пр.
  the THING, just/quite the THING, the right/very THING тъкмо това, което трябва/което се иска
  a good rest is just the THING for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка
  it is not (quite) the THING to не е прилично/прието да
  the latest/last THING in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода
  quite the THING съвсем модерно, най-модерно, по последната мода
  7. човек, същество
  a dear old THING стара бабка, мил/симпатичен дядка
  young THING младо същество, младеж, девойка
  a THING like him тип/гад като него
  dumb THINGs безсловесни същества
  above all THINGs преди/над всичко
  well, of all THINGs! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other THINGs към/освен това, между другото
  and THINGs и други такива, и подобни, и така нататък
  (the) first THING най-напред, първото нещо
  I'll do it (the) first THING in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това
  (the) first THINGs first най-важните работи-най-напред
  (the) last THING накрая, в последната минута, всичко друго, само не това
  for one THING първо (напърво)
  for one THING... for another едно че... и друго
  (the) next THING след това
  other THINGs being equal при еднакви във всяко друго отношение условия
  no such THING нищо подобно, съвсем не, никак даже
  not to know the first THING about хабер си нямам от
  that's one THING certain това e едно на ръка
  to do the handsome THING by отнасям се добре/внимателно към
  to know a THING or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо
  to have a THING about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема)
  to make a good THING (out) of извличам полза от, печеля добри пари от
  to make a THING of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно
  well, of all THINGs! и таз хубава! it's (just) one of those THINGs такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш
  to see THINGs имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си
  above all THINGs преди/над всичко, повече от всичко друго
  taking one THING with another като размисли човек
  and another THING и още нещо
  to do THINGs to действувам/въздействувам силно на/върху
  to do one's THING постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече
  to make THINGs worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля
  * * *
  {din} n 1. нещо, предмет, вещ; not a thing нищо, нищичко; there was
  * * *
  същество; предмет; вещ; работа; нещо;
  * * *
  1. (the) first thing най-напред, първото нещо 2. (the) first things first най-важните работи-най-напред 3. (the) last thing накрая, в последната минута, всичко друго, само не това 4. (the) next thing след това 5. a dear old thing стара бабка, мил/симпатичен дядка 6. a good rest is just the thing for you това, от което имаш нужда, е една хубава почивка 7. a thing like him тип/гад като него 8. above all things преди/над всичко 9. above all things преди/над всичко, повече от всичко друго 10. and another thing и още нещо 11. and things и други такива, и подобни, и така нататък 12. as a general thing изобщо 13. as a usual thing обикновено 14. as things are при сегашното положение на нещата 15. as things go както вървят/се развиват нещата 16. dumb things безсловесни същества 17. for one thing... for another едно че... и друго 18. for one thing първо (напърво) 19. good thing сполучлива шега, остроумна забележка, добра сделка, добро/хубаво нещо 20. have things come to that? дотам ли e стигнала работата, дотам ли се е стигнало 21. i'll do it (the) first thing in the morning първата ми работа утре сутрин ще бъде да направя това 22. it is not (quite) the thing to не е прилично/прието да 23. it's a good thing (that) добре че 24. no such thing нищо подобно, съвсем не, никак даже 25. not a thing нищо, нищичко 26. not to know the first thing about хабер си нямам от 27. other things being equal при еднакви във всяко друго отношение условия 28. pl вещи, принадлежности, багаж, дрехи, облекло 29. quite the thing съвсем модерно, най-модерно, по последната мода 30. take off your things свали си палтото, шапката, съблечи се 31. taking one thing with another като размисли човек 32. that is not the same thing това не e едно и също 33. that's one thing certain това e едно на ръка 34. the good things of life благата на живота 35. the latest/last thing in hats/shoes шапки/обувки по посдедна мода 36. the thing is that въпросът e, че 37. the thing, just/quite the thing, the right/very thing тъкмо това, което трябва/което се иска 38. there was hardly a thing to eat нямаше почти нищо за ядене 39. things personal/real юр. лични вещи движимо имущество/недвижимо имущество, имот 40. to do one's thing постъпвам без задръжки/както ми e свойствено, върша/свършвам нещо, за което ме бива/което ме интересува/влече 41. to do the handsome thing by отнасям се добре/внимателно