Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

come+after

 • 1 time

  I
  [taim] n ժամանակ, ժամ. spare, free/ hard/busy time ազատ/ծանր/զբաղված ժա մանակ. time passes/drags Ժամանակն անցնում է/ ձգվում է. half/part of the time ժամանակի կեսը, մի մասը. for some/a long time որոշ ժամանակ, եր կար ժամանակ. have enough time բավական ժա մանակ ունենալ. after a time որոշ ժա մա նակից հետո. waste time ժամանակ վատնել. make up for the lost time կորցրած ժամանակը ետ շահել/բերել. pass the time ժամանակ անցկ ացնել. I have time on my hands Ես ժամանակ ունեմ. Take your time Մի շտապեք. It takes time Ժա մանակ է հարկավոր/անհրաժեշտ. have a good time լավ ժամանակ անցկացնել. The time has come Եկել է ժամանակը. have the time of one’s life իր կյանքի ամենալավ ժամանակը անցկացնել. It is high time Վաղուց/Իսկը ժամա նակն է. in due time իր ժամանակին. at times, from time to time երբեմն, մերթ ընդ մերթ. ժա մանակ առ ժամանակ. in no time չա փազանց արագ, իս կույն. at no time երբեք, ոչ մի ժա մանակ. some time or other երբևիցե, որևէ ժա մանակ. at the same time միևնույն ժա մանակ. for tհe time being ներ կայումս, այժմ. for the time որոշ ժա մա նա կով gain time ժամանակ շահել. kill time ժա մա նակ սպանել. observe time ճշտապահ լինել. time frame ժամանա կա հատված, վերջնա ժամ կետ. time presses Ժա մանակը չի սպասում. at odd times աշ խատանքին ընդմեջ, ի միջի այլոց. (ժա մանակաշրջան) in former times նախկինում. at my time of life իմ տարիքում. in times past/to come անցյալում, ապագայում. in the time of Tigran the Great Տիգրան Մեծի ժամա նա կաշրջանում. keep up with the times ժամա նակի հետ համընթաց գնալ. be ahead of one’s time իր դարաշրջանից առաջ ընկնել. (սեզոն) Autumn is the time for fruits Աշունը մրգի սե զոն է. a lovely time of year տարվա հրաշալի ժա մանակ. There is time for everything Ամեն ինչն իր ժամանակն ունի. in winter time ձմռանը. (ժամկետ) extension of time ժամկետի եր կարաձգում. time is up Ժամկետը լրացել է. expiration of time ժամկետի լրանալը. within the time agreed նշված ժամկետում. He has done his time in the army Բանակում նրա ծառայությունն ա վարտվել է time tested ժամանակով փորձված. do time պատիժը կրել. (անգամ) every time ամեն ան գամ. at one time միանգամից. time after իրար հետևից, անընդհատ. time and again բազմիցս, հաճախակի. 3 times 3 երեք անգամ երեք. 5 times faster 5 անգամ ավելի արագ. this/ last/ next time այս/անցյալ/հաջորդ անգամ. for the first/last time առաջին/վերջին անգամ. one at a time մեկական. երժշ. տեմպ, տակտ. beat time տակտ խփել, չափ տալ. keep time տեմպը/ ռիթ մը պահպանել. (ժամ) tell the time ժամն ասել. look at the time ժամացույցին նայել. at this time of night գիշերվա այս ժամին at any time ցանկացած ժամին. arrive on time ճիշտ ժամին ժամանել. հմկրգ. time-sharing ժա մանակի բաժա նում. time-sharing executive աշխա տանքի բա ժա նումով օպերացիոն համա կարգ. time slice ժամանակի հատված/քվանտ. time slicing ժամանակի քվանտա ցում
  II
  [taim] v հաջող ժամանակ ընտրել. The remark was well timed Դիտողության ժամա նակը հաջող էր ընտրված. time one’s journey ճամփորդության ժամանակը նշանակել. time a race մրզ. մրցավազքի ժամանակը նշել. time smb մեկի ժամանակը ֆիքսել

  English-Armenian dictionary > time

 • 2 fashion

  [΄fæʃn] n ձև, կերպ, եղանակ. in this fashion այս ձևով/կերպ. in similar fashion նման ձևով/ կերպ. after/in a fashion մի կերպ, որոշ չափով. after the fashion of որևէ բանի օրինակով/նման. in a strange fashion տարօրինակ կերպով. (նո րա ձևություն, մոդա) the latest fashion վերջին նո րա ձևությունը. be the /be in fashion մոդա լինել. follow the fashion մոդային հետևել. come into/go out of fashion մոդայիկ դառնալ/մոդայից դուրս գալ. set the fashion մոդա սահմանել/դարձնել

  English-Armenian dictionary > fashion

 • 3 failback

  "In a failover cluster or server cluster, the process of returning a clustered service or application to its preferred node after the node has failed and then come back online."

