Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

bugüne dek

 • 1 доныне

  Русско-турецкий словарь > доныне

 • 2 поныне

  bugüne dek, halâ

  Русско-турецкий словарь > поныне

 • 3 время

  saat,
  süre,
  zaman
  * * *
  с
  1) zaman, vakit (- kti), sıra; süre; saat

  со́лнечное вре́мя — güneş zamanı

  ле́тнее вре́мя — yaz saati

  ме́стное вре́мя — mahalli saat

  по моско́вскому вре́мени — Moskova saat ayarıyla

  во вре́мя войны́ — savaş süresince ( всю войну)

  во вре́мя дождя́ — yağmur yağarken

  в любо́е вре́мя — her zaman; her an

  в любо́е вре́мя дня / су́ток — günün her saatinde

  в э́то вре́мя — ( суток) bu saatte; ( года) bu mevsimde

  в э́то вре́мя позвони́ли — o sırada / derken zil çaldı

  где он мог быть в э́то вре́мя? — o saatte nerede olabilirmiş?

  за э́то вре́мя — bu süre içinde

  до настоя́щего вре́мени — bugüne dek

  до после́днего вре́мени — son zamana dek

  с того́ вре́мени — o zamandan bu yana

  в свобо́дное вре́мя — boş vakitlerinde

  у неё нет вре́мени чита́ть — okumaya vakti yok

  сейча́с не вре́мя — şimdi bunun sırası / vakti değil

  2) ( пора) zaman; mevsim

  вре́мя жа́твы — hasat zamanı / mevsimi

  послеобе́денное вре́мя — öğle sonrası

  ночно́е вре́мя — gece saatleri

  в ночно́е вре́мя — gece vakti

  в ле́тнее вре́мя — yaz zamanında

  3) ( эпоха) çağ, devir (- vri); zaman

  но́вое вре́мя, но́вые вре́мена́ — yeni zamanlar

  вели́кий учёный своего́ вре́мени — çağının / devrinin büyük bilgini

  4) филос. zaman

  простра́нство и вре́мя — zaman ve mekan

  5) грам. zaman
  ••

  вре́мя от вре́мени — zaman zaman; ara sıra

  на вре́мя — bir süre için

  взять что-л. на вре́мя — eğreti almak

  дать вре́мя на что-л.mühlet vermek

  со вре́менем — zamanla

  всё вре́мя — ( постоянно) her zaman; ( непрерывно) durmadan, aralıksız

  одно́ вре́мя — bir vakitler / aralık

  в пе́рвое вре́мя — önceleri, ilkin

  в после́днее вре́мя — son zaman(larda)

  в своё вре́мя — ( когда-то) vaktiyle; ( своевременно) vaktinde

  в своё вре́мя узна́ешь — zamanı gelir öğrenirsin

  в ско́ром вре́мени — yakında

  вре́мя - де́ньги — погов. vakit nakittir

  всему́ своё вре́мя — herşeyin vakti sırası var

  Русско-турецкий словарь > время

 • 4 по

  1) ...da, üzerinde;...a, üzerine

  по всей стране́ — tüm ülkede

  пое́здка по стране́ — yurt / memleket gezisi

  турне́ по Евро́пе — Avrupa turnesi

  гуля́ть по са́ду — bahçede gezmek

  соверша́ть прогу́лку по́ ле́су — ormanda bir gezinti yapmak

  прое́хать по мосту́ — köprüden geçmek

  идти́ по гря́зи — çamurun içinden yürümek

  сле́дуй по пути́ отца́ — перен. babanın yürüdüğü yoldan git

  2) в соч.

  резьба́ по де́реву — tahta oymacılığı

  3) ...a

  уда́р по мячу́ — topa vuruş

  уда́рить / бить кого-л. по лицу́ — birinin yüzüne vurmak

  откры́ть ого́нь по... —...a ateş açmak

  стреля́ть по... —...a... üzerine ateş etmek

  4) ( согласно) göre; ile;...dan; olarak

  по пла́ну — plana göre

  по про́сьбе кого-л. — birinin isteği / arzusu üzerine

  по уста́ву — tüzük uyarınca

  по протоко́лу — protokol gereğince

  по тради́ции — geleneğe uygun olarak

  по мои́м часа́м — saatime göre, benim saatimle

  по сего́дняшнему ку́рсу (валю́ты) — bugünkü rayiçle

  по сове́ту врача́ — doktorun tavsiyesi üzerine

  по приглаше́нию прави́тельства — hükümetin daveti üzerine / davetlisi olarak

  вы́платы по проце́нтам (на займы)faiz ödemeleri

  продава́ть по междунаро́дным це́нам — uluslararası fiyatlardan satmak

  шить по ме́рке — ölçü üzerine dikmek

  одева́ться по мо́де — modaya uygun giyinmek

  тогда́ хлеб был по ка́рточкам — o zamanlar ekmek karne ile idi

  знать что-л. по со́бственному о́пыту — kendi tecrübesiyle bilmek

  стано́к произво́дится по шве́дскому пате́нту — tezgah İsveç patenti ile üretiliyor

  по како́й статье́ его́ су́дят? — kaçıncı maddeden yargılanıyor?

  статья́ зако́на, по кото́рой его́ обвиняют — suçlandığı yasa maddesi

  по э́тому де́лу его́ оправда́ли — bu davadan beraat etti

  он вы́шёл из тюрьмы́ по амни́стии — genel afla hapisten çıktı

  фильм снят по его́ сцена́рию — filim onun senaryosundan çekilmişti

  от ка́ждого - по спосо́бностям, ка́ждому - по труду́ — herkesten yeteneğine göre, herkese emeğine göre

  5) (посредством чего-л.) ile;...dan

  по звонку́ буди́льника — çalar saatin sesiyle / sesine

  по свистку́ судьи́ / арби́тра — спорт. hakemin düdüğü ile

  выступле́ние по ра́дио — radyo konuşması

  слу́шать что-л. по ра́дио — radyodan dinlemek

  что сего́дня передаю́т по ра́дио? — bugün radyoda neler var?

  заявле́ние бы́ло пе́редано по ра́дио — demeç radyoda yayınlandı

  смотре́ть ма́тчи по телеви́дению — televizyonda maç izlemek

  переда́ча идёт / ведётся по двум кана́лам — yayın iki kanaldan yapılıyor

  говори́ть по телефо́ну — telefonla konuşmak / görüşmek

  об э́том по телефо́ну не ска́жешь — telefonda söylenmez

  я получи́л сто рубле́й по по́чте — postadan yüz ruble aldım

  вы́играть что-л. по лотере́е — piyangoda kazanmak

  по су́ше — karadan, kara yoluyla

  э́тот (подъёмный) кран хо́дит / дви́жется по ре́льсам — bu vinç raylar üstünde ileri geri gider

  объясни́ть вое́нное положе́ние по ка́рте — askeri durumu harita üzerinden anlatmak

  6) (вследствие чего-л.) ile;...dan ötürü,...dığından, dolayısıyla

  по рассе́янности — dalgınlıkla

  по ста́рой привы́чке — eski alışkanlıkla

  по ли́чным моти́вам — kişisel nedenlerden

  по состоя́нию здоро́вья — sağlık / sıhhi durumu dolayısıyla

  по слу́чаю пра́здника — bayram vesilesiyle

  по той же причи́не — aynı nedenden ötürü

  по дела́м слу́жбы — görev gereği / icabı

  он вы́ехал по рабо́те / по де́лу — iş gereği / icabı gitti

  ме́ры по предотвраще́нию чего-л. — bir şeyi önleme tedbirleri, önleyici tedbirler

