Перевод: с английского на украинский

с украинского на английский

buying rate

 • 1 buying rate

  The English-Ukrainian Dictionary > buying rate

 • 2 rate

  ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцевий податок (у Великобританії); 7. сорт; ґатунок; категорія
  вимір, розмір, показник, межа, міра та ін. точки відносного підрахунку якої-небудь суми, вартості, витрати тощо
  ═════════■═════════
  absenteeism rate коефіцієнт прогулів; absorption rate ставка поглинання накладних витрат; accession rate темп приросту • відносний приріст чисельності робочої сили; accident rate частота нещасних випадків; accident frequency rate коефіцієнт травматизму; accuracy rate показник точності; actual burden rate фактична ставка накладних витрат; actual operating rate коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності; adoption rate темп сприймання; advance booking rate тарифна ставка за попереднє замовлення; adjusted rate стандартизований коефіцієнт • скоригований коефіцієнт; advertising rate рекламний тариф • рекламна ставка; agreed rate домовлений відсоток • домовлена ставка; airfreight rate тарифи повітряного вантажного перевезення • тарифи вантажного авіаперевезення; all-commodity rate тарифи для всіх вантажів; all-in rate ставка, яка включає все; all-plant burden rate загальнофабрична ставка накладних витрат; alternative rates альтернативні тарифні ставки; amortization rate норма амортизації • норма погашення кредиту • відсоток сплати боргу; annual rate річний показник • річний рівень; annual average growth rate середньорічний темп зростання; annual capital-turnover rate річний коефіцієнт оборотності капіталу; annual interest rate річний відсоток; annualized percentage rate (APR) ставка відсотка за річним обрахуванням; annual production rate річна продуктивність; any-quantity rate тариф для будь-якої кількості вантажу; area rate зональний тариф; asset growth rate темпи зростання активів; attrition rate інтенсивність витрачання • коефіцієнт зменшення (чисельності працівників); average rate середня норма • середня ставка • середня тарифна ставка; average post-tax profit rate середня норма прибутку після сплати податку; average tax rate середня податкова ставка; average weighted rate середньозважена ставка; awareness rate ступінь обізнаності • ступінь поінформованості; backhaul rate тариф зворотного пробігу; baggage rate багажний тариф; bank rate облікова ставка банку • банківська ставка • банківський відсоток; base rate основна ставка; basic rate базова ставка • основна ставка; basing rate початковий тариф • вихідний тариф • базовий тариф; benefit reduction rate норма скорочення пільг; berth rate фрахтова ставка; birth rate коефіцієнт народжуваності; blanket rate єдиний тариф • акордна ставка; blanket burden rate єдина ставка накладних витрат • середня ставка накладних витрат; blend rate реальна відсоткова ставка • прибутковість фінансового інструменту; block meter rate ступінчасто-пропорційний тариф; bond rate курс облігацій; bonus rates нормативи нарахування премій; borrowing rate ставка відсотка на позичений капітал; brand rates ставки за багатомарочність; bridge rate проміжний тариф • перехідний тариф; budgeted factory-overhead rate кошторисна ставка розподілу фабричних накладних витрат; bulk rate тариф за розсилання великих партій; bulk cargo rate тариф на вантаж навалом; burden rate норма розподілу накладних витрат • відношення накладних витрат до витрат на оплату праці; buyer's rate курс покупця; buying rate курс покупця; cable rate курс телеграфних переказів; call rate ставка онкольних позик; call loan rate ставка відсотка онкольної позики; capacity rate коефіцієнт потужності • питома вантажомісткість судна; capitalization rate коефіцієнт капіталізації • норма капіталізації • відсоткове відношення доходу до капітальних затрат; carrier rate фрахтова ставка; case rate сума витрат з розрахунку на ящик; cash rate готівковий курс; ceiling rate гранична норма відсотка; central rate центральний курс • центральний валютний курс; check rate чековий курс • курс купівлі чеків; checkoff rate норма відрахувань; cheque rate чековий курс • курс купівлі чеків; class rate класний тариф; clearing rate розрахунковий курс; closing rate курс на момент закриття біржі • заключний курс; combination rate комбінований тариф; combined rate комбінована норма (розподілу накладних витрат); commission rate розмір комісійних • комісійні ставки; commodity rate спеціальний тариф на перевезення масових вантажів; common freight rate загальна фрахтова ставка; composite rate складна ставка; consolidated rate повна погодинна ставка; constant rate постійна інтенсивність • постійний коефіцієнт; consumption rate норма споживання • темпи споживання; container rate контейнерна ставка; contract rate договірний тариф; conventional rate домовлений відсоток; conversion rate курс конверсії • переказний курс • курс переказу; corrected rate виправлена ставка • скоригований коефіцієнт; cost rate ставка витрат • ставка накладних витрат; cost centre burden rate ставка накладних витрат для даного центру обліку; cost-per-thousand rate тариф з розрахунку на тисячу рекламних контактів; coupon rate ставка купона • купонна ставка; cover rate тариф за розміщення реклами на обкладинці; credit rate ставка за кредитом; crude rate загальний коефіцієнт; cumulative rate сумарний коефіцієнт; curb rate курс позабіржового ринку • курс чорного ринку; currency rate курс валюти • валютний курс; current rate поточна ставка • поточний курс • курс дня; customer rate сума витрат з розрахунку на клієнта; customs rate ставка митного тарифу; cut rate тариф зі знижкою • знижка; daily rate одноденна ставка; daily wage rate поденна ставка заробітної плати; death rate коефіцієнт смертності; deferred rate відстрочена ставка; demand rate обсяг потреби • курс покупців • обсяг попиту; departmental overhead rate норма накладних витрат цеху • цехова ставка накладних витрат; deposit rate ставка відсотка за вкладом • ставка за депозитом; depreciation rate норма амортизації • норма зношення; development rates темпи розвитку; differential rate диференційний тариф; discharging rates ставка на розвантажувальні роботи; discount rate ставка дисконту • дисконтний відсоток • коефіцієнт дисконтування • ставка дисконтування • облікова ставка; discountable rate тариф, з якого надається знижка; dispatch rate ставка на відправлення; dividend rate розмір дивіденду • норма дивідендів; divorce rate відсоток розлучень; dollar rate курс долара • доларовий курс; double exchange rate подвійний валютний курс; downtime rate коефіцієнт перестою; drawing rate курс продавців; driving rate пропускна спроможність за одиницю часу; dual rate подвійна ставка; dual prime rate подвійна базова ставка; duty rate митна ставка; earned rate погодинна заробітна плата • погодинна зарплата • фактичний тариф; earning rate норма виручки; economic rate економічний темп; economic expansion rate темп економічного зростання; effective rate реальна відсоткова ставка • фактична ставка; effective annual rate фактична ставка, яка виплачується щорічно; effective exchange rate ефективний валютний курс; effective interest rate фактична ставка відсотка • прибуток на момент сплати; effective tax rate ефективна податкова ставка; employment rate рівень зайнятості; equilibrium exchange rate рівноважний валютний курс; equilibrium growth rate темп рівноважного зростання; equitable rate справедливий розмір премії; error rate відсоток помилок • частота повторення помилок; estimated rate орієнтовна оцінка; evaluated wage rate тариф заробітної плати • тарифна ставка, визначена за оцінкою робіт; exchange rate; existing rates чинні ставки; exorbitant rate надмірна ставка; exorbitant interest rate надмірна ставка відсотка; expansion rate темп росту; expenditure rate швидкість витрачання • швидкість витрат; export rate експортний тариф • тариф для експортних вантажів; failure rate частота відмов • частота пошкоджень • частота невдач; fair rate пільговий курс • задовільна ставка; fallback rate відступна (мінімальна) ставка; favourable rate сприятлива ставка; final rate остаточний показник; fixed rate встановлена ставка • фіксована ставка • тверда ставка • твердий курс; fixed exchange rate встановлений курс валюти • фіксований курс валюти; fixed interest rate встановлена ставка відсотка • фіксована ставка відсотка; fixed royalty rate твердий розмір авторського гонорару • твердий розмір ліцензійної винагороди • твердий розмір платні винахідникові; flat rate однакова ставка • єдина ставка • єдиний курс; flexible exchange rate гнучкий курс валюти; floating rate плаваючий курс; floating exchange rate плаваючий валютний курс; floating interest rate плаваюча відсоткова ставка; fluctuating rate курс, що коливається; foreign exchange rate; forward rate курс за строковою угодою; free