Перевод: с русского на персидский

bring back

 • 1 вернуть (I) (св)

  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вернуть (I) (св)

 • 2 возвращать (I) > возвратить (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  پس دادن، مسترد کردن
  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возвращать (I) > возвратить (II)

 • 3 воротить (II) (св)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воротить (II) (св)

 • 4 воскрешать (I) > воскресить (II)

  ............................................................
  (v.) زنده کردن، احیا کردن، رستاخیز کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن

  Русско-персидский словарь > воскрешать (I) > воскресить (II)

 • 5 приводить (II) > привести (I)

  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  3. lead
  (past: led ; past participle: led
  سوق دادن، منجر شدن، پیش افت، تقدم
  (adj. & vt. & n.) سرب، شاقول گلوله، رنگ سربی، سرب پوش کردن، سرب گرفتن، با سرب اندودن
  (adj. & vt. & vi. & n.) راهنمایی، رهبری، هدایت، سرمشق، راه آب، مدرک، رهبری کردن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، برآن داشتن
  ............................................................
  (vi. & n.) نتیجه، منتج شدن، پی آمد، دست آورد، برآمد، نتیجه دادن، ناشی شدن، اثر، حاصل
  ............................................................
  سبب وقوع امری شدن
  ............................................................
  6. cite
  (vt.) ذکر کردن، اتخاذ سند کردن، گفتن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) نقل قول کردن، ایراد کردن، مظنه دادن، نقل بیان کردن، نقل کردن، نشان نقل قول
  ............................................................
  [!! adducent: نزدیک کننده، بداخل کشنده، مقرب]
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. rouse
  (vi.) رم دادن، از خواب بیدار شدن، حرکت دادن، بهم زدن، بهیجان در آوردن، میگساری، بیداری

  Русско-персидский словарь > приводить (II) > привести (I)

 • 6 выхаживать (I) > выходить (II)

  ............................................................
  1. nurse/pull through an illness
  ............................................................
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن

  Русско-персидский словарь > выхаживать (I) > выходить (II)

 • 7 нажимать (I) > нажать (I)

  ............................................................
  (v.) فشار دادن، مطبوعات، ماشین فشار، فشار، ازدحام، جمعیت، ماشین چاپ، مطبعه، جراید، وارد آوردن، فشردن زور دادن، ازدحام کردن، اتو زدن، دستگاه پرس، چاپ
  ............................................................
  (past: trod ; past participle: trodden, trod
  (vt. & vi. & n.) گام برداری، پا گذاشتن، راه رفتن، لگد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اعمال کردن، به کار بردن، اجرا کردن، نشان دادن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > нажимать (I) > нажать (I)

 • 8 ввозить (II) > ввезти (I)

  ............................................................
  (v.) وارد کردن، آوردن، سود بردن
  ............................................................
  (v.) وارد کردن، به کشور آوردن، اظهار کردن، دخل داشتن به، تاثیر کردن در، با پیروزی بدست آمدن، تسخیر کردن، اهمیت داشتن، کالای رسیده، کالای وارده، (درجمع) واردات

  Русско-персидский словарь > ввозить (II) > ввезти (I)

 • 9 вернуться (I) (св)

  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن

  Русско-персидский словарь > вернуться (I) (св)

 • 10 вносить (II) > внести (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  ............................................................
  3. pay
  (past: paid ; past participle: paid
  (v.) پرداختن، دادن، کار سازی داشتن، بجا آوردن، انجام دادن، تلافی کردن، پول دادن، پرداخت، حقوق ماهیانه، اجرت، وابسته به پرداخت
  ............................................................
  (v.) کنار آمدن با، مداخله کردن، رساندن، تقاضا کردن، پیشنهاد دادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) تسلیم کردن، ارائه دادن، تسلیم شدن، تقدیم داشتن، پیشنهاد کردن، گردن نهادن، مطیع شدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) معرفی کردن، معمول کردن، نشان دادن، باب کردن، مرسوم کردن، آشنا کردن، مطرح کردن

  Русско-персидский словарь > вносить (II) > внести (I)

