Перевод: с русского на персидский

bring in

 • 1 ввозить (II) > ввезти (I)

  ............................................................
  (v.) وارد کردن، آوردن، سود بردن
  ............................................................
  (v.) وارد کردن، به کشور آوردن، اظهار کردن، دخل داشتن به، تاثیر کردن در، با پیروزی بدست آمدن، تسخیر کردن، اهمیت داشتن، کالای رسیده، کالای وارده، (درجمع) واردات

  Русско-персидский словарь > ввозить (II) > ввезти (I)

 • 2 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 3 вносить (II) > внести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  3. pay
  (past: paid ; past participle: paid
  (v.) پرداختن، دادن، کار سازی داشتن، بجا آوردن، انجام دادن، تلافی کردن، پول دادن، پرداخت، حقوق ماهیانه، اجرت، وابسته به پرداخت
  ............................................................
  (v.) کنار آمدن با، مداخله کردن، رساندن، تقاضا کردن، پیشنهاد دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن

  Русско-персидский словарь > вносить (II) > внести (I)

 • 4 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 5 воздействовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) نفوذ، تاثیر، اعتبار، برتری، تفوق، توانایی، تجلی، نفوذ کردن بر، تحت نفوذ خود قرار دادن، تاثیر کردن بر، وادار کردن، ترغیب کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воздействовать (I) (нсв и св)

 • 6 возить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل
  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  5. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن

  Русско-персидский словарь > возить (II) (нсв)

 • 7 воротить (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воротить (II) (св)

 • 8 воскрешать (I) > воскресить (II)

  ............................................................
  (v.) زنده کردن، احیا کردن، رستاخیز کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن

  Русско-персидский словарь > воскрешать (I) > воскресить (II)

 • 9 воспитывать (I) > воспитать (I)

  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  2. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (vt.) فرهیختن، تربیت کردن، دانش آموختن، تعلیم دادن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن

  Русско-персидский словарь > воспитывать (I) > воспитать (I)

 • 10 вскармливать (I) > вскормить (II)

  ............................................................
  1. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن

  Русско-персидский словарь > вскармливать (I) > вскормить (II)

 • 11 вспаивать (I) > вспоить (II)

  ............................................................
  1. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن

  Русско-персидский словарь > вспаивать (I) > вспоить (II)

 • 12 выводить (II) > вывести (I) I

  [ فعل ]
  ............................................................
  (v.) خارج کردن، از اختفا بیرون آوردن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (v.) صادر کردن، فرستادن، اعزام کردن، اعزام
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  7. draw
  (past: drew ; past participle: drawn
  (v.) کشیدن، رسم کردن، قرعه کشیدن، قرعه کشی، بیرون کشیدن، دریافت کردن، کشش
  ............................................................
  (vi.) وارد شدن، رسیدن، موفق شدن
  ............................................................
  (v.) دریچه، روزنه، نصفه در، روی تخم نشستن (مرغ)، (مج.) اندیشیدن، پختن، ایجاد کردن، تخم گذاشتن، تخم دادن، جوجه بیرون آمدن، جوجه گیری، (مج.) درآمد، نتیجه، خط انداختن، هاشور زدن
  ............................................................
  10. breed
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  11. raise
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  12. put up
  (v.) در ظرف گذاردن، بسته بندی کردن، کنسرو کردن، کنار گذاردن، متحمل شدن، برگزیدن، بیگودی به گیسو زدن، علنی ساختن، طرح کردن، منزل دادن، ساختن، بنا کردن
  ............................................................
  (vt.) برانداختن، بکلی نابود کردن، منهدم کردن، منقرض کردن، دفع آفات کردن

  Русско-персидский словарь > выводить (II) > вывести (I) I

 • 13 вывозить (II) > вывезти (I)

  ............................................................
  1. move out/away
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & n.) صادر کردن، بیرون بردن، کالای صادره، صادرات

  Русско-персидский словарь > вывозить (II) > вывезти (I)

 • 14 выгружаться (I) > выгрузиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیاده کردن، از کشتی در آوردن، پیاده شدن، تخلیه کردن (بار و مسافر)
  ............................................................
  3. bring luggage/equipment off the ship
  ............................................................
  (vi.) از قطار پیاده شدن یا پیاده کردن

  Русско-персидский словарь > выгружаться (I) > выгрузиться (II)

 • 15 выдвигать (I) > выдвинуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ترک کردن، عازم شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выдвигать (I) > выдвинуть (I)

 • 16 вызывать (I) > вызвать (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  2. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) به مبارزه طلبیدن، رقابت کردن، سرپیچی کردن، سرتافتن، متهم کردن، طلب حق، گردن کشی، دعوت بجنگ
  ............................................................
  (adj. & vt.) بیدرنگ، سریع کردن، به فعالیت واداشتن، برانگیختن، سریع، عاجل، آماده، چالاک، سوفلوری کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)
  ............................................................
  سبب وقوع امری شدن
  ............................................................
  (vt.) بیدار کردن، برانگیختن، تحریک کردن
  ............................................................
  (vt.) احضار کردن، فراخواندن، برگرداندن، بیرون کشیدن

  Русско-персидский словарь > вызывать (I) > вызвать (I)

 • 17 выкармливать (I) > выкормить (II)

  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن

  Русско-персидский словарь > выкармливать (I) > выкормить (II)