exchange rate валютний курс, що не контролюється • валютний курс, що не встановлюється урядом • вільний (ринковий) валютний курс; freight rate вантажний тариф • фрахтова ставка; future rate майбутня ставка • майбутній курс; general rate загальний коефіцієнт • загальна ставка; going rate поточний курс • звичайна ставка • поточний рівень цін • поточна ставка; going market rate поточний ринковий курс • поточний ринковий валютний курс; going wage rate чинна ставка зарплати • чинна ставка заробітної плати; goods rate вантажний тариф; gross rate максимальний тариф • валовий тариф; group rate груповий тариф • групова ставка; growth rate темп зростання • темп приросту; guaranteed rate гарантована ставка; guaranteed hourly rate гарантована ставка погодинної заробітної плати; guaranteed wage rate гарантована ставка заробітної плати • гарантована ставка зарплати; handling rate норма обробки вантажу; high rate висока ставка • високий тариф; higher rate підвищений курс; hiring rate темп набору робочої сили; hotel rate вартість одного дня перебування в готелі; hourly rate погодинна ставка; hourly wage rate погодинна ставка заробітної плати; hurdle rate мінімальна ставка прибутку; illiteracy rate відсоток неграмотного населення; import rate імпортний тариф • тариф для імпортних вантажів; incapacity rate показник непрацездатності; income tax rate ставка прибуткового податку; increment rate відсоток приросту; inflation rate темп інфляції; insurance rate страхова ставка • ставка страхової премії; interbank rate міжбанківська ставка відсотка; interest rate відсоткова ставка • процентна ставка; interruption rate частота переривання обслуговування; inventory carrying charge rate вартість збереження запасів • ставка оплати за збереження запасів; investment rate темп зростання капіталовкладень • норма інвестування; job rate виробнича норма; jobless rate відсоток безробітних; jockeying rate частота переходу з однієї черги в іншу; joint rate комбінований тариф; key rates основні ставки; labour rate ставка заробітної плати; labour turnover rate коефіцієнт обороту робочої сили; lending rate ставка позичкового відсотка; line rate тариф за рядок • рядковий тариф; literacy rate відсоток грамотного населення; loan rate відсоткова ставка позики; local rate місцева ставка; Lombard rate ломбардна ставка; low rate низька ставка; lower rate знижена норма; machine-hour rate норма витрат на машино-час; machine-hour burden rate ставка накладних витрат на машино-час; manufacturing labour rates ставки заробітної плати робітників на виробництві; marginal rate гранична ставка; marginal tax rate гранична ставка податку • гранична податкова ставка; marine rate ставка морського страхування вантажу; marine transport rate морський тариф; market rate ринкова ставка • ринковий курс; material consumption rate норма витрат матеріалу; material cost burden rate ставка накладних витрат, що відносяться на матеріали; maturing rate термін оплати • наступний термін платежу • коефіцієнт терміну платежу; maximum rate максимальна ставка; maximum tax rate максимальна ставка податку; mean annual rate середній річний показник • середньорічний показник; memory rate швидкість запам'ятовування; mileage rate плата за перевезення, що обраховуються в милях; minimum rate мінімальна ставка; moderate rate помірна ставка; monetary exchange rate грошовий курс; money market rate ставка відсотка на грошовому ринку; monthly rate місячна норма • місячна ставка; mortality rate коефіцієнт смертності; mortgage rate відсоткова ставка за заставною; multiple rate множинний курс; multiple exchange rates множинні валютні курси; national rate національна ставка; negative interest rates негативні відсоткові ставки; net rate чистий тариф; network rate мережний тариф; new-product failure rate рівень невдач нових товарів • показник відмови функціонування • показник браку; nominal interest rate номінальна ставка відсотка; nominal wage rate номінальна ставка заробітної плати; non-discountable rate тариф, з якого не надається знижок; normal spoilage rate нормативний відсоток браку; obsolescence rate ступінь старіння • швидкість старіння; offered rate пропонований курс • пропонована ставка; official rate офіційна ставка • офіційний курс; official exchange rate офіційний обмінний курс; one-time rate разовий тариф • одноразовий тариф • тариф за разове користування; open rate змінний тариф; opening rate курс при відкритті біржі; open-market rates ставки відсотка відкритого ринку; operating rate коефіцієнт використання виробничої потужності • показник діяльності; output rate норма виробітку • продуктивність; overhead rate ставка накладних витрат; overnight rate ставка відсотка одноденного вкладу • добова ставка; overtime rate розмір винагороди за понаднормову роботу; page rate тариф за шпальту • ставка за шпальту; parallel rate ринковий курс валют; par exchange rate валютний паритет; parity rate паритетний курс; par price rate курс цінного папера; participation rate норма участі; passenger rate пасажирський тариф; pay rates ставки заробітної плати; pegged rate штучно підтримуваний валютний курс; penalty rate штрафна (підвищена) ставка • розмір штрафу; penetration rate ступінь впровадження • ступінь проникнення; per diem rate добова ставка • поденна ставка; performance rate норма виробітку • рівень продуктивності • рівень виробітку; piece rate ставка відрядної заробітної плати; population growth rate темп зростання населення; port rates портові ставки; postal rate поштовий тариф; poverty rate рівень бідності; preemptive rate тариф за негарантований час; preferential rate пільгова ставка • пільговий тариф; premium rate розмір премії • норма преміальної виплати; prevailing rate чинна ставка • загально-поширена ставка; prime rate базова ставка • ставка для першокласних грошових зобов'язань; prime cost burden rate ставка витрат, які належать до прямих виробничих витрат; priority rate пріоритетна ставка; private market rates ставки приватного ринку; probability rate показник ймовірності; product failure rate відсоток товарних невдач • показник відмови функціонування товару • показник товарного браку; production rate продуктивність • виробництво • норма виробітку; profit rate норма прибутку; profitability rate норма рентабельності • норма прибутковості; profit growth rate темпи зростання прибутку; proportional rate пропорційний тариф; provisional rate умовний показник • попередній показник; published rate опублікований тариф; purchase rate частота покупок; radio rate тариф на радіорекламу; rail rates ставки залізничних тарифів; railway rate залізничний тариф; reaction rate швидкість реакції; real interest rate реальна ставка відсотка; recall rate норма вилучення; redemption rate відсоток сплати • норма сплати; reduced rate знижений тариф • знижений курс • пільгова ставка; regional rate місцевий тариф • місцева ставка • районна ставка • регіональна ставка; regular rate стандартний тариф; renewal rate ставка за пролонгованими онкольними позиками; rent rate ставка орендної плати; replacement rate коефіцієнт заміщення; repurchase rate частотність повторних покупок; retail rate роздрібний тариф • роздрібна ставка • тариф для роздрібних торговців; risk-free rate без-ризикова ставка; royalty rate розмір авторського гонорару; sales rate темп збуту; sales growth rate темпи зростання збуту • зростання темпів збуту; sampling rate темп вибору; savings rate норма заощаджень; scrap rate норма відходів; seasonal rates сезонні ставки; second rate другий сорт • другий ґатунок; seller's rate курс продавця; selling rate курс продавців; series rate тариф за серію • ставка за серію; service rate інтенсивність обслуговування; settlement rate розрахунковий курс; share turnover rate оборотність акцій; shipping rate фрахтова ставка; short rate штрафний тариф за недобір; short-term rate короткочасний тариф • короткочасна ставка; short-term interest rate ставка відсотка короткострокових позик; sickness rate коефіцієнт захворюваності; single rate єдина ставка; space rate плата за оголошення • тариф за місце • ставка за місце; special rate особливий тариф • особлива ставка; specified rate номінальний показник • розрахунковий показник; spot rate поточний курс • курс за касовими угодами; stable exchange rate стійкий валютний курс; standard rate стандартний курс • звичайна ставка • основна ставка; standardized rate стандартизований коефіцієнт; starting rate початкова ставка; stevedoring rates ставки портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт; stock depletion rate інтенсивність витрачання запасів; stocking rate рівень запасів; stockturn rate інтенсивність оборотності товарних запасів; storage rate рівень запасів; straight-line rate пропорційний тариф • одноставковий тариф; subjective interest rate суб'єктивна відсоткова ставка; subscription rate ставка за