  8) (в области, в сфере чего-л.)...da, часто передается изафетным сочетанием

  специализи́роваться по фи́зике — fizikte uzmanlaşmak

  литерату́ра по ша́хматам — satranç kitapları

  сбо́рная СССР по футбо́лу — SSCB futbol karması

  конфере́нция по разоруже́нию — silahsızlanma konferansı

  четырехсторо́нние соглаше́ния по Берли́ну — Berlin'e ilişkin dörtlü antlaşmalar

  чемпиона́т Европы по бо́ксу — Avrupa boks şampiyonası

  пе́рвенство по стрельбе́ из лу́ка — okçuluk birincilikleri

  тре́нер по пла́ванию — yüzme antrenörü

  расхожде́ния во взгля́дах по да́нному вопро́су — bu sorundaki görüş ayrılıkları

  9) (на основании каких-л. признаков)...lı;...ca;...dan

  челове́к по и́мени Ю́рий — Yuri adlı biri

  окли́кнуть кого-л. по и́мени — birinin adını seslenmek

  звать кого-л. по и́мени — ismiyle çağırmak

  споко́йный по хара́ктеру — sakin tabiatlı

  ста́рший по во́зрасту — yaşça büyük (olan)

  ра́вный по социа́льному положе́нию — sosyal durumca eşit

  ро́дственник по отцу́ — baba tarafından akraba

  э́то был его́ това́рищ по шко́ле — okuldan arkadaşıydı

  това́рищ по кома́нде кого-л.спорт. takım arkadaşı

  я зна́ю его́ по Оде́ссе — onu Odesa'dan tanırım

  по своему́ географи́ческому положе́нию — coğrafi konumu / yeri bakımından / itibariyle

  задо́лженность по нало́гам — vergi borçları

  о́тпуск по бере́менности — gebelik izni

  статьи́ разли́чны и по фо́рме и по су́ти — yazılar biçimce de özce de ayrıdır

  найти́ рабо́ту по специа́льности — mesleğiyle ilgili iş bulmak

  рабо́тать по специа́льности — mesleğinde çalışmak

  по лицу́ ви́дно, что он дово́лен — memnun olduğu yüzünden belli

  по вто́рникам — Salı günleri

  ка́ждый ве́чер по вто́рникам — her Salı akşamı

  по вечера́м — akşamları

  по утра́м и вечера́м — akşamlı sabahlı

  по це́лым часа́м — saatlerce

  не писа́ть (пи́сем) по месяца́м — aylarca yazmamak

  по весне́ — bahar gelince, baharla beraber

  по одному́ — birer

  коло́нна по́ два — ikişerle kol

  по́ двое — ikişer ikişer

  12) (указывает на количество чего-л. при распределении, обозначении цены и т. п.)...dan;...ya

  по рублю́ шту́ка — tanesi bir rubleye

  я́блоки продава́лись по рублю́ за килогра́мм — elmanın kilosu bir rubleden satılıyordu

  дать всем по я́блоку — hepsine birer elma vermek

  13) ( вплоть до) kadar, dek

  по по́яс — beline kadar

  сне́гу бы́ло по коле́но — diz boyu kar vardı

  вы́ставка бу́дет откры́та с 10 по 20 ма́я — sergi 10-20 Mayıs tarihleri arasında açık kalacak

  14) (после чего-л.)...dıktan sonra,...ınca

  по истече́нии сро́ка — süre dolunca

  по прибы́тии — gelince

  по возвраще́нии из Ленингра́да — Leningrad dönüşü

  ••

  э́то пальто́ как раз по тебе́ — bu palto tam sana göredir

  что мы не де́лали - все не по нём — ne yaptıksa bir türlü beğendiremedik

  по мне никто́ не запла́чет — benim ardımdan ağlayanım yok

  фру́кты мы ку́пим по доро́ге — meyvayı yoldan alırız

  Русско-турецкий словарь > по

 • 5 сей

  (сия́, сие́, сии́) bu

  на сей раз проща́ю — bu defalık affettim

  по сей день, по сию́ по́ру — bugüne dek

  Русско-турецкий словарь > сей

 • 6 стечение

  с

  тако́го стече́ния тури́стов до сих пор не наблюда́лось — bugüne dek bu kadar turist bir arada görülmemişti

  при большо́м стече́нии наро́да — büyük bir kalabalık karşısında

  ••

  случа́йное стече́ние обстоя́тельств — raslantıların bir araya gelmesi

  Русско-турецкий словарь > стечение

См. также в других словарях:

 • şimdiye kadar (veya dek) — şu ana kadar, bugüne gelinceye kadar Duruşunda, bakışlarında şimdiye kadar hiç alışık olmadığımız bir acayip mehabet.. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»