Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

come back

 • 1 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 2 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 3 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 4 вставать (I) > встать (I)

  ............................................................
  (v.) درست شدن، برخاستن، بلند شدن، برخاست، تقویت شدن
  ............................................................
  2. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (past: arose ; past participle: arisen
  (vt. & vi.) برخاستن، بلند شدن، رخ دادن، ناشی شدن، بوجود آوردن، برآمدن، طلوع کردن، قیام کردن، طغیان کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  7. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه

  Русско-персидский словарь > вставать (I) > встать (I)

 • 5 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

 • 6 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 7 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

 • 8 вспоминаться (I) > вспомниться (II)

  فعل come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > вспоминаться (I) > вспомниться (II)

 • 9 оживать (I) > ожить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > оживать (I) > ожить (II)

 • 10 отшучиваться (I) > отшутиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшучиваться (I) > отшутиться (II)

 • 11 отскакивать (I) > отскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) دوباره بجای اول برگشتن، حرکت ارتجاعی داشتن، منعکس شدن، پس زدن، برگشتن، جهش کردن، دارای قوه ارتجاعی، واکنش، اعاده
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > отскакивать (I) > отскочить (II)

 • 12 отвёртываться (I) > отвернуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) باز کردن پیچ، شل کردن پیچ، واپیچاندن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отвёртываться (I) > отвернуться (I)

 • 13 отходить (II) > отойти (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) راهی شدن، روانه شدن، حرکت کردن، رخت بربستن
  ............................................................
  (vi.) پرت شدن (از موضوع)، گریز زدن، منحرف شدن
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................
  مردن، درگذشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отходить (II) > отойти (I) I

См. также в других словарях:

 • Come Back to Me — may refer to: Come Back to Me (Janet Jackson song) Come Back to Me (Utada song) Come Back to Me (Vanessa Hudgens song) Come Back to Me (Ayreon song) Come Back to Me (David Cook song) Come Back to Me (Desperate Housewives), an episode of Desperate …   Wikipedia

 • Come-back — auch: Come|back 〈[kʌmbæ̣k] n. 15〉 Wiederauftreten eines bekannten Künstlers, Politikers od. Sportlers nach längerer Pause [engl., „Rückkehr, Zurückkommen“] * * * Come|back, Come back [kam bɛk ], das; [s], s [engl. comeback, zu: to come back =… …   Universal-Lexikon

 • come-back — [ kɔmbak ] n. m. inv. • 1961; mot angl. « retour » ♦ Anglic. Retour (d une personnalité, d une vedette) dans l actualité, après une période de relatif oubli. Faire son come back. ⇒ rentrée. ● come back nom masculin invariable (anglais come back,… …   Encyclopédie Universelle

 • come back — {v.}, {informal} 1. To reply; answer. * /The lawyer came back sharply in defense of his client./ * /No matter how the audience heckled him, the comedian always had an answer to come back with./ 2. To get a former place or position back, reach… …   Dictionary of American idioms

 • come back — {v.}, {informal} 1. To reply; answer. * /The lawyer came back sharply in defense of his client./ * /No matter how the audience heckled him, the comedian always had an answer to come back with./ 2. To get a former place or position back, reach… …   Dictionary of American idioms

 • come back to — ˌcome ˈback to [transitive] [present tense I/you/we/they come back to he/she/it comes back to present participle coming back to past tense came back to …   Useful english dictionary

 • Come-back — Come back, Come·back [kam bɛk] das; (s), s; 1 das Auftreten eines Künstlers, Sportlers oder Politikers in der Öffentlichkeit nach einer längeren Unterbrechung seiner Karriere <sein Come back feiern; er versuchte ein Come back> 2 etwas… …   Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache

 • Come Back to Me — puede referirse a: Come Back to Me (una canción de Janet Jackson). Come Back to Me (una canción de Vanessa Hudgens). Come Back to Me (una canción de Utada). Esta página de desambiguación cataloga artículos relacionados con el mismo título …   Wikipedia Español

 • Come Back to Me — Single par Vanessa Hudgens extrait de l’album V Face B Too Emotional Sortie 25 août 2006 7 juillet 2007 Durée 2 46 Genre …   Wikipédia en Français

 • Come-back — auch: Come|back 〈[kʌmbæ̣k] n.; Gen.: od. s, Pl.: s〉 Wiederauftreten eines bekannten Künstlers, Politikers od. Sportlers nach längerer Pause [Etym.: engl., »Rückkehr, Zurückkommen«] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

 • come back — index recur, resurgence, retort, return (go back) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»