Перевод: с испанского на болгарский

cerrar+la+palabra

 • 1 cerrar

  (-ie-) 1. tr 1) затварям; заключвам; 2) запушвам, запълвам (междини, цепнатини); 3) преграждам (пътя); 4) приключвам (сметка); 5) прен. сключвам (договор); 6) затварям, запечатвам (писмо); 7) прибирам (крака, ръце); сгъвам, затварям (ножица, сгъваем нож); 8) ограждам, опасвам, описвам кордон; 9) затварям кран; 10) излекувам, затварям рана; 11) стискам, затварям (ръка, чадър и др.); 12) прен. приключвам, слагам край; 13) прен. обявявам изтичане на крайния срок (за конкурс); 14) прен. на последно място съм (в списък, представяне и др.); 15) затварям, заключвам вътре (някого или нещо); cerrar la marcha вървя последен; cerrar el ojo прен., разг. умирам; en un abrir y cerrar los ojos мигновено; 2. intr 1) затварям се; la puerta cierra bien (mal) вратата се затваря добре (лошо); 2) затварям се (за рана); cerrar contra (con) el enemigo прен. нахвърлям се срещу врага; 3. prnl 1) затварям се; 2) притъмнявам, навъсвам се (за време); 3) прен. упорствам в някакво намерение, твърд съм; cerrar a piedra y lodo скривам напълно като зад крепостна стена.

  Diccionario español-búlgaro > cerrar

 • 2 palabra

  f 1) дума, реч; de palabra на думи; conceder, dar (retirar, quitar) la palabra давам (отнемам) думата; no decir palabra не казвам гък; tomar la palabra вземам думата; 2) дума, обещание; palabra de honor честна дума; hombre de (su) palabra човек на думата си; 3) дар слово, красноречие; 4) ред, право на изказване; 5) слово; 6) pl празни приказки; 7) заклинание; 8) пасаж, текст; 9): palabra clave ключова дума; 10) воен. парола; palabra y piedra suelta no tienen vuelta прен. казана дума, хвърлен камък; gastar palabras прен. говоря на вятъра; a medias palabras adv разг. с половин уста, с недомлъвки; palabras al aire прен., разг. думи на вятъра; ahorrar palabras прен. спестявам си думите, преминавам към действие; coger la palabra прен. хващам се за думата; faltar uno a la (su) palabra не държа на думата си; gastar palabra прен. хабя си думите напразно; no hay palabra mejor que la que està por decir proverb най-добра е още неизречената дума; quitarle a uno la(s) palabra(s) de la boca прен. вземам някому думата от устата; remojar la palabra прен., разг. пийвам малко; torcer (trocar) las palabras прен. изкривявам, изопачавам думите; tratar mal de palabra a uno хуля, оскърбявам някого.

  Diccionario español-búlgaro > palabra

 • 3 abrir

  1. tr 1) отварям, разтварям, откривам, разкривам, отключвам; estar a medio abrir полуотворен; en un abrir y cerrar de ojos прен. мигновено; abrir los ojos прен. осъзнавам грешката си; abrirle los ojos a alguien прен. изваждам от заблуждение някого; 2) пробивам, продънвам; провъртявам; прен. нанасям силен удар; abrir un agujero пробивам дупка; abrir brecha воен. а) разрушавам част от крепостна стена; б) прен. нанасям силен удар; 3) прокарвам (път); abrir calle премахвам препятствие от вход или изход; 4) прокопавам (канал, ров); 5) разрязвам (плод, листа на книга); 6) разпечатвам (писмо, кутия); 7) изкопавам (кладенец); 8) гравирам; 9) прен. обявявам (конкурс); 10) прен. възглавявам, вървя начело; 11) откривам сметка в банка; abrir la lista оглавявам списъка; abrir la procesión вървя начело на шествието; abrir la marcha вървя начело; 12) прен. откривам, започвам, почвам; abrir la sesión откривам заседанието; abrir la discución започвам дискусията; abrir el fuego откривам стрелбата; abrir cuenta corriente откривам текуща сметка в банка; abrir el marcador спорт. откривам резултата; 2. intr 1) прояснявам се (за времето); 2) мор. отплувам (малък кораб); 3. prnl 1) отпускам се, ставам по-отворен; 2) разпръсквам се, заемам повече място; 3) взимам завой от външната страна; 4) прен. доверявам се, отварям се пред някого; 5) отварям се, разтварям се; откривам се; 6) напуквам се, пукам се (цирей); 7) разцепвам се (за дърва); 8) зейвам, раззинвам; 9) цъфвам; 10) дръпвам се, правя път; 11) разнищвам се, скъсвам се; 12) прояснявам се (за време); 13) Амер. отсъствам от нещо; оттеглям се от компания или сделка; Ўбbrete, tierra! разтвори се, земьо!; abrirse paso en la vida прен. проправям си път в живота.

  Diccionario español-búlgaro > abrir

 • 4 camino

  m 1) път; 2) прен. посока; camino de loc prep по посока на, към; на път за; 3) прен. начин, средство; camino carretero (carretil) коларски път; camino de herradura път за ездитни и товарни животни; camino real главен път; camino de ruedas коларски път; camino trillado отъпкан път; camino vecinal междуселски път; Camino de Santiago, Vía Làctea астрол. Млечен път; camino trivial (trillado) прен. утъпкан път, обичаен начин или средство; abrir camino откривам (проправям) път; ahorrar camino съкращавам пътя; cerrar el camino препречвам (затварям) пътя; ir fuera del camino прен. отклонявам се от пътя (действам безразсъдно); romper el camino вървя начело (водя колона); salir al camino пресрещам, излизам насреща (показвам се отстъпчив); ponerse en camino предприемам пътуване, тръгвам на път.

  Diccionario español-búlgaro > camino

 • 5 clave

  f 1) разг., муз. клавесин; 2) муз. ключ; 3) арх. ключов камък; 4) ключ, шифър; комбинация; 5) ключ към нещо, решаващо, съществено събитие; palabra clave ключова дума; 6) бележка, обяснение (към текст); правилен отговор (на тест, упражнение); echar la clave прен. а) сключвам сделка; б) завършвам реч; de clave лит. за произведение, създадено по истински случай.

  Diccionario español-búlgaro > clave

 • 6 cuenta

  f 1) смятане, изчисление; 2) отчет; сметка; статия в бюджета; 3) значение, важност; hombre de cuenta важна личност; de poca cuenta незначителна личност; tener en poca cuenta не ценя, не отдавам значение; 4) зърно (на броеница, гердан, огърлица); pasar las cuentas моля се с молитвена броеница; cuenta de perdón броеница, по-голяма от молитвената; 5) брой на нишките в тъкан; 6) причина, обяснение, отчет; 7) грижа, задължение, дълг; 8) обмисляне, внимание; 9) полза, изгода; cuenta bancaria икон. банкова сметка; cuenta de ahorro икон. спестовна сметка; cuenta de clearing икон. клирингова сметка; cuenta de depósito икон. депозитна сметка; cuenta deudor икон. дебитна сметка; cuenta nominal икон. лична сметка; cuenta corriente текуща сметка; extracto de cuenta извлечение от сметка; por cuenta propia (ajena) за своя (чужда) сметка; dar cuenta давам сметка, отчитам се; la cuenta de la vieja прен., разг. смятам на пръсти, с броеница или по друг начин; a cuenta de за сметка на; ajustar cuentas разг. разчиствам си сметките; abrir, armar (cerrar la) cuenta откривам (закривам) сметка; con cuenta y razón точно, справедливо; cuenta y razón conserva (sustenta) la amistad чисти сметки, добри приятели; en resumidas cuentas накратко; entrar uno en cuentas consigo прен. правя си равносметка; hacer uno la cuenta sin la huéspeda разг. правя си сметката без кръчмар; sin darse uno cuenta несъзнателно, без да си давам сметка; tener en cuenta имам предвид, съобразявам се; darse cuenta осъзнавам, давам си сметка.

  Diccionario español-búlgaro > cuenta

 • 7 debajo

  1. adv долу; 2.: debajo de prep 1) под; 2) прен. под; debajo palabra под клетва, обвързан с дадената дума.

  Diccionario español-búlgaro > debajo

 • 8 espita

  f 1) мярка за дължина (20-24 см, педя); 2) кран; канелка (на бъчва); 3) прен. пияница; cerrar la espita прен. врътвам кранчето, преставам да давам; преставам да говоря, млъквам.

  Diccionario español-búlgaro > espita

 • 9 extensión

  f 1) разширение, разпространение; 2) пространство; площ; 3) протежение; 4) грам. разширяване значението на думата; 5) лог. сбор от идеи, включени в една концепция; en toda la extensión de la palabra прен. в пълния смисъл на думата; напълно, изцяло.

  Diccionario español-búlgaro > extensión

 • 10 faltar

  intr 1) липсвам; недостигам; 2) свършвам се (нещо); 3) греша, сбърквам; 4) не улучвам (при стрелба); 5) изневерявам, отстъпвам от, не съответствам; 6) пропускам; правя засечка, не действам добре; 7) не отивам на среща; отсъствам; 8) остава още определено време; остава да се донаправи още нещо; 9) не съм на мястото си (за вещ); не съм си вкъщи или където трябва да бъда; Ўeso faltaba (faltaría)! Ўno faltaba (faltaría) màs! само това оставаше (липсваше)! как ли не!; faltar poco para algo малко не достига, остава още малко; faltar a su palabra не удържам на думата си; faltar a una persona не изпитвам уважение към някого; sin faltar una coma точно.

  Diccionario español-búlgaro > faltar

 • 11 fuerte

  1. adj 1) здрав, издръжлив, силен; 2) силен, твърд; 3) силен, наситен; 4) мъжествен; 5) обилен; 6) убедителен; 7) мъжки, силен (за пол); 8) прен. ужасен, ужасяващ; прекален; 9) прен. стабилен, здрав; 10) фон. силна (гласна) (а, е, о); 11) прен. силен, интензивен; vino (tabaco) fuerte силно вино (тютюн); sabor fuerte наситен вкус; azul fuerte наситено синьо; estar fuerte en matemàticas (literatura, etc.) начетен, познавач, силен съм по математика (литература и т. н.); 12) прен. неприличен, нецензурен; soltó una palabra fuerte каза една неприлична дума; 2. m 1) крепост, форт; 2) силна страна (с гл. ser); 3) прен. страст; 3. adv вж. fuertemente; almorzar fuerte закусвам обилно, с много напитки; hacerse fuerte а) укрепявам се някъде за защита; б) прен. не се съгласявам, упорствам за нещо.

  Diccionario español-búlgaro > fuerte

 • 12 hombre

  1. m 1) човек; 2) мъж; 3) разг. мъж, съпруг; 2. Ўhombre! interj човече! (за изразяване на удивление); hombre de acción действен човек; човек на действието; hombre de bien честен, порядъчен човек; buen hombre добряк, добродушен човек; hombre de bigotes прен., разг. човек с характер; hombre de buenas letras начетен, учен, писател; hombre de cabeza умен, талантлив; hombre de ciencia учен; hombre de copete прен. уважаван, авторитетен човек; hombre de corazón смел, благороден, великодушен човек; hombre de días стар, в напреднала възраст; hombre de dinero (de fondos) богат; hombre de distinción изтъкнат, от знатен род или с високо положение; hombre de dos caras прен. двуличен; hombre de edad възрастен, стар (между 60 и 70 г.); hombre de fondo много способен, начетен, талантлив; hombre de hecho (de palabra) който държи на думата си; hombre de la vida airada разпуснат, разхайтен, който се мисли за голям красавец и смелчага; hombre del saco човекът с чувала (герой от приказка, с който се плашат децата); hombre de lunas (lunàtico) лунатик; hombre de mundo светски човек; hombre de nada беден, с тъмен произход; hombre de negocios делови човек; търговец; hombre de paja подставено лице, чучело; hombre de pelo en pecho прен., разг. смел, решителен; hombre de pro (de provecho) полезен човек; мъдрец, общественик; hombre de buena capa човек, който умее да се представя добре; hombre de Estado държавен деец; hombre de puños прен., разг. смел, безстрашен, с внушителна фигура; hombre de todas sillas прен. многостранно развит, който е вещ в много изкуства, области; hombre de veras сериозен човек, реалист; hombre de verdad който говори винаги истината и си е спечелил такова име; hombre hecho а) зрял мъж; б) получил образование в определена област; hombre hecho y derecho здрав, прав мъж; стабилен, разумен; hombre interior вътрешният, духовният аз на човека; hombre liso честен, искрен, простодушен; hombre menudo дребосък; hombre para poco малодушен, страхлив; hombre público обществен деец; hombre rana водолаз; Ўbuen hombre! добри човече! (обръщение към непознат); gran hombre велик, изтъкнат; pobre hombre нещастник, неумел, нерешителен, прен. горкият човек; hombre pobre беден човек, бедняк; buen hombre, pero mal sastre умен, но неумел, несръчен; como un hombre като мъж (уверено, отговорно); hacer a uno hombre прен., разг. правя някого човек; hacerse todo un hombre прен., разг. ставам зрял, истински мъж; no tener uno hombre прен. нямам си човек ( хора), няма кой да ме защитава; ser uno hombre al agua прен., разг. непоправим съм (като поведение); неизлечимо болен; ser uno mucho hombre голяма работа съм, голям мъж; ser uno otro hombre прен. станал съм друг човек, много съм се променил; hombre pobre, todo es trazas proverb беден човек, жив дявол; como un solo hombre adv като един, всички заедно.

  Diccionario español-búlgaro > hombre

 • 13 honor

  m 1) чест; 2) почит, уважение; 3) слава; добро име, добра репутация; 4) pl почест; 5) pl пост, служба; con honores de прен. с качества, достойнства на; hacer los honores приемам, посрещам гостите; palabra de honor честна дума; ocupar un lugar de honor заемам почетно място.

  Diccionario español-búlgaro > honor

 • 14 labio

  m 1) устна; labio superior (inferior) горна (долна) устна; labio leporino заешка устна; 2) pl уста, устни; 3) прен. очертания, краища на нещо; los labios de una herida краищата на рана; cerrar los labios прен. мълча, не казвам; estar uno colgado (pendiente) de los labios de otro прен. зависим съм от това, което ще каже някой; morderse uno los labios а) прен., разг. прехапвам си езика, за да не кажа нещо; б) прен., разг. опитвам се да скрия усмивката си; sellar el labio (los labios) прен. млъквам, прекъсвам си думите; no despegar (descoser) los labios прен. мълча, не отварям устата си.

  Diccionario español-búlgaro > labio

 • 15 libertad

  f 1) свобода, воля, независимост; libertades democràticas демократични свободи; libertad de palabra, de imprenta свобода на словото, на печата; libertad de conciencia свобода на съвестта; libertad religiosa свобода на вероизповеданията; libertad de comercio свобода на търговията; poner en libertad освобождавам; 2) освобождаване, освобождение; libertad provisional освобождаване под гаранция; libertad bajo palabra освобождаване под гаранция само въз основа на декларация; 3) pl прерогативи, позволение; предимство, изключително право; Me tomo la libertad de позволявам си дързостта да; 4) смелост, волност, непринуденост; 5) фамилиарност, освободеност, правото да; 6) слободЈя, неспазване на законите и нормите; 7) неспазване на етикета; 8) лекота, естественост (при художници, артисти и др.).

  Diccionario español-búlgaro > libertad

 • 16 llano,

  a 1. adj 1) гладък, равен; 2) прен. обикновен, достъпен (за човек); 3) прен. свободен, откровен; 4) прен. неукрасен, обикновен (за дреха); 5) прен. ясен, очевиден; 6) прен. обичаен, без затруднения; 7) ясен, не внушаващ съмнение; a la llano,a прен. направо, без церемонии; de llano,, de llano, en llano, прен. открито, откровено; 8) прост, ясен, понятен (за стил и т. н.); 9) непривилегирован; estado llano, низше съсловие; 10) грам. отворен (за звук); palabra llano,a грам. дума с ударение на предпоследната сричка; 2. m 1) равнина; 2) стълбищна площадка.

