Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

bursting+strength

 • 1 якост на пробиване

  bursting strength
  bursting strengths

  Български-Angleščina политехнически речник > якост на пробиване

 • 2 напращявам

  burst (от with)
  напращял от сили bursting with strength, brimming over with energy
  * * *
  напращя̀вам,
  гл. burst (от with); напращял от сили bursting with strength, brimming over with energy.
  * * *
  1. burst (от with) 2. напращял от здраве bursting with health 3. напращял от сили bursting with strength, brimming over with energy 4. напращяло от мляко (за виме) bursting with milk

  Български-английски речник > напращявам

 • 3 напращя

  напращя̀,
  напращя̀вам гл. burst (от with); напращял от сили bursting with strength, brimming over with energy.

  Български-английски речник > напращя

 • 4 безхарактерен

  weak-willed, spineless, of wave-ring/weak character; fibreless
  прен. mollus-cous
  той е безхарактерен he lacks strength of character/mind/will
  * * *
  безхара̀ктерен,
  прил., -на, -но, -ни weak-willed, spineless, of wavering/weak character; fibreless; разг. gutless, sissified; lacking individuality, faceless; прен. molluscous; \безхарактеренен човек pushover; като същ.: той е \безхарактеренен he lacks strength of character/mind/will.
  * * *
  characterless; yellow{`yelou}
  * * *
  1. weak-willed, spineless, of wave-ring/weak character;fibreless 2. прен. mollus-cous 3. той е БЕЗХАРАКТЕРЕН he lacks strength of character/ mind/will

  Български-английски речник > безхарактерен

 • 5 бликам

  бликна (за вода) gush (forth); well (up, out, forth); spout (up, out), jet; squirt
  (за кръв) spurt, well, gush (out)
  рана, от която блика кръв a wound streaming blood
  (за сълзи) well, start, gush
  от него блика енергия/хумор he is bursting with energy, he is bubbling over with humour
  * * *
  блѝкам,
  и блѝквам, блѝкна гл. (за вода) gush (forth); well (up, out, forth); spout (up, out), jet; squirt; flow (out); (за кръв) spurt, well, gush (out); рана, от която блика кръв wound streaming blood; (за сълзи) well, start, gush; • идеите бликаха от него he was in full flow; от него блика енергия/хумор he is bursting with energy, he is bubbling over with humour.
  * * *
  flow; flush; gush; jet; spout; spring; squirt; stream
  * * *
  1. (за кръв) spurt, well, gush (out) 2. (за сълзи) well, start, gush 3. бликна (за вода) gush (forth);well (up, out, forth);spout (up, out), jet;squirt 4. от него блика енергия/хумор he is bursting with energy, he is bubbling over with humour 5. рана, от която блика кръв a wound streaming blood 6. сълзи бликнаха от очите и tears gushed from her eyes

  Български-английски речник > бликам

 • 6 боен

  1. (отнасящ се до война, бой) fighting; battle (attr.); combat (attr.)
  бойна задача воен. ав. mission
  в бойна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action
  (за кораб) cleared for action
  бойни действия military operations; hostilities
  боен другар comrade-in-arms
  бойна единица a military unit
  боен кон charger, a war horse
  боен кораб a warship, a naval unit; a man-of-war
  бойно кръщение a baptism of fire; a maiden battle
  получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time
  бойна линия fighting line
  бойна мощ fighting strength
  на бойна нога in fighting trim, under arms; ready for action
  боен патрон a live cart-ridge
  бойни припаси ammunition, munition; war supplies
  бойни подвизи military exploits
  comba instruction/ам. training
  бойно поле battle-field, battle ground
  боен ред battle formation/array; line of battle
  в боен ред embattled
  боен самолет a war-plane, a military aircraft
  на бойна служба on active duty/service
  боен вик war-cry
  боен театър a theatre of war
  2. прен. (годен, готов за борба) militant
  * * *
  бо̀ен,
  прил., -йна, -йно, -йни 1. ( свързан с война, бой) fighting; battle (attr.); \боенен вик war-cry; \боенен другар comrade-in-arms; \боенен кон charger, war horse; \боенен кораб warship, naval unit; man-of-war; \боенен патрон live cartridge; \боенен ред battle formation/array; line of battle; \боенен самолет war-plane, military aircraft; \боенйна единица military unit; \боенйна задача воен., авиац. mission; \боенйна линия firing/front line; \боенйна подготовка battle training; combat instruction/амер. training; \боенйни действия military operations; hostilities; \боенйни подвизи military exploits; \боенйно кръщение baptism of fire; maiden battle; в \боенен ред embattled; в \боенйна готовност on a war footing; on war establishment; in fighting trim; ready for action; (за кораб) cleared for action; на \боенйна нога in fighting trim; fighting-fit, under arms; ready for action; на \боенйна служба on active duty/service; отделение за \боенйни припаси мор. war-head; получавам \боенйно кръщение have o.’s first taste of gunpowder; see action for the first time; be under fire for the first time;
  2. прен. ( годен, готов за борба) militant.
  * * *
  army; combat; combatan; battle{bEtl}: боен- cry - боен вик
  * * *
  1. (за кораб) cleared for action 2. (отнасящ се до война, бой) fighting;battle (attr.);combat (attr.) 3. comba instruction/ам. training 4. БОЕН вик war-cry 5. БОЕН другар comrade-in-arms 6. БОЕН кон charger, a war horse 7. БОЕН кораб a warship, a naval unit;a man-of-war 8. БОЕН патрон a live cart-ridge 9. БОЕН ред battle formation/ array;line of battle 10. БОЕН самолет a war-plane, a military aircraft 11. БОЕН театър a theatre of war 12. бойна единица a military unit 13. бойна задача воен. ав. mission 14. бойна кола tank 15. бойна линия fighting linе 16. бойна мощ fighting strength 17. бойна песен a war-song 18. бойна подготовка battle training 19. бойни действия military operations;hostilities 20. бойни подвизи military exploits 21. бойни припаси ammunition, munition;war supplies 22. бойно кръщение a baptism of fire;a maiden battle 23. бойно поле battle-field, battle ground 24. в БОЕН ред embattled 25. в бойна готовност on a war footing;on war establishment;in fighting trim;ready for action 26. на бойна нога in fighting trim, under arms;ready for action 27. на бойна служба on active duty/service 28. отделение за бойни припаси мор. war-head 29. получавам бойно кръщение have o.'s first taste of gunpowder;see action for the first time;be under fire for the first time 30. прен. (годен, готов за борба) militant

  Български-английски речник > боен

 • 7 взрив

  1. (експлозия) explosion, detonation, blast
  силен взрив a violent detonation
  силен взрив a high explosive
  * * *
  м., -ове, (два) взрѝва 1. ( експлозия) explosion, detonation, blast; силен \взрив violent detonation;
  2. ( експлозив) explosive.
  * * *
  blast: the взрив of a bomb - взрив на бомба; bursting; detonation; explosion
  * * *
  1. (експло зив) explosive 2. 1, (експлозия) explosion, detonation, blast 3. силен ВЗРИВ a high explosive 4. силен ВЗРИВ a violent detonation