передплату; substitution rate норма заміщення; survival rate коефіцієнт виживання • коефіцієнт довголіття; sustainable growth rate темп стійкого зростання; target rate запланована норма • заплановані темпи; target profit rate цільова норма прибутку; tariff rate тарифна ставка; tax rate податкова ставка • ставка оподаткування • ставка податку; taxation rate податкова ставка • ставка оподаткування; technical interest rate технічна відсоткова ставка; television rate телевізійна ставка • телевізійний тариф; television advertising rate ставка телереклами • тариф телереклами; temporary rate тимчасова ставка; third rate третій сорт • третій ґатунок; throughput rate пропускна спроможність; time rate почасова ставка • почасовий тариф; today's rate курс дня; top rate максимальна ставка; total rate загальний коефіцієнт; traffic rate інтенсивність руху • транспортний тариф; transit rate транзитний тариф; transportation rate транспортний тариф; trial rate ставка зарплати за період освоєння нової моделі; turnover rate швидкість обороту; unacceptable rate неприйнятна ставка; underwriting rate страховий тариф • розмір страхової премії; unemployment rate відсоток безробітних • рівень безробіття; unofficial rate неофіційний курс; utilization rate коефіцієнт використання; vacancy rate відсоток вільних місць • відсоток вільних приміщень; variable rate змінна ставка; variable interest rate змінна ставка відсотка; wage rate ставка заробітної плати; wastage rate норма відходів; wholesale rate оптова ставка • оптовий тариф; world market rates ставки світового ринку; zone rate зональний тариф
  ═════════□═════════
  acceptable rate of profit прийнятна норма прибутку; accounting rate of return (ARR) облікова норма прибутку; at a growing rate у прискореному темпі • в зростаючому обсязі; at a high rate дорого • швидко; at a low rate дешево • повільно; at the rate of розміром • за курсом • за ставкою; average annual rates of change середньорічні темпи зміни; average annual rate of growth середньорічний темп зростання; average rate of operation середня норма завантаження виробничих потужностей; average rate of rent per capital середня норма ренти на капітал; average rate of return середня норма прибутку; below the rate нижче курсу; book-value rate of return балансова норма прибутку; end-of-year rate of operation коефіцієнт використання виробничої потужності на кінець року; expected rate of net profits очікувана норма чистого прибутку; general rate of profit загальна норма прибутку; internal rate of return внутрішня ставка доходу; marginal rate of return on investment гранична норма окупності • гранична норма віддачі інвестицій; marginal rate of substitution гранична норма заміщення • гранична норма заміни; marginal rate of time preference гранична норма часової переваги; marginal rate of transformation гранична норма трансформації; rate applicable чинний тариф; rate base база для обчислення тарифу; rate card тарифний розклад; rate earned on common stockholders' equity норма прибутку на звичайні акції; rate earned on stockholders' equity норма прибутку на звичайні акції; rate earned on total assets норма прибутку на капіталовкладення; rate increase підвищення ставки • підвищення тарифу; rate of accumulation норма нагромадження • темп нагромадження; rate of activity рівень діяльності • рівень активності; rate of adjustment швидкість економічного пристосування; rate of allowance розмір зниження ціни • розмір знижки; rate of balanced growth темп збалансованого зростання; rate of change ступінь зміни • темп зміни; rate of charge ставка збору; rate of commission ставка комісійної винагороди; rate of company tax ставка оподаткування компанії; rate of compensation розмір компенсації; rate of competitiveness ступінь конкурентоспроможності; rate of consumption норма споживання; rate of conversion обмінний курс • курс переказу • курс перерахунку; rate of corporation tax ставка корпоративного податку; rate of cover розмір страхової премії; rate of currency курс валюти; rate of customer's order швидкість замовлення споживачем • темп замовлення споживачем; rate of the day курс дня; rate of dependency ступінь залежності; rate of depletion швидкість витрачання запасів; rate of deposit turnover швидкість оборотності депозитів; rate of depreciation норма амортизації • ступінь знецінення; rate of development темп розвитку; rate of discharge швидкість розвантаження • норма вивантаження • норма розвантаження; rate of discount дисконтний курс; rate of dispatch ставка відправляння; rate of drawdown темп зниження; rate of duty ставка мита; rate of earnings норма доходу; rate of economic growth темп економічного зростання; rate of exchange курс закордонної валюти • обмінний курс • курс обміну; rate of expansion ступінь розширення • темп зростання; rate of expenditure розмір витрат; rate of expenses розмір витрат; rate of foreign exchange курс закордонної валюти; rate of freight фрахтова ставка; rate of growth темп зростання; rate of increase темп збільшення • темп приросту • темп зростання; rate of increment темп приросту; rate of inflation темп інфляції • рівень інфляції; rate of insurance ставка страхової премії; rate of interest процентна ставка • відсоткова ставка; rate of inventory turnover швидкість руху товарних запасів • оборотність товарних запасів; rate of investment інвестиційна квота • норма інвестицій; • норма капіталовкладень; rate of issue курс випуску • емісійний курс; rate of levy ставка податку; rate of loading норма навантаження; rate of loading and discharging норма вантажно-розвантажувальних робіт; rate of loss норма втрат; rate of migratory increase коефіцієнт збільшення мігруючого населення; rate of option розмір премії; rate of pay ставка заробітної плати; rate of premium розмір премії; rate of price increases темп зростання цін; rate of production рівень виробництва; rate of profit норма прибутку; rate of profitability норма прибутковості • норма рентабельності • ступінь рентабельності; rate of purchase частота покупок; rate of rebuying частотність повторних покупок; rate of reduction розмір знижки; rate of remuneration розмір винагороди; rate of replacement норма заміщення; rate of return норма прибутку • коефіцієнт окупності капіталовкладень • норма прибутковості • норма віддачі; rate of return on capital норма прибутку на капітал; rate of return on investment норма прибутку на інвестицію; rate of return on net worth норма прибутку на власний капітал • норма прибутку на акціонерний капітал; rate of return regulation регулювання норми віддачі; rate of securities курс цінних паперів; rate of shrinkage норма скорочення; rate of spending темпи витрат; rate of stevedoring operations ставка портових вантажно-розвантажувальних робіт • норма портово-вантажних робіт; rate of stockturn норма оборотності товарних запасів • швидкість оборотності товарних запасів; rate of surplus value норма додаткової вартості; rate of tax ставка податку • ставка оподаткування; rate of taxation ставка оподаткування; rate of the day курс дня; rate of throughput продуктивність • виробництво • пропускна спроможність; rate of time preference коефіцієнт часової переваги; rate of turnover швидкість обороту • оборотність; rate of unemployment рівень безробіття; rate of unloading норма розвантаження; rate of underutilization коефіцієнт недовикористання; rate of use коефіцієнт використання; rate of VAT норма податку на додану вартість; rate of wages ставка заробітної плати; rate of wastage норма відходів; rate of wear and tear ступінь зношування; rate of work темп роботи • інтенсивність роботи • продуктивність роботи; rate on credit ставка за кредитом; rate on the day of payment курс на день платежу; rate per hour погодинна ставка; rate per kilometre кілометровий тариф • кілометрова ставка; to accelerate the rate прискорювати/прискорити темп; to apply tariff rates застосовувати/застосувати тариф; to cut rates знижувати/знизити ставку; to determine a rate встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму; to establish a rate встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/ встановити норму; to fix a rate встановлювати/встановити ставку • встановлювати/встановити курс • встановлювати/встановити норму; to increase rates підвищувати/підвищити ставку • підвищувати/підвищити курс • підвищувати/ підвищити норму; to maintain high interest rates підтримувати/підтримати високий відсоток; to prescribe rates встановлювати/встановити тариф; to quote a rate призначати/призначити ставку; to reduce a rate зменшувати/зменшити ставку; to revise a rate переглядати/переглянути норму; to set a rate встановлювати/встановити норму; to slow down the rate притримувати/притримати темп • гальмувати темп; to step up the rate of growth збільшувати/збільшити темп зростання • прискорювати/прискорити темп зростання

