Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

column diagram

 • 1 хистограма

  bar chart
  bar charts
  bar graph
  bar graphs
  column diagram
  column diagrams
  histogram
  hystogram

  Български-Angleščina политехнически речник > хистограма

 • 2 хистограма

  хистогра̀ма,
  ж., -и histogram, bar chart/graph, column diagram.

  Български-английски речник > хистограма

 • 3 автоколона

  motor transport column
  ам. motorcade
  * * *
  автоколо̀на,
  ж., -и motor transport column; амер. motorcade.
  * * *
  motorcade
  * * *
  1. motor transport column 2. ам. motorcade

  Български-английски речник > автоколона

 • 4 вит

  winding, spiral
  вита колона a twisted column
  * * *
  мин. страд. прич. winding, spiral; (за вежди) arched; и като прил.: \вита колона архит. twisted column; \вита стълба архит. caracol.
  * * *
  meandering; winding{`waindiN};
  * * *
  1. (за вежди) arched 2. winding, spiral 3. ВИТa колона a twisted column

  Български-английски речник > вит

 • 5 графа

  (ruled) column
  * * *
  графа̀,
  ж., -ѝ (ruled) column.
  * * *
  column
  * * *
  (ruled) column

  Български-английски речник > графа

 • 6 график

  1. chart, graph, diagram
  2. (план. разписание) (work-)schedule
  (за влак) timetable
  по график according to schedule
  3. (художник) graphic/black-and-white artist; etcher, engraver
  * * *
  гра̀фик,
  м., -ци, (два) гра̀фика 1. chart, graph, diagram;
  2. ( план, разписание) (work-)schedule; (за влак) timetable; \графикк за техническо обслужване service chart; по \графикк according to schedule.
  ——————
  м., -ци ( художник) graphic/black-and-white artist; etcher, engraver.
  * * *
  graph; printmaker (изк.)
  * * *
  1. (за влак) timetable 2. (план. разписание) (work-)schedule 3. 1 chart, graph, diagram 4. 3 (художник) graphic/black-and-white artist; etcher, engraver 5. пo ГРАФИК according to schedule

  Български-английски речник > график

 • 7 гръбначен

  spinal, vertebral
  гръбначен мозък spinal cord
  гръбначен стълб spinal/vertebral column
  * * *
  гръбна̀чен,
  прил., -на, -но, -ни spinal, vertebral; craniate; \гръбначенен мозък анат. spinal cord; \гръбначенен прешлен spondyl(e); \гръбначенен стълб анат. spinal/vertebral column; \гръбначенно животно зоол. vertebrate, craniate.
  * * *
  spinal; vertebral; vertebrate; backbone - гръбначен стълб
  * * *
  1. spinal, vertebral 2. ГРЪБНАЧЕН мозък spinal cord 3. ГРЪБНАЧЕН стълб spinal/vertebral column 4. гръбначно животно vertebrate