  Български-английски речник > взрив

 • 8 воля

  1. will
  с добра воля of goodwill
  желязна воля an iron will; a will of adamant
  със силна воля strong-willed/-minded
  слаба воля weak will
  възпитание на волята cultivation of will-power
  сила на волята strength of will/mind
  силата на воля та the power of the will
  по своя воля of o.'s (own) free will
  не по своя воля not of o.'s own will
  против волята си against o.'s will; under protest
  против волята на against the will of
  при най-добра воля given the best of will
  с усилия на воля та by (an) effort of will
  той има силна воля he has a strong will
  той няма воля he has no will of his own
  2. (решителност, твърдост) determination. resolution, resolve
  3. (свобода); на воля at large
  скитам на воля wander at large
  давам воля на (чувства, страсти и пр.) let loose, give (a) loose to, give vent to, give full swing to, indulge
  давам воля на негодуванието си give vent to/let loose o.'s indignation
  давам воля на чувствата си give (free) vent to o.'s emotions, relieve o.'s feeling
  давам воля на страстите си indulge o.'s passions
  давам воля на сълзите си give vent to o.'s tears
  давам воля на въображението си give (free) rein to o.'s fancy
  4. (желание) налагам волята си па impose o.'s will on. work s.o. to o.'s will
  правя си волята have (it) o.'s own way
  правя волята на give s.o. his own way
  воля за живот a will to life, a will to live
  воля за победа a will to victory
  твоя/ваша воля just as you please/will
  при добра воля if the will is there
  не ми е по волята it is not to my liking; it goes against the grain
  последна воля last will and testament
  * * *
  во̀ля,
  ж., само ед.
  1. will; force of character/mind; възпитание на \волята cultivation of will-power; желязна \воля iron will; will of adamant; проява на \волята volition; по своя \воля of o.’s (own) free will; против \волята си against o.’s will; under protest; при най-добра \воля given the best of will; с усилия на \волята by (an) effort of will; свобода на \волята free will; с добра \воля of goodwill; силата на \волята the power of the will; слаба \воля weak will; със силна \воля strong-willed/-minded; той няма \воля he has no will of his own;
  2. ( решителност, твърдост) determination, resolution, resolve; разг. guts;
  3. ( свобода): давам \воля на ( чувства, страсти и пр.) let loose, give (a) loose to, give vent to, give full swing to, indulge; давам \воля на сълзите си give vent to o.’s tears; open the floodgates; давам \воля на въображението си give (free) rein to o.’s fancy; на \воля at large; скитам на \воля wander at large;
  4. ( желание): \воля за победа a will to victory; налагам \волята си на impose o.’s will on, work s.o. to o.’s will; не е по \волята ми it is not to my liking; it goes against the grain; последна \воля last will and testament; правя \волята на give s.o. his own way; правя \волята си have (it) o.’s own way; при добра \воля if the will is there; твоя/ваша \воля just as you please/will.
  * * *
  guts; motion; pleasure; purpose; volition: iron воля - желязна воля; will-power
  * * *
  1. (желание) налагам ВОЛЯта си па impose o.'s will on. work s. o. to o.'s will 2. (решителност, твърдост) determination. resolution, resolve 3. (свобода): на ВОЛЯ at large 4. will 5. ВОЛЯ за победа a will to victory 6. възпитание на ВОЛЯта cultivation of will-power 7. давам ВОЛЯ на (чувства, страсти и пр.) let loose, give (a) loose to, give vent to, give full swing to, indulge 8. давам ВОЛЯ на въображението си give (free) rein to o.'s fancy 9. давам ВОЛЯ на негодуванието си give vent to/let loose o.'s indignation 10. давам ВОЛЯ на страстите си indulge o.'s passions 11. давам ВОЛЯ на сълзите си give vent to o.'s tears 12. давам ВОЛЯ на чувствата си give (free) vent to o.'s emotions, relieve o.'s feeling 13. добра ВОЛЯ goodwill 14. желязна ВОЛЯ an iron will;a will of adamant 15. не по своя ВОЛЯ not of o.'s own will 16. по своя ВОЛЯ of o.'s (own) free will 17. последна ВОЛЯ last will and testament 18. правя ВОЛЯта на give s. о. his own way: ВОЛЯ за живот a will to life, a will to live 19. правя си ВОЛЯта have (it) o.'s own way 20. при добра ВОЛЯ if the will is there: не ми е по ВОЛЯта it is not to my liking;it goes against the grain 21. при най-добра ВОЛЯ given the best of will 22. против ВОЛЯта на against the will of 23. против ВОЛЯта си against o.'s will;under protest 24. проява на ВОЛЯта volition 25. с добра ВОЛЯ of goodwill 26. с усилия на ВОЛЯ та by (an) effort of will 27. свобода на ВОЛЯта free will 28. сила на ВОЛЯта strength of will/mind 29. силата на ВОЛЯ та the power of the will 30. скитам на ВОЛЯ wander at large 31. слаба ВОЛЯ weak will 32. със силна ВОЛЯ strong-willed/-minded 33. със слаба ВОЛЯ weak-willed 34. твоя/ваша ВОЛЯ just as you please/ will 35. той има силна ВОЛЯ he has a strong will 36. той няма ВОЛЯ he has no will of his own

  Български-английски речник > воля

 • 9 връщам

  връщам return a call/a visit (на to)
  1. (нещо) return, give/bring/take/send back, restore
  (никого) send back
  връщам годеж break off an engagement
  връщам дело refer back a case (в to), bring a case back before the court
  връщам дума release from a promise
  връщам живота на, връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again
  връщам заем repay a loan
  връщам залог refund a deposit
  връщам в по-долен клас put back
  връщам книга return a book
  връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place
  (нещо взето, намерено, откраднато) restore
  (пари) pay back, refund, reimburse
  връщам пари, взети на заем repay money lent
  връщам пари на купувач give change
  връщам (пари) неточно give inaccurate change
  връщам (пари) повече give change in excess
  връщам (пари) по-малко give short change
  връщат ми парите have o.'s money back
  връщам (остатък) от give change for
  връщам поздрав return a greeting
  връщам посещение repay a visit, pay a return visit
  връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old Job
  връщам свободата на restore s.o. to liberty
  връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, ам. разг. even up on s.o.
  връщам територия hand back a territory
  връщам топка send back a ball
  връщам удар strike back
  (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse
  (купувач, посетител, просяк) turn away
  ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you
  връщам (страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back
  връщам тъпкано вж.тъпкано
  връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to)
  (към предишното състояние, тема) revert (to)
  връщам се в базата си (за самолет) return to base
  връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions
  връщам се на главата на recoil on, boomerang
  връщам се няколко години назад go a few years back
  връщам се на земята прен.) return to earth
  връщам се в къщи get/be/come back horns; return home
  връщам се към миналото look back on the past
  все се връщам към миналото hark back on the past
  връщам се към старите си навици relapse into o.'s old habits
  връщам се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on
  връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour
  връщам се в пристанището (за кораб) return to port
  връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition
  връщам се по същия път go back the same way/the way one came
  връщам се на работа return to (o.'s) job/duty
  връщам се при родителите си be reunited with o.'s parents
  връща ми се свободата have o.'s freedom restored
  връщам се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks
  връщам се в съзнание regain 'consciousness
  да ви се връща the same to you
  ще ти се върне it'll come home to you
  той замина, за да не се върне вече he went away never to return
  * * *
  връ̀щам,
  гл.
  1. ( нещо) return, give/bring/take/send back, restore; ( някого) send back; ( храна ­ за стомах) reject; \връщам ( нещо купено) take back; \връщам в по-долен клас put back; \връщам годеж break off an engagement; \връщам дело refer back a case (в to), bring a case before the court; \връщам живота на, \връщам към живот restore/bring back to life; bring to life again; \връщам заем repay a loan; \връщам залог refund a deposit; \връщам книга return a book; \връщам на работа reinstate s.o. in his job/post, restore s.o. to his old job; \връщам ( пари) неточно give inaccurate change; \връщам нещо на мястото му put back/return/restore s.th. to its place; ( нещо взето, намерено, откраднато) restore; ( пари) pay back, refund, reimburse; \връщам някому със същото pay s.o. back in his own coin, амер. разг. even up on s.o.; \връщам ( остатък) от give change for; \връщам откраднатото имущество recover stolen property; \връщам пари на купувач give change; \връщам ( пари) повече give change in excess; \връщам поздрав return a greeting; \връщам ( пари) по-малко give short change, short-change; \връщам посещение repay a visit, pay a return visit; \връщам свободата на restore s.o. to liberty; \връщам територия hand back a territory; \връщам топка send back a ball; \връщам удар strike back; връщат ми парите have o.’s money back;
  2. ( накарвам някого да се върне) make s.o. come back; ( отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse; ( купувач, посетител, просяк) turn away; \връщам ( страна) няколко десетилетия назад throw/push/thrust several decades back; \връщам тъпкано give it (s.o.) back hot and strong; get o.’s own back with a vengeance; ще ти го върна I’ll get my own back, I’ll be/get even with you;
  \връщам се go back, come back, return, be/turn back ( при to); ( към предишното състояние, тема) revert (to); ( към предишно лошо състояние) relapse (into); връща се доброто ми настроение regain o.’s spirits, recover o.’s good humour; връща се здравето ми recover o.’s health; връща се свободата ми have o.’s freedom restored; връща се увереността ми recover o.’s confidence; \връщам се към миналото look back on the past; \връщам се към първобитното си състояние revert to type/o.’s pristine condition; \връщам се към старите си навици relapse into o.’s old habits; \връщам се на главата на recoil on, boomerang; \връщам се отново и отново ( към тема) harp on, ring the changes on; \връщам се при родителите си be reunited with o.’s parents; \връщам се по същия път go back the same way/the way one came, retrace o.’s. steps; \връщам се с впечатления (от някъде) bring back impressions; все се \връщам към миналото hark back on he past; \връщам се в съзнание regain consciousness; очаква се той да се върне he is expected back; • да ви се връща the same to yoy; ще ти се върне it’ll come home to you; той замина, за да не се върне вече he went away never to return.
  * * *
  bring back; fetch back; give back; restore: връщам to life - връщам към живот; return; take back; turn back
  * * *
  1. (купувач, посетител, просяк) turn away 2. (към предишно лошо състояние) relapse (into) 3. (към предишното състояние, тема) revert (to) 4. (накарвам някого да се върне) make s. o. come back 5. (нещо взето, намерено, откраднато) restore 6. (нещо) return, give/bring/ take/send back, restore 7. (никого) send back 8. (отказвам да приема стока, да взема ученик) refuse 9. (пари) pay back, refund, reimburse 10. (храна - за стомах) reject 11. ВРЪЩАМ (нещо купено) take back 12. ВРЪЩАМ (остатък) от give change for 13. ВРЪЩАМ (пари) неточно give inaccurate change 14. ВРЪЩАМ (пари) по -малко give short change 15. ВРЪЩАМ (пари) повече give change in excess 16. ВРЪЩАМ (страна) няколко десетилетия назад throw/push/ thrust several decades back 17. ВРЪЩАМ ce по същия път go back the same way/the way one came 18. ВРЪЩАМ return a call/a visit (на to). 19. ВРЪЩАМ в по -долен клас put back 20. ВРЪЩАМ годеж break off an engagement 21. ВРЪЩАМ дело refer back a case (в to), bring a case back before the court 22. ВРЪЩАМ дума release from a promise 23. ВРЪЩАМ живота на, ВРЪЩАМ към живот restore/bring back to life;bring to life again 24. ВРЪЩАМ заем repay a loan 25. ВРЪЩАМ залог refund a deposit 26. ВРЪЩАМ книга return a book 27. ВРЪЩАМ на работа reinstate s. o. in his job/post, restore s. o. to his old Job 28. ВРЪЩАМ нещо на мястото му put back/return/restore s. th. to its place 29. ВРЪЩАМ някому със същото pay s. o. back in his own coin, ам. разг. even up on s. о. 30. ВРЪЩАМ пари на купувач give change 31. ВРЪЩАМ пари, взети на заем repay money lent 32. ВРЪЩАМ поздрав return a greeting 33. ВРЪЩАМ посещение repay a visit, pay a return visit 34. ВРЪЩАМ свободата на restore s. o. to liberty 35. ВРЪЩАМ се go back, come back, return, be/turn back (при to) 36. ВРЪЩАМ се в базата си (за самолет) return to base 37. ВРЪЩАМ се в къщи get/be/come back horns;return home 38. ВРЪЩАМ се в пристанището (за кораб) return to port 39. ВРЪЩАМ се в съзнание regain 'consciousness 40. ВРЪЩАМ се към миналото look back on the past 41. ВРЪЩАМ се към първобитното си състояние revert to type/o.'s pristine condition 42. ВРЪЩАМ се към старите си навици relapse into o.'s old habits 43. ВРЪЩАМ се на главата на recoil on, boomerang 44. ВРЪЩАМ се на земята (и прен.) return to earth 45. ВРЪЩАМ се на работа return to (o.'s) job/duty 46. ВРЪЩАМ се няколко години назад go a few years back 47. ВРЪЩАМ се отново и отново (към тема) harp on, ring the changes on 48. ВРЪЩАМ се по стъпките си retrace o.'s steps, turn back on o.'s tracks 49. ВРЪЩАМ се при родителите си be reunited with o.'s parents 50. ВРЪЩАМ се с впечатления (от някъде) bring back impressions 51. ВРЪЩАМ територия hand back a territory 52. ВРЪЩАМ топка send back a ball 53. ВРЪЩАМ тъпкано вж, тъпкано 54. ВРЪЩАМ удар strike back 55. вращат ми се силите regain o.'s strength 56. връща ми се доброто настроение regain о. s spirits, recover o. s good humour 57. връща ми се здравето recover o.'s health 58. връща ми се свободата have o.'s freedom restored 59. връща ми се увереността recover o.'s confidence 60. връщат ми (получавам остатъка (от get change for 61. връщат ми парите have o.'s money back 62. все се ВРЪЩАМ към миналото hark back on the past 63. да ви се връща the same to you 64. нямам да ви върна I have no change 65. очаква се той да се върне he is expected back 66. той замина, за да не се върне вече he went away never to return 67. ще ти го върна I'll get my own back. I'll be/get even with you 68. ще ти се върне it'll come home to you