  The English-Ukrainian Dictionary > rate

 • 3 credit

  (Cr; cr)
  n 1. ком. кредит; борг; кредитування; 2. бухг., рах. кредит; права сторона рахунка; a кредитовий; кредитний; v кредитувати
  1. позичка, яка надається окремій особі або підприємству у власність (це — товари, послуги або гроші); ♦ покупці (purchaser), які користуються таким кредитом, одержують його переважно на умовах повернення вартості в певний строк і з виплатою відсотка (interest); 2. сума, яка записана на правій стороні рахунка (account²) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ♦ якщо кредит знаходиться на активному рахунку, то це свідчить про зменшення грошових коштів, а на пасивному — про збільшення заборгованості
  ═════════■═════════
  acceptance credit акцептний кредит; accomodation credit кредит для покриття тимчасових потреб у коштах; agricultural credit сільськогосподарський кредит; anticipatory credit акредитив для оплати невідвантажених товарів; averaged rate credit кредит за усередненою ставкою; back-to-back credit компенсаційний кредит • компенсаційний акредитив; bank credit банківський кредит; blank credit бланковий кредит • кредит без забезпечення; blocked credit заморожений кредит • блокований кредит; book credit комерційний кредит у формі відкритого рахунка; bridging credit кредит на тимчасові потреби; buyer credit кредит покупця; capital market credit кредит, одержаний на ринку довгострокового капіталу; cash credit готівковий кредит • кредит готівкою • овердрафт; clean credit бланковий кредит; clearing credit технічний кредит; collateral credit кредит під забезпечення • ломбардна позика; commercial credit комерційний кредит; company credit підприємницький кредит; consumer credit споживчий кредит • підтоварний кредит • товарний акредитив; currency credit валютний кредит; current account credit кредит за контокорентним рахунком • контокорентний кредит; deferred credit відстрочений кредит • відстрочене зарахування на рахунок • доходи майбутніх періодів; direct credit прямий кредит; discount credit дисконтний кредит • кредит у формі обліку; dividend credit податкова пільга, яку отримує одержувач дивідендів; dollar credit кредит у доларах; draft credit кредит у формі тратти; earned income credit податкова пільга на зароблений дохід; export credit експортний кредит • кредит на експорт; extended credit продовжений кредит • пролонгований кредит; external credit зовнішній кредит • міжнародний кредит; external trade credit зовнішньоторговельний кредит; farm credit сільськогосподарський кредит; Federal Reserve credit кредит федеральних резервних банків; financial credit фінансовий кредит; fixed credit кредит на встановлену суму; foreign tax credit пільга на закордонний податок • знижка на закордонний податок; frozen credit заморожений кредит; government credit державний кредит; guaranteed credit кредит з гарантією • гарантований кредит; immediate credit негайне зарахування грошей на рахунок; import credit імпортний кредит • кредит на імпорт; income tax credit податкова пільга з прибуткового податку; industrial credit промисловий кредит; instalment credit кредит з погашенням окремими частинами; insurer's credit кредит страхувача; intergovernmental credit міждержавний кредит • міжурядовий кредит; interim credit тимчасова позика • проміжна позика; investment credit кредит для фінансування довгострокових вкладень • інвестиційний кредит; investment tax credit (ITC) податкова знижка для капіталовкладень; limited credit обмежений кредит; lombard credit ломбардний кредит; long-term credit довгостроковий кредит; low-interest credit кредит з низьким відсотком • дешевий кредит; maximum credit максимальний кредит; medium-term credit середньостроковий кредит; mercantile credit торговельний кредит; minimum credit мінімальний кредит; monetary credit грошовий кредит; mortgage credit іпотечний кредит; noninstalment credit разовий кредит • кредит з разовою сплатою; noninterest bearing credit безвідсотковий кредит; on-call credit кредит на вимогу; open credit необмежений кредит • бланковий кредит; overdue credit прострочений кредит; packing credit акредитив для оплати невідвантажених товарів; personal credit індивідуальний кредит • індивідуальна позика; preferential credit пільговий кредит; public credit державний кредит; rediscount credit кредит у формі переобліку • кредит у формі обліку; reserve credit резервний кредит; retail credit кредит роздрібній торгівлі; revolving credit автоматично поновлений кредит; roll-over credit кредит з періодично переглядуваною відсотковою ставкою; rural credit сільськогосподарський кредит; secured credit забезпечений кредит; self-liquidating credit самоліквідний кредит; short-term credit короткостроковий кредит; soft credit пільговий кредит; standby credit резервний кредит • кредит, використовуваний у разі потреби; starting credit початковий кредит; state credit державний кредит; state-guaranteed credit державний кредит з гарантією; store credit відкритий кредит • кредит, наданий крамницею; supplier's credit кредит постачальника;/syndicated bank credit кредит, наданий кількома банками; tax credit податкова знижка • податкова пільга • відстрочення оплати податку; temporary credit тимчасова позика • проміжна позика; term credit строковий кредит; tied credit зв'язаний кредит • кредит, обмежений щодо цілей його використання; total credit сума кредиту • підсумок кредиту; trade credit торговельний кредит; uncollectible credit кредит, який не може бути стягнений; unlimited credit необмежений кредит; unsecured credit незабезпечений кредит • кредит без спеціального забезпечення; unused credit невикористаний кредит; used credit використаний кредит; working credit кредит підприємства • кредит для підсилення оборотного капіталу позичальника
  ═════════□═════════
  against credit на рахунок кредиту; credit abuse зловживання кредитом; credit account рахунок з кредитним сальдо • рахунок пасиву балансу; credit activities кредитування; credit advice кредитове авізо; credit against goods підтоварний кредит; credit against securities кредит під цінні папери; credit against shipped goods кредит під відвантажені товари; credit against tax податкова пільга • податкова знижка; credit agency бюро інформації про кредит; credit agreement угода про кредитування; credit application заява про надання кредиту; credit approval згода видати кредит; credit at a reduced rate of interest кредит за зниженою відсотковою ставкою; credit at the bank кредит у банку; credit balance кредитовий баланс • кредитний баланс • негативне сальдо • залишок кредиту • кредитове сальдо; credit bank кредитний банк; credit buyer покупець товарів у кредит; credit buying купівля в кредит; credit by way of guarantee гарантійний кредит у формі аваля; credit ceiling граничний розмір кредиту • верхня межа на банківські кредити; credit conditions умови кредитування; credit constraint обмеження кредиту; credit-drawing facility можливість одержання кредиту; credit entry запис на кредитовому рахунку • кредитовий запис; credit evaluation оцінка кредиту; credit extension надання кредиту; credit facilities джерела кредитування; credit fee комісійні за кредит; credit finance фінансування кредиту; credit financing кредитне фінансування; credit for a limited period кредит на обмежений строк; credit for an unlimited period кредит на необмежений строк; credit fund кредитна каса; credit granting надання кредиту; credit granting system система кредитування; credit guarantee кредитова запорука • кредитне поручительство; credit information інформація про кредитоспроможність; credit injection надання кредиту; credit institution кредитна установа; credit instruments кредитові зобов'язання; credit insurance страхування кредитів • страхування від несплати боргу; credit insurance scheme план страхування кредитів; credit insurance system система страхування кредитів; credit interest відсоткова ставка кредиту; credit investigation дослідження кредитоспроможності; credit item кредитовий запис; credit journal журнал обліку кредитів; credit length строк кредиту; credit line гранична сума кредиту; credit market ринок кредиту; credit measures методи кредитування; credit on easy terms кредит на пільгових умовах; credit on favourable terms кредит на пільгових умовах; credit on goods кредит на товар • товарний кредит; credit on mortgage кредит на нерухомість; credit period строк кредиту; credit policy кредитна політика; credit purchase купівля в кредит; credit rating оцінка кредитоспроможності; credit rating agency кредитно-рейтингове агентство; credit reference довідка про кредитоспроможність • інформація про кредитоспроможність; credit report звіт про кредитні операції; credit requirement потреба у кредиті; credit restriction обмеження кредиту; credit risk кредитний ризик; credit sale продаж у кредит; credit slip кредитний квиток; credit society кредитне товариство; credit squeeze обмеження кредиту • кредитовий тиск • кредитна рестрикція; credit standing кредитоспроможність; credit stop припинення кредиту; credit supply постачання кредиту; credit system кредитна система; credit terms умови кредиту; credit trade торгівля в кредит; credit transaction кредитна угода • кредитна операція; credit transfer кредитовий переказ; credit undertaking кредитна угода; credit with the bank кредит у банку; on credit в кредит; to advance credit авансувати кредит; to allot credit розподіляти/розподілити кредит • давати/дати кредит; to apply for credit звертатися/звернутися по кредит; to arrange credit домовлятися/домовитися про надання кредиту; to block credit затримувати/затримати кредит • заморожувати/заморозити кредит • блокувати кредит; to buy on credit купувати/купити в кредит; to call in a credit сплачувати/ сплатити кредит; to establish credit встановлювати/встановити кредит • відкривати/відкрити кредит; to give credit давати/дати кредит; to grant credit давати/дати кредит; to obtain credit отримувати/отримати кредит; to refuse credit відмовляти/ відмовити в кредиті; to run out of credit втрачати/втратити кредит; to sell on credit продавати/продати в кредит; to suspend credit припиняти/припинити кредит; to tighten credit стримувати/стримати зростання кредиту; to use credit користуватися кредитом; to withdraw credit закривати/закрити кредит; under credit на основі кредиту
  credit²: debit²
  ═════════◇═════════
  кредит < італ. credito — віра, довір'я; кредит, борг, через посередництво нім. Kredit або фр. crédit < лат. crēditum — позичка, борг < credo — вірю, довіряю; засвідчено в писемних пам'ятках XVIII ст. (ЕСУМ 3:81; ІУМ: 463); борг — засвідчено в писемних пам'ятках XVI-XVII ст. у значенні «кредит»: «За тій гроши да еще и на боргъ у Марка Кулябченка носаток пят горѣлки купили» (ІУМ: 463)
  пр. debit²
  * * *
  кредит; кредитування; кредитна секція; кредитний відділ ( в інвестиційному банку)

  The English-Ukrainian Dictionary > credit

 • 4 benchmark

  n ком., марк., комп. позначка рівня; точка відліку; база; критерій; a базисний
  базова точка, за якою встановлюються стандарти для порівняння ефективності, продуктивності тощо продуктів, послуг, реклам, процесів, комп'ютерного устаткування (hardware), програмних засобів (software) тощо
  ═════════■═════════
  buying attitude benchmark критерій намірів схильності до здійснення покупки; liquid benchmark база ліквідності
  ═════════□═════════
  above the benchmark вище від бази • вище від позначки рівня; below the benchmark нижче від бази • нижче від позначки рівня • під базою; benchmark program програма позначки рівня; benchmark rate вихідна ставка; benchmark standard стандарт позначки рівня; benchmark test випробування позначки рівня
  * * *
  контрольний показник; базова ціна; основа порівняння; стандарт; еталон; відправна точка; відмітка; вихідна відмітка; базова відмітка; орієнтир; нижча відмітка; база

  The English-Ukrainian Dictionary > benchmark

 • 5 commission

  n ком. 1. комісійна винагорода; комісійні; комісія; 2. комісія; комітет
  1. грошова винагорода за послуги агента (agent) або працівника (employee), розмір якої встановлюється відповідно до суми виконаної або завершеної торговельної операції; ♦ виплачується за продаж нерухомого майна, цінних паперів (securities), страхових полісів (policy²) тощо; 2. адміністративні або контрольні органи, яким доручено виконувати певні функції, розв'язувати певні питання, діяти в певній справі тощо
  ═════════■═════════
  acceptance commission акцептна комісія; acquisition commission комісія для укладання нових договорів страхування; ad hoc commission спеціалізована комісія; advisory commission консультативний комітет; agency commission агентська комісія • агентська знижка; agent's commission агентська комісія • агентська винагорода; agreed commission узгоджена комісія; arbitration commission арбітражна комісія; auditing commission ревізійна комісія; banking commission банківська комісія; Broadcasting Complaints Commission Комісія у справі претензій до трансляції; broker's commission комісійна винагорода брокера • комісійна винагорода маклера; budget commission бюджетна комісія; buying commission комісія на закупівлю; certifying commission атестаційна комісія; conciliation commission погоджувальна комісія; consultative commission консультативна комісія; Consumer Products Safety commission Комісія з безпеки споживчих товарів; del credere commission комісія за делькредере; economic commission економічна комісія; evaluating commission оцінювальна комісія; exchange commission комісія за переказ валюти; expert commission експертна комісія; federal commission федеральний комітет; fixed тверда комісія; flat commission однакова ставка комісії; foreign trade arbitration commission зовнішньоторговельна арбітражна комісія; freight commission фрахтова комісія; government commission урядова комісія; high commission верховна комісія; interim commission тимчасова комісія; joint commission змішана комісія • спільна комісія • міжвідомча комісія; liquidation commission ліквідаційна комісія; management commission операційна комісія; mediation commission посередницька комісія • мирова комісія; National Food Marketing commission Національна комісія з торгівлі харчовими товарами; negotiated commission договірна комісійна винагорода брокера; net commission чиста комісія; overdraft commission комісійна винагорода за овердрафт; overriding commission комісія брокера за посередницькі послуги в розміщенні облігацій; percentage commission відсоткова комісія; Price commission Комісія з цін; Rates and Disputes commission розцінково-конфліктна комісія; reinsurance commission комісія за перестрахування; resale commission комісія за перепродаж; return commission повернена комісійна винагорода; sales commission комісійна винагорода за продаж • торговельна комісійна винагорода; Securities and Exchange commission Комісія з цінних паперів і бірж; selling commission комісійний збір за продаж; special commission спеціальна комісія; split commission винагорода, поділена між посередниками; standing commission постійна комісія; state commission державна комісія; Tariff Commission Комісія з тарифних ставок; tax commission податковий комітет; trade commission торговельна комісія; transport commission транспортна комісія; tripartite commission тристороння комісія
  ═════════□═════════
  commission account рахунок комісійних платежів; commission agent комісійний агент • комісіонер • агент-комісіонер; commission base комісійна основа; commission business комісійна торгівля • підприємництво на комісійній основі; commission charges комісійні; commission deducted відраховуючи комісію; commission discounts знижка на комісійні послуги; commission fee комісійний внесок; commission for administration of securities комісійна винагорода за управління цінними паперами; commission for brokerage services комісійна винагорода за брокерські послуги; commission for collection інкасова комісія; commission for promotion efforts комісія для сприяння збуту; commission for securities transactions комісія за операції з цінними паперами; commission for services комісія за послуги; commission goods комісійні товари; commission house маклерська фірма • брокерська фірма; commission merchant комісіонер; commission note комісійне доручення; commission of inquiry комісія з розслідування; Commission of the European Communities Комісія Європейських Співтовариств; commission on a bought deal комісійна винагорода за купівлю; commission on account комісійна плата на рахунок; commission on earnings комісія з надходжень; commission on guarantees комісійна плата за гарантії; commission on profit тантьєма • комісійна винагорода за прибуток; commission on sales комісійна винагорода за продаж; commission paid in advance комісія, яка виплачена заздалегідь; commissions payable комісія до оплати; commission rate ставка комісійної винагороди; commissions receivable комісія до одержання; commission sales комісійний розпродаж; commission system система комісійних винагород; less commission відраховуючи комісію; liable to commission який підлягає оплаті комісії; to appoint a commission створювати/створити комісію; to be on the commission бути членом комісії; to buy on commission купувати/купити на комісійних засадах; to calculate a commission обчислювати/обчислити комісійну винагороду • обчислювати/обчислити комісійні; to charge a commission стяіувати/стягнути комісійну винагороду • стягувати/стягнути комісійну винагороду; to compute a commission обчислювати/обчислити комісійну винагороду • обчислювати/обчислити комісійні; to establish a commission створювати/створити комісію; to estimate a commission підраховувати/ підрахувати комісійну винагороду • підраховувати/підрахувати комісійні; to fix a commission призначати/призначити комісію • призначати/призначити комісійну винагороду • призначати/призначити комісійні; to pay commission платити/заплатити комісійну винагороду • платити/заплатити комісійні; to sell on commission продавати/продати на комісійних засадах; to set up a commission створювати/створити комісію; to sit on a commission брати/взяти участь в роботі комісії
  * * *
  комісійні; комісія; комісійний збір; комісійна винагорода

  The English-Ukrainian Dictionary > commission

 • 6 group

  (2. Gp)
  1. n ком., марк. група; угруповання; клас; організація; колектив; a груповий; колективний; 2. ком., юр. група; концерн; об'єднання компаній; організація
  1. об'єднана за певними ознаками і властивостями сукупність предметів, осіб тощо; 2. група акціонерних товариств, зокрема холдингова компанія (holding company) разом з дочірніми компаніями (subsidiary)
  ═════════■═════════
  ad hoc group спеціальна група; administration group адміністративна група; advisory group консультативна група • група консультантів; age group вікова група; allied trade споріднена торговельна група; business group група підприємців; business contact group група ділових зв'язків; buyers' group група покупців; campaign group група, яка організує кампанію; citizen's action group діюча громадська група; commodity group група товарів • товарна група; community group громадська група • група місцевої громадськості; comparable group порівняльна група • схожа група • подібна група; competing group конкуруюча група; consumer group група споживачів; consumer boycott group група споживачів, які беруть участь у бойкоті; consumer interest group група захисту інтересів споживачів; consumer protection group група захисту інтересів споживачів; consumer satisfaction group група вивчення задоволеності споживачів; control group контрольна група; current business group функціонуюча ділова група; customer group група клієнтів • група замовників; demographic group демографічна група; design group група проектувальників; development group група розвитку фірми • група розвитку; discussion group колоквіум • семінар; economic group економічна група • господарська група; economic-and-social group соціально-економічна група; encounter group групова зустріч для обговорення спільних проблем • зустріч для вільного і відвертого обміну думками у вузькому колі • групи за інтересами • групова психотерапія; environmental group група захисників навколишнього середовища; ethnic group етнічна група; examining group група експертів • група експертизи; experimental group експериментальна група; focus group група для тематичного опитування • фокус-група; forecasting group група прогнозування; formal group формальна група • формальний колектив; homogeneous group однорідна група • група з однорідним складом; income group група за рівнем доходів • група населення, яка має однаковий дохід; industry group галузева група • група за галуззю діяльності; informal group неформальна група • неформальний колектив; interest group група, об'єднана загальними інтересами; lasting group довговічна група • стабільна група; leadership group група лідерства; life-style group група за способом життя; loaning group кредитна група; lobby group група лобістів • група людей, яка чинить тиск на керівний орган для прийняття певного рішення; management group група управління; manufacturing group виробнича група; matched group ідентична група • парна група • порівняльна група • сумісна група; medium-income group група за середнім рівнем доходів; membership group членський колектив • група членів; minority group національна меншість • меншість; national group національна група • група осіб однієї національності; natural group природна група; new product development group група спеціалістів — розробників нових товарів; nomadic group кочова група; noncompeting groups неконкурентні групи; occupational group група за родом зайнятості • професійна група; order receiving group група, яка приймає замовлення; peer group група рівних; performing arts group група виконавців • мистецька група; policy group група, яка опрацьовує стратегію; political group політична група; population group група населення; pressure group група тиску • група, яка обстоює певні інтереси • група, об'єднана спільними інтересами; primary group первинна група • первинне оточення • первинний колектив; producers group виробнича група; product group товарний підрозділ • товарна група • група товарів; product line group асортиментна група • група товарів, близьких за номенклатурою; product test group група випробування товару • група товарних випробувань; professional group група професіоналів; project group проектна група; psychological group психологічне угруповання; public interest group група захисту інтересів громадськості • група громадських інтересів; purchasing group закупівельна група; quality assurance group група забезпечення якості; racial group расова група; reform group група реформаторів; repair group ремонтна група; research group дослідницька група; retailers' buying group об'єднання роздрібних торговців; risk group група ризику; secondary group вторинна група • вторинне оточення • вторинний колектив; select group вибрана група; social group суспільна група; social action group група суспільної дії; socioeconomic group соціально-економічна група; sociological group соціологічна група; special-interest group група зі спеціальними інтересами; statistical group статистична група; study group робоча група • дослідницька група; task group цільова група; target group цільова група; technical group технічна група • група технічних спеціалістів; test group випробувальна група • дослідна група; trade group галузева група; trading group торговельне об'єднання; transportation group транспортна група; upscale group група, вища від середнього рівня; user group група користувачів; viewing group група глядачів; wage rate group група одного розряду заробітної плати; watchdog group група нагляду • контрольна (ревізійна) група; working group робоча група
  ═════════□═════════
  group annual report річний звіт об'єднання; group assurance scheme система колективного страхування; group balance sheet балансовий звіт групи компаній; group case study груповий аналіз конкретних ситуацій • груповий розгляд конкретних проблем; group company концерн • змішана компанія • спільна компанія; group deficit груповий дефіцит • дефіцит бюджету групи компаній; group discount ставка обліку групи компаній; group dynamics групова динаміка; group earnings доходи групи компаній; group equity капітал групи компаній; group financial statement фінансовий звіт групи компаній; group health insurance колективне медичне страхування; group information інформація про стан концерну; group insurance колективне страхування; group leader лідер угруповання; group leasing колективна довгострокова оренда; group life insurance групове страхування життя; group management колективне керівництво; group managing director директор-розпорядник групи компаній; group of companies група компаній • концерн; group of experts група експертів; group of investors група вкладників капіталу • група інвесторів; Group of Seven (G7), G-7 countries група семи (провідні країни Заходу: Великобританія, Німеччина, Канада, США, Франція, Італія, Японія); Group of Eight, G-8 countries група восьми (Великобританія, Німеччина, Канада, США, Франція, Італія, Японія, Росія); group of Ten, G-10 countries група десяти (члени Міжнародного валютного фонду: США, Канада, Бельгія, Нідерланди, Великобританія, Італія, Франція, Німеччина, Швеція, Японія); group outline спільний план діяльності групи компаній; group pension fund колективний пенсійний фонд; group policy груповий поліс; group profit прибуток групи компаній; group relations взаємостосунки між членами колективу; group taxation оподаткування групи компаній; group turnover товарооборот групи компаній; G-5 countries група п'яти (провідні країни Заходу: Великобританія, Німеччина, США, Франція, Японія); to group with поєднуватися/поєднатися • поєднуватися/ поєднатися з
  group²:: group of companies

  The English-Ukrainian Dictionary > group

 • 7 price

  (pc.)
  збут, бірж., ком., ек. n ціна; курс; a ціновий; v призначати/призначити ціну; визначати/визначити ціну; оцінювати/оцінити; розцінювати/розцінити
  грошова вартість, яка сплачується та отримується за одиницю (unit¹) товару, послугу, актив (asset¹) і т. ін.
  ═════════■═════════
  accounting price розрахункова ціна; acquisition price ціна придбання; actual price фактична ціна; adjusted price скоригована ціна; administrated prices адміністративно встановлені ціни • директивні ціни • монопольні (керовані) ціни; admission price вхідна ціна • вартість входу • сума вхідної плати; advertised price оголошена ціна • рекламована ціна; agreed — узгоджена ціна; all-in price повна ціна; American Selling Price price американська продажна ціна; asked price курс продавців; asking price бажана ціна; auction price аукціонна ціна; average price середня ціна; balancing price рівноважна ціна; bargain price вигідна ціна; base price основна ціна • базова ціна; basic price вихідна ціна • основна ціна; basing-point price ціна в основному пункті; bedrock price остання мінімально можлива ціна • найнижча ціна; below-cost price ціна, нижча від собівартості; below retail price ціна, нижча від роздрібної; best price кінцева ціна • максимальна ціна; bid price ціна покупця • курс покупців; black market price ціна чорного ринку; blanket price загальна ціна; bottom price остаточна ціна; break-even price ціна без збитковості; budget price бюджетна ціна; buy back price викупна ціна; buyer's price ціна покупця; buying price купівельна ціна; call price ціна, за яку можна достроково викупити облігації; cash price ціна за готівку • ціна при оплаті готівкою; catalogue price каталожна ціна; ceiling price верхня межа ціни • максимальна ціна; closing price заключна ціна • ціна на час закриття біржі • ціна, яка зареєстрована при закритті біржі; commodity prices товарні ціни • ціни на готові вироби; competitive price конкурентна ціна • конкурентоспроможна ціна; competitor's price ціна конкуруючого підприємства; computer rental price орендна плата за користування комп'ютером; conditional price умовна ціна; consumer prices ціни на споживчі товари; contingent price не передбачена заздалегідь ціна; contract price договірна ціна; controlled prices регульовані ціни; conversion price ціна конверсії; cost price виробнича ціна • собівартість виробництва; current price поточна ціна; current market price поточна ринкова ціна; cut price знижена ціна; cut-rate price низька ціна • знижена ціна; delivered price ціна включно з доставкою; demand price ціна попиту; discount price ціна зі знижкою; disposal price ціна реалізації • ціна при ліквідації; domestic prices ціни внутрішнього ринку; duty-paid price ціна, яка включає мито; economy price знижена ціна; entry-limit price ціна, що обмежує вхід конкурентам; equilibrium price ціна рівноваги • ціна, що забезпечує рівновагу; estimated price орієнтовна ціна; everyday price повсякденна ціна; exchange price біржова ціна • біржовий курс; exercise price ціна реалізації опціону; exorbitant price позамежна ціна • надзвичайно висока ціна; expected price сподівана ціна; factory price ціна підприємства-виробника; factory list price ціна за прейскурантом підприємства-виробника; fair price помірна ціна • справедлива ціна; final price остаточна ціна; fire-sale price продаж за безцінь; firm price стала ціна • тверда ціна • твердий курс; fixed price призначена ціна • встановлена ціна; flat price однакова ціна; flexible price гнучка ціна • еластична ціна; floor price мінімальна ціна • найнижча ціна • нижня межа ціни; fluctuating prices ціни, які коливаються; food prices ціни на харчові продукти; forward price курс за строковою угодою; full price повна ціна • максимально можлива ціна; give-away price продаж за безцінь; going price теперішня ціна • нинішня ціна; going market price поточна ринкова ціна; gross price ціна-брутто; guaranteed price гарантована ціна; half price півціни; hire price ціна найму; hire purchase price ціна при купівлі на виплат; honest price справедлива ціна; House price біржовий курс; implicit price неявна ціна; importer price ціна імпорту; inflated price роздута ціна • підвищена ціна; inflexible prices негнучкі ціни • директивні ціни; initial price вихідна ціна • початкова ціна; inside price внутрішня ціна; intervention price ціна втручання; introductory price вхідна ціна; invoice price фактурна ціна; issue price випускна ціна • курс нового випуску цінних паперів; job price ціна на виконану роботу; launch price вивідна ціна • ціна в момент виведення товару на ринок; legislated price ціна, встановлена законодавчим актом; list price ціна за цінником • прейскурантна ціна; manufacturer's price ціна виробника; manufacturer's recommended price рекомендована ціна виробника; manufacturing price ціна фабрики-виробника; marginal price крайня ціна • гранична ціна; markdown price знижена ціна; marked price зазначена ціна; market price ринкова ціна • ринковий курс • курс біржі; market-clearing price рівноважна ціна • ціна, що забезпечує рівновагу попиту і пропозиції; market-determined price кон'юнктурна ціна; mark-up (price) націнка • підвищення (цін); maximum price максимальна ціна; mean price середня ціна; medium price середня ціна; minimum price мінімальна ціна; moderate price помірна ціна; modest price скромна ціна; monopoly price монопольна ціна; negotiated price договірна ціна; net price кінцева ціна • ціна нетто; newsstand price продажна ціна в кіоску • роздрібна ціна; nominal price номінальна ціна; normal price нормальна ціна; offer price курс продавців; offered price пропонована ціна; off-peak price ціна в період зниження торгу; opening price ціна на час відкриття біржі; option price ціна опціону; original price первісна ціна; package price ціна упаковки • ціна тари; parity price паритетна ціна; peak price ціна в сезон • максимальна ціна • ціна в піковий час • пікова ціна; pegged price штучно підтримувана ціна; preferential price пільгова ціна; premium price ціна, вища від номіналу • ціна з націнкою; present price існуюча ціна; probate price ціна акцій при нарахуванні податків згідно із судовим рішенням щодо спадкоємства • ціна активів померлої особи; producer's price ціна виробника; purchase price купівельна ціна • покупна ціна; quoted price котирувана ціна • ціна за розцінкою • зареєстрований на біржі курс; real price реальна ціна; reasonable price доступна ціна; recommended price рекомендована ціна; redemption price викупна ціна; reduced price знижена ціна; reference price довідкова ціна; regular price звичайна ціна; relative price відносна ціна; remunerative price вигідна ціна; replacement price ціна заміни; resale price ціна при перепродажу; reserve price відправна ціна • резервована ціна; retail price (r/р) роздрібна ціна; rock-bottom price найнижча ціна • дуже низька ціна • безцінь; runaway prices ціни, що швидко зростають; sale price ціна розпродажу; selling price (s/p) продажна ціна; set price призначена ціна • тверда ціна; settlement price розрахункова ціна; shadow price неявна ціна • тіньова ціна; share price курс акції • біржовий курс; shelf price продажна роздрібна ціна; short-term price короткочасна ціна; sinking price ціна реалізації опціону; slashed price урізана ціна • різко знижена ціна; sliding price змінна ціна • ковзна ціна; special price особлива ціна • пільгова ціна; special sales price пільгова ціна при розпродажу; spot price поточна ціна • ціна продажу; standard price стандартна ціна; standard unit price стандартна ціна за одиницю; standing price тверда ціна; starting price початкова ціна; sticker price ціна на наліпці • ціна на етикетці • прейскурантна ціна; store prices ціни в крамниці • магазинні ціни; strike price ціна реалізації опціону; subscription price ціна на передплату • передплатна ціна; suggested price пропонована ціна • ціна, пропонована для роздрібної торгівлі; suggested retail price рекомендована роздрібна ціна • пропонована роздрібна ціна; supply price ціна постачання • ціна пропозиції; target price цільова ціна • контрольна ціна; target selling price цільова продажна ціна; top price найвища ціна • максимальна ціна • найвищий курс цінних паперів; total price загальна ціна • сумарна ціна; trade price торговельна ціна; transfer price відпускна ціна; ultimate price остаточна ціна; unit price ціна за одиницю товару • ціна товарної одиниці; variable prices змінні ціни • нестійкі ціни; wholesale price оптова ціна; world market price ціна на світовому ринку
  ═════════□═════════
  adjustment price регулювання цін; at a price за високу ціну • дорого; at popular prices за загальнодоступними цінами; at present prices за поточними цінами; bid and asked price ціна покупців і продавців; consumer price index; price-consumption curve крива залежності споживання від ціни; price discrimination цінова дискримінація; price elasticity цінова еластичність; price escalation зростання цін; price fixing встановлення ціни; price flexibility гнучкість цін; price fluctuation коливання цін; price increase підвищення цін; price index індекс цін; price less discount ціна за відрахуванням знижки; price level рівень ціни; price liberalization лібералізація цін; price list (PL) цінник • прейскурант; price parity паритетність цін; price per unit ціна за одиницю • ціна одиниці; price range діапазон цін; price ratio співвідношення цін; price-setting ціноутворення • встановлення ціни; price stabilization стабілізація цін; price subject to change ціна, яка підлягає зміні; price subsidy цінова субсидія; price support підтримка цін; price tag ціновий ярлик; price variation коливання ціни; price war цінова війна; retail price index (RPI) індекс роздрібних цін; to adjust prices врегульовувати/врегулювати ціни; to agree on the price погоджуватися/погодитися на запропоновану ціну; to bring down prices знижувати/знизити ціни; to cut prices знижувати/знизити ціни; to differ in prices відрізнятися за цінами; to drop in price дешевшати/подешевшати; to fall in price падати/впасти в ціні; to fix a price призначати/призначити ціну; to freeze prices заморожувати/заморозити ціну; to increase in price дорожчати/подорожчати; to increase prices підвищувати/підвищити ціни; to list price складати/скласти цінник • складати/скласти прейскурант; to mark a price призначати/призначити ціну • котирувати курс; to negotiate a price домовлятися/домовитися про ціну; to quote a price призначати/призначити ціну • встановлювати/встановити розцінку; to raise prices підвищувати/підвищити ціни; to reduce prices знижувати/знизити ціни; to scale down prices знижувати/знизити ціни; to set a price призначати/призначити ціну; to undercut a price збивати/збити ціну

  The English-Ukrainian Dictionary > price

См. также в других словарях:

 • Buying rate —   Seen from the view of a financial institution, a rate to buy in …   International financial encyclopaedia

 • Rate of return — In finance, rate of return (ROR), also known as return on investment (ROI), rate of profit or sometimes just return, is the ratio of money gained or lost (whether realized or unrealized) on an investment relative to the amount of money invested.… …   Wikipedia

 • Buying Power — The money an investor has available to buy securities. In a margin account, the buying power is the total cash held in the brokerage account plus maximum margin available. Also referred to as excess equity. For example, if you have $1,000 cash in …   Investment dictionary

 • rate of exchange — exchange rate The price of one currency in terms of another. It is usually expressed in terms of how many units of the home country s currency are needed to buy one unit of the foreign currency. However, in some cases, notably in the UK, it is… …   Big dictionary of business and management

 • Exchange rate type —   Automated systems classify exchange rates by distinguishing between their purposes. For example, there are spot rates, buy, sell, middle rates, etc. the following are some possible rate types: Today Buying Rate. Today Middle Rate. Today Selling …   International financial encyclopaedia

 • Exchange rate — Foreign exchange Exchange rates Currency band Exchange rate Exchange rate regime Exchange rate flexibility Dollarization Fixed exchange rate Floating exchange rate Linked exchange rate Managed float regime Markets Foreign exchange market Futures… …   Wikipedia

 • Real interest rate — The real interest rate is approximately the nominal interest rate minus the inflation rate (see Fisher equation and below for exact equation). Since the inflation rate over the course of a loan is not known initially, volatility in inflation… …   Wikipedia

 • Media buying — is a sub function of Advertising management. Media Buying is the procurement of the best possible placement and price of a piece of media real estate within any given media. The main task of Media Buying lies within the negotiation of price and… …   Wikipedia

 • Federal funds rate — In the United States, the federal funds rate is the interest rate at which depository institutions actively trade balances held at the Federal Reserve, called federal funds, with each other, usually overnight, on an uncollateralized basis.… …   Wikipedia

 • Auction rate security — An auction rate security (ARS) typically refers to a debt instrument (corporate or municipal bonds) with a long term nominal maturity for which the interest rate is regularly reset through a dutch auction. It could also refer to a preferred stock …   Wikipedia

 • Internal rate of return — The internal rate of return (IRR) is a capital budgeting metric used by firms to decide whether they should make investments. It is an indicator of the efficiency or quality of an investment, as opposed to net present value (NPV), which indicates …   Wikipedia

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»