 • 11 водворять (I) > водворить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  (instal=)
  (vt.) کار گذاشتن، نصب کردن، منصوب نمودن، گماشتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) تاسیس کردن، دایر کردن، بنا نهادن، برپا کردن، ساختن، برقرار کردن، تصدیق کردن، تصفیه کردن، کسی را به مقامی گماردن، شهرت یا مقامی کسب کردن

  Русско-персидский словарь > водворять (I) > водворить (II)

 • 12 возвращаться (I) > возвратиться (II)

  [ فعل ]
  ............................................................
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) بازگشت، مراجعت، برگشت، برگرداندن، برگشتن، مراجعت کردن، رجعت، اعاده
  ............................................................
  (v.) عقب، پشت (بدن)، پس، عقبی، گذشته، پشتی، پشتی کنندگان، تکیه گاه، به عقب، درعقب، برگشت، پاداش، جبران، از عقب، پشت سر، بدهی پس افتاده، پشتی کردن، پشت انداختن، بعقب رفتن، بعقب بردن، برپشت چیزی قرار گرفتن، سوارشدن، پشت چیزی نوشتن، ظهرنویسی کردن
  ............................................................
  (vt.) برگشتن، رجوع کردن، اعاده دادن، برگشت

  Русско-персидский словарь > возвращаться (I) > возвратиться (II)

 • 13 воздействовать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  (vt. & n.) نفوذ، تاثیر، اعتبار، برتری، تفوق، توانایی، تجلی، نفوذ کردن بر، تحت نفوذ خود قرار دادن، تاثیر کردن بر، وادار کردن، ترغیب کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > воздействовать (I) (нсв и св)

 • 14 возить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) رساندن، بردن، حمل کردن، نقل کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) ترابری کردن، بردن، حمل کردن، نقل و انتقال دادن، نفی بلد کردن، از خود بی خود شدن، از جا در رفتن، بارکش، حمل و نقل، وسیله نقلیه، ترابری، حامل
  ............................................................
  (vt.) رقم نقلی، بردن، بدوش گرفتن، حمل کردن، حمل و نقل کردن
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  5. push
  (vt. & vi. & n.) چیزی را زور دادن، با زور جلو بردن، هل دادن، شاخ زدن، یورش بردن، زور، فشار به جلو، هل، تنه، نشاندن، فشار دادن
  ............................................................
  (past: drove ; past participle: driven
  (vt. & n.) راندن، بردن، عقب نشاندن، بیرون کردن (باout)، سواری کردن، کوبیدن (میخ و غیره)، تحریک کردن
  ............................................................
  (past: brought ; past participle: brought
  (v.) آوردن، رساندن به، موجب شدن

  Русско-персидский словарь > возить (II) (нсв)

 • 15 воротиться (II) (св)

  [ فعل ] come back
  بازگشتن، برگشتن

  Русско-персидский словарь > воротиться (II) (св)

 • 16 воскресать (I) > воскреснуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن
  ............................................................
  ............................................................
  { revive:
  (vt. & vi.) زنده شدن، دوباره دایر شدن، دوباره رواج پیدا کردن، نیروی تازه دادن، احیا کردن، احیا شدن، باز جان بخشیدن، به هوش آمدن}

  Русско-персидский словарь > воскресать (I) > воскреснуть (I)

 • 17 воспитывать (I) > воспитать (I)

  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن
  ............................................................
  2. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (vt.) فرهیختن، تربیت کردن، دانش آموختن، تعلیم دادن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  (vt.) کشت کردن، زراعت کردن (در)، ترویج کردن

  Русско-персидский словарь > воспитывать (I) > воспитать (I)