 • 18 выносить (II) > вынести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  (v.) برداشت کردن، رفع کردن، عزل کردن، برداشتن، از جا برداشتن، بلند کردن، دور کردن، برطرف کردن، بردن، برچیدن، زدودن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: stood ; past participle: stood
  (vt. & vi. & n.) ایستادن، تحمل کردن، موضع، دکه، بساط، ایست کردن، توقف کردن، ماندن، راست شدن، قرار گرفتن، بودن، واقع بودن، واداشتن، عهده دار شدن، ایست، توقف، مکث، وضع، موقعیت، شهرت، مقام، پایه، میز کوچک، سه پایه، دکه دکان، ایستگاه، توقفگاه، جایگاه گواه در دادگاه، سکوب تماشاچیان مسابقات
  ............................................................
  8. bear
  (past: bore ; past participle: borne, born
  (n.) خرس، سلف فروشی سهام اوراق قرضه در بورس بقیمتی ارزانتر از قیمت واقعی، (با حروف درشت) لقب روسیه و دولت شوروی
  (vt. & vi.) بردن، حمل کردن، دربرداشتن، داشتن، زائیدن، میوه دادن، (مج.) تاب آوردن، تحمل کردن، مربوط بودن (on و upon)
  ............................................................
  (vt.) تحمل کردن، بردباری کردن دربرابر، طاقت چیزی را داشتن، تاب چیزی را آوردن

  Русско-персидский словарь > выносить (II) > вынести (I)

 • 19 вынянчить (II) (св)

  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرستار، دایه، مهد، پرورشگاه، پروراندن، پرستاری کردن، شیر خوردن، باصرفه جویی یا دقت به کار بردن

  Русско-персидский словарь > вынянчить (II) (св)

 • 20 выращивать (I) > вырастить (II)

  ............................................................
  1. grow
  (past: grew ; past participle: grown
  (vt. & vi.) رستن، روئیدن، رشد کردن، سبز شدن، بزرگ شدن، زیاد شدن، ترقی کردن، شدن، گشتن، رویانیدن، کاشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن
  ............................................................
  4. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (past: bred ; past participle: bred
  (vt. & n.) پروردن، بار آوردن، زائیدن، به دنیا آوردن، تولید کردن، تربیت کردن، فرزند، اولاد، اعقاب، جنس، نوع، گونه
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن

  Русско-персидский словарь > выращивать (I) > вырастить (II)

См. также в других словарях:

 • bring — W1S1 [brıŋ] v past tense and past participle brought [bro:t US bro:t] [T] [: Old English; Origin: bringan] 1.) a) to take something or someone with you to the place where you are now, or to the place you are talking about →↑take ▪ Did you bring… …   Dictionary of contemporary English

 • Bring — Bring, v. t. [imp. & p. p. {Brought}; p. pr. & vb. n. {Bringing}.] [OE. bringen, AS. bringan; akin to OS. brengian, D. brengen, Fries. brenga, OHG. bringan, G. bringen, Goth. briggan.] 1. To convey to the place where the speaker is or is to be;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Bring It On — may refer to:In film and television: * Bring It On (film), a 2000 film about a high school cheerleading squad ** Bring It On Again , a 2004 sequel ** , a 2006 sequel ** , a 2007 sequel ** Bring It On Cinco , a 2008 sequel * Bring It On (6teen… …   Wikipedia

 • bring — ► VERB (past and past part. brought) 1) carry or accompany to a place. 2) cause to be in a particular position, state, or condition. 3) cause (someone) to receive (specified income or profit). 4) (bring oneself to do) force oneself to do… …   English terms dictionary

 • bring — [brɪŋ] verb brought PTandPP [brɔːt ǁ brɒːt] LAW bring a case/​charge/​suit/​lawsuit to organize a legal case against someone: • a string of lawsuits brought by jobseekers who think they re the victims of discrimination • Company directors are… …   Financial and business terms

 • bring — [briŋ] vt. brought, bringing [ME bringen < OE bringan < IE base * bhrenk , *bronk > Welsh he brwng, to bring, lead] 1. to carry or lead (a person or thing) to the place thought of as “here” or to a place where the speaker will be [bring… …   English World dictionary

 • Bring It! — Saltar a navegación, búsqueda Bring It! Álbum de Puffy AmiYumi Publicación 17 de Junio de 2009 (Japón) Género(s) Pop japonés …   Wikipedia Español

 • Bring It On — Título Triunfos Robados en Latinoamérica A por todas en España Ficha técnica Dirección Peyton Reed Producción Marc Abraham Thomas A. Bliss …   Wikipedia Español

 • Bring'Em In — Saltar a navegación, búsqueda Bring Em In es el primer álbum del grupo sueco Mando Diao, publicado en 2002 en Suecia. En 2003 el álbum se puso a la venta como CD y como LP de manera internacional, recibiendo críticas favorables. La edición… …   Wikipedia Español

 • bring — / briŋ/ vt brought / brȯt/, bring·ing, / briŋ iŋ/: to begin or commence (a legal proceeding) through proper legal procedure: as a: to put (as a lawsuit) before a court this is an action brought to recover damages b: to formally …   Law dictionary

 • bring — [v1] transport or accompany attend, back, bear, buck*, carry, chaperon, companion, conduct, consort, convey, deliver, escort, fetch, gather, guide, gun*, heel*, import, lead, lug, pack, pick up, piggyback*, ride, schlepp*, shoulder, take, take… …   New thesaurus

Книги

Другие книги по запросу «bring in» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»