към 42. to do things to действувам/въздействувам силно на/върху 43. to have a thing about разг. не мога да търпя/понасям, побъркан съм на (тема) 44. to know a thing or two зная това-онова, не съм вчерашен, и аз разбирам нещо 45. to make a good thing (out) of извличам полза от, печеля добри пари от 46. to make a thing of отдавам преголямо значение на, суетя се около, правя голям въпрос от, считам за много важно 47. to make things worse, it started raining не стига това, ами взе, че и заваля 48. to see things имам халюцинации, привижда ми се, фантазирам, въобразявам си 49. well, of all things! и таз хубава! it's (just) one of those things такова e положението, нищо не може да се направи, не можеш да го избегнеш 50. well, of all things! как можа да се случи (точно това/така)! да не очакваш просто! among other things към/освен това, между другото 51. young thing младо същество, младеж, девойка 52. нещо необходимо/важно/истинско и пр 53. нещо, предмет, вещ 54. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство 55. рl прибори, съдове 56. рl сечива, инструменти 57. човек, същество
  * * *
  thing[uiʃ] n 1. нещо, предмет, вещ; 2. нещо, работа, постъпка, въпрос, факт, случай, явление, обстоятелство; the good \things of life благата на живота; that was a near \thing работата беше на косъм; in all \things при какви да е условия, във всички обстоятелства; a square \thing честна постъпка, честна сделка; the polite \thing разг. добро възпитание, благовъзпитаност, етичност; the real \thing разг. нещо истинско (не имитация); нещо първокачествено; as a general \thing изобщо; as a usual \thing обикновено; the \thing is that въпросът е, че; it's a good \thing ( that) добре, че; it's not my \thing at all разг. това не е моя работа, това изобщо не ме интересува; as \things are при сегашното положение на нещата; as \things go както вървят работите; one of those \things неизбежна неприятност (от ежедневието); above all \things преди всичко; well, of all \things! как да се случи! тю да се не види! да не очаква човек! among other \things между другото; впрочем; ... and \things... и подобни, и така нататък; ( the) first \thing най-напред; first \thing after веднага след; ( the) first \thing in the morning първата ми работа утре; first \things first най-напред, най-важното; ( the) last \thing най-после, накрая, в последния момент; неочаквано, без да искам, случайно; всичко друго, но не и това; one \thing and another това (и) онова, какво ли не (още); for one \thing първо (на първо); ( the) next \thing след това; other \things being equal при еднакви условия във всяко друго отношение; no such \thing нищо подобно, съвсем не; yes, that's certainly one \thing (one \thing certain) това е едно на ръка; to know a \thing or two зная това-онова (някои и други неща); не съм вчерашен; to be on to a good \thing в изгодна позиция съм; to make a \thing of 1) правя на въпрос; 2) горещя се, паля се; good \things лакомства; to make a good \thing ( out) of извличам полза; печеля добри пари от; to make \things hum действам енергично, раздвижвам нещата, не оставям работата да спре; to make \things worse не стига това; to take one \thing with another като размисли човек; to see \things имам халюцинации, бълнувам; to be all \things for all men старая се да угодя всекиму; to have a \thing about s.o. or s.th. падам си по някого (нещо); to make a \thing of ( about) s.th. разг. преувеличавам, изопачавам; to do o.'s own \thing разг. живея според собствените си разбирания; не обръщам внимание на хорското мнение; 3. същество, човек, създание; old \thing разг. драги (мой); a dear old \thing мил(а) старец (старица); a little \thing дете, детенце; a poor \thing сиромах, сиромахкиня, завалия; poor \thing! бедният! горкият! горкичката! горкото!; young \thing младо същество, младеж, девойка; a bright young \thing безпътен (лекомислен) младеж; spiteful \thing злобна гад, гадняр, злобар; a \thing like him тип като него; he is a mean \thing той е подлец; dumb \things безсловесни същества; 4. нещо необходимо (важно, истинско, подходящо, подобаващо); мода; the done \thing общоприето поведение; това, което е редно; just ( quite) the \thing, the right ( very) \thing тъкмо това, което трябва (както трябва); it is not the \thing to stare at people не е прилично да се заглеждаш в хората; this is the latest \thing in hats тази шапка е последната дума на модата; not to be ( feel) at all the \thing не се чувствам никак добре; 5. pl вещи, принадлежности, багаж; дрехи, облекло; \things personal юрид. движима собственост, движимости; \things real юрид. недвижим имот, недвижимости; to pack up o.'s \things стягам си багажа, прен. тръгвам си, отивам си; I got my \things wet дрехите ми се намокриха; take off your \things свали си палтото, съблечи се; 6. pl сечива, инструменти; 7. pl прибори, съдове; tea\things чаен сервиз.