  English-Arabic terms dictionary > failback

 • 4 clean

  I
  [kli:n] a մաքուր. a clean dress/sheets մաքուր շոր/սպիտակեղեն/անկողնու/. a clean copy մաքրագիր. a clean bill of health փխբ. առողջության, վկայական. keep one’s house clean տունը մաքուր պահել. a clean conscious մաքուր խիղճ. clean record/driving licence իրավ. դատ վածություն չունենալ. առանց տույժի վարորդա կան իրավունք. (լավ արտահայտված) make a clean cut լրիվ/մաքուր կտրել. make a clean with one’s past անցյալի հետ կապերը լրիվ կտրել/խզել
  II
  [kli:n] adv լրիվ, բոլորովին. clean forget լրիվ/բոլորովին մոռանալ. get clean away լրիվ ան հետանալ. be clean out of բոլորովին չու նենալ. come clean with անկեղծորեն ասել ամեն ինչ
  [kli:n] v մաքրել, սրբել, հավաքել. clean shoes/vegetables/one’s teeth մաքրել կո շիկները/բանջարեղեն/ատամները. clean a room սեն յակը հավաքել. clean a window/the floor պատու հանը/հատակը լվանալ. clean up կարգի բերել. clean up the room սենյակը կարգի բերել. clean up oneself իրեն կարգի բերել. clean up after smb մեկի հետևից հավաքել. clean out փխբ. թա լանել. clean out a cupboard բուֆետը լվանալ. clean out of whisky ամբողջ վիսկին խմել. թղթխ. be cleaned out մինչև վերջին լուման տարվել

  English-Armenian dictionary > clean

 • 5 hurry

  I
  [΄hʌri] n շտապողություն, շտա պում. աճապարանք. in a/in one’s hurry շտապով, հապ ճեպ կերպով, արագ-արագ. There is no hurry Պետք չէ շտապել. (after) all the hurry ամբողջ շտապո ղա կա նու թյունը, շտապելը. What’s the hurry? Ինչո՞ւ շտա պել. What’s your hurry? Ո՞ւր ես/Ինչո՞ւ ես շտա պում. in a hurry խսկց. կրկին, շուտով. I’ll not come here again in a hurry Ես (երևի) շուտ չեմ գա այստեղ
  II
  [΄hʌri] v շտապել, շտապեցնել. աճապա րել. Don’t hurry Մի՛ շտապեք`. Don’t hurry me Մի՛ շտապեցրեք ինձ. hurry up Շտապի՛ր. hurry the work along արագացնել աշխատանքը. This plan can’t be hurried Այս ծրագիրը չի կարելի արագ իրականացնել. hurry out of the room շտապով hurry back արագ վերադառնալ

  English-Armenian dictionary > hurry

 • 6 next

  I
  [nekst] a հաջորդ. the next train/stop հաջորդ գնացքը/կանգառը. the next turning to the right հաջորդ շրջադարձը դեպի աջ. The next to come was Ann Հաջորդը եկավ Աննան. I’m next after this boy Ես այս տղայից հետո եմ. in the next life այն աշխարհում, հաջորդ կյանքում. the next time հաջորդ անգամ. on Monday next հաջորդ երկուշաբթի. the next day but one օրը մեջ. by this time next year հաջորդ տարի այս ժա մանակ. (հարևան, մոտիկ) next door կողքին, հարևան տունը. the house next door հարևան տու նը the next door neighbours ամենամոտ հարևանները. in the next room/village հարևան/ կող քի սենյակում/գյուղում next of kin ամե նամոտ բարեկամը
  II
  [nekst] adv հետո, այնուհետև. What next? Whatever next? Հետո ի՞նչ. What will we do next? Հետո ի՞նչ ենք անելու. Until we meet next Մինչև հաջորդ հանդիպում. When will you see him next? Ե՞րբ ես նրան նորից տեսնելու. the next largest city իր մեծությամբ երկրորդ քաղա քը. the next most important fact հաջորդ կարևո րագույն փաստը
  [nekst] prep կողքին, մոտ. I was sitting next to him Ես նրա կողքին էի նստած. the shop next to our house մեր տան կողքի խանութը. wear wool next to the skin բրդեղեն կրել մերկ մարմնի վրա. փխբ.( համարյա) next to nothing հա մարյա ոչինչ. It cost next to nothing Դա համարյա ոչինչ չարժեր