  Български-английски речник > връщам

 • 10 всички

  everyone, all, everybody
  всичкиние we all, all of us
  всички вие you all, all of you
  всички те they all, all of them
  всички до един/без изключение-one and all, one and sundry; every mother's. son, every man Jack of them
  всички взети заедно и поотделно юр, all and singular
  всички други all the rest
  като всички други like all the others
  всички на света all the world
  всички присъствуващи all present
  във всички най-важни отношения mainly, in all essentials
  във всички посоки in all directions, in every direction
  с всичка сила/сили with all o.'s strength/might, with o.'s entire strength/powers, with o.'s full force, to the utmost of o.'s power, as hard as one can, for all one is worth
  по всички фронтове all along the line
  чрез всички възможни средства by every means in o.'s power
  of всички страни on ( при движение-from) all sides
  всички знаят everybody knows, it is generally known
  всички са съгласни, че all are agreed that
  * * *
  всѝчки,
  обобщ. мест. само мн. everyone, all, everyboy; \всички, взети заедно и поотделно юр. all and singular; \всички до един/без изключение one and all, one and sundry; every mother’s son, every man Jack of them; \всички на света all the world; \всички ние we all, all of us; във \всички най-важни отношения mainly, in all essentials; нямаше достатъчно храна за \всички there wasn’t enough food to go round; от \всички страни on ( при движение ­ from) all sides; по \всички фронтове all along the line; с \всички сили with all o.’s strength/might, with o.’s entire strength/power(s), with o.’s full force, to the utmost of o.’s power, as far as one can, for all one is worth; чрез \всички възможни средства by every means in o.’s power.
  * * *
  all: всички the rest - всички други; everybody; every man; everyone
  * * *
  1. everyone, all, everybody 2. of ВСИЧКИ страни on (при движение-from) all sides 3. ВСИЧКИ взети заедно и поотделно юр, all and singular 4. ВСИЧКИ вие you all, all of you 5. ВСИЧКИ до един/без изключение-one and all, one and sundry;every mother's. son, every man Jack of them 6. ВСИЧКИ други all the rest 7. ВСИЧКИ знаят everybody knows, it is generally known 8. ВСИЧКИ на света all the world 9. ВСИЧКИ присъствуващи all present 10. ВСИЧКИ са съгласни, че all are agreed that 11. ВСИЧКИ те they all, all of them 12. ВСИЧКИние we all, all of us 13. във ВСИЧКИ най-важни отношения mainly, in all essentials 14. във ВСИЧКИ посоки in all directions, in every direction 15. като ВСИЧКИ други like all the others 16. нямаше достатъчно храна за ВСИЧКИ there wasn't enough food to go round 17. по ВСИЧКИ фронтове all along the line 18. с всичка сила/ сили with all o.'s strength/might, with o.'s entire strength/powers), with o.'s full force, to the utmost of o.'s power, as hard as one can, for all one is worth 19. чрез ВСИЧКИ възможни средства by every means in o.'s power

  Български-английски речник > всички

 • 11 възстановявам

  restore, rehabilitate
  (здание, основно) rebuild, reconstruct
  възстановявам напълно re (d)integrate
  възстановявам единството на страната restore unity to a country
  възстановявам загубите си recoup o.'s losses
  възстановявам здравето си/силите си recruit o.'s health/o.'s strength
  възстановявам здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.
  възстановявам някому имуществото reinstate s.o. in his possessions
  възстановявам индустрия restore/rehabilitate industry
  възстановявам истината set the record straight
  възстановявам отношенията resume/re-establish relations
  възстановявам по памет reconstruct from memory
  възстановявам положението restore/retrieve the situation
  възстановявам правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.
  възстановявам престижа си recoup/regain o.'s prestige
  възстановявам някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges
  възстановявам равновесието redress the balance
  възстановявам реда restore order
  възстановявам реда в града restore-a city to order
  възстановявам силите на restore/repair the strength of
  възстановявам някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office, възстановявам спокойствието restore peace
  възстановявам сума reimburse/refund a sum/an amount
  възстановявам се recuperate, recover, regain o.'s health
  биол. regenerate
  * * *
  възстановя̀вам,
  гл. restore, rehabilitate, re-establish; ( здание, основно) rebuild, reconstruct; ( пари) refund, reimburse; \възстановявам единството на страната restore unity to a country; \възстановявам загубите си recoup o.’s losses; \възстановявам здравето на някого restore s.o. to health, restore health to s.o.; \възстановявам здравето си/силите си regain/recruit o.’s health/o.’s strength; \възстановявам индустрия restore/rehabilitate industry; \възстановявам истината set the record straight; \възстановявам напълно reintegrate; \възстановявам някого на старата му длъжност reinstate s.o. in his former office; \възстановявам някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges; \възстановявам някому имуществото reinstate s.o. in his possessions; \възстановявам отношения resume/re-establish relations; \възстановявам положението restore/retrieve the situation; \възстановявам по памет reconstruct from memory; \възстановявам правата на някого restore s.o. to his rights, rehabilitate s.o.; \възстановявам престижа cи recoup/regain o.’s prestige; \възстановявам равновесието redress the balance; \възстановявам разрушен брак repair a broken marriage; \възстановявам реда в града restore a city to order; \възстановявам сума reimburse/refund a sum/an amount; \възстановявам щети repair damages, make amends;
  \възстановявам се recuperate, recover, regain o.’s health, convalesce, rally; биол. regenerate; \възстановявам се бързо make a quick recovery.
  * * *
  give back; redress: to възстановявам a broken window - възстановявам счупен прозорец; make up; furbish; re- establish; recover{ri`kXvx}: He is slowly възстановявамing from his illness. - Той бавно се възстановява от болестта си.; rehabilitate; repair{ri`pex} (сили); replace
  * * *
  1. (здание, основно) rebuild, reconstruct 2. (на здание) rebuilding 3. (на права и пр.) reinstatement 4. restore, rehabilitate 5. ВЪЗСТАНОВЯВАМ ce recuperate, recover, regain o.'s health 6. ВЪЗСТАНОВЯВАМ единството на страната restore unity to a country 7. ВЪЗСТАНОВЯВАМ загубите си recoup o.'s losses 8. ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето на някого restore s. o. to health, restore health to s. о. 9. ВЪЗСТАНОВЯВАМ здравето си/ силите си recruit o.'s health/o.'s strength 10. ВЪЗСТАНОВЯВАМ индустрия restore/rehabilitate industry 11. ВЪЗСТАНОВЯВАМ истината set the record straight 12. ВЪЗСТАНОВЯВАМ на дипломатически отношения reestablishment of diplomatic relations (c with) 13. ВЪЗСТАНОВЯВАМ напълно re(d)integrate 14. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някого на предишната му служба reinstate s.o. in his former office,. ВЪЗСТАНОВЯВАМ спокойствието restore peace 15. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому загубените привилегии reinstate s.o. to his lost privileges 16. ВЪЗСТАНОВЯВАМ някому имуществото reinstate s.o. in his possessions 17. ВЪЗСТАНОВЯВАМ отношенията resume/re-establish relations 18. ВЪЗСТАНОВЯВАМ пo памет reconstruct from memory 19. ВЪЗСТАНОВЯВАМ положението restore/retrieve the situation 20. ВЪЗСТАНОВЯВАМ правата на някого restore s. o. to his rights,. rehabilitate s.o. 21. ВЪЗСТАНОВЯВАМ престижа си recoup/ regain o. 's prestige 22. ВЪЗСТАНОВЯВАМ равновесието redress the balance 23. ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда restore order 24. ВЪЗСТАНОВЯВАМ реда в града restore-a city to order 25. ВЪЗСТАНОВЯВАМ силите на restore/repair the strength of 26. ВЪЗСТАНОВЯВАМ сума reimburse/refund a sum/an amount 27. биол. regenerate 28. бързо се ВЪЗСТАНОВЯВАМ make a quick recovery. възстановяване restoration, reconstruction,. rehabilitation;recovery

  Български-английски речник > възстановявам

 • 12 вътрешен

  1. inside, inner, interior, internal
  вътрешен двор an inner court (yard)
  вътрешен джоб an inside/interior pocket
  вътрешен кръг an inner circle
  вътрешен номер (на телефон) an extention number
  вътрешен орган an internal organ
  вътрешни органи viscera
  вътрешен ред regulations, rules
  вътрешен човек insider, one of us, one of our people
  вътрешен ъгъл мат, an interior angle
  вътрешна страна inner side; inside
  вътрешна уредба interior decoration, furnishings
  вътрешно горене тех. internal combustion
  вътрешно море an inland/a landlocked sea
  2. прен. inner, inward
  (присъщ) inherent, intrinsic
  вътрешен глас inner conscience
  вътрешен живот inner life; inwardness
  вътрешен конфликт an inner conflict
  вътрешен монолог an interior monologue
  вътрешен прелом a change of heart
  вътрешен смисъл an inherent/intrinsic meaning
  вътрешна борба an inner/internal/inward struggle
  вътрешна сила strength of mind/character
  3. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal
  вътрешен заем a domestic loan
  вътрешен пазар a home market
  вътрешна политика/търговия home policy/trade
  вътрешни работи internal/home/domestic affairs
  вътрешни раздори internal discord/strife
  на вътрешния фронт on the domestic front
  вътрешни сили internal resources
  * * *
  въ̀трешен,
  прил., -на, -но, -ни 1. inside, inner, interior, internal; (в рамките на организация) in-house; \вътрешенен двор inner court(yard); \вътрешенен джоб inside/interior pocket; \вътрешенен кръг inner circle; \вътрешенен номер (на телефон) extension number; \вътрешенен орган internal organ; \вътрешенен ред regulations, rules; \вътрешенен човек insider, one of us, one of our people; \вътрешенен ъгъл мат. an interior angle; \вътрешенна витрина a show case; \вътрешенна страна inner side; inside; \вътрешенна уредба interior decoration, furnishings; \вътрешенни болести мед. internal diseases; \вътрешенни органи анат. viscera; \вътрешенно горене техн. internal combustion; \вътрешенно море геогр. inland/land-locked sea; жлези с \вътрешенна секреция анат. endocrines, ductless glands; за \вътрешенна употреба (на лекарство) for internal use; (с) \вътрешенна секреция анат. endocrine;
  2. прен. inner, inward; ( присъщ) inherent, intrinsic; \вътрешенен глас inner conscience; \вътрешенен живот inner life; inwardness; \вътрешенен монолог interior monologue; \вътрешенен прелом change of heart; \вътрешенен смисъл inherent/intrinsic meaning; \вътрешенна свобода liberty of mind; \вътрешенна сила strength of mind/character; \вътрешенни резерви inner reserves; \вътрешенно спокойствие peace of mind; \вътрешенно съдържание inner content/nature; \вътрешенно чувство inward feeling;
  3. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal; \вътрешенен заем domestic loan; \вътрешенен пазар home market; \вътрешенна политика/търговия home policy/trade; \вътрешенни новини home news; \вътрешенни раздори internal discord/strife; \вътрешенни сили internal resources; на \вътрешенния фронт on the domestic front; • като същ.: \вътрешенен ( човек) insider.
  * * *
  mediterranean (за море); indoor; inland (за страна); inner; inside: an вътрешен pocket - вътрешен джоб; interior; internal; inward{in`wO:d}; mental
  * * *
  1. (c) вътрешна секреция анат. endocrine 2. (в пределите на страната) home (attr.), domestic, internal 3. (присъщ) inherent, intrinsic 4. inside, inner, interior, internal 5. ВЪТРЕШЕН глас inner conscience 6. ВЪТРЕШЕН двор an inner court(yard) 7. ВЪТРЕШЕН джоб an inside/interior pocket 8. ВЪТРЕШЕН живот inner life;inwardness 9. ВЪТРЕШЕН заем a domestic loan 10. ВЪТРЕШЕН конфликт an inner conflict 11. ВЪТРЕШЕН кръг an inner circle: ВЪТРЕШЕН номер (на телефон) an extention number 12. ВЪТРЕШЕН монолог an interior monologue 13. ВЪТРЕШЕН орган an internal organ 14. ВЪТРЕШЕН пазар a home market 15. ВЪТРЕШЕН прелом a change of heart 16. ВЪТРЕШЕН смисъл an inherent/intrinsic meaning 17. ВЪТРЕШЕН човек insider, one of us, one of our people 18. ВЪТРЕШЕН ъгъл мат, an interior angle 19. вътрешна борба an inner/internal/inward struggle 20. вътрешна витрина a show-case 21. вътрешна врата аn inner door 22. вътрешна дисциплина mental discipline 23. вътрешна политика/ търговия home policy/trade 24. вътрешна промяна an inward change 25. вътрешна свобода liberty of mind 26. вътрешна сила strength of mind/character 27. вътрешна страна inner side;inside 28. вътрешна уредба interior decoration, furnishings 29. вътрешната страна на сандък the inside of a box 30. вътрешни болести internal diseases 31. вътрешни новини home news 32. вътрешни органи viscera: ВЪТРЕШЕН ред regulations, rules 33. вътрешни противоречия inner contradictions 34. вътрешни работи internal/home/ domestic affairs 35. вътрешни раздори internal discord/strife 36. вътрешни резерви inner reserves 37. вътрешни сили internal resources 38. вътрешно горене тех. internal combustion 39. вътрешно море an inland/a landlocked sea 40. вътрешно спокойствие peace of mind 41. вътрешно съдържание inner content/nature 42. вътрешно чувство an inward feeling 43. жлези с вътрешна секреция endocrines, ductless glands 44. за вътрешна употреба (за лекарство) for internal use 45. мотори с вътрешно горене internal combustion engines 46. на вътрешния фронт on the domestic front 47. прен. inner, inward

  Български-английски речник > вътрешен

 • 13 голям

  big, large
  (порасъл, възрастен) grown. old
  (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great
  (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large
  (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy
  (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe
  (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long
  (за цифра, скорост, похвала и пр.) high
  (възторжен, пламенен) keen, great
  (едър) walloping
  доста голям tolerable, of good proportions
  много голям sl. whopping
  твърде голям за too big/large for, ( в несъответствие с) out of (all) proportion to
  голям багаж bulky/heavy luggage
  голям бал/прием a grand ball/reception
  моят голям брат my elder/big brother
  той е с пет години по- голям от мене he's five years older than I (am)
  моят най- голям брат my eldest brother
  голям град a big/large/great city. a big/large town
  голям доход a large/high income
  голям залък too big a bite
  прен. a tall order; tough going
  голям залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure
  голям избор a big selection, a wide choice
  голям интерес deep/keen/great interest
  голям късмет a lot of luck; a great piece of luck
  в голям мащаб on a big/large scale; wholesale
  largescale (attr.), голям мраз hard frost
  голям огън a big/large fire
  воен. heavy fire
  голям опит wide/large experience
  голям почитател a great/dedicated admirer
  голям пръст thumb, ( на крак) big/great toe
  голям пушек clouds/volumes of smoke
  голям чиновник a high official
  голям човек (възрастен) a grown-up, an adult
  вж. големец
  голям шум a great/loud noise
  голяма буква a capital letter
  голяма гордост great/intense pride
  голяма грешка a serious/grave mistake, a major error; a blunder
  голяма заплата a high salary
  голяма дума a large statement
  голяма книга a long book. ( добра) a great book
  голяма конкуренция severe/keen competition
  голяма къща a large house
  голяма любов a grand passion
  голяма начетеност wide reading, knowledgeability
  голяма обиколка an extensive tour
  голям а опасност grave danger
  голяма прилика a strong resemblance
  голям а разлика a wide/big/great difference
  голяма река a big/great river
  голяма сватба a grand wedding
  голяма сила great strength
  по- голям а сила superior strength
  голяма смелост high/great courage
  голяма София greater Sofia
  голяма тежест a great/heavy weight
  голяма уста a large mouth
  с голяма бързина in great haste
  с голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed
  с най- голяма бързина in all haste
  с най- голяма скорост with all speed
  голяма крачка напред a long/great stride forward
  голяма промяна a great change, an upheaval
  до голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely
  в най- голяма степен in the utmost degree
  голяма част от a good/large part of
  по- голям ата част от the best/greater part of, most of
  в по- голямата си част for the most part, mainly, chiefly
  най- голям ата страст на o.'s ruling passion
  за моя голяма изненада to any great surprise, much to my surprise
  с голяма вътрешна борба with much mental conflict
  голямо внимание close attention
  с по- голямо внимание with more attention, more attentively
  голямо движение (на превозни сред-ства) heavy traffic
  голямо дете a grown-up/big child
  голямо име a great/big name
  голямо междучасие a long interval/break
  голямо облекчение intense/great relief
  голямо огледало a full-length mirror
  голямо парче chunk
  голямо прилежание steady/great application
  голямо разстояние a long distance
  от голямо разстояние from a far distance
  голямо семейство a large family
  голямо събитие a big/great event
  голямо търпение
  * * *
  голя̀м,
  прил., -а, -о, голѐми big, large; ( порасъл, възрастен) grown, old; ( важен, значителен ­ и за държавник, учен, писател и пр.) great; ( по-важен) major; (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large; (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy; (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe; (за ваканция, крачка, разстояние и пр.) long; (за цифра, скорост, похвала и пр.) high; ( възторжен, пламенен) keen, great; ( едър) walloping; разг. jumbo; в \голям мащаб on a big/large-scale; wholesale; large-scale (attr.); в най-\голяма степен in the utmost degree; в по-\голямата си част for the most part, mainly, chiefly; големи крайници large limbs; големи надежди great/sanguine hopes; големи приказки big/tall talk; големите ( възрастните) the grown-ups; големият свят the great/wide world; \голям багаж bulky/heavy luggage; \голям бал/прием grand ball/reception; \голям град big/large/great city, big/large town; \голям доход large/high income; \голям залък too big a bite; прен. tall order; tough going; \голям избор big selection, wide choice; \голям интерес deep/keen/great interest; \голям късмет a lot of luck; a great piece of luck; \голям късметлия е he is not half lucky; \голям огън big/large fire; \голям опит wide/large experience; \голям почитател great/dedicated admirer; fan; \голям чиновник high official; \голям човек ( възрастен) grown-up, adult; ( големец) important person, big cheese; \голям шум great/loud noise; \голяма авария major accident; \голяма буква capital letter; \голяма отговорност grave/big responsibility; \голяма гордост great/intense pride; \голяма грешка serious/grave mistake, major error; blunder; \голяма дума large statement; \голяма заплата high salary; \голяма книга long book, ( добра) great book; \голяма конкуренция severe/keen competition; \голяма крачка напред long/great stride forward; \голяма любов grand passion; \голяма начетеност wide reading, knowledgeability; \голяма обиколка extensive tour; \голяма опасност grave danger; \голяма прилика strong resemblance; \голяма промяна great change, upheaval; \голяма разлика wide/big/great difference; \голяма сватба grand wedding; \голяма сила great strength; \голяма смелост high/great courage; \голяма тежест great/heavy weight; \голяма уста large mouth; \голяма част от a good/large part of; \голямо внимание close attention; \голямо движение (на превозни средства) heavy traffic; \голямо дете grown-up/big child; \голямо име great/big name; \голямо междучасие long break; \голямо огледало full-length mirror; \голямо парче chunk; \голямо прилежание steady/great application; \голямо разстояние long distance; \голямо семейство large family; \голямо събитие big/great event; \голямо търсене great/keen demand; \голямо удоволствие intense/great pleasure, delight; \голямо усилие hard/great/strenuous effort; до \голяма степен in large measure/part, to a great degree/extent, largely; доста \голям tolerable, of good proportions; за моя \голяма изненада to my great surprise, much to my surprise; много \голям sl. whopping; моят \голям брат my elder/big brother; (на) големи интервали (at) long/wide/far-flung intervals; най-\голямата страст на o.’s ruling passion; недостатъчно \голям on the small side; от \голямо разстояние from a far distance; по-\голям, най-\голям (за членове на семейство) elder, eldest; по-\голяма сила superior strength; по-\голямата част от the best/greater part of, most of; с \голяма бързина in great haste; с \голяма вътрешна борба with much mental conflict; с \голяма скорост with/at great speed, at (a) high speed; с най-\голяма бързина in all haste; с най-\голяма скорост with all speed; твърде \голям за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to; той е с пет години по-\голям от мене he’s five years older than I (am); • \голям ден, малка пита a short shrift and a long day; \голям залък лапни, \голяма дума не казвай don’t be too sure.
  * * *
  mountainous (прен.); big{big}; great; grand: a голям ball - голям бал; large; numerous; walloping (жарг.)
  * * *
  1. (no-важен) major 2. (важен, значителен, и за държавник. учен, писател и пр.) great 3. (възторжен, пламенен) keen, great 4. (едър) walloping 5. (за ваканция, крачка. разстояние и пр.) long 6. (за дъжд, сняг, дълг, лихва, безработица, мнозинство, разноски, поправки и пр.) heavy 7. (за нос, очи, дърво, куче и пр.) big, large 8. (за студ, наводнение, болка, изпитание, усилие и пр.) severe 9. (за цифра, скорост, похвала и пр.) high 10. (порасъл, възрастен) grown. old 11. big, large 12. c ГОЛЯМa бързина in great haste 13. largescale (attr.), ГОЛЯМ мраз hard frost 14. ГОЛЯМ а разлика a wide/big/great difference 15. ГОЛЯМ багаж bulky/heavy luggage 16. ГОЛЯМ бал/прием a grand ball/reception 17. ГОЛЯМ град а big/large/great city. a big/large town 18. ГОЛЯМ доход a large/high income 19. ГОЛЯМ залък too big a bite 20. ГОЛЯМ залък хапни, голяма дума не казвай don't be too sure 21. ГОЛЯМ избор а big selection, a wide choice 22. ГОЛЯМ интерес deep/ keen/great interest 23. ГОЛЯМ късмет a lot of luck;a great piece of luck 24. ГОЛЯМ огън a big/large fire 25. ГОЛЯМ опит wide/large experience 26. ГОЛЯМ почитател a great/dedicated admirer 27. ГОЛЯМ пръст thumb, (на крак) big/great toe 28. ГОЛЯМ пушек clouds/volumes of smoke 29. ГОЛЯМ чиновник a high official 30. ГОЛЯМ човек (възрастен) a grown-up, an adult 31. ГОЛЯМ шум а great/ loud noise 32. ГОЛЯМa София greater Sofia 33. ГОЛЯМa буква a capital letter 34. ГОЛЯМa гордост great/intense pride 35. ГОЛЯМa грешка a serious/grave mistake, a major error;a blunder 36. ГОЛЯМa дума a large statement 37. ГОЛЯМa заплата a high salary 38. ГОЛЯМa книга a long book. (добра) a great book 39. ГОЛЯМa конкуренция severe/keen competition 40. ГОЛЯМa крачка напред a long/great stride forward 41. ГОЛЯМa къща a large house 42. ГОЛЯМa любов a grand passion 43. ГОЛЯМa начетеност wide reading, knowledgeability 44. ГОЛЯМa обиколка an extensive tour: ГОЛЯМ а опасност grave danger 45. ГОЛЯМa прилика a strong resemblance 46. ГОЛЯМa промяна a great change, an upheaval 47. ГОЛЯМa река a big/great river 48. ГОЛЯМa сватба a grand wedding 49. ГОЛЯМa сила great strength 50. ГОЛЯМa смелост high/great courage 51. ГОЛЯМa тежест a great/heavy weight 52. ГОЛЯМa уста a large mouth 53. ГОЛЯМa част от a good/large part of 54. ГОЛЯМo внимание close attention 55. ГОЛЯМo движение (на превозни сред-ства) heavy traffic 56. ГОЛЯМo дете a grown-up/ big child 57. ГОЛЯМo междучасие a long interval/break 58. ГОЛЯМo облекчение intense/great relief 59. ГОЛЯМo огледало a full-length mirror 60. ГОЛЯМo разстояние a long distance 61. ГОЛЯМo семейство a large family 62. ГОЛЯМo търпение 63. ГОЛЯМо име a great/big name 64. ГОЛЯМо парче chunk 65. ГОЛЯМо прилежание steady/great application 66. ГОЛЯМо събитие a big/great event 67. в ГОЛЯМ мащаб on a big/ large scale;wholesale 68. в най-ГОЛЯМа степен in the utmost degree 69. в по-ГОЛЯМата си част for the most part, mainly, chiefly 70. вж. големец 71. воен. heavy fire 72. до ГОЛЯМa степен in large measure/part, to a great degree/ extent, largely 73. доста ГОЛЯМ tolerable, of good proportions 74. за моя ГОЛЯМa изненада to any great surprise, much to my surprise 75. много ГОЛЯМ sl. whopping 76. моят ГОЛЯМ брат my elder/big brother 77. моят най-ГОЛЯМ брат my eldest brother 78. най-ГОЛЯМ ата страст на o.'s ruling passion 79. недостатъчно ГОЛЯМ on the small side 80. от ГОЛЯМо разстояние from a far distance 81. пo- ГОЛЯМ, най- ГОЛЯМ (за членове на семейство) elder, eldest 82. пo-ГОЛЯМ а сила superior strength 83. пo-ГОЛЯМ ата част от the best/greater part of, most of 84. прен. a tall order;tough going 85. с ГОЛЯМa вътрешна борба with much mental conflict 86. с ГОЛЯМa скорост with/at great speed, at (a) high speed 87. с най-ГОЛЯМa скорост with all speed 88. с най-ГОЛЯМа бързина in all haste 89. с пo-ГОЛЯМo внимание with more attention, more attentively 90. твърде ГОЛЯМ за too big/large for, (в несъответствие с) out of (all) proportion to 91. той е с пет години по-ГОЛЯМ от мене he's five years older than I (am)

  Български-английски речник > голям

 • 14 горя

  1. непрех. burn, be on fire; be ablaze/alight
  (буйно-за огън, пожар) roar, (без пламък. от огън) glow
  (от срам, негодувание и пр.) tingle
  (имам треска) burn, be feverish
  (за лице, бузи) flush; be flushed
  (за очи) burn be fiery
  (за уши) burn red; tingle
  горя от жажда be consumed/parched with thirst
  горя от желание да burn with desire to, be dying/bursting to, be all agog to
  горя от нетърпение/гняв burn with impatience/anger
  горя от възторг/гняв/негодувание (за очи) glow with enthusiasm/anger/indignation
  с очи, които горят от възторг starry-eyed
  къщата гори the house is on fire
  огънят си гори the fire is burning away merrily
  гориш! (при игра) you are getting warm! горя в работата си put o.'s heart into o.'s work
  2. прен. burn (down)
  горя вар/въглища burn lime/charcoal
  3. прен. (измъчвам, тревожа) consume
  гори ме страст be consumed with passion
  * * *
  горя̀,
  гл. непрех. burn, be on fire; be ablaze/alight; ( буйно за огън, пожар) roar, deflagrate; ( без пламък, от огън) glow; (от срам, негодувание и пр.) tingle; glow; ( имам треска) burn, be feverish; (за лице, бузи) flush; be flushed; (за очи) burn/be fiery; (за рана) rankle; (за уши) burn red; tingle; \горя от възторг/гняв/негодуване (за очи) glow with enthusiasm/anger/indignation; \горя от жажда be consumed/parched with thirst; \горя от желание да burn with desire to, be dying/bursting to, be all agog to; \горя от нетърпение burn with impatience, be in a fever of impatience; къщата гори the house is on fire; огънят гори the fire is burning away merrily; с очи, които горят от възторг starry-eyes; • \горя в работата си put o.’s heart into o.’s work.
  ——————
  гл., мин. св. деят. прич. горѝл 1. прех. burn (down); ( топливо) burn; ( електричество) use; \горя вар/въглища burn lime/charcoal;
  2. прен. ( измъчвам, тревожа) consume; гори ме страст be consumed with passion.
  * * *
  burn (и прен.): горя with desire to - горя от желание да; flame; flare; to be ablaze
  * * *
  1. (буйно - за огън, пожар) roar, (без пламък. от огън) glow 2. (електричество) use 3. (за лице, бузи) flush;be flushed 4. (за очи) burn be fiery 5. (за рана) rankle 6. (за уши} burn red;tingle 7. (имам треска) burn, be feverish 8. (от срам, негодувание и пр.) tingle 9. (топливо) burn 10. 1 непрех. burn, be on fire;be ablaze/alight 11. 2 npex. burn (down) 12. ГОРЯ вар/въглища burn lime/charcoal 13. ГОРЯ от възторг/гняв/негодувание (за очи) glow with enthusiasm/ anger/indignation 14. ГОРЯ от жажда be consumed/ parched with thirst 15. ГОРЯ от желание да burn with desire to, be dying/bursting to, be all agog to 16. ГОРЯ от нетърпение/гняв burn with impatience/anger 17. гори ме страст be consumed with passion 18. гориш! (при игра) you are getting warm! ГОРЯ в работата си put o.'s heart into o.'s work 19. електричеството гори the light is (switched) on 20. къщата гори the house is on fire 21. огънят си гори the fire is burning away merrily 22. прен. (измъчвам, тревожа) consume 23. с очи, които горят от възторг starry-eyed 24. трябва да са ти горели ушите your ears must have tingled

  Български-английски речник > горя

 • 15 груб

  (недоизработен, примитивен) crude, rough
  (неизискан) uncouth, rugged, crude
  (неучтив) rude, uncivil, uncourteous. unmannerly
  (вулгарен) vulgar, low, gross, broad
  (явен, очебиен и за лъжа, ласкателство, несправедливост, преувеличение) gross
  (за глас) harsh, rough, gruff
  (за език) coarse, rude, gross
  (прям) blunt
  груб интерес brute interest
  груб (много кратък) отговор a curt reply
  груб плат/хартия coarse cloth/paper
  груб на пипане (за плат) rough to the touch, coarse to the feel
  груб фарс a broad farce; knockabout, a slapstick comedy
  груб човек a rough man, ( неделикатен) a coarse-fibred/-grained man
  груба грешка a flagrant/gross error, a gross/glaring blunder, a bad mistake
  разг. a howler
  груба действителност brute/rugged/grim reality
  груба заплаха a crude threat
  груба измислица a gross invention
  груб а изработка crude worksmanship
  груба кожа coarse skin
  груба намеса a crude/gross interference
  груба работа rough work spade-work
  груба сила brute strength/force! груба сметка a rough estimate
  груба шега a coarse/broad/gross joke, ("номер") a practical joke
  грубо нарушение a gross/flagrant violation
  грубо невежество crass ignorance
  грубо оскърбление a gross insult
  груби обноски unpolished/rough/crude manners
  груби ръце horny/hardened/calloused hinds
  груби черти (на лице) hard/heavy features
  в груби черти in broad outline
  * * *
  прил. (за повърхност) rough, coarse; ( недоизработен, примитивен) crude; ( неучтив) rude, uncivil, uncourteous, unmannerly; gross; earthy; currish; разг. roughnecked, gruff, crabby, crabbed; ( неприличен) coarse; ( вулгарен) vulgar, low, gross, broad; ( явен, очебиен ­ и за лъжа, ласкателство, несправедливост, преувеличение) gross, heavy-handed; ( материалистичен) earthy; (за глас) harsh, rough, gruff; (за език) coarse, rude, gross; ( прям) blunt; \груб интерес brute interest; \груб на пипане (за плат) rough to the touch, coarse to the feel; \груб ( много кратък и рязък) отговор curt/gruff reply; \груб плат/хартия coarse cloth/paper; \груб фарс broad farce; knockabout, slapstick comedy; \груб човек rough man, ( неделикатен) coarse-fibred/-grained man; \груба грешка flagrant/gross error, gross/glaring blunder, bad mistake; разг. howler; \груба действителност brute/rugged/grim reality; \груба заплаха crude threat; \груба измислица gross invention; \груба изработка crude workmanship; \груба кожа coarse skin; \груба намеса crude/gross interference; \груба работа rough work, spade-work; \груба сила brute strength/force; \груба сметка rough estimate; \груба шега coarse/broad/gross joke, (“ номер”) practical joke; \груби обноски unpolished/rough/crude manners; \груби ръце horny/hardened/calloused hands; \груби черти (на лице) hard/heavy features; \грубо ласкателство fulsome flattery; \грубо нарушение gross/flagrant violation; \грубо оскърбление gross insult; позволявам си \груби шеги с play rough jokes on; • в \груби черти (в общи линии) in broad outline.
  * * *
  broad; brusque; brutal; churlish; coarse{kO;s}: груб cloth - груб плат; coarse- minded; crass{krEs}; crude; cubbish; fierce; gross; gruff; harsh; loutish; lubberly; material; outlandish; raw{rO;}; rebarbative; rough{rXf}: a груб man - груб човек; rude; rugged; rustic; ungentle{Xn`djentl}; unkind; untutored
  * * *
  1. (вулгарен) vulgar, low, gross, broad 2. (за глас) harsh, rough, gruff 3. (за език) coarse, rude, gross 4. (за повърхност) rough, coarse 5. (материалистичен) earthy 6. (недоизработен, примитивен) crude, rough 7. (неизискан) uncouth, rugged, crude 8. (неприличен) coarse 9. (неучтив) rude, uncivil, uncourteous. unmannerly 10. (прям) blunt 11. (явен, очебиен - и за лъжа. ласкателство 12. ГРУБ (много кратък) отговор a curt reply 13. ГРУБ а изработка crude worksmanship 14. ГРУБ интерес brute interest 15. ГРУБ на пипане (за плат) rough to the touch, coarse to the feel 16. ГРУБ плат/хартия coarse cloth/paper 17. ГРУБ фарс a broad farce;knockabout, a slapstick comedy 18. ГРУБ човек a rough man, (неделикатен) a coarse-fibred/-grained man 19. ГРУБa грешка a flagrant/gross error, a gross/glaring blunder, a bad mistake 20. ГРУБa действителност brute/rugged/grim reality 21. ГРУБa заплаха a crude threat 22. ГРУБa измислица a gross invention 23. ГРУБa кожа coarse skin 24. ГРУБa намеса a crude/ gross interference 25. ГРУБa работа rough work spade-work 26. ГРУБa сила brute strength/force! ГРУБa сметка a rough estimate 27. ГРУБa шега a' coarse/broad/gross joke, ("номер") a practical joke 28. ГРУБo нарушение a gross/ flagrant violation 29. ГРУБo невежество crass ignorance 30. ГРУБo оскърбление a gross insult: ГРУБи обноски unpolished/rough/crude manners: ГРУБи ръце horny/hardened/calloused hinds, ГРУБи черти (на лице) hard/heavy features 31. в ГРУБи черти in broad outline 32. несправедливост, преувеличение) gross 33. позволявам си груби шеги с play rough jokes on 34. разг. a howler

  Български-английски речник > груб

 • 16 губя

  lose
  губя влиянието си lose (o.'s) influence
  губя време lose time
  не губя време waste no time, go ahead
  губя си времето waste o.'s time, fritter the time away
  (в чакане и пр.) kick o.'s heels
  губя си времето за waste time on
  без да губя (никакво) време without (any) loss of time; there and then
  губя игра lose a game
  губя интерес към lose interest in
  губя надежда/кураж loss hope/courage/heart
  губя в очите на sink in s.o.'s esteem/estimation
  губя почва lose ground
  губя право forfeit a right
  губя сила (за закон) lose its force/validity
  губя сили lose strength
  губя скорост ав. stall
  губя сражение lose a battle
  губя съзнание lose consciousness, faint, swoon
  разг. pass out
  губя търпение lose patience
  не губя нищо от това lose nothing by it
  не губя нищо от това, че lose nothing by (с ger.), be never the worse for (c ger.)
  губя се get lost, lose o.'s way, stray, wander away
  губя се в далечината fade into the distance
  губя се в подробности (не мога да видя нещо като цяло) be unable to see the wood for the trees
  де се губиш? where have you been all this time? where in the world have you been?
  * * *
  гу̀бя,
  гл., мин. св. деят. прич. гу̀бил lose; ( листата си за дърво) shed; без да \губя ( никакво) време without (any) loss of time; there and then; \губя в очите на sink in s.o.’s esteem/estimation; \губя влиянието си lose (o.’s) influence; \губя време lose time; \губя времето си waste o.’s time, fritter the time away; fribble; (в чакане и пр.) kick o.’s heels; \губя времето си за waste time on; \губя игра lose a game; \губя интерес към lose interest in; \губя надежда/кураж lose hope/courage/heart; \губя почва lose ground; \губя право forfeit a right; \губя сила (за закон) юр. lose its force/validity; \губя сили lose strength; \губя скорост авиац. stall; \губя сражение lose a battle; \губя съзнание lose consciousness, faint, swoon; разг. pass out; \губя топката спорт. lose the ball; \губя търпение lose patience; \губя юридическа сила lapse; не губи надежда never say die, hope against hope; не \губя време waste no time, go ahead; не \губя нищо от това lose nothing by it; не \губя нищо от това, че lose nothing by (с ger.), be never the worse for (с ger.);
  \губя се get lost, lose o.’s way, stray, wander away; ( изчезвам) disappear; (за звук) fade; \губя се в далечината fade into the distance; \губя се в подробности (не мога да видя нещо като цяло) be unable to see the wood for the trees; къде се губиш? where have you been all this time? where in the world have you been?
  * * *
  lose: I lost my key. - Загубих си ключа.; trifle; waste (време)
  * * *
  1. (в чакане и np.) kick o.'s heels 2. (за звук) fade 3. (изчезвам) disappear 4. (листата си - за дърво) shed 5. lose 6. ГУБЯ ce get lost, lose o.'s way, stray, wander away 7. ГУБЯ в очите на sink in s. o.'s esteem/estimation 8. ГУБЯ влиянието си lose (o. 's) influence 9. ГУБЯ време lose time 10. ГУБЯ игра lose a game 11. ГУБЯ интерес към lose interest in 12. ГУБЯ надежда/кураж loss hope/ courage/heart 13. ГУБЯ почва lose ground 14. ГУБЯ право forfeit a right 15. ГУБЯ се в далечината fade into the distance 16. ГУБЯ се в подробности (не мога да видя нещо като цяло) be unable to see the wood for the trees: де се губиш? where have you been all this time?where in the world have you been? 17. ГУБЯ си времето waste o.'s time, fritter the time away 18. ГУБЯ си времето за waste time on 19. ГУБЯ сила (за закон) lose its force/ validity 20. ГУБЯ сили lose strength 21. ГУБЯ скорост aв. stall 22. ГУБЯ сражение lose a battle 23. ГУБЯ съзнание lose consciousness, faint, swoon 24. ГУБЯ търпение lose patience 25. без да ГУБЯ (никакво) време without (any) loss of time;there and then 26. нe ГУБЯ нищо от това lose nothing by it 27. не ГУБЯ време waste no time, go ahead 28. не ГУБЯ нищо от това, че lose nothing by (с ger.), be never the worse for (c ger.) 29. не губи надежда never say die 30. разг. pass out

  Български-английски речник > губя

 • 17 демонстрация

  1. demonstration
  правя демонстрация make a demonstration
  2. (излагане на показ, демонстриране) show, display
  демонстрация на сила a show of power/force
  * * *
  демонстра̀ция,
  ж., -и 1. demonstration; demo; \демонстрацияи direct action; правя \демонстрацияя make a demonstration; първомайска \демонстрацияя May-day demonstration;
  2. ( излагане на показ, демонстриране) show, display; въздушна \демонстрацияя air-display; \демонстрацияя на сила show of power/force.
  * * *
  demonstration: a демонстрация of strength - демонстрация на сила; proof ; (показ): show ; display
  * * *
  1. (излагане на показ, демонстриране) show, display 2. demonstration 3. ДЕМОНСТРАЦИЯ на сила a show of power/ force 4. въздушна ДЕМОНСТРАЦИЯ air-display 5. правя ДЕМОНСТРАЦИЯ make a demonstration 6. първомайска ДЕМОНСТРАЦИЯ a May-Day demonstration

  Български-английски речник > демонстрация

 • 18 демонстрирам

  1. demonstrate
  2. (излагам на показ, афиширам) air, display (publicly); show off
  демонстрирам силата си show off o.'s strength; put on a show of strength
  демонстрирам чувствата си make a display of o.'s feelings
  * * *
  демонстрѝрам,
  гл.
  1. demonstrate;
  2. ( излагам на показ, афиширам) air, display (publicly); show off; \демонстрирам силата си show off o.’s strength; put on a show of strength; \демонстрирам чувствата си make a display of o.’s feelings.
  * * *
  demonstrate: What are you trying to демонстрирам with your behaviour? - Какво се опитваш да демонстрираш с това си поведение?; display ; show off
  * * *
  1. (излагам на показ, афиширам) air, display (publicly);show off 2. demonstrate 3. ДЕМОНСТРИРАМ силата си show off o.'s strength;put on a show of strength 4. ДЕМОНСТРИРАМ чувствата си make a display of o.'s feelings

  Български-английски речник > демонстрирам

 • 19 добивам

  1. (богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get
  (придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive
  добивам вид на take on the appearance of
  добивам угрижен вид take on a carewom expression
  добивам власт rise to power
  добивам власт над obtain a hold over
  добивам влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency ( над over)
  добивам впечатление obtain/gain/get an impression; get the impression
  добивам въглища mine coal
  добивам достъп до gain access to
  добивам захар от цвекло obtain sugar from beet
  добивам гражданственост gain currency
  добивам значение acquire a meaning
  добивам особено значение attain a special significance
  добивам известност obtain/gain popularity/fame
  добивам израз assume an expression (на of)
  добивам кураж pluck up courage
  добивам навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.)
  добивам надмощие gain prevalence/the upper hand ( над over)
  добивам независимост gain/achieve independence
  добивам образ assume a shape, take a shape
  добивам опит acquire/gain experience
  добивам поданство acquire citizenship
  добивам права acquire/get rights
  добивам представа get an idea/notion (за about)
  добивам резултат get/obtain a result
  добивам свобода achieve/win freedom
  добивам сила gain strength
  2. (раждам) be delivered (of), bear, give birth (to)
  * * *
  добѝвам,
  гл.
  1. ( богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get; ( придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive; (по индустриален начин) obtain; ( произвеждам) produce; ( извличам от земята) extract, mine; ( метал ­ от руда) recover; \добивам вид на take on the appearance of; \добивам власт rise to power; \добивам власт над obtain a hold over; \добивам влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency ( над over); \добивам въглища mine coal; \добивам гражданственост gain currency; \добивам достъп до gain access to; \добивам захар от цвекло obtain sugar from beet; \добивам значение acquire a meaning; \добивам известност obtain/gain popularity/fame; \добивам израз assume an expression (на of); \добивам кураж pluck up courage; \добивам навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.); \добивам надмощие gain prevalence/the upper hand ( над over); \добивам образ assume a shape, take a shape; \добивам особено значение attain a special significance; \добивам поданство acquire citizenship; \добивам права acquire/get rights; \добивам представа get an idea/notion (за about); \добивам свобода achieve/win freedom; \добивам угрижен вид take on a careworn expression;
  2. ( раждам) be delivered (of), bear, give birth (to).
  * * *
  acquire: to добивам influence - добивам влияние; derive ; get {get}; obtain: добивам fame - добивам известност
  * * *
  1. (no индустриален начин) obtain 2. (богатство, признание, сведения, свобода и пр.) obtain, get 3. (извличам от земята) extract, mine 4. (придобивам, спечелвам, извличам) get, gain, win, acquire, derive 5. (произвеждам) produce 6. (раждам) be delivered (of), bear, give birth (to) 7. ДОБИВАМ вид на take on the appearance of 8. ДОБИВАМ власт rise to power 9. ДОБИВАМ власт над obtain a hold over 10. ДОБИВАМ влияние acquire influence, obtain/gain an ascendency (над over) 11. ДОБИВАМ впечатление obtain/gain/get an impression;get the impression 12. ДОБИВАМ въглища mine coal 13. ДОБИВАМ гражданственост gain currency 14. ДОБИВАМ достъп до gain access to 15. ДОБИВАМ захар от цвекло obtain sugar from beet 16. ДОБИВАМ значение acquire a meaning 17. ДОБИВАМ известност obtain/ gain popularity/fame 18. ДОБИВАМ израз assume an expression (на of) 19. ДОБИВАМ кураж pluck up courage 20. ДОБИВАМ навик acquire a habit, get into a habit (да of с ger.) 21. ДОБИВАМ надмощие gain prevalence/the upper hand (над over) 22. ДОБИВАМ независимост gain/achieve independence 23. ДОБИВАМ образ assume a shape, take a shape 24. ДОБИВАМ опит acquire/gain experience 25. ДОБИВАМ особено значение attain a special significance 26. ДОБИВАМ поданство acquire citizenship 27. ДОБИВАМ права acquire/get rights 28. ДОБИВАМ представа get an idea/notion (за about) 29. ДОБИВАМ резултат get/obtain a result 30. ДОБИВАМ свобода achieve/win freedom 31. ДОБИВАМ сила gain strength 32. ДОБИВАМ угрижен вид take on a carewom expression

  Български-английски речник > добивам

 • 20 дружина

  1. воен. battalion
  2. (чета) band
  3. (компания) company, party, set, crowd; sl. outfit
  весела дружина a gay/jolly company/crowd
  сговорна дружина планина повдига union is strength, unity makes strength
  * * *
  дружѝна,
  ж., -и 1. воен. battalion;
  2. (чѐта) band;
  3. ( компания) company, party, set, crowd; sl. outfit; весела \дружинаа gay/jolly company/crowd; славна \дружинаа fine crowd; • сговорна \дружинаа планина повдига union is strength, unity makes strength.
  * * *
  covey ; crowd: a fine дружина - славна дружина; group ; parcel
  * * *
  1. (компания) company, party, set, crowd;sl. outfit 2. (чета) band 3. весела ДРУЖИНА a gay/jolly company/crowd 4. воен. battalion 5. сговорна ДРУЖИНА планина повдига union is strength, unity makes strength 6. славна ДРУЖИНА a fine crowd

  Български-английски речник > дружина

См. также в других словарях:

 • bursting strength — 1. the capacity of a thing or substance to resist change when under pressure. 2. the pressure required to break down the resistance of a substance. * * * …   Universalium

 • Bursting strength — Максимальное равномерно распределенное давление, приложенное под прямым углом к поверхности образца, которое он выдерживает до момента разрыва в условиях, определенных стандартным методом испытания …   Краткий толковый словарь по полиграфии

 • bursting strength — noun : the capacity of a material (as a paper or textile) or object (as a metal pipe) to maintain in continuity when subjected to pressure; broadly : the pressure often expressed in pounds per square inch required to rupture such a material or… …   Useful english dictionary

 • Bursting strength determination — Испытание (бумаги) на сопротивление продавливанию …   Краткий толковый словарь по полиграфии

 • Feats of strength — are acts strongmen exhibit to showcase their great strength. They often require immense hand and finger strength, as well as core musculature. Modern feats of strength are usually performed strongman competitions, fitness exhibitions, evangelical …   Wikipedia

 • abrasive — abrasively, adv. abrasiveness, n. /euh bray siv, ziv/, n. 1. any material or substance used for grinding, polishing, etc., as emery, pumice, or sandpaper. adj. 2. tending to abrade; causing abrasion; abrading. 3. tending to annoy or cause ill… …   Universalium

 • clothing and footwear industry — Introduction also called  apparel and allied industries,  garment industries,  or  soft goods industries,         factories and mills producing outerwear, underwear, headwear, footwear, belts, purses, luggage, gloves, scarfs, ties, and household… …   Universalium

 • History of gunpowder — Gunpowder was the first chemical explosive and the only one known until the invention of nitrocellulose, nitroglycerin, smokeless powder and TNT in the 19th century. However, prior to the invention of gunpowder, many incendiary and burning… …   Wikipedia

 • List of Indian inventions — [ thumb|200px|right|A hand propelled wheel cart, Indus Valley Civilization (3000–1500 BCE). Housed at the National Museum, New Delhi.] [ 200px|thumb|Explanation of the sine rule in Yuktibhasa .] List of Indian inventions details significant… …   Wikipedia

 • Mysorean rockets — In the year 1780 the British began to annex the terrirtories of the Sultanate of Mysore, during the Second Anglo Mysore War. A British battalion was was defeated during the Battle of Guntur, by the forces of Hyder Ali, who effectively utilized… …   Wikipedia

 • Joseph Whitworth — Infobox Engineer image size = caption = Sir Joseph Whitworth name = Sir Joseph Whitworth nationality = British birth date = December 21 1803 birth place = Stockport death date = January 22 1887 death place = Monte Carlo education = spouse =… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»