 • 18 восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

  ............................................................
  (vi.) ترمیم شدن، بهبود یافتن، بازیافتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن، بهبودی یافتن، به هوش آمدن، دریافت کردن
  ............................................................
  { restore:
  (vt.) پس دادن، به حال اول بر گرداندن، تعمیر کردن، اعاده دادن، باز دادن، اعاده کردن، ترمیم کردن}
  ............................................................
  {!! resume: از سر گرفتن، خلاصه تجربیات، حاصل، خلاصه، چکیده کلام، ادامه یافتن، از سرگرفتن، دوباره بدست آوردن، باز یافتن}
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) عود کردن، تکرار شدن، دور زدن، باز رخدادن
  ............................................................
  بازگشتن، برگشتن
  ............................................................
  { reinstate:
  (vt.) دوباره گماشتن، دوباره برقرار کردن، از نو به مقام اولیه خود رساندن، تثبیت کردن}
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کاستن (از)، تنزل دادن، فتح کردن، استحاله کردن، مطیع کردن، تقلیل دادن، کاستن، ساده کردن

  Русско-персидский словарь > восстанавливаться (I) > восстановиться (II)

 • 19 восходить (II) > взойти (I)

  ............................................................
  1. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (vt. & vi.) فرازیدن، بالا رفتن، صعود کردن، بلند شدن، جلوس کردن بر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > восходить (II) > взойти (I)

 • 20 вскармливать (I) > вскормить (II)

  ............................................................
  1. rear
  (v.) پروردن، تربیت کردن، بلند کردن، افراشتن، نمودار شدن، عقب، پشت، دنبال
  ............................................................
  (vt. & n.) بالا بردن، بالا کشیدن، بار آوردن، رفیع کردن، بر پا کردن، برافراشتن، بیدار کردن، تولید کردن، پروراندن، زیاد کردن، از بین بردن، دفع کردن، ترفیع، اضافه حقوق، ترقی دادن
  ............................................................
  پرورش دادن، رشد دادن

  Русско-персидский словарь > вскармливать (I) > вскормить (II)

См. также в других словарях:

 • bring back — (something) 1. to cause something to become popular again. He s trying to bring back disco music. 2. to cause someone to remember something. That music always brings back happy memories. Related vocabulary: bring to mind someone/something …   New idioms dictionary

 • bring back — index reconstitute, rehabilitate, reinstate, remind, restore (return), resurrect Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton …   Law dictionary

 • bring back — verb 1. bring back to the point of departure (Freq. 6) • Syn: ↑return, ↑take back • Derivationally related forms: ↑return (for: ↑return) • Hy …   Useful english dictionary

 • Bring Back... — Infobox Television bgcolour = #D0BC9B show name = Bring Back... caption = Title image format = Reality TV runtime = 1 2 hours each starring = Justin Lee Collins language = English network = Channel 4 first aired = num series = num episodes = 06… …   Wikipedia

 • bring back — phrasal verb [transitive] Word forms bring back : present tense I/you/we/they bring back he/she/it brings back present participle bringing back past tense brought back past participle brought back 1) to cause ideas, feelings, or memories to be in …   English dictionary

 • bring back — v. 1) (C) bring back some coffee for me; or: bring me back some coffee 2) (D; tr.) ( to return ) to bring back to (to bring smb. back to life) * * * [ brɪŋ bæk] or: bring me back some coffee (C) bring back some coffee for me (D; tr.) ( to return… …   Combinatory dictionary

 • bring back — 1) PHRASAL VERB Something that brings back a memory makes you think about it. [V P n (not pron)] Your article brought back sad memories for me... [V n P] Talking about it brought it all back. 2) PHRASAL VERB When people bring back a practice or… …   English dictionary

 • bring back — 1) the smell brought back memories Syn: remind one of, put one in mind of, bring/call to mind, conjure up, evoke, summon up 2) bring back capital punishment Syn: reintroduce, reinstate, reestablish, revive, resurrect …   Thesaurus of popular words

 • bring back — phr verb Bring back is used with these nouns as the object: ↑draft, ↑fist, ↑memory …   Collocations dictionary

 • bring back — Synonyms and related words: bring, bring to, bring to mind, call back, call for, call to mind, call up, chase after, conjure up, evoke, extradite, fetch, fetch and carry, get, give back, go after, go and get, go back, go back over, go fetch, go… …   Moby Thesaurus

 • bring back — verb a) To fetch something. I brought back the groceries. b) To cause someone to remember something from the past. Could you bring me back some chocolate? …   Wiktionary

Книги

Другие книги по запросу «bring back» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»