  Български-английски речник > гръбначен

 • 8 данни

  1. data, facts; information, evidence, record, background
  данни за раждаемостта birth-roll
  археологични данни archeological findings
  биографични данни biographical evidence/record
  научни-scientific information
  по данни, с които разполагаме according to the data at our disposal
  събирам данни collect evidence
  цитирам точни данни cite/give chapter and verse
  2. (заложби) makings, (essential) qualities
  той има данни за добър архитект he has the makings of a good architect
  * * *
  да̀нни,
  само мн.
  1. data, facts; information, evidence, record, background, readings; археологически \данни archeological findings; биографични \данни biographical evidence/record; блоксхема на преминаване на \данни data flow diagram; входни \данни input data; \данни за раждаемостта birthroll; експлоатационни \данни operational/performance data; запаметени \данни stored data; изходни \данни output data; масив от \данни data array; научни \данни scientific information; непроверени \данни raw data; нередовно постъпващи \данни fluctuating data; носител на \данни data carrier; основни \данни basic data; по \данни, с които разполагаме according to the data at our disposal; получаване на \данни data acquisition; предварителни \данни tentative data; преобразуване на \данни data conversion; пълни \данни comprehensive data; статистически \данни statistic data, returns; събирам \данни collect evidence; технически \данни specifications, technical characteristics/data; управляващи \данни инф. control data; цитирам точни \данни cite/give chapter and verse; цифрови \данни figures, digital data;
  2. ( заложби) makings, (essential) qualities; той има \данни за добър архитект he has the makings of a good architect.
  * * *
  data ; facts ; record: biographical данни - биографични данни
  * * *
  1. (заложби) makings, (essential) qualities 2. data, facts;information, evidence, record, background 3. ДАННИ за раждаемостта birth-roll 4. археологични ДАННИ archeological findings 5. биографични ДАННИ biographical evidence/record 6. липсват му необходимите ДАННИ he lacks the necessary qualities 7. научни - scientific information 8. пo ДАННИ, с които разполагаме according to the data at our disposal 9. статистически ДАННИ statistic data 10. събирам ДАННИ collect evidence 11. той има ДАННИ за добър архитект he has the makings of a good architect 12. цитирам точни ДАННИ cite/give chapter and verse 13. цифрови ДАННИ figures

  Български-английски речник > данни

 • 9 диаграма

  diagram, chart, graph
  * * *
  диагра̀ма,
  ж., -и diagram, chart, graph; кръгова \диаграмаа pie chart; лентова \диаграмаа bar chart.
  * * *
  chart ; diagram ; graph {grEf}; plan ; schema ; scheme
  * * *
  diagram, chart, graph

  Български-английски речник > диаграма

 • 10 единица

  2. мат. unit, unity
  единица мярка a unit of measurement, measure, module
  единица мярка за пространство и т. н. a unit of area etc.
  единица мярка за самоиндукция ел. quadrant
  единица работа на работник на час man-hour
  административна/военна единица an administrative/army unit
  5. мн. ч. (отделни личности) individuals; only a few; isolated cases
  7. (трамвай, тролей)
  дойдох с единица та I came on tram/trolley 1
  * * *
  единѝца,
  ж., -и 1. ( цифрата 1) one;
  2. мат. unit, unity; \единицаа мярка unit of measurement, measure, module; \единицаа мярка за пространство и т. н. unit of area etc.; \единицаа мярка за самоиндукция ел. quadrant; равно на \единицаа is unity; редица на \единицаите units column;
  3. ( определена величина) unit; \единицаа за информация инф. information bit; \единицаа работа на работник на час man-hour;
  4. ( особена част) unit; лексикална/граматична \единицаа език. lexical/grammatical item;
  5. само мн. ( отделни личности) individuals; only a few; isolated cases;
  6. ( бележка) bad (mark); ( реалност) entity.
  * * *
  ace ; entity ; measure (мат.)
  * * *
  1. (бележка) bad (mark) 2. (определена величина) unit 3. (особена част) unit 4. (трамвай, тролей № 5. (цифрата) one 6. 8): дойдох с ЕДИНИЦА та I came on tram/trolley № 7. ЕДИНИЦА мярка a unit of measurement, measure, module 8. ЕДИНИЦА мярка за пространство и т. н. a unit of area etc. 9. ЕДИНИЦА мярка за самоиндукция ел. quadrant 10. ЕДИНИЦА работа на работник на час man-hour 11. административна/военна ЕДИНИЦА an administrative/army unit 12. мат. unit, unity 13. мн. ч. (отделни личности) individuals;only a few;isolated cases 14. равно на ЕДИНИЦА is unity 15. редица на единиците a units column

  Български-английски речник > единица

 • 11 електрически

  electric (al)
  (за жп. транспортна линия и пр.) telpher
  електрически ток electric current, electricity
  електрически товар an electric charge
  електрически периоди cycles per sec.
  електрическа мрежа electric mains, mains supply
  електрическа инсталация (electric) wiring, electric fittings/installation
  електрически материали wiring materials
  електрически жици wiring
  електрически кабел electric cable
  електрически ключ electric switch
  електрически контакт point, wall-plug
  електрически порцелан insulating porcelain
  електрически щекер a plug socket
  електрически уред an electric appliance
  електрически звънец an electric bell
  електрически часовник (стенен) an electric clock
  разг. minute-jumper
  електрически части electrics
  електрически стол an electric chair
  слагам/екзекутирам на електрически стол electrocute
  електрически влак an electric train
  разг. electric
  електрическа батерия an electric/a flashlight battery
  електрически скат зоол. numb-fish
  * * *
  електрѝчески,
  прил., -а, -о, -и electric(al); (за жп транспортна линия и пр.) telpher; ( задвижван с електричество) electrically-actuated, electrically-powered; \електрическиа батерия flashlight battery; \електрическиа верига (electric) circuit; \електрическиа възглавница electric warming pad; \електрическиа вълна electric wave; \електрическиа доилка electric milker; \електрическиа китара steel guitar; \електрическиа мрежа electric mains, mains supply; \електрическиа схема wiring diagram; \електрическии влак electric train, разг. electric; \електрическии жици wiring; \електрическии контакт point, wall-plug; \електрическии материали wirings materials; \електрическии периоди cycles per sec.; \електрическии порцелан insulating porcelain; \електрическии поток light flux; \електрическии товар electric charge; \електрическии ток electric current, electricity; \електрическии уред electric appliance; \електрическии части electrics; \електрическии щекер plug socket; \електрическио гравиране electrography; \електрическио фенерче flashlight; поставям \електрическиа инсталация wire; слагам/екзекутирам на \електрическии стол electrocute; • \електрическии скат, \електрическио торпедо зоол. numb-fish, cramp-fish, electric ray ( Torpedo marmorata).
  * * *
  electric: an електрически current - електрически ток; electrical
  * * *
  1. (за жп. транспортна линия и пр.) telpher 2. electric(al) 3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ влак an electric train 4. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ жици wiring 5. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ звънец an electric bell 6. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ кабел electric cable 7. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ключ electric switch 8. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ контакт point, wall-plug 9. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ материали wiring materials 10. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ периоди cycles per sec. 11. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ порцелан insulating porcelain 12. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ скат зоол. numb-fish 13. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ стол an electric chair 14. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ товар an electric charge 15. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ток electric current, electricity 16. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ уред an electric appliance 17. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ часовник (стенен) an electric clock 18. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ части electrics 19. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ щекер a plug socket 20. електрическа батерия an electric/a flashlight battery 21. електрическа верига (electric) circuit 22. електрическа възглавница an electric warming pad 23. електрическа вълна an electric wave 24. електрическа доячка an electric milker 25. електрическа енергия electric power 26. електрическа инсталация (electric) wiring, electric fittings/installation 27. електрическа китара an electric guitar 28. електрическа крушка an electric bulb 29. електрическа мрежа electric mains, mains supply 30. електрическа печка (готварска) an electric cooker, (отоплителна) an electric fire 31. електрическа самобръсначка an electric shaver 32. електрическа схема a wiring diagram 33. електрическа ютия an electric iron 34. електрическо осветление electric lighting) 35. електрическо торпедо зоол. cramp-fish 36. електрическо фенерче flashlight,(electric) torch 37. поставям електрическа инсталация wire 38. разг. electric 39. разг. minute-jumper 40. слагам/екзекутирам на ЕЛЕКТРИЧЕСКИ стол electrocute

  Български-английски речник > електрически

 • 12 капител

  арх. capital
  * * *
  капѝтел,
  м., -и, (два) капѝтела архит. capital, chapiter, (column) head, drum of column; \капител на крайна колона angle capital; \капител с листни орнаменти foliated capital; разширен \капител flared head.
  * * *
  capital; chapiter (арх.)
  * * *
  арх. capital

  Български-английски речник > капител

 • 13 килватерен

  мор. килватерен строй line ahead, ам. abreast column
  * * *
  кѝлватерен,
  прил., -на, -но, -ни мор.: \килватеренен строй line ahead, амер. abreast column.
  * * *
  мор.: КИЛВАТЕРЕН строй line ahead, ам. abreast column

  Български-английски речник > килватерен

 • 14 колона

  1. (стълб) column, pillar, post
  с колони columned
  3. воен. column
  в колона по двама in column of files
  в колона по трима/четирма in column of threes/fours
  походна колона a column of route, a route column
  в колона по един мор. line ahead
  пета колона a fifth column
  * * *
  коло̀на,
  ж., -и 1. ( стълб) column, pillar, post; архит. ( между капитела и основата) tige; с \колонаи columned;
  2. строит.: \колонаа с капител bracket-like column; \колонаа със спирална армировка column with spiral hooping; \колонаи с общ пиедестал grouped columns; многоъгълна \колонаа cant column; стоманобетонна \колонаа reinforced concrete column;
  3. ( във вестник) column; (на специална тема) feature;
  4. воен. column; в \колонаа по двама in column of files; в \колонаа по един мор. line ahead; в \колонаа по трима/четирима in column of threes/fours; походна \колонаа column of route, route column; стегната \колонаа close column;
  5. (от коли в улично движение) line, tailback; движа се в \колонаа string out;
  6. ( озвучително тяло) speaker; • пета \колонаа a fifth column; човек от петата \колонаа fifth columnist.
  * * *
  column: in колона of files - в колона по двама; line (от коли); pillar (стълб); tige (арх.); upright
  * * *
  1. (във вестник) column 2. (на специална тема) feature 3. (от коли в улично движение) line 4. (стълб) column, pillar, post 5. apx. (между капитела и основата) tige 6. в КОЛОНА по двама in column of files 7. в КОЛОНА по един мор. line ahead 8. в КОЛОНА по трима/четирма in column of threes/fours 9. воен. column 10. движа се в КОЛОНА string out 11. из колоните на печата a press review 12. пета КОЛОНА a fifth column 13. походна КОЛОНА a column of route, a route column 14. с колони columned 15. стегната КОЛОНА a close column 16. човек от петата КОЛОНА a fifth columnist

  Български-английски речник > колона

 • 15 кормило

  (на кораб) rudder, helm, wheel
  (на автомобил, самолет) (steering-)wheel
  (на самолет и) column control
  прен. helm
  поемам кормилото take the helm/wheel
  стоя на кормилото be at the helm/wheel
  * * *
  кормѝло,
  ср., -а̀ (на кораб) rudder, helm, wheel; (на автомобил, самолет) (steering-)wheel; (на самолет и) column control; (на велосипед) handle-bar; прен. helm; направлявам \кормилоото steer; поемам \кормилоото take the helm/wheel; сила на \кормилоото steerage; стоя на \кормилоото be at the helm/wheel.
  * * *
  helm: take the кормило - поемам кормилото; rudder (мор.)
  * * *
  1. (на автомобил, самолет) (steering-)wheel 2. (на велосипед) handle-bar 3. (на кораб) rudder, helm, wheel 4. (на самолет и) column control 5. направлявам КОРМИЛОто steer 6. поемам КОРМИЛОто take the helm/wheel 7. прен. helm 8. сила на КОРМИЛОто steerage 9. стоя на КОРМИЛОто be at the helm/wheel

  Български-английски речник > кормило

 • 16 летящ

  flying
  летящ отред воен. a flying column
  летяща крепост ав. a flying fortress
  * * *
  летя̀щ,
  сег. деят. прич. (и като прил.) flying; зоол. volant; \летящ отряд воен. flying column; \летяща крепост авиац. flying fortress.
  * * *
  flying: а летящ fortress - летяща крепост (ав.); fugacious; unfunded (за дълг); volant (зоол.)
  * * *
  1. flying 2. ЛЕТЯЩ отред воен. a flying column 3. ЛЕТЯЩа крепост ав. a flying fortress

  Български-английски речник > летящ

 • 17 лост

  1. тех., физ., прен. lever; heaver
  тех rod, tiller, bolt
  система лостове leverage
  лост за управление a control/shift lever
  лост за пускане, пускателен лост a starting lever
  (на орган) knee-swell
  лост на помпа pull
  повдигам с лост lever out/over/up
  лост от първа/втора степен a lever of the first/second order
  3. сп. horizontal bar
  * * *
  м., -ове, (два) ло̀ста 1. техн., физ., прен. lever; heaver; техн. rod, tiller, bolt; ( със завит край) crowbar; (на везни) beam; бутален \лост piston-rod; \лост за пускане, пускателен \лост starting lever; (на орган) knee-swell; \лост за управление control/shift lever; (в пилотска кабина) control column, control stick, joy stick; \лост на помпа pull; \лост от първа/втора степен a lever of the first/second order; повдигам с \лост lever out/over/up; предавателен \лост connecting-rod; сгъваем \лост (за разбиване на врати) jenny; система \лостове leverage; скоростен \лост gear-lever; трансмисионен \лост guide;
  2. (на врата) (cross-)bar, bolt;
  3. спорт. horizontal bar.
  * * *
  bar; bolt; clevis; cross- bar; horizontal bar (сп.); lever{`li;vx}: gear- лост - скоростен лост; pry; tiller (тех.); lead (мор.)
  * * *
  1. (на везни) beam 2. (на врата) (cross-)bar, bolt 3. (на орган) knee-swell 4. (със завит край) crowbar 5. ЛОСТ за пускане, пускателен ЛОСТ а starting lever 6. ЛОСТ за управление a control/shift lever 7. ЛОСТ на помпа pull 8. ЛОСТ от първа/втора степен a lever of the first/second order 9. бутален ЛОСТ piston-rod 10. повдигам с ЛОСТ lever out/over/ up 11. предавателен ЛОСТ connecting-rod 12. сn. horizontal bar 13. сгъваем ЛОСТ (за разбиване на врати) jenny 14. система ЛОСТове leverage 15. скоростен ЛОСТ gear-lever 16. тех rod, tiller, bolt 17. тех., физ., прен. lever;heaver 18. трансмисионен ЛОСТ guide

  Български-английски речник > лост

 • 18 напречен

  transverse, cross
  напречна греда transverse, cross-beam, cross-piece, cross-bar, jig
  (на мост) needle-beam, (на под, таван) joist
  напречен разрез cross-section, a cutaway diagram
  напречна улица a cross street, turning
  тази улица е напречна на... this street crosses...
  напречен наклон на пътя при завой superelevation
  напречна галерия мин. a cross heading
  напречни пластове геол. cross-bedding
  * * *
  на̀пречен,
  прил., -на, -но, -ни transverse, transversal, cross; \напреченен наклон на пътя при завой superelevation; \напреченен поток cross-flow; \напреченен разрез cross-section, cut-away diagram; \напреченна галерия миньорск. cross-gallery, cross heading; \напреченна греда transverse, cross-beam, cross-piece, cross bar, crossbolster, jig; (на мост) needle-beam; (на под, таван) joist; \напреченна сила cross-force; \напреченна улица cross street, turning; \напреченни пластове геол. cross-bedding; тази улица е \напреченна на … this street crosses …
  * * *
  cross: a напречен street - напречна улица; diametral; transverse{rtrEnz'vx;s}; traverse
  * * *
  1. (на мост) needle-beam, (на под, таван) joist 2. transverse, cross 3. НАПРЕЧЕН наклон на пътя при завой superelevation 4. НАПРЕЧЕН разрез cross-section, a cutaway diagram 5. напречна галерия мин. а cross heading 6. напречна греда transverse, cross-beam, cross-piece, cross-bar, jig 7. напречна улица a cross street, turning 8. напречни пластове геол. cross-bedding 9. тази улица е напречна на...this street crosses...

  Български-английски речник > напречен

 • 19 натоварване

  loading
  (на кораб) freighting, stowage; тех. load
  ел. loading
  натоварване на ос тех. axle load
  * * *
  натова̀рване,
  ср., -ия loading; (на кораб) freighting, stowage; техн. load; ел. loading; допустимо \натоварванее safe-bearing capacity, permissible/allowable load; изкуствено \натоварванее dummy load; концентрирано \натоварванее point load; \натоварванее на колона column load; \натоварванее на ос техн. axle load; пробно \натоварванее proof load ( при изпитване); разрушаващо \натоварванее failure load.
  * * *
  lading; load (тех.); loading
  * * *
  1. (на кораб) freighting, stowage;mex. load 2. loading 3. НАТОВАРВАНЕ на ос тех. axle load 4. ел. loading

  Български-английски речник > натоварване

 • 20 онагледявам

  illustrate; make clear; with visual aids; visualize
  * * *
  онагледя̀вам,
  гл. illustrate; make clear with visual aids; visualize.
  * * *
  illustrate: The diagram онагледявамs the calculations. - Диаграмата илюстрира изчисленията.; visualize
  * * *
  illustrate;make clear \\vith visual aids; visualize

  Български-английски речник > онагледявам

См. также в других словарях:

 • Column chromatography — A chemist in the 1950s using column chromatography. The Erlenmeyer receptacles are on the floor. Column chromatography in chemistry is a method used to purify individual chemical compounds from mixtures of compounds. It is often used for… …   Wikipedia

 • Column of Clarke — Infobox Anatomy Name = PAGENAME Latin = nucleus thoracicus posterior, nucleus dorsalis GraySubject = 185 GrayPage = 758 Caption = Diagram showing a few of the connections of afferent (sensory) fibers of the posterior root with the efferent fibers …   Wikipedia

 • Piping and instrumentation diagram — A piping and instrumentation diagram/drawing (P ID) is a diagram in the process industry which shows the piping of the process flow together with the installed equipment and instrumentation. Contents 1 Contents and Function 2 List of P ID items 3 …   Wikipedia

 • Piping \x26 Instrumentation Diagram — Piping Instrumentation Diagram Saltar a navegación, búsqueda Un Piping Instrumentation Diagram (P ID) es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental. Contenido 1 Contenido y… …   Wikipedia Español

 • Mathematical diagram — This article is about general diagrams in mathematics. For diagrams in the category theoretical sense, see Diagram (category theory). Euclid s Elements, ms. from Lüneburg, A.D. 1200 Mathematical diagrams are diagrams in the field of mathematics,… …   Wikipedia

 • Andy Diagram — Andy Diagram, de son vrai nom Andrew John Perkins, né le 3 juillet 1959 à Londres, est un musicien britannique, chanteur, trompettiste et percussioniste. Il a développé une utilisation originale de la trompette, en la retravaillant de… …   Wikipédia en Français

 • Piping and instrumentation diagram — Un diagrama de tuberías e instrumentación (DTI) también conocido del idioma inglés como piping and instrumentation diagram/drawing (P ID) es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las tuberías, así como los equipos instalados y el… …   Wikipedia Español

 • Fractionating column — A fractionating column or fractionation column is an essential item used in the distillation of liquid mixtures so as to separate the mixture into its component parts, or fractions, based on the differences in their volatilities. Fractionating… …   Wikipedia

 • geologic column — noun 1. : a columnar diagram that shows the rock formations of a locality or region and that is arranged to indicate their relations to the subdivisions of geologic time 2. : the sequence of rock formations in a geologic column * * * geologic… …   Useful english dictionary

 • geological column — noun A diagram showing the subdivisions of part or all of geological time or the stratigraphical sequence in a particular area • • • Main Entry: ↑geology …   Useful english dictionary

 • гипосиндез — * гіпасіндэз * hyposyndesis образование в мейозе у гибрида меньшего числа бивалентов, чем у родителя с меньшим числом хромосом. Гипостаз * гіпастаз * hypostasis один из видов взаимодействия генов (см. ), при котором подавляется проявление гена в… …   Генетика. Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»