Перевод: с русского на персидский

come to its close

 • 1 заканчиваться (I) > закончиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................
  (vt.) بپایان رساندن، خاتمه دادن، منقضی کردن، فسخ کردن، محدود کردن، خاتمه یافتن، منتهی، محدود، پایان دادن، پایان یافتن

  Русско-персидский словарь > заканчиваться (I) > закончиться (II)

 • 2 закрываться (I) > закрыться (I)

  ............................................................
  1. shut
  (past: shut ; past participle: shut
  (adj. & vt. & vi.) بستن، برهم نهادن، جوش دادن، بسته شدن، تعطیل شدن، تعطیل کردن، پائین آوردن، بسته، مسدود
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  5. wrap/cover up
  ............................................................
  6. protect/shield
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. end
  (vt. & n.) پایان، انتها، آخر، خاتمه، فرجام، سر، نوک، طرف، بپایان رساندن، تمام کردن، خاتمه دادن، خاتمه یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > закрываться (I) > закрыться (I)

 • 3 подтягиваться (I) > подтянуться (I)

  ............................................................
  1. pull/haul up
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > подтягиваться (I) > подтянуться (I)

 • 4 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 5 бейдевинд

  قید close-hauled

  Русско-персидский словарь > бейдевинд

 • 6 близ

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  2. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близ

 • 7 близкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) همسایه، نزدیک، مجاور، همجوار
  ............................................................
  (adj.) مشرف، متوجه، آویزان، تهدید کننده
  ............................................................
  ............................................................
  7. dear
  (adv. & adj. & vt. & n.) عزیز، محبوب، گرامی، پرارزش، کسی را عزیز خطاب کردن، گران کردن
  ............................................................
  مطلبی را رساندن، معنی دادن، گفتن، محرم ساختن، صمیمی، محرم، خودمانی
  ............................................................
  (adj.) همسان، همانند، مانند، شبیه، مطابق، مشابه، یکسان

  Русско-персидский словарь > близкий (-ая, -ое, -ие)

 • 8 близко

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близко

 • 9 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 10 будущее

  ............................................................
  (adj. & pl. & n.) آینده، مستقبل، بعدی، بعد آینده، آتیه، آخرت
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > будущее

 • 11 вбегать (I) > вбежать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن

  Русско-персидский словарь > вбегать (I) > вбежать (I)

 • 12 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 13 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 14 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 15 вкатываться (I) > вкатиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم

  Русско-персидский словарь > вкатываться (I) > вкатиться (II)

 • 16 влетать (I) > влететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم
  ............................................................
  4. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن

  Русско-персидский словарь > влетать (I) > влететь (I)

 • 17 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 18 возле

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  درکنار، نزدیک، در یک طرف، بعلاوه، باضافه، از طرف دیگر، وانگهی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возле

 • 19 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 20 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

См. также в других словарях:

 • close — closable, closeable /kloh zeuh beuhl/, adj. closely /klohs lee/, adv. closeness /klohs nis/, n. v. /klohz/; adj., adv. /klohs/ or, for 56, /klohz/; n. /klohz/ for 66, 67, 70 72, 74, 75, /klohs/ for 68, 69, 73, v., closed …   Universalium

 • close — close1 [ klouz ] verb *** ▸ 1 shut ▸ 2 when business stops ▸ 3 stop use of road etc. ▸ 4 end/finish ▸ 5 reduce distance ▸ 6 stop business relations ▸ 7 finish business deal ▸ 8 put fingers around something ▸ 9 have value at end of day ▸ 10 join… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • close — I UK [kləʊz] / US [kloʊz] verb Word forms close : present tense I/you/we/they close he/she/it closes present participle closing past tense closed past participle closed *** 1) a) [intransitive/transitive] if you close something, or if it closes,… …   English dictionary

 • close — close1 [klōs] adj. closer, closest [ME clos < OFr < L clausus, pp. of claudere (see CLOSE2); senses under II from notion “with spaces or intervals closed up”] I denoting the fact or state of being closed or confined 1. shut; not open 2.… …   English World dictionary

 • close — 1 vb closed, clos·ing vt 1: to bring to an end or to a state of completion closed the case close an estate by liquidating its assets closing his account 2: to con …   Law dictionary

 • Come Undone (Robbie Williams song) — Come Undone Single by Robbie Williams from the album Escapology …   Wikipedia

 • Close (to the Edit) — Single by Art of Noise from the album Who s Afraid of the Art of Noise? Released May 1984 (1984 05) Format …   Wikipedia

 • Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean (film) — Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean …   Wikipedia

 • Close to the Edge (song) — Close to the Edge Song by Yes from the album Close to the Edge Released 1972 Genre Progressive rock Length 18:43 …   Wikipedia

 • close — vb 1 Close, shut are very close synonyms in the sense of to stop or fill in an opening by means of a closure (as a door, a gate, a lid, or a cover) and are often used interchangeably. However, they may have distinctive nuances of meaning and… …   New Dictionary of Synonyms

 • Come On Over (Shania Twain album) — Come On Over Studio album by Shania Twain Released November 4 …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «come to its close» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»