Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

come out

 • 1 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 2 выступать (I) > выступить (II)

  ............................................................
  (v.) از محلی خارج شدن، قدم تند کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  خرامیدن، خرامش، قدم زنی با تبختر
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) طرح، پروژه افکندن، نقشه کشیدن، طرح ریزی کردن، برجسته بودن، پیش افکندن، پیش افکند، پرتاب کردن، نقشه، پروژه
  ............................................................
  (past: overhung ; past participle: overhung
  (vt. & vi.) معلق بودن، آویزان بودن ؛ تهدید کردن ؛ بیرون جستن از، مشرف بودن
  (n.) برآمدگی، تاق نما
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  ............................................................
  11. speak
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выступать (I) > выступить (II)

 • 3 отмываться (I) > отмыться (I)

  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отмываться (I) > отмыться (I)

 • 4 раскрываться (I) > раскрыться (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > раскрываться (I) > раскрыться (I)

 • 5 распускаться (I) > распуститься (II)

  ............................................................
  ............................................................
  2. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) آشکار کردن، فاش کردن، آشکار شدن، رها کردن، باز کردن، تاه چیزی را گشودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) از هم باز کردن، از گیر در آوردن، حل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > распускаться (I) > распуститься (II)

 • 6 выводиться (II) > вывестись (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выводиться (II) > вывестись (I)

 • 7 выскакивать (I) > выскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выскакивать (I) > выскочить (II)

 • 8 открываться (I) > открыться (I)

  ............................................................
  1. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: began ; past participle: begun
  (vt.) آغاز کردن، آغاز نهادن، شروع کردن، آغاز شدن
  ............................................................
  (vt.) سپردن، محرمانه گفتن (به)، اطمینان کردن، اعتماد داشتن به

  Русско-персидский словарь > открываться (I) > открыться (I)

 • 9 выдавать (I) > выдать (I)

  ............................................................
  (vi.) بر آمد، پی آمد، نشریه، فرستادن، بیرون آمدن، خارج شدن، صادر شدن، ناشی شدن، انتشار دادن، رواج دادن، نژاد، نوع، عمل، کردار، اولاد، نتیجه بحث، موضوع، شماره
  ............................................................
  (v.) بیرون دادن، پخش کردن، توزیع کردن، کسر آمدن، تمام شدن، اعلان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تسلیم دشمن کردن، خیانت کردن به، فاش کردن
  ............................................................
  (v.) تسلیم کردن، تحویل دادن
  ............................................................
  (v.) مقصرین را پس دادن، مجرمین مقیم کشور بیگانه را به کشور اصلیشان تسلیم کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تولید کردن، وارونه کردن، با کلید خاموش کردن، اجتماع، ازدحام، تولید، از کار درآمدن، بنتیجه مطلوبی رسیدن، (انگلیس) اعتصاب، اعتصابگر
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдавать (I) > выдать (I)

 • 10 обнаруживаться (I) > обнаружиться (II)

  ............................................................
  (vt. & n.) برپا کردن، بنیاد نهادن، ریختن، قالب کردن، ذوب کردن، ریخته گری، قالب ریزی کردن، تاسیس کردن
  ............................................................
  { discover:
  (vt.) پی بردن، دریافتن، یافتن، پیدا کردن، کشف کردن، مکشوف ساختن}
  ............................................................
  ............................................................
  رخ دادن، ظهور، ظاهر شدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  {!! revealer: آشکار کننده}

  Русско-персидский словарь > обнаруживаться (I) > обнаружиться (II)

 • 11 развиваться (I) > развиться (II)

  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > развиваться (I) > развиться (II)

 • 12 выезжать (I) > выехать (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  3. move
  (vt. & n.) جنبیدن، لولیدن، تکان دادن، حرکت دادن، به جنبش درآوردن، بازی کردن، متاثر ساختن، جنبش، تکان، حرکت، اقدام، (دربازی) نوبت حرکت یا بازی، به حرکت انداختن، وادار کردن، تحریک کردن، پیشنهاد کردن، تغییر مکان، حرکت کردن، نقل مکان
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выезжать (I) > выехать (I) I

 • 13 выпадать (I) > выпасть (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو
  ............................................................
  ............................................................
  3. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпадать (I) > выпасть (I)

 • 14 выпалить (II) (св)

  ............................................................
  1. fire
  (vt. & n.) آتش، حریق، (نظ.) شلیک، (مج.) تندی، حرارت، آتش زدن، افروختن، تفنگ یاتوپ را آتش کردن، بیرون کردن، انگیختن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выпалить (II) (св)

