Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

come off

 • 1 сходить (II) > сойти (I) I

  ............................................................
  (v.) غروب کردن، غرق شدن، روی کاغذ آمدن، پائین رفتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) پایین آمدن، فرود آمدن، نزول کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) در رفتن (تفنگ)، بیرون رفتن (از صحنه نمایش)، آب شدن، فاسد شدن، مردن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ناپدید شدن، به صفر رسیدن، غیب شدن، (آوا شناسی) بخش ضعیف و نهایی بعضی از حرفهای صدادار
  ............................................................
  10. melt
  (vt. & vi. & n.) گداز، آب شدن، گداختن، مخلوط کردن، ذوب کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  13. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  ............................................................
  15. 2) come to nought/nothing

  Русско-персидский словарь > сходить (II) > сойти (I) I

 • 2 отмываться (I) > отмыться (I)

  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отмываться (I) > отмыться (I)

 • 3 слезать (I) > слезть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  6. peel
  (vt. & vi. & n.) پوست انداختن، پوست کندن، کندن، پوست، خلال، نرده چوبی، محجر

  Русско-персидский словарь > слезать (I) > слезть (I)

 • 4 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 5 лупиться (II) > облупиться (II)

  ............................................................
  1. peel
  (vt. & vi. & n.) پوست انداختن، پوست کندن، کندن، پوست، خلال، نرده چوبی، محجر
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > лупиться (II) > облупиться (II)

 • 6 срываться (I) > сорваться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. lose grip/foothold
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  (v.) سقوط ناگهانی، درهم شکننده، فرو ریختن، درهم شکستن، از اثر انداختن، تجزیه کردن، طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن
  ............................................................
  10. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن

  Русско-персидский словарь > срываться (I) > сорваться (I)

 • 7 отделяться (I) > отделиться (II)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  2. part
  (pl. & vt. & vi. & n.) پاره، بخش، خرد، جزء مرکب چیزی، جزء مساوی، عنصر اصلی، عضو، نقطه، مکان، اسباب یدکی اتومبیل، مقسوم، تفکیک کردن، تفکیک شدن، جدا شدن، جدا کردن، نقش بازگیر، برخه، جزء، قطعه، جداشدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) جدا کردن، سوا کردن، اعزام کردن

  Русско-персидский словарь > отделяться (I) > отделиться (II)

 • 8 отклеиваться (I) > отклеиться (II)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отклеиваться (I) > отклеиться (II)

 • 9 отлипать (I) > отлипнуть (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отлипать (I) > отлипнуть (I)

 • 10 обваливаться (I) > обвалиться (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > обваливаться (I) > обвалиться (II)

 • 11 отпадать (I) > отпасть (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. pass
  (vt. & vi. & n.) گذشتن، عبور کردن، رد شدن، سپری شدن، تصویب کردن، قبول شدن، رخ دادن، قبول کردن، تمام شدن، وفات کردن، پاس، سبقت گرفتن از، خطور کردن، پاس دادن، رایج شدن، اجتناب کردن، گذر، عبور، گذرگاه، راه، گردونه، گدوک، پروانه، جواز، گذرنامه، بلیط، گذراندن، تصویب شدن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن

  Русско-персидский словарь > отпадать (I) > отпасть (I)

 • 12 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

 • 13 соскакивать (I) > соскочить (II)

  ............................................................
  پرش، آغاز، شروع بحمله
  ............................................................
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > соскакивать (I) > соскочить (II)

 • 14 выгорать (I) > выгореть (I) I

  فعل come off
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выгорать (I) > выгореть (I) I

 • 15 отрываться (I) > оторваться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. lose touch/contact
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отрываться (I) > оторваться (I)

 • 16 отскакивать (I) > отскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) دوباره بجای اول برگشتن، حرکت ارتجاعی داشتن، منعکس شدن، پس زدن، برگشتن، جهش کردن، دارای قوه ارتجاعی، واکنش، اعاده
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > отскакивать (I) > отскочить (II)

 • 17 отслаиваться (I) > отслоиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ورقه ورقه شدن، پوسته پوسته شدن، تراشیدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отслаиваться (I) > отслоиться (II)

 • 18 отставать (I) > отстать (I)

  ............................................................
  1. fall/lag behind
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt.) آهسته، کند، تدریجی، کودن، تنبل، یواش، آهسته کردن یاشدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отставать (I) > отстать (I)

 • 19 отчищаться (I) > отчиститься (II)

  فعل come off
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > отчищаться (I) > отчиститься (II)

 • 20 смываться (I) > смыться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  (v.) شستشو کردن، کثافات را پاک کردن، از پا درآوردن، از بین بردن، محو کردن، شستشو، ضرر، زیان، شکست، مردود
  ............................................................
  { remove:
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن}

  Русско-персидский словарь > смываться (I) > смыться (I)

См. также в других словарях:

 • come off — {v.} 1. To take place; happen. * /The picnic came off at last, after being twice postponed./ 2. {informal} To do well; succeed. * /The attempt to bring the quarreling couple together again came off, to people s astonishment./ …   Dictionary of American idioms

 • come off — {v.} 1. To take place; happen. * /The picnic came off at last, after being twice postponed./ 2. {informal} To do well; succeed. * /The attempt to bring the quarreling couple together again came off, to people s astonishment./ …   Dictionary of American idioms

 • come off — or[through with flying colors] {v. phr.} To succeed; triumph. * /John came off with flying colors in his final exams at college./ …   Dictionary of American idioms

 • come off — or[through with flying colors] {v. phr.} To succeed; triumph. * /John came off with flying colors in his final exams at college./ …   Dictionary of American idioms

 • come\ off\ it — • come off it • get off it v. phr. slang Stop pretending; bragging, or kidding; stop being silly. Used as a command. So I said to the duchess... Jimmy began. Oh, come off it, the other boys sneered. Fritz said he had a car of his own. Oh, come… …   Словарь американских идиом

 • come off as — come off (as) to appear to have a particular attitude, intention, or character. I didn t want to come off as weak …   New idioms dictionary

 • come off — (as) to appear to have a particular attitude, intention, or character. I didn t want to come off as weak …   New idioms dictionary

 • come off — [v] transpire befall, betide, break, chance, click, come about, develop, go, go off, go over, hap*, happen, occur, pan out, prove out, succeed, take place; concept 4 Ant. not happen …   New thesaurus

 • come off — ► come off 1) succeed; be accomplished. 2) fare in a specified way. Main Entry: ↑come …   English terms dictionary

 • come off it — ► come off it informal said when vigorously expressing disbelief. Main Entry: ↑come …   English terms dictionary

 • come off it! — (informal) Don t be ridiculous! • • • Main Entry: ↑come …   Useful english dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»