Перевод: с русского на персидский

come running up

 • 1 вбегать (I) > вбежать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن

  Русско-персидский словарь > вбегать (I) > вбежать (I)

 • 2 выбегать (I) > выбежать (I)

  ............................................................
  (v.) باخر رسیدن، خسته شدن، مردود شدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбегать (I) > выбежать (I)

 • 3 набегать (I) > набежать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) موج بلند، موج غلتان، موج خروشان، جریان سریع و غیر عادی، برق موجی از هوا، تشکیل موج دادن، موجدار بودن، خروشان بودن، موج زدن
  ............................................................
  (vt. & n.) سیل، طوفان، (در شعر) رود، دریا، اشک، غرق کردن، سیل گرفتن، طغیان کردن
  ............................................................
  4. line
  (n.) خط، سطر، بند، ریسمان، رسن، طناب، سیم، جاده، دهنه، لجام
  (vt. & vi.) خط کشیدن، خط انداختن در، خط دار کردن، (نظ.) بخط کردن (با up)، آراستن، تراز کردن، آستر کردن، پوشاندن، ردیف، رشته
  ............................................................
  (vt. & n.) زمین یا مزرعه شخم زده، شیار، خط گود، شیاردار کردن، شیار زدن، شخم زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) منفجر کردن، ترکاندن، عصبانی کردن، انفجار، عکس بزرگ شده
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) جمع شدن، اجتماع کردن

  Русско-персидский словарь > набегать (I) > набежать (I)

 • 4 подбегать (I) > подбежать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بسرعت خرج و تلف کردن، شلیک کردن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > подбегать (I) > подбежать (I)

 • 5 прибегать (I) > прибежать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  2. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

  Русско-персидский словарь > прибегать (I) > прибежать (I) I

 • 6 примчаться (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > примчаться (I) (св)

 • 7 сбегаться (I) > сбежаться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. join
  (vt. & vi. & n.) ملحق کردن، ملحق شدن، متصل کردن، پیوستن، پیوند زدن، ازدواج کردن، گراییدن، متحد کردن، در مجاورت بودن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сбегаться (I) > сбежаться (I)

 • 8 политься (II) (св)

  ............................................................
  1. start/come pouring
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > политься (II) (св)

 • 9 бег

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  (adj. & n.) دونده، مناسب برای مسابقه دو، جاری، مداوم
  ............................................................
  3. race
  مسابقه، گردش، دور، دوران، مسیر، دویدن، مسابقه دادن، بسرعت رفتن، نژاد، نسل، تبار، طایفه، قوم، طبقه

  Русско-персидский словарь > бег

 • 10 беговой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. race
  مسابقه، گردش، دور، دوران، مسیر، دویدن، مسابقه دادن، بسرعت رفتن، نژاد، نسل، تبار، طایفه، قوم، طبقه
  ............................................................
  (adj. & n.) دونده، مناسب برای مسابقه دو، جاری، مداوم
  ............................................................
  (n.) اسپریس، دور مسابقه

  Русско-персидский словарь > беговой (-ая, -ое, -ые)

 • 11 бегом

  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & n.) دونده، مناسب برای مسابقه دو، جاری، مداوم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бегом

 • 12 беготня

  ............................................................
  (v.) شلوغی، هایهو، جنبش، تقلا، کوشش، شلوغ کردن، تقلا یا کشمکش کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беготня

 • 13 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 14 будущее

  ............................................................
  (adj. & pl. & n.) آینده، مستقبل، بعدی، بعد آینده، آتیه، آخرت
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > будущее

 • 15 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 16 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 17 вкатываться (I) > вкатиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم

  Русско-персидский словарь > вкатываться (I) > вкатиться (II)

 • 18 влетать (I) > влететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم
  ............................................................
  4. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن

  Русско-персидский словарь > влетать (I) > влететь (I)

 • 19 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 20 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Come Running — Single by Van Morrison from the album Moondance A side …   Wikipedia

 • Come Running — «Come Running» de Van Morrison del álbum Moondance Lado A Come Running Lado B Crazy Love Duración 2:30 Discográfica Warner Bros. Records …   Wikipedia Español

 • come running — 1) to do exactly as someone tells you in a way that makes you look weak She just looks at him, and he comes running like a puppy. 2) to ask someone for help or sympathy, especially in a way that is annoying come running to: Don t come running to… …   English dictionary

 • come running — …   Useful english dictionary

 • Girl Come Running — Infobox Single Name = Girl Come Running Artist = The Four Seasons from Album = Gold Vault of Hits B side = Cry Myself to Sleep Released = June 1965 Format = 7 Recorded = Genre = Rock Length = 3:03 Label = Philips Writer = Bob Gaudio Bob Crewe… …   Wikipedia

 • I'll Come Running Back to You — Infobox Single Name =I ll Come Running Back to You Cover size = Border = Caption = Artist =Sam Cooke Album = A side = B side = Forever Released =September 7, 1957 Format = Recorded = Genre = Length = Label =Specialty 619 Writer =Bill Cook… …   Wikipedia

 • come — come1 W1S1 [kʌm] v past tense came [keım] past participle come ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(move towards somebody/something)¦ 2¦(go with somebody)¦ 3¦(travel to a place)¦ 4¦(post)¦ 5¦(happen)¦ 6¦(reach a level/place)¦ 7¦(be produce …   Dictionary of contemporary English

 • come — come1 [ kʌm ] (past tense came [ keım ] ; past participle come) verb *** ▸ 1 move/travel (to here) ▸ 2 reach particular state ▸ 3 start doing something ▸ 4 reach particular point ▸ 5 be received ▸ 6 happen ▸ 7 exist or be produced ▸ 8 be… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • come — 1 /kVm/ verb past tense came past participle come MOVE 1 (I) a word meaning to move towards someone, or to visit or arrive at a place, used when the person speaking or the person listening is in that place: Come a little closer. | Sarah s coming… …   Longman dictionary of contemporary English

 • come — I UK [kʌm] / US verb Word forms come : present tense I/you/we/they come he/she/it comes present participle coming past tense came UK [keɪm] / US past participle come *** 1) [intransitive] to move or travel to the place where you are come… …   English dictionary

 • come — I. verb (came; come; coming) Etymology: Middle English, from Old English cuman; akin to Old High German queman to come, Latin venire, Greek bainein to walk, go Date: before 12th century intransitive verb 1. a. to move toward something ; …   New Collegiate Dictionary

Книги

Другие книги по запросу «come running up» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»