  English-Armenian dictionary > next

 • 7 see

  I
  [si:] v տեսնել, նկատել, տեսողությամբ ըն կալել. see at a distance հեռավորության վրա/ հեռու տեսնել. Have you seen London? Լոնդոնը տեսե՞լ եք. I don’t see any point in it Ես դրա մեջ իմաստ չեմ տեսնում. I see it this way Ես դա այս ձևով եմ տեսնում/պատ կերացնում. Cats see in the dark Կատուները կարող են մթության մեջ տեսնել. He can’t see to read Նրա համար դժվար է կարդալ. (տեսնվել, հանդիպել) You ought to see the doctor Դուք պետք է բժշկին դիմեք. I don’t see him often Մենք սակավ ենք տեսնվում. come to/go to see հյուր գալ/գնալ. (հասկանալ, ըմբռնել) Oh, I see ! don’t you see? Այո, հասկանում եմ. Մի՞թե պարզ չէ. Let me see Թույլ տվեք մտա ծեմ. I fail to see why Չեմ հասկանում ինչու. as far as I can see ինչքան ես հասկանում եմ, որքա նով ես կարող եմ դատել. see the joke կա տակը հասկանալ. (ուղեկցել) see to the theatre/train թատրոն/կայարան ուղեկցել. (նայել, դի տել) see a film/a match ֆիլմ/ֆուտբոլի խաղ նայել/դիտել. see for yourself ինքդ նայիր. see that the doors are locked Հետևիր/Տես, որ դռները փակվեն/կողպվեն. (հետևել, հոգալ) I’ll see to this myself Ես դրա մասին ինքս կհո գամ. (իմանալ, պարզել) go and see գնա և պար զիր. see for oneself համոզվել. see the world/ life աշխարհը տեսնել. see the light լույս տես նել. The story saw the light Պատմվածքը լույս տեսավ. (տարբեր օգտագործումներ) I don’t see him as a teacher Ես նրան ուսուցիչ չեմ պատկերացնում I saw from the paper Ես թերթում կարդացի. We’ll never see his like again Մենք այլևս նրա նման մեկին չենք հանդիպի. Have you ever seen the like? Նման բան երբևէ տեսե՞լ ես. The car has seen better days Մեքենան ավելի լավ օրեր է տեսել. see about հոգ տանել, հետևել. see after խնամել, հոգ տանել. see in ներս բերել see him in ներս բե րեք/հրավիրեք նրան. see the New Year in Նոր տարին դիմավորել. see into թափանցել, խո րամուխ լինել. քննարկել, քննել. see off ճա նապարհ դնել. see off smn at the station կայարանում ճանապարհ դնել. see out մինչև դու ռը ուղեկցել. see over զննել, դիտել. see over the school/the garden դիտել դպրոցի շենքը/ այգին. see through օգնել. He saw me through my troubles Նա ինձ օգնեց դժվար պահին. see to հոգ տանել. see you later Կհանդիպենք, Կտեսնվենք. see you soon Մինչ հանդիպում
  II
  [si:] n եկեղ. բեմ. the Holy S see Հռոմի պապի գահը

  English-Armenian dictionary > see

 • 8 until

  I
  [ən΄til] cnj մինչև(չ), միայն. Wait until I call you Սպասիր մինչև ես (չ)կանչեմ. They didn’t start the play until she came Նրանք խաղը սկսեցին՝ միայն նրա գալուց հետո. until after she had gone միայն նրա գնալուց հետո
  II
  [ən΄til] prep մինչև. until summer մինչև ամառ. until now/then մինչև հիմա/այն ժամանակ. I can’t come until Friday Չեմ կարող գալ մինչև ուրբաթ. Կգամ միայն ուրբաթ օրը

  English-Armenian dictionary > until

См. также в других словарях:

 • come after — index accede (succeed), ensue, succeed (follow) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • come after — verb 1. come after in time, as a result (Freq. 2) A terrible tsunami followed the earthquake • Syn: ↑follow • Hypernyms: ↑result, ↑ensue • Verb Group: ↑po …   Useful english dictionary

 • come after — phrasal verb [transitive] Word forms come after : present tense I/you/we/they come after he/she/it comes after present participle coming after past tense came after past participle come after come after someone to try to find or catch someone,… …   English dictionary

 • come after — verb a) to pursue, follow Dont try to come after me. b) to follow, to succeed, to be the successor of Who came after Richard the Lionheart? …   Wiktionary

 • come after somebody — ˌcome ˈafter sb derived no passive to chase or follow sb Main entry: ↑comederived …   Useful english dictionary

 • come after — arrive so as to take, go after …   English contemporary dictionary

 • To come after — Come Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • ˌcome ˈafter sb — phrasal verb to try to find or catch someone, in order to punish or harm them …   Dictionary for writing and speaking English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Come — Come, v. i. [imp. {Came}; p. p. {Come}; p. pr & vb. n. {Coming}.] [OE. cumen, comen, AS. cuman; akin to OS.kuman, D. komen, OHG. queman, G. kommen, Icel. koma, Sw. komma, Dan. komme, Goth. giman, L. venire (gvenire), Gr. ? to go, Skr. gam.… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • after\ the\ dust\ clears — • after the dust clears • when the dust settles adv. phr. When a troubling, confusing, or disastrous event is finally over. John invited Tim for dinner, but since Tim s father had just died, he replied, thanks. I d like to come after the dust… …   Словарь американских идиом


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»