Перевод: с русского на персидский

break off

 • 1 беспрерывно

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беспрерывно

 • 2 биться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & n.) خوی، عرق کردن، عرق، عرق ریزی، مشقت کشیدن

  Русско-персидский словарь > биться (I) (нсв)

 • 3 битьё

  ............................................................
  {beat ـ(past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش}
  { beatify: ـ(v.) سعادت جاودانی بخشیدن، آمرزیدن، مبارک خواندن}
  ............................................................
  {smash ـ(vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن}
  { smasher: ـ(n.) خرکننده، درهم شکننده}
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}

  Русско-персидский словарь > битьё

 • 4 бой

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رزم، پیکار، جدال، مبارزه، ستیز، جنگ، نبرد، نزاع، زد و خورد، جنگ کردن
  ............................................................
  (n.) نامزدی، اشتغال، مشغولیت
  ............................................................
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیکار، نبرد، زد و خورد، ستیز، حرب، مبارزه کردن، رزم، جنگیدن با
  ............................................................
  ............................................................
  {fight ـ(past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن}
  { fighter: ـ(n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز}
  ............................................................
  8. bout
  (n.) کشمکش، تقلا، یک دور مسابقه یا بازی
  ............................................................
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}
  ............................................................
  (pl. & n.) شکستنی، شکست
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бой

 • 5 брек!

  break!

  Русско-персидский словарь > брек!

 • 6 взламывать (I) > взломать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زور، نیرو، جبر، عنف، نفوذ، (درجمع) قوا، عده، شدت عمل، (فیزیک) بردار نیرو، خشونت نشان دادن، درهم شکستن، قفل یا چفت را شکستن، مسلح کردن، مجبور کردن به زور گرفتن، به زور باز کردن، بی عصمت کردن، راندن، بیرون کردن، با زور جلو رفتن، تحمیل، مجبور کردن

  Русско-персидский словарь > взламывать (I) > взломать (I)

 • 7 вскакивать (I) > вскочить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вскакивать (I) > вскочить (II)

 • 8 вскрытие

  ............................................................
  (adj. & n.) دهانه، چشمه، جای خالی، سوراخ، سرآغاز، افتتاح، گشایش
  ............................................................
  (n.) درمعرض گذاری، آشکاری، افشاء، نمایش، ارائه
  ............................................................
  ............................................................
  (n.) کالبد شکافی، (مج.) تشریح مرده، تشریح نسج مرده (درمقابل biopsy)
  ............................................................
  ............................................................
  {lanc [ lance:
  (vt. & vi. & n.) نیزه، ضربت نیزه، نیشتر زدن، نیزه زدن]}

  Русско-персидский словарь > вскрытие

 • 9 вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی
  ............................................................
  (adj. & vi. & n.) تلالو، تاباندن، برق، روشنایی مختصر، یک آن، لحظه، بروز ناگهانی، جلوه، تشعشع، برق زدن، ناگهان شعله ور شدن، زود گذشتن، فلاش عکاسی
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вспыхивать (I) > вспыхнуть (I)

 • 10 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 11 выдавливать (I) > выдавить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt.) پوشاندن، اندودن، مزین کردن، پرجلوه ساختن، برجسته کردن
  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن

  Русско-персидский словарь > выдавливать (I) > выдавить (II)

 • 12 выплывать (I) > выплыть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выплывать (I) > выплыть (I)

 • 13 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 14 высыпать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: spilt, spilled ; past participle: spilt, spilled
  ریزش، عمل پرت کردن
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع

  Русско-персидский словарь > высыпать (I) (нсв и св)

 • 15 громить (II) > разгромить (II)

  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) جستجو کردن، زیاد کاوش کردن، غارت کردن، چپاول کردن، لخت کردن، چپاول
  ............................................................
  5. rout
  با پوزه کاویدن، جمع، گروه، بی نظمی و اغتشاش، به طور آشفته گریزاندن، کاملا شکست دادن، تار و مار کردن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) شکست دادن، هزیمت، مغلوب ساختن، شکست، از شکل افتاده گی، بی قوارگی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن
  ............................................................
  8. flay
  (v.) پوست کندن از، سخت انتقاد کردن
  ............................................................
  (v.) آمدن و رفتن، با دقت روی چیزی کار کردن، شلاق زدن، (مج.) زخم زبان زدن، سخت زدن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) نابود کردن، از بین بردن، خنثی نمودن

  Русско-персидский словарь > громить (II) > разгромить (II)

 • 16 грянуть (I) (св)

  فعل break out
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع

  Русско-персидский словарь > грянуть (I) (св)

 • 17 добивать (I) > добить (II)

  ............................................................
  1. kill
  (vt. & n.) کشتن، بقتل رساندن، ذبح کردن، ضایع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > добивать (I) > добить (II)

