Перевод: с французского на болгарский

с болгарского на французский

casser+la+glace

 • 1 brise-glace

  m. (de briser et glace) (pl. brise-glaces) 1. ледоразбивач; 2. заострена част на колоната на мост, служеща за разбиване на ледовете; 3. заострен ръб на носа на кораб за разбиване на ледове.

  Dictionnaire français-bulgare > brise-glace

 • 2 casser

  v. (lat. quassare, de quatere "secouer") I. v.tr. 1. чупя, счупвам, разчупвам, начупвам, троша, натрошавам; късам, скъсвам; casser un vase чупя ваза; casser un bras чупя ръка; 2. отменявам, анулирам; касирам; casser une sentence отменявам присъда; 3. воен. лишавам от служба, чин, разжалвам; casser un officier разжалвам офицер; 4. замайвам, опивам; 5. повреждам; II. v.intr. 1. чупя се, счупвам се, троша се, строшавам се, късам се, скъсвам се; le fil casse конецът се къса; une branche a casse един клон се счупи; 2. разпадам се; la pâte casse sous les doigts тестото се разпада под пръстите; se casser v.pron. чупя се, натрошавам се, късам се; изчезвам, чупя се; casse - toi! махай се! Ќ casser la tête а qqn. счупвам главата на някого; разг. безпокоя, досаждам на някого; casser la croûte разг. похапвам; il faut casser le noyau pour en avoir l'amande без труд нещо не се постига; on ne fait pas d'omelette sans casser les њufs погов. без мъка няма сполука; qui casse les verres les paye погов. каквото си си надробил, такова ще сърбаш; se casser la tête разг. блъскам си главата; casser du bois сека дърва; casser du sucre sur le dos de qqn. злословя за някого; casser sa pipe умирам; se casser le nez а la porte de qqn. намирам затворена врата; se casser le nez разг. пропадам; casser les pieds а qqn. досаждам на някого; casser les oreilles а qqn. вдигам силен шум, проглушавам; se casser la voix преграквам; ça ne casse rien разг. това не е нещо необикновено; а tout casser много силно; необикновено, изключително (un film а tout casser изключителен филм); най-много; casser les prix налагам ниски цени, правя дъмпинг; casser le rythme нарушавам ритъм; tout passe, tout lasse, tout casse всичко си има край; ça passe ou ça casse или-или. Ќ Ant. arranger, raccommoder, recoller, réparer; confirmer, ratifier, valider.

  Dictionnaire français-bulgare > casser

 • 3 essuie-glace

  m.inv. (de essuyer et glace) чистачка ( на автомобил).

  Dictionnaire français-bulgare > essuie-glace

 • 4 glace

  f. (bas lat. °glacia, class. glacies) 1. лед; 2. леден блок; 3. сладолед; glace au chocolat шоколадов сладолед; 4. прен. студенина, безчувственост; être de glace безчувствен съм, като от лед; 5. огледало; se regarder dans une glace гледам се в огледало; 6. стъкло; glace de vitrine стъкло на витрина; 7. прозорец (на кола, вагон и др.); 8. петно върху диамант; 9. loc. adv. а la glace приготвено с лед; безжизнено, без живот; 10. готв. гланциран захарен слой върху сладкиш; sucre glace много фина пудра захар. Ќ compartiment а glace d'un réfrigérateur камера за дълбоко замразяване на хладилник; rompre la glace започвам да говоря открито, искрено, без стеснение. Ќ Hom. glass.

  Dictionnaire français-bulgare > glace

 • 5 glacé,

  e adj. (de glacer) 1. замръзнал, вкочанясал, вледенен; café glacé, айс-кафе; vent glacé, леден вятър; être glacé, замръзнал съм, много ми е студено; 2. лъскав, гланциран; papier glacé, гланцирана хартия; 3. прен. студен, хладен, бездушен, безчувствен; accueil glacé, студено, хладно посрещане; regard glacé, бездушен, хладен поглед; 4. готв. покрит със слой от стопена захар, захаросан; marrons glacé,s захаросани кестени. Ќ crème glacé,e млечен сладолед. Ќ Ant. fondu, brûlant; bouillant, chaleureux.

  Dictionnaire français-bulgare > glacé,

 • 6 lave-glace

  m. (de laver et glace) уред за измиване на предното стъкло на автомобил.

  Dictionnaire français-bulgare > lave-glace

 • 7 lève-glace

  m. (de lever et de glace) устройство за вдигане и сваляне на стъклата на автомобил.

  Dictionnaire français-bulgare > lève-glace

 • 8 amande

  f. (lat. pop. °amandula) 1. бадем (плод); 2. ядка. Ќ pour avoir l'amande il faut casser le noyau без труд нищо не става.

  Dictionnaire français-bulgare > amande

 • 9 ardent,

  e adj. (lat. ardens) 1. горящ, пламтящ, нагорещен, нажежен; fer ardent, нажежено желязо; charbons ardent,s горящи въглени; 2. прен. горещ, пламенен, разпален, буен; soif ardent,e палеща жажда; 3. възчервен, огнен; cheveux d'un blond ardent, червеникаво-руси коси; 4. горещ, топъл; buisson ardent, гореща напитка; 5. m. арго свещ; ardent,s очи. Ќ chambre ardent,e съд в Средните векове, който осъждал на изгаряне осъдените; chapelle ardent,e стая с ковчег на мъртвец и свещи наоколо; fièvre ardent,e треска с висока температура; flèches ardent,es воен. запалителни стрели; être sur des charbons ardent,s много съм нетърпелив, неспокоен; le mal des ardent,s вид епилепсия. Ќ Ant. éteint, froid, glacé; endormi, engourdi, indolent, inerte, languissant, terne, morne, mou, nonchalant, tiède.

  Dictionnaire français-bulgare > ardent,

 • 10 banc

  m. (germ. °bank-) 1. пейка, скамейка; банка (като място за сядане); banc des avocats адвокатска банка (в съдебна зала); ист. banc d'њuvre стол на църковен настоятел; 2. чин; 3. табуретка; 4. пласт, блок, маса, скала; un banc d'argile пласт от глина; 5. banc de poissons пасаж риби; 6. техн. маса, тезгях. Ќ banc de glace плаващ ледник; banc de sable нанос; banc de neige пряспа сняг; banc d'essai уред за изпробване, тестване (на двигатели и др.); banc-titre устройство за поставяне надписи на филм. Ќ Hom. ban.

  Dictionnaire français-bulgare > banc

 • 11 banquise

  f. (de l'a. nord. pakki "paquet" et iss "glace") грамаден леден блок на брега на море.

  Dictionnaire français-bulgare > banquise

 • 12 baraque

  f. (catalan barraca "hutte") 1. дървена барака; 2. прен. неподдържана, нечиста къща; 3. разг. начинание. Ќ casser la baraque разг. имам голям успех (за спектакъл); пропадам ( за начинание).

  Dictionnaire français-bulgare > baraque

 • 13 bonnet

  m. (o. i.; p.-к. du frq. °obbunnu "ce qui est attaché sur", ou var. de boune, du gallo-rom. °bottina) 1. шапка, шапчица, кепе; bonnet а poil калпак; bonnet de nuit нощно кепе; bonnet de bain плувна шапка; 2. зоол. сирище (втори стомах у преживните животни); 3. чашка на сутиен. Ќ avoir la tête tout près du bonnet разг. сприхав съм, лесно се разсърдвам; bonnet carré четириъгълна шапка, носена от съдии, лекари, професори и др.; bonnet d'âne книжна шапка с две дълги уши, поставяна някога на главата на мързеливите ученици за наказание; bonnet de Turquie чалма; bonnet phrygien шапка - емблема на Френската революция и на Републиката; casser le bonnet а qqn. досаждам на някого; c'est bonnet blanc et blanc bonnet не по врат, ами по шия; être triste comme un bonnet de nuit много съм тъжен; gros bonnet важна личност, големец; jeter son bonnet par-dessus les moulins разг. развявам си байрака (за жена); mettre son bonnet de travers ост. започвам да се сърдя; opiner du bonnet свалям шапка в знак, че се присъединявам към мнението на другите; присъединявам се към мнението на някого.

  Dictionnaire français-bulgare > bonnet

 • 14 bordure

  f. (de bord) 1. обшивка, ивица, ръб, кант; 2. рамка; la bordure d'une glace рамка на огледало; 3. бордюр; 4. град. ограда; 5. крайна ивица на поле, гора; la bordure méditéranéenne de la France средиземноморското крайбрежие на Франция; 6. долен ръб на корабно платно. Ќ en bordure de по ръба на, покрай, по дължината на; villa en bordure de la mer вила край морето.

  Dictionnaire français-bulgare > bordure

 • 15 bouillant,

  e adj. (de bouillir) 1. кипящ, врящ; de l'eau bouillant,e кипяща вода; 2. прен. пламенен, жив, буен; bouillant, de colère кипящ от гняв. Ќ Ant. froid, glacé; calme, mou, pondéré.

  Dictionnaire français-bulgare > bouillant,

 • 16 brûlant,

  e adj. (de brûler) 1. горещ, парещ, палещ; du café brûlant, много горещо кафе; des rayons brûlant,s палещи лъчи; brûlant, de fièvre изгарящ от температура; 2. прен. жив, пламенен; страстен. Ќ une question brûlant,e парлив (трънлив) въпрос; un terrain brûlant, деликатна тема, която е по-добре да се избегне. Ќ Ant. glacé, froid.

  Dictionnaire français-bulgare > brûlant,

 • 17 burette

  f. (de buire) 1. шишенце, стъкленица; 2. шишенце за миро и вино за причастие; 3. pl. вулг. тестиси; casser les burettes а qqn. дразня някого.

  Dictionnaire français-bulgare > burette

 • 18 casque

  m. (lat. pop. °quassicare "casser") 1. каска, шлем; casque de pompier пожарникарска каска; casque d'écoute слушалки за радиоприемане; 2. сешоар във форма на каска; 3. коси; 4. разг. глава; 5. твърд израстък на главата или човката на някои птици; 6. горна част на венчето на цвят ( при някои растения). Ќ avoir le casque боли ме глава; casque а pointe стара островърха германска каска; casque а mèche ост., разг. нощно боне; les Casques bleus сините каски ( военни сили на ООН).

  Dictionnaire français-bulgare > casque

 • 19 cassable

  adj. (de casser) чуплив, трошлив. Ќ Ant. incassable.

  Dictionnaire français-bulgare > cassable

 • 20 cassage

  m. (de casser) чупене, счупване, трошене, разбиване.

  Dictionnaire français-bulgare > cassage

См. также в других словарях:

 • GLACE — L’homme a connu et baptisé la forme solide de l’eau depuis les temps les plus reculés, ce qui nous vaut des noms très différents selon les langues: glace, ghiaccio, hielo... dans les langues latines; is, Eis, ice... dans les langues germaniques;… …   Encyclopédie Universelle

 • casser — [ kase ] v. <conjug. : 1> • v. 1160; quasser « briser » 1080; bas lat. quassare, de quatere « secouer » I ♦ V. tr. A ♦ 1 ♦ Mettre en morceaux, diviser (une chose rigide) d une manière soudaine, par choc, coup, pression. ⇒ briser, broyer,… …   Encyclopédie Universelle

 • CASSER — v. tr. Briser, rompre. Casser un verre, un vase, une glace. Par extension, Casser des oeufs, des noix, En briser la coquille. Se casser une dent, un bras, une jambe. Casser la tête à quelqu’un d’un coup de revolver. Le verre se casse facilement.… …   Dictionnaire de l'Academie Francaise, 8eme edition (1935)

 • glace — (gla s ) s. f. 1°   Eau congelée, solidifiée par le froid. •   Là certes le sommeil à la crainte fait place, Et je me suis trouvée aussi froide que glace, MAIRET Sophon. v, 4. •   Il fait, dit elle, un temps froid comme glace, LA FONT. Court..… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Brise-glace — Pour le groupe de musique, voir Brise Glace. Un brise glace est un navire utilisé pour ouvrir ou maintenir ouvertes des voies de navigation dans les eaux prises par la banquise. L orthographe brise glaces est également rapportée dans certains… …   Wikipédia en Français

 • Brise glace —  Pour le groupe de musique, voir Brise Glace. Un brise glace est un navire utilisé pour ouvrir ou maintenir ouvertes des voies de navigation dans les eaux prises par la banquise. L orthographe brise glaces est également rapportée dans… …   Wikipédia en Français

 • Bris de glace — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. Le bris de glace désigne : Bris de glace (assurance) Elle a pour but, la prise en charge des frais de remplacement ou de réparation d une partie… …   Wikipédia en Français

 • Brise-glaces — Brise glace  Pour le groupe de musique, voir Brise Glace. Un brise glace est un navire utilisé pour ouvrir ou maintenir ouvertes des voies de navigation dans les eaux prises par la banquise. L orthographe brise glaces est également rapportée …   Wikipédia en Français

 • Estacade du pont Champlain — L estacade du pont Champlain est une structure construite parallèle au pont Champlain. Elle traverse le Saint Laurent, à quelque 300 m en amont du pont. L estacade a été construite en 1964 1965 pour contrôler la formation et le mouvement des …   Wikipédia en Français

 • La Rivière-Drugeon — Pour les articles homonymes, voir La Rivière. 46° 52′ 06″ N 6° 13′ 00″ E …   Wikipédia en Français

 • PIC — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom.  Pour les articles homophones, voir Pique et Pick …   Wikipédia en Français


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»