Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

break off

 • 1 срываться (I) > сорваться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. lose grip/foothold
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) بجایی نرسیدن، نتیجه ندادن، عقیم ماندن، صدمه دیدن، اشتباه کردن، بچه انداختن (در اثر کسالت و به طور غیر عمدی)
  ............................................................
  (v.) سقوط ناگهانی، درهم شکننده، فرو ریختن، درهم شکستن، از اثر انداختن، تجزیه کردن، طبقه بندی کردن، تقسیم بندی کردن
  ............................................................
  10. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن

  Русско-персидский словарь > срываться (I) > сорваться (I)

 • 2 обрывать (I) > оборвать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  3. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обрывать (I) > оборвать (I)

 • 3 отрывать (I) > оторвать (I) I

  ............................................................
  (v.) باوجود مشکلات به کار خود ادامه دادن، مقاومت کردن، نیروی کشش برقی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. tear
  (past: tore ; past participle: torn
  (n.) (معمولا به صورت جمع) اشک، سرشک، گریه
  (vt. & vi. & n.) دراندن، گسیختن، گسستن، پارگی، چاک، پاره کردن، دریدن، چاک دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt.) جدا، جداگانه، جدا کردن، تفکیک کردن، سوا، علیحده، اختصاصی، سوا کردن، متارکه، انفصال
  ............................................................
  (vt.) وقفه، ایجاد وقفه، گسیختن، حرف دیگری را قطع کردن، منقطع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) مختل کردن، مزاحم شدن، برهم زدن، بهم زدن، آشفتن، مضطرب ساختن، مشوب کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отрывать (I) > оторвать (I) I

 • 4 отшибать (I) > отшибить (II)

  ............................................................
  دست کشیدن از، از کار دست کشیدن، مردن، کشتن
  ............................................................
  2. hurt
  (past: hurt ; past participle: hurt
  (vt. & n.) آزار رساندن، آسیب زدن به، آزردن، اذیت کردن، جریحه دار کردن، خسارت رساندن، آسیب، آزار، زیان، صدمه
  ............................................................
  (v.) بی زحمت ایجاد شدن، بی زحمت درست کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отшибать (I) > отшибить (II)

 • 5 наломать (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > наломать (I) (св)

 • 6 обрываться (I) > оборваться (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обрываться (I) > оборваться (I)

 • 7 откалываться (I) > отколоться (I) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > откалываться (I) > отколоться (I) II

 • 8 прерывать (I) > прервать (I)

  ............................................................
  (vt.) وقفه، ایجاد وقفه، گسیختن، حرف دیگری را قطع کردن، منقطع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > прерывать (I) > прервать (I)

 • 9 раззнакомиться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی

  Русско-персидский словарь > раззнакомиться (II) (св)

 • 10 обваливаться (I) > обвалиться (II)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  2. fall
  (past: fell ; past participle: fallen
  (vi. & n.) خزان، پائیز، سقوط، هبوط، نزول، زوال، آبشار، افتادن، ویران شدن، فرو ریختن، پائین آمدن، تنزل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > обваливаться (I) > обвалиться (II)

 • 11 отбивать (I) > отбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) دفع، رد، پس زنی، دفع کردن، راندن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس گرفتن، دوباره تسخیر کردن، پس گیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ربایش، ربودگی، قاپ زنی، ربودن، قاپیدن، بردن، گرفتن، مقدار کم، جزیی
  ............................................................
  9. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش

  Русско-персидский словарь > отбивать (I) > отбить (II)