  English-Bulgarian dictionary > thing

 • 20 bridge

  {bridʒ}
  I. 1. мост
  a BRIDGE of boats понтонен мост
  to cross a BRIDGE when one comes to it прен. занимавам се с даден проблем само когато/ако той възникне
  2. мор. капитански мостик
  3. анат. горната костна част на носа
  4. муз. магаренце (на цигулка и пр.)
  5. зъболекарство мост
  6. част от рамката на очила, свързваща двете стъкла
  7. сп. мост
  8. мор., жп. семафорен мост
  9. билярд дървена подпорка за щеки
  II. 1. построявам/прекарвам мост/път над (река долина и пр.) (и с over)
  2. служа за мост, свързвам
  3. преч. попълвам, запълвам, пол. ик. попълвам дефицит
  4. прен. заобикалям
  преодолявам пречки/трудности (и с over)
  to BRIDGE the gap прен. скъсявам разстоянието, изглаждам различията
  III. n карта бридж
  BRIDGE player играч на бридж, бриджъор
  * * *
  {brij} n 1. мост; a bridge of boats понтонен мост; to cross a bridge (2) v 1. построявам/прекарвам мост/път над (река долина и п{3} n карта бридж; bridge player играч на бридж, бриджьор.
  * * *
  бридж; мостик; мост;
  * * *
  1. a bridge of boats понтонен мост 2. bridge player играч на бридж, бриджъор 3. i. мост 4. ii. построявам/прекарвам мост/път над (река долина и пр.) (и с over) 5. iii. n карта бридж 6. to bridge the gap прен. скъсявам разстоянието, изглаждам различията 7. to cross a bridge when one comes to it прен. занимавам се с даден проблем само когато/ако той възникне 8. анат. горната костна част на носа 9. билярд дървена подпорка за щеки 10. зъболекарство мост 11. мор. капитански мостик 12. мор., жп. семафорен мост 13. муз. магаренце (на цигулка и пр.) 14. прен. заобикалям 15. преодолявам пречки/трудности (и с over) 16. преч. попълвам, запълвам, пол. ик. попълвам дефицит 17. служа за мост, свързвам 18. сп. мост 19. част от рамката на очила, свързваща двете стъкла
  * * *
  bridge[bridʒ] I. n 1. мост; to throw a \bridge over ( across) a river хвърлям, построявам мост над река; \bridge of boats, pontoon \bridge понтонен мост; foot \bridge мост за пешеходци; water under the \bridge минало-заминало; 2. мор. капитански мостик; fore \bridge мостик; after \bridge заден мостик; 3. воен., мор.: Admiral's \bridge адмиралски мостик; 4. анат. носна кост; (в зъботехниката) мост; 5. муз. магаренце (на цигулка и под.); 6. част от рамката на очила, която свързва двете стъкла; 7. ел. уитстънов мост, мост с метров реохорд; 8. семафор, семафорен мост; 9. дървена подпорка за щеки (в билярда); a \bridge of gold, a golden \bridge лесен начин за отстъпление, за излизане от затруднение; to burn o.'s \bridges отрязвам си пътя за отстъпление; don't cross the \bridges before you come to them не се тревожи, не се ядосвай предварително; to build \bridges between изглаждам различията между; сдобрявам; to throw s.o. over the \bridge постъпвам предателски спрямо някого, предавам някого; II. v 1. построявам мост (прекарвам път) над (река, долина и пр.) (и с over); a plank \bridges the stream една дъска служи за мост над потока; 2. прен. попълвам, напълвам, доливам; комплектувам, запълвам; икон. попълвам дефицит; 3. прен. заобикалям, преодолявам, надмогвам, превъзмогвам ( трудности) (с over); 4. прен. скъсявам, съкращавам (намалявам) разстоянието. III n бридж; to play \bridge играя бридж; auction \bridge плафон; contract \bridge контракт; \bridge player играч на бридж, бриджор.

  English-Bulgarian dictionary > bridge

См. также в других словарях:

 • come after — index accede (succeed), ensue, succeed (follow) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • come after — verb 1. come after in time, as a result (Freq. 2) A terrible tsunami followed the earthquake • Syn: ↑follow • Hypernyms: ↑result, ↑ensue • Verb Group: ↑po …   Useful english dictionary

 • come after — phrasal verb [transitive] Word forms come after : present tense I/you/we/they come after he/she/it comes after present participle coming after past tense came after past participle come after come after someone to try to find or catch someone,… …   English dictionary

 • come after — verb a) to pursue, follow Dont try to come after me. b) to follow, to succeed, to be the successor of Who came after Richard the Lionheart? …   Wiktionary

 • come after somebody — ˌcome ˈafter sb derived no passive to chase or follow sb Main entry: ↑comederived …   Useful english dictionary

 • come after — arrive so as to take, go after …   English contemporary dictionary

 • To come after — Come Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ˌcome ˈafter sb — phrasal verb to try to find or catch someone, in order to punish or harm them …   Dictionary for writing and speaking English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • after\ the\ dust\ clears — • after the dust clears • when the dust settles adv. phr. When a troubling, confusing, or disastrous event is finally over. John invited Tim for dinner, but since Tim s father had just died, he replied, thanks. I d like to come after the dust… …   Словарь американских идиом


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»