Перевод: с русского на персидский

come together

 • 1 стекаться (I) > стечься (III)

  ............................................................
  1. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن

  Русско-персидский словарь > стекаться (I) > стечься (III)

 • 2 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 3 съезжаться (I) > съехаться (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) همگذاردن، سوار کردن، فراهم آوردن، انباشتن، گردآوردن، جفت کردن، جمع شدن، گرد آمدن، انجمن کردن، ملاقات کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > съезжаться (I) > съехаться (I)

 • 4 сдвигаться (I) > сдвинуться (I)

  ............................................................
  1. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  تکان جزیی خوردن، تکان دادن، جم خوردن
  ............................................................
  3. come/draw together
  ............................................................
  (n.) قرارداد، مقاطعه، منقبض کردن، منقبض شدن، کنترات، پیمان
  (vt. & vi.) پیمان بستن، قررداد بستن، مقاطعه کاری کردن، کنترات کردن، مخفف کردن، همکشیدن

  Русско-персидский словарь > сдвигаться (I) > сдвинуться (I)

 • 5 слетаться (I) > слететься (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > слетаться (I) > слететься (I)

 • 6 составлять (I) > составить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  3. form
  (vt. & n.) ورقه، صورت، دیس، شکل، تشکیل دادن، ریخت، ترکیب، تصویر، وجه، روش، طریقه، برگه، فرم، ساختن، به شکل درآوردن، قالب کردن، پروردن، شکل گرفتن، سرشتن، فراگرفتن
  ............................................................
  (vt.) سرودن، ساختن، درست کردن، تصنیف کردن
  ............................................................
  (vt.) همگرادنی کردن، گردآوردن، تالیف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) جمع آوری کردن، وصول کردن، گردآوردن، جمع کردن
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) کل، جمع کل، کامل، کلی، تام، مطلق، مجموع، جمع، جمله، سرجمع، حاصل جمع، جمع کردن، سرجمع کردن
  ............................................................
  [!! come to pass: اتفاق افتادن، رخ دادن]
  ............................................................
  10. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش

  Русско-персидский словарь > составлять (I) > составить (II)

 • 7 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 8 будущее

  ............................................................
  (adj. & pl. & n.) آینده، مستقبل، بعدی، بعد آینده، آتیه، آخرت
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > будущее

 • 9 вбегать (I) > вбежать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن

  Русско-персидский словарь > вбегать (I) > вбежать (I)

 • 10 вдесятером

  قید ten together

  Русско-персидский словарь > вдесятером

 • 11 вдруг

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه
  ............................................................
  (vt.) فرض کردن، پنداشتن، فرض کنید، انگاشتن، گمان کردن

  Русско-персидский словарь > вдруг

 • 12 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 13 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 14 вкатываться (I) > вкатиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم

  Русско-персидский словарь > вкатываться (I) > вкатиться (II)

 • 15 влетать (I) > влететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم
  ............................................................
  4. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن

  Русско-персидский словарь > влетать (I) > влететь (I)

 • 16 вместе

  قید together
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه

  Русско-персидский словарь > вместе

 • 17 воедино

  together
  (adv.) با، باهم، با یکدیگر، متفقا، با همدیگر، بضمیمه، باضافه

  Русско-персидский словарь > воедино

 • 18 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 19 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 20 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

См. также в других словарях:

 • Come Together — «Come Together» Сингл The Beatles из альбома Abbey Road …   Википедия

 • Come Together — The Beatles Veröffentlichung 26. September 1969 Genre(s) Popsong Autor(en) Lennon/McCartney Album Abbey Road …   Deutsch Wikipedia

 • come together — index cohere (adhere), collide (crash against), concur (agree), congregate, contact (touch) …   Law dictionary

 • Come Together — This article is about the Beatles song. For other uses, see Come Together (disambiguation). Come Together Single by The Beatles from the alb …   Wikipedia

 • Come Together —  Pour l’article homonyme, voir Come Together (chanson d Ongaku Gatas).  Come Together Single par The Beatles extrait de l’album Abbey Road Face A Something …   Wikipédia en Français

 • Come Together — Para el álbum de Third Day, véase Come Together (álbum). «Come Together» Sencillo de The Beatles del álbum Abbey Road Lado B «Something» Publicación …   Wikipedia Español

 • come together — verb come together, as if in an embrace Her arms closed around her long lost relative • Syn: ↑close • Hypernyms: ↑move • Verb Frames: Something is ing PP * * * come together [phrasal verb] …   Useful english dictionary

 • come together — phrasal verb [intransitive] Word forms come together : present tense I/you/we/they come together he/she/it comes together present participle coming together past tense came together past participle come together 1) to start to be good or… …   English dictionary

 • come together — phr verb Come together is used with these nouns as the subject: ↑strand …   Collocations dictionary

 • come together — Synonyms and related words: add, adhere, affiliate, ally, amalgamate, approach, assemble, assimilate, associate, ball, band together, be in cahoots, be intimate, blend, bunch, bunch up, cabal, cement a union, center, centralize, clinch, close,… …   Moby Thesaurus

 • come together — assemble, gather together …   English contemporary dictionary

Книги

Другие книги по запросу «come together» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»