 • 12 рвать (I) (нсв) II

  ............................................................
  1. pull
  (vt. & vi. & n.) کشیدن، بطرف خود کشیدن، کشش، کشیدن دندان، کندن، پشم کندن از، چیدن
  ............................................................
  (v.) باوجود مشکلات به کار خود ادامه دادن، مقاومت کردن، نیروی کشش برقی
  ............................................................
  3. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  4. tear
  (past: tore ; past participle: torn
  (n.) (معمولا به صورت جمع) اشک، سرشک، گریه
  (vt. & vi. & n.) دراندن، گسیختن، گسستن، پارگی، چاک، پاره کردن، دریدن، چاک دادن
  ............................................................
  5. rend
  (past: rent ; past participle: rent
  (vt.) پاره کردن، چاک زدن، دریدن، کندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > рвать (I) (нсв) II

 • 13 скалывать (I) > сколоть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > скалывать (I) > сколоть (I)

 • 14 срывать (I) > сорвать (I) I

  ............................................................
  1. pick
  (v.) چیدن، کندن، کلنگ زدن و (به)، با خلال پاک کردن، خلال دندان به کار بردن، نوک زدن به، برگزیدن، باز کردن (بقصد دزدی)، ناخنک زدن، عیبجویی کردن، دزدیدن، کلنگ، (مو.) زخمه، مضراب، خلال دندان (toothpick) خلال گوش (earpick)، هر نوع آلت نوک تیز
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) برهنه کردن، محروم کردن از، لخت کردن، چاک دادن، تهی کردن، باریکه، نوار
  ............................................................
  (past: upset ; past participle: upset
  (vt. & n.) واژگون کردن، برگرداندن، چپه کردن، آشفتن، آشفته کردن، مضطرب کردن، شکست غیر منتظره، واژگونی، نژند، ناراحت، آشفته
  ............................................................
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن
  ............................................................
  (vt.) خنثی کردن، هیچ کردن، باطل کردن، ناامید کردن، فکر کسی را خراب کردن، فاسدشدن
  ............................................................
  8. foil
  (v.) جای نگین، تراشه، ته چک، سوش، فلز ورق شده، ورق، سیماب پشت آینه، زرورق، بی اثر کردن، عقیم گذاردن، خنثی کردن، دفع کردن، فلز را ورقه کردن
  ............................................................
  9. vent
  (vt. & n.) باد خور گذاردن برای، بیرون ریختن، بیرون دادن، خالی کردن، مخرج، منفذ، دریچه

  Русско-персидский словарь > срывать (I) > сорвать (I) I

 • 15 обиваться (I) > обиться (II)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > обиваться (I) > обиться (II)

 • 16 обламывать (I) > обломать (I), обломить (II)

  فعل break off

  Русско-персидский словарь > обламывать (I) > обломать (I), обломить (II)

 • 17 обламываться (I) > обломаться (I), обломиться (II)

  فعل break off

  Русско-персидский словарь > обламываться (I) > обломаться (I), обломиться (II)

 • 18 осекаться (I) > осечься (III)

  ............................................................
  ............................................................
  2. fail
  (v.) خراب شدن، تصور کردن، موفق نشدن، شکست خوردن، رد شدن، قصور ورزیدن، عقیم ماندن، ورشکستن، وا ماندن، در ماندن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > осекаться (I) > осечься (III)

 • 19 отламывать (I) > отломать (I), отломить (II)

  فعل break off

  Русско-персидский словарь > отламывать (I) > отломать (I), отломить (II)

 • 20 отламываться (I) > отломаться (I), отломиться (II)

  فعل break off

  Русско-персидский словарь > отламываться (I) > отломаться (I), отломиться (II)

См. также в других словарях:

 • break off — [v1] snap off something detach, disassemble, divide, part, pull off, separate, sever, splinter, take apart; concept 211 Ant. combine, join, mend break off [v2] end activity cease, desist, discontinue, end, finish, halt, pause, stop, suspend,… …   New thesaurus

 • break off — (something) to end something suddenly. Our third meeting broke off after an hour, but our fourth lasted three days. I just broke off with a guy I ve been going out with for eight months …   New idioms dictionary

 • break off — index alienate (estrange), close (terminate), conclude (complete), detach, discontinