Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

break up

 • 1 брек!

  break!

  Русско-персидский словарь > брек!

 • 2 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 3 срываться (I) > сорваться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. lose grip/foothold
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  (v.) سقوط ناگهانی، درهم شکننده، فرو ریختن، درهم شکستن، از اثر انداختن، تجزیه کردن، طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن
  ............................................................
  10. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن

  Русско-персидский словарь > срываться (I) > сорваться (I)

 • 4 изломать (I) (св)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) زشت کردن، کج و معوج کردن، بدشکل کردن، از شکل انداختن، دشدیسه کردن
  ............................................................
  5. warp
  (vt. & n.) تار (در مقابل پود)، ریسمان، پیچ و تاب، تاب دار کردن، منحرف کردن، تاب برداشتن

  Русско-персидский словарь > изломать (I) (св)

 • 5 ломать (I) > сломать (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt.) ویران کردن، خراب کردن
  ............................................................
  (v.) لاشه شکار، شکار، صید، توده انباشته، شیشه الماسی چهارگوش، آشکار کردن، معدن سنگ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) تغییر شکل یافتن، تغییر شکل دادن، دگرگون کردن، نسخ کردن، تبدیل کردن
  ............................................................
  10. alter
  (vt.) تغییردادن، عوض کردن، اصلاح کردن، تغییر یافتن، جرح و تعدیل کردن، دگرگون کردن، دگرگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  12. wreck
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > ломать (I) > сломать (I)

 • 6 ломка

  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) خرابی، ویرانی، تخریب، اتلاف، انهدام، تباهی

  Русско-персидский словарь > ломка

 • 7 надлом

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (adv. & adj. & vt. & n.) کاف، رخنه، ترک، شکاف، ضربت، ترق تروق، ترکانیدن، (شلاق) را بصدا درآوردن، تولید صدای ناگهانی و بلند کردن، شکاف برداشتن، ترکیدن، تق کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > надлом

 • 8 наломать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > наломать (I) (св)

 • 9 обрывать (I) > оборвать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  3. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обрывать (I) > оборвать (I)

 • 10 обрываться (I) > оборваться (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обрываться (I) > оборваться (I)

 • 11 откалываться (I) > отколоться (I) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > откалываться (I) > отколоться (I) II

 • 12 отрываться (I) > оторваться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. lose touch/contact
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отрываться (I) > оторваться (I)

 • 13 поломаться (I) (св)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) سقوط ناگهانی، درهم شکننده، فرو ریختن، درهم شکستن، از اثر انداختن، تجزیه کردن، طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) چپر، خارپشته، پرچین، حصار، راه بند، مانع، پرچین ساختن، خاربست درست کردن، احاطه کردن، طفره زدن، از زیر (چیزی) در رفتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > поломаться (I) (св)

 • 14 прерывать (I) > прервать (I)

  ............................................................
  (vt.) وقفه، ایجاد وقفه، گسیختن، حرف دیگری را قطع کردن، منقطع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прерывать (I) > прервать (I)

 • 15 прорываться (I) > прорваться (I)

  ............................................................
  1. tear
  (past: tore ; past participle: torn
  (n.) (معمولا به صورت جمع) اشک، سرشک، گریه
  (vt. & vi. & n.) دراندن، گسیختن، گسستن، پارگی، چاک، پاره کردن، دریدن، چاک دادن
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)

  Русско-персидский словарь > прорываться (I) > прорваться (I)

 • 16 разбивать (I) > разбить (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt.) خرد کردن، داغان کردن، شکستن، (درجمع) قطعات شکسته
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکستگی، انکسار، شکست، ترک، شکاف، شکستن، شکافتن، گسیختن، شکستگی (استخوان)
  ............................................................
  5. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (vt. & n.) تقسیم کردن، پخش کردن، جدا کردن، آب پخشان، قسمت کردن، بخش کردن
  ............................................................
  (vt.) تخصیص دادن، معین کردن، سهم دادن
  ............................................................
  طرح، ترتیب، بساط، اسباب، خرده ریز، بر روی سطح پخش کردن

  Русско-персидский словарь > разбивать (I) > разбить (II)

