Перевод: с русского на персидский

come apart

 • 1 перерываться (I) > перерваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > перерываться (I) > перерваться (I)

 • 2 разбираться (I) > разобраться (I)

  ............................................................
  (v.) مجزا کردن، سوا کردن، پیاده کردن (ماشین آلات)، به هم ریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) باز کردن، (چمدان یا بسته)، بسته بندی را گشودن، غیر بسته ای کردن
  ............................................................
  4. go/look into
  ............................................................
  (vt.) امتحان کردن، بازرسی کردن، معاینه کردن، بازجویی کردن، آزمودن، آزمون کردن
  ............................................................
  (past: understood ; past participle: understood
  (vt. & vi.) فهمیدن، ملتفت شدن، دریافتن، درک کردن، رساندن

  Русско-персидский словарь > разбираться (I) > разобраться (I)

 • 3 размыкаться (I) > разомкнуться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. open
  (adj.) باز، آزاد، آشکار، مفتوح، گشوده، سرگشاده، دایر، روباز، بی آلایش، مهربان، رک گو، صریح، درمعرض، بی پناه، بی ابر، واریز نشده
  (vt. & vi.) گشودن، گشادن، باز کردن، باز شدن، افتتاح کردن، آشکار کردن بسط دادن، مفتوح شدن، شکفتن، روشن شدن، خوشحال شدن

  Русско-персидский словарь > размыкаться (I) > разомкнуться (I)

 • 4 разъединяться (I) > разъединиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разъединяться (I) > разъединиться (II)

 • 5 распаиваться (I) > распаяться (I)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > распаиваться (I) > распаяться (I)

 • 6 браться (I) > взяться (I)

  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) اسباب، لوازم کار، طناب و قرقره، گلاویز شدن با، نگاه داشتن، از عهده برآمدن، دارای اسباب و لوازم کردن، بعهده گرفتن، افسار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) درست کردن، مرتب کردن، متوجه ساختن، قراول رفتن، دستور دادن، اداره کردن، نظارت کردن، خطاب کردن، عنوان نوشتن، مخاطب ساختن، سخن گفتن
  (n.) عنوان، نام و نشان، سرنامه، نشانی، آدرس، خطاب، خطابه، نطق، عریضیه، طرزخطاب، برخورد، مهارت، حمل، ارسال، نشانی دادن
  ............................................................
  (past: undertook ; past participle: undertaken
  (vt. & vi.) تعهد کردن، متعهد شدن، عهده دار شدن، بعهده گرفتن، قول دادن، متقبل شدن، تقبل کردن
  ............................................................
  8. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن

  Русско-персидский словарь > браться (I) > взяться (I)

 • 7 будущее

  ............................................................
  (adj. & pl. & n.) آینده، مستقبل، بعدی، بعد آینده، آتیه، آخرت
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > будущее

 • 8 вбегать (I) > вбежать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. rush
  (گ.ش.) نی بوریا، بوریا، انواع گیاهان خانواده سمار، یک پر کاه، جزیی، حمله، یورش، حرکت شدید، ازدحام مردم، جوی، جویبار، هجوم بردن، برسر چیزی پریدن، کاری را با عجله و اشتیاق انجام دادن

  Русско-персидский словарь > вбегать (I) > вбежать (I)

 • 9 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 10 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 11 вкатываться (I) > вкатиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم

  Русско-персидский словарь > вкатываться (I) > вкатиться (II)

 • 12 влетать (I) > влететь (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم
  ............................................................
  4. dash
  (vt. & vi. & n.) خط تیره، بسرعت رفتن، بسرعت انجام دادن، فاصله میان دو حرف، این علامت، بشدت زدن، پراکنده کردن

  Русско-персидский словарь > влетать (I) > влететь (I)

 • 13 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 14 возмужать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возмужать (I) (св)

 • 15 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

 • 16 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 17 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

 • 18 врозь

  ............................................................
  (adv.) جدا، کنار، سوا، مجزا، غیر همفکر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > врозь

 • 19 вскакивать (I) > вскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вскакивать (I) > вскочить (II)

 • 20 вскипать (I) > вскипеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > вскипать (I) > вскипеть (I)

См. также в других словарях:

 • come apart — index separate Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

 • come apart — phrasal verb [intransitive] Word forms come apart : present tense I/you/we/they come apart he/she/it comes apart present participle coming apart past tense came apart past participle come apart 1) if an object comes apart, it separates into… …   English dictionary

 • come apart — verb become separated into pieces or fragments The figurine broke The freshly baked loaf fell apart • Syn: ↑break, ↑separate, ↑split up, ↑fall apart • See Also: ↑break up …   Useful english dictionary

 • come apart — to stop working effectively. Parents are saying that the school has come apart since the principal left. If the agreement comes apart, we ll just have to put a better one together. Related vocabulary: come apart at the seams …   New idioms dictionary

 • come apart — if the straw is too short, the bales will come apart Syn: break apart, break up, fall to bits/pieces, fall apart, disintegrate, come unstuck, separate, split, tear …   Thesaurus of popular words

 • come apart — Synonyms and related words: ablate, atomize, be angry, be excitable, bellow, blow a gasket, blow up, break, break open, break up, burst, carry away, catch fire, catch the infection, cave in, collapse, come off, come undone, come unstuck, conk out …   Moby Thesaurus

 • come apart — collapse, fall down, break down …   English contemporary dictionary

 • come apart at the seams — {v. phr.}, {slang}, {informal} To become upset to the point where one loses self control and composure as if having suffered a sudden nervous breakdown. * /After his divorce Joe seemed to be coming apart at the seams./ …   Dictionary of American idioms

 • come apart at the seams — {v. phr.}, {slang}, {informal} To become upset to the point where one loses self control and composure as if having suffered a sudden nervous breakdown. * /After his divorce Joe seemed to be coming apart at the seams./ …   Dictionary of American idioms

 • come apart at the seams — to be in a bad condition and about to fail or lose control. Large segments of the world economy seem to be coming apart at the seams. Related vocabulary: come apart Etymology: from the idea that when the seams (= places where two pieces of… …   New idioms dictionary

 • come apart at the seams —    To say that someone is coming apart at the seams means that they are extremely upset or under severe mental stress.     Bob has had so many problems lately, he s coming apart at the seams …   English Idioms & idiomatic expressions

Книги

Другие книги по запросу «come apart» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»