 • 18 дробитьиться (II) > раздробиться (II)

  ............................................................
  1. be crushed/pulverized
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) باریکه چوب، تراشه، خرده شیشه، تراشه کردن، متلاشی شدن و کردن
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дробитьиться (II) > раздробиться (II)

 • 19 дрожать (II) (нсв)

  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مرتعش شدن، لرز، لرزه، ارتعاش، ترساندن، لرزاندن، مرتعش ساختن، رعشه
  ............................................................
  (past: shook ; past participle: shaken
  (vt. & vi. & n.) ارتعاش، تکان، لرزش، تزلزل، لرز، تکان دادن، جنباندن، آشفتن، لرزیدن
  ............................................................
  ترکش، تیردان، بهدف خوردن، درتیر دان قرار گرفتن، لرزیدن، ارتعاش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vi. & n.) لرزیدن، مشمئز شدن، ارتعاش
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  8. fuss
  (vt. & n.) هایهوی، سر و صدا، نق نق زدن، آشوب، نزاع، هایهو کردن، ایراد گرفتن، خرده گیری کردن، اعتراض کردن

  Русско-персидский словарь > дрожать (II) (нсв)

 • 20 загораться (I) > загореться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. glow
  (vt. & vi. & n.) تابیدن، برافروختن، تاب آمدن، قرمز شدن، در تب و تاب بودن، مشتعل بودن، نگاه سوزان کردن، تابش، تاب، برافروختگی، محبت، گرمی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تراز، به طور ناگهانی غضبناک شدن، بهیجان آمدن، چهره گلگون کردن (در اثر احساسات و غیره)، سرخ شدن، قرمز کردن، آب را با فشار ریختن، سیفون توالت، آبریز مستراح را باز کردن (برای شستشوی آن)، تراز کردن (گاهی با up)
  ............................................................
  8. burn
  (past: burned, burnt ; past participle: burned, burnt
  (v.) سوزاندن، آتش زدن، سوختن، مشتعل شدن، درآتش شهوت سوختن، اثر سوختگی
  ............................................................
  (vt. & vi.) تصور کردن، بار گرفتن، بستن شدن، حمل گفتن
  ............................................................
  { consume:
  (vt.) مصرف کردن، تحلیل رفتن، از پا درآمدن}
  ............................................................
  ............................................................
  شیوع یافتن، تاول زدن، جوش زدن، شیوع
  ............................................................
  اشتعال ناگهانی، غضب ناگهانی

  Русско-персидский словарь > загораться (I) > загореться (I)

См. также в других словарях:

 • break off — [v1] snap off something detach, disassemble, divide, part, pull off, separate, sever, splinter, take apart; concept 211 Ant. combine, join, mend break off [v2] end activity cease, desist, discontinue, end, finish, halt, pause, stop, suspend,… …   New thesaurus

 • break off — (something) to end something suddenly. Our third meeting broke off after an hour, but our fourth lasted three days. I just broke off with a guy I ve been going out with for eight months …   New idioms dictionary

 • break off — index alienate (estrange), close (terminate), conclude (complete), detach, discontinue (abando …   Law dictionary

 • break off — ► break off abruptly end or discontinue. Main Entry: ↑break …   English terms dictionary

 • break|off — «BRAYK F, OF», noun. 1. stoppage: »the breakoff of negotiations. 2. detachment or secession; separation: »the breakoff of Singapore from Malaysia …   Useful english dictionary

 • break off — verb 1. interrupt before its natural or planned end (Freq. 2) We had to cut short our vacation • Syn: ↑cut short, ↑break short • Hypernyms: ↑interrupt, ↑break …   Useful english dictionary

 • break off — phrasal verb Word forms break off : present tense I/you/we/they break off he/she/it breaks off present participle breaking off past tense broke off past participle broken off 1) [intransitive/transitive] to stop doing something, especially… …   English dictionary

 • break off — 1) PHR V ERG If part of something breaks off or if you break it off, it comes off or is removed by force. [V P] The two wings of the aircraft broke off on impact... [V P n (not pron)] Grace broke off a large piece of the clay... [V n P …   English dictionary

 • break off — verb Date: 14th century intransitive verb 1. to stop abruptly < break off in the middle of a sentence > 2. to become detached < branches that broke off in the storm > 3. to end a relationship …   New Collegiate Dictionary

 • break off — UK US break (sth) off Phrasal Verb with break({{}}/breɪk/ verb [T] (broke, broken) ► to stop, or to make something stop: »Talks between the two companies broke off over disagreements about the merger. »The company has decided to break off… …   Financial and business terms

 • break off — v. (D; intr.) to break off from (they broke off from the main wing of the party) * * * [ breɪk ɒf] (D; intr.) to break off from (they broke off from the main wing of the party) …   Combinatory dictionary

Книги

Другие книги по запросу «break off» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»