 • 17 разбиваться (I) > разбиться (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) خرد کردن، درهم شکستن، ریز ریز شدن، سقوط کردن هواپیما، ناخوانده وارد شدن، صدای بلند یا ناگهانی (در اثر شکستن)، سقوط
  ............................................................
  { wreckage:
  (n.) لاشه هواپیما یا ماشین و غیره، خرابی، اتلاف}
  ............................................................
  4. be wrecked/shattered
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال

  Русско-персидский словарь > разбиваться (I) > разбиться (II)

 • 18 раззнакомиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > раззнакомиться (II) (св)

 • 19 разлом

  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکستگی، انکسار، شکست، ترک، شکاف، شکستن، شکافتن، گسیختن، شکستگی (استخوان)

  Русско-персидский словарь > разлом

 • 20 разражаться (I) > разразиться (II)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) رها کردن، رهتیی، ترخیص، پخش، آزاد کردن، مرخص کردن، منتشر ساختن، رهایی، آزادی، استخلاص، بخشش
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разражаться (I) > разразиться (II)

См. также в других словарях:

 • Break — (br[=a]k), v. t. [imp. {broke} (br[=o]k), (Obs. {Brake}); p. p. {Broken} (br[=o] k n), (Obs. {Broke}); p. pr. & vb. n. {Breaking}.] [OE. breken, AS. brecan; akin to OS. brekan, D. breken, OHG. brehhan, G. brechen, Icel. braka to creak, Sw. braka …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Break — (br[=a]k), v. i. 1. To come apart or divide into two or more pieces, usually with suddenness and violence; to part; to burst asunder. [1913 Webster] 2. To open spontaneously, or by pressure from within, as a bubble, a tumor, a seed vessel, a bag …   The Collaborative International Dictionary of English

 • break — ► VERB (past broke; past part. broken) 1) separate into pieces as a result of a blow, shock, or strain. 2) make or become inoperative; stop working. 3) interrupt (a continuity, sequence, or course). 4) fail to observe (a law, regulation, or… …   English terms dictionary

 • break — vb Break, crack, burst, bust, snap, shatter, shiver are comparable as general terms meaning fundamentally to come apart or cause to come apart. Break basically implies the operation of a stress or strain that will cause a rupture, a fracture, a… …   New Dictionary of Synonyms

 • break — [brāk] vt. broke, broken, breaking [ME breken < OE brecan < IE base * bhreg > BREACH, BREECH, Ger brechen, L frangere] 1. to cause to come apart by force; split or crack sharply into pieces; smash; burst 2. a) …   English World dictionary

 • break — / brāk/ vb broke / brōk/, bro·ken, / brō kən/, break·ing, / brā kiŋ/ vt 1 a: violate transgress break the law …   Law dictionary

 • break — [n1] fissure, opening breach, cleft, crack, discontinuity, disjunction, division, fracture, gap, gash, hole, rent, rift, rupture, schism, split, tear; concepts 230,757 Ant. association, attachment, binding, combination, fastening, juncture break… …   New thesaurus

 • Break — (br[=a]k), n. [See {Break}, v. t., and cf. {Brake} (the instrument), {Breach}, {Brack} a crack.] 1. An opening made by fracture or disruption. [1913 Webster] 2. An interruption of continuity; change of direction; as, a break in a wall; a break in …   The Collaborative International Dictionary of English

 • break-up — break ups also breakup 1) N COUNT: usu N of n, n N The break up of a marriage, relationship, or association is the act of it finishing or coming to an end because the people involved decide that it is not working successfully. Since the break up… …   English dictionary

 • break up — {v.} 1. To break into pieces. * /The workmen broke up the pavement to dig up the pipes under it./ * /River ice breaks up in the spring./ 2. {informal} To lose or destroy spirit or self control. Usually used in the passive. * /Mrs. Lawrence was… …   Dictionary of American idioms

 • break up — {v.} 1. To break into pieces. * /The workmen broke up the pavement to dig up the pipes under it./ * /River ice breaks up in the spring./ 2. {informal} To lose or destroy spirit or self control. Usually used in the passive. * /Mrs. Lawrence was… …   Dictionary of American idioms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»