 • 15 лезть (I) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > лезть (I) (нсв)

 • 16 падать (I) > пасть (I), упасть (I) I

  ............................................................
  1. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  2. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن، رخ دادن، مشاجره داشتن، ذرات رادیواکتیوی که از جو بزمین می ریزد، باران رادیواکتیو

  Русско-персидский словарь > падать (I) > пасть (I), упасть (I) I

 • 17 высказываться (I) > высказаться (I)

  ............................................................
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  2. express/state opinion
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > высказываться (I) > высказаться (I)

 • 18 говорить (II) > сказать (I)

  ............................................................
  (past: spoke ; past participle: spoken
  (vt.) درآییدن، سخن گفتن، حرف زدن، صحبت کردن، تکلم کردن، گفتگو کردن، سخنرانی کردن
  ............................................................
  2. talk
  (pl. & vt. & vi. & n.) گفتگو، صحبت، حرف، مذاکره، حرف زدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) درخواست، التماس، جذبه، (حق.) استیناف
  ............................................................
  4. show
  (past: showed ; past participle: shown, showed
  (vt. & n.) نشان دادن، نمودن، ابراز کردن، فهماندن، نشان، ارائه، نمایش، جلوه، اثبات
  ............................................................
  (vt.) آشکار کردن، فاش کردن، معلوم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > говорить (II) > сказать (I)

 • 19 забастовать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: struck ; past participle: struck
  (v.) زدن، ضربت زدن، خوردن به، بخاطر خطور کردن، سکه ضرب کردن، اعتصاب کردن، اصابت، اعتصاب، ضربه، برخورد، ضربه زدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > забастовать (I) (св)

 • 20 зажигаться (I) > зажечься

  ............................................................
  ............................................................
  زمان گذشته فعل light
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) روشنایی خیره کننده و نامنظم، زبانه کشی، شعله زنی، شعله، چراغ یانشان دریایی، نمایش، خود نمایی، با شعله نامنظم سوختن، از جا در رفتن
  ............................................................
  شعله درخشان یا آتش مشتعل، (مج.) رنگ یا نور درخشان، فروغ، درخشندگی، جار زدن، با تصویر نشان دادن

  Русско-персидский словарь > зажигаться (I) > зажечься

См. также в других словарях:

 • come out — {v.} 1. {Of a girl:} To be formally introduced to polite society at about age eighteen, usually at a party; begin to go to big parties, * /In society, girls come out when they reach the age of about eighteen, and usually it is at a big party in… …   Dictionary of American idioms

 • come out — {v.} 1. {Of a girl:} To be formally introduced to polite society at about age eighteen, usually at a party; begin to go to big parties, * /In society, girls come out when they reach the age of about eighteen, and usually it is at a big party in… …   Dictionary of American idioms

 • Come Out — Marche pour les droits civiques aux États Unis en 1963 Genre musique contemporaine …   Wikipédia en Français

 • come out in — ˌcome ˈout in [transitive] [present tense I/you/we/they come out in he/she/it comes out in present participle coming out in past tense …   Useful english dictionary

 • Come out — may refer to: Come Out, a music piece by Steve Reich Coming out, disclosing one s homosexuality or bisexuality. Come Out , a song by Camper van Beethoven from New Roman Times Come Out Youth Arts Festival, held annually in Adelaide, South… …   Wikipedia

 • Come Out — may refer to: Come Out (Reich), a music piece by Steve Reich Coming out, disclosing one s homosexuality or bisexuality. Come Out , a song by Camper van Beethoven from New Roman Times Come Out Youth Arts Festival, held annually in Adelaide, South… …   Wikipedia

 • come out — [v1] make public appear, be announced, be brought out, be disclosed, be divulged, be exposed, be issued, be made known, be promulgated, be published, be released, be reported, be revealed, break*, debut, get out, leak*, out, transpire; concept 60 …   New thesaurus

 • come-out — come out; come out·er; …   English syllables

 • come out — ► come out 1) (of a fact) become known. 2) declare oneself as being for or against something. 3) acquit oneself or fare in a specified way. 4) (of a photograph) be produced satisfactorily or in a specified way. 5) (of the result of a calculation… …   English terms dictionary

 • come-out|er — «KUHM OW tuhr», noun. U.S. a person who separates himself from an established organization; a social or political reformer: »If our society is to survive it must provide an atmosphere in which just such misfits and eccentrics and come outers can… …   Useful english dictionary

 • come out — index circulate, declare, emerge, issue (send forth) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»