  Diccionario español-búlgaro > llano,

 • 17 obra

  f 1) труд, работа, дело; 2) произведение, творба; obra de teatro (teatral, dramàtica) театрална пиеса, театрална постановка; obras completas пълни събрани съчинения; obra maestra шедьовър; 3) постройка, строеж; obras bàsicas капитално строителство; obras públicas обществени работи; 4) строителство, строителни работи, строеж, обект; obra de construcción икон. строителен обект; obra industrial икон. промишлен обект; a pie de obra на мястото на строителството; 5) действие, дело; de obra на дело; por obra de посредством, чрез; poner manos a la obra пристъпвам към действие, дело; hacer obra правя ремонт, ремонтирам; mano de obra работна ръка; obra muerta мор. надводна част на кораб; obra viva а) прен. добро дело, милосърдие; б) мор. подводна част на кораб; 6) средство; сила, мощ; 7) морална постъпка (добра или лоша); hacer mala obra причинявам неудобство, вреда; ni obra buena, ni palabra mala proverb обещава мазно, ала напразно; не отказва, но и нищо не прави; obra de около, горе-долу, приблизително.

  Diccionario español-búlgaro > obra

 • 18 ojo

  m 1) око; 2) ухо (на игла); 3) отвор, дупка (за дръжка на инструмент); 4) поглед, наблюдение; ten el ojo sobre él не го изпускай от очи; 5) дупка (на брава); 6) оченце (на паунова опашка); 7) арка, свод на мост, стълба; 8) шлюз (на мелница); 9) шупла (на сирене, хляб); 10) сапунисване; dar un ojo a la ropa сапунисвам дрехите; 11) закръгленост на буква; 12) извор в равнина; 13) мазни капки, плуващи в течност; 14) петно, фигура, подобна на око; 15) бележка, нота бене към текст; 16) прен. внимание, обръщане на внимание на нещо; 17) дупка в мрежа; 18) прен. способност бързо да се преценят обстоятелствата; ojo clínico прен. око на доктор, на познавач; 19) мор. отвор за кабел, въже; 20) pl като израз на голяма обич; ojo de agua извор; ojo del culo анус; ojos blandos (tiernos) прен., разг. меки, кротки, като насълзени очи; ojo de carnero moribundo прен., разг. изпъкнали и тъжни очи; ojos de gato разг. очи с неопределен, сивкав цвят; ojos de lince прен., разг. много остро зрение; ojos de sapo разг. много изпъкнали, кротки очи; ojos vivos блестящи, оживени очи; cuatro ojos разг. човек с очила; abrir uno el ojo прен. отварям си очите, внимавам; a ojo de buen cubero прен., разг. без мерене, на око; arrasàrsele a uno los ojos de (en) agua (làgrimas) прен. насълзяват ми се очите, изпълват се със сълзи; bailarle a uno los ojos прен. играят му очите; bajar uno los ojos прен. изчервявам се, унижавам се, подчинявам се; cerrar uno el (los) ojo(s) прен., разг. умирам; costar una cosa los ojos (un ojo) de la cara прен., разг. струвам много скъпо; írsele a uno los ojos por (tras) una cosa прен. очите ми изтичат по (след) нещо; Ўmucho ojo! Ўojo! внимание!; no saber uno dónde tiene los ojos прен., разг. голям невежа; ojo alerta разг. нащрек; Ўojo con...! внимавай с...! ojo por ojo око за око (за отмъщение); tener entre (sobre) ojo(s) a uno прен., разг. мразя някого, мисля му лошото; torcer (volver) los ojos извръщам очи; vidriarse los ojos изцъклям се (за очи); volver los ojos a uno прен. обръщам очи към някого, интересувам се от него; a ojo на око, приблизително; a cierra ojos, a ojos cerrados; а) в полусън; б) слепешком, слепешката; в) набързо, без да се мисли; ojos reventones изцъклени очи; clavar los ojos прен. втренчвам се; en un abrir y cerrar los ojos разг. за миг; no pegar los ojos не мога да мигна, да спя; saltar a los ojos прен. бия на очи; ojo de buey мор. кръгло прозорче, капандура; илюминатор; ojo de pollo мазол; pasar los ojos por un escrito прен. преглеждам, хвърлям поглед на текст.

  Diccionario español-búlgaro > ojo

 • 19 oído

  m 1) слух; de oído по слух; duro de oído а) лишен от музикален слух; б) който мъчно чува; 2) ухо; 3) слухов апарат; 4) музикален слух; abrir uno tanto (el) oído прен. надавам ухо, слушам с огромно любопитство; слухтя; aguzar uno el oído (los oídos) прен. наострям слух; al oído а) на ухо; б) по слух; aplicar uno el oído слушам внимателно; cerrar uno los oídos прен. отказвам да чуя извинения, оправдания; entrar (entrarle) a uno una cosa por un oído y salir (salirle) por el otro прен. през едното ухо ми влиза, през другото излиза; llegar una cosa a oídos de uno прен. стига до ушите ми, научавам; Ўoído! exclam чуйте!; ser uno todo oído прен. целият съм слух; silbarle (zumbarle) a uno los oídos прен., разг. пищят ми ушите, критикуват ме; abrir los oídos прен. ослушвам се; dar oídos слушам, вярвам; tener buen oído имам вярно ухо; имам развит слух; hacer oídos de mercader прен. правя си оглушки; negar los oídos прен. отказвам да слушам.

  Diccionario español-búlgaro > oído

 • 20 paréntesis

  m 1) грам. скоба; abrir (cerrar) el paréntesis отварям (затварям) скоби; прен. между другото; отварям скоба; 2) грам. вметнато изречение; 3) прен. прекъсване, спиране; 4) прен. действие или разсъждение, с което се прекъсва друга мисъл или действие; entre (por) paréntesis прен. в скоби, между другото; poner entre paréntesis прен. поставям под съмнение.

  Diccionario español-búlgaro > paréntesis

См. также в других словарях:

 • cerrar — verbo transitivo 1. Hacer (una persona o una cosa) que no pueda verse o tocarse el interior de [una cosa] porque ha ajustado sus partes: El viento cerró las ventanas de golpe. He cerrado el cajón. Cierra la puerta con llave cuando salgas. 2.… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • Ojo — (Del lat. oculus.) ► sustantivo masculino 1 ANATOMÍA Órgano de la vista en los hombres y los animales, que permite captar la luz y las formas de las imágenes. 2 ANATOMÍA Parte visible de este órgano en la cara junto con los párpados: ■ tiene los… …   Enciclopedia Universal

 • Wikipedia:Candidatos a artículos destacados — Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD   [ …   Wikipedia Español

 • Café (todos) — Wikipedia:Café (todos) Saltar a navegación, búsqueda Atajos WP:C …   Wikipedia Español

 • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

 • boca — (Del lat. bucca, mejilla.) ► sustantivo femenino 1 ANATOMÍA Cavidad y orificio superior del tubo digestivo del hombre y de los animales, situados en la parte anterior del cuerpo, que puede cumplir otras funciones como las respiratorias o… …   Enciclopedia Universal

 • Candidatos a artículos destacados — Wikipedia:Candidatos a artículos destacados Saltar a navegación, búsqueda Ir a la tabla de contenidos Atajo WP:CADWP:CAD …   Wikipedia Español

 • Ruta Destroy — Saltar a navegación, búsqueda La llamada Ruta Destroy, Ruta del Bakalao como se le conoció más mediáticamente, heredera directa de la movida valenciana, consistió en el mayor movimiento clubbing de España, hecho por y para españoles… …   Wikipedia Español

 • Anexo:Episodios de Detective Conan — A continuación se presenta un listado de episodios de la serie Detective Conan, con su título original japonés (romanji y kanji), su traducción en español a partir del título original y el título del doblaje en España y en Hispanoamérica. Como… …   Wikipedia Español

 • Latín — Para otros usos de este término, véase Latín (desambiguación). Latín Lingua latina Hablado en Imperio romano y Europa Occidental de la Antigüedad y Edad Media. Actualmente, es hablada en Ciudad del Va …   Wikipedia Español

 • Anexo:Falsos amigos — Los falsos amigos son palabras que, a pesar de tener significados diferentes, pueden escribirse o pronunciarse de una manera similar en dos o más idiomas. Lo anterior puede deberse tanto a distintas etimologías como a un cambio en el significado… …   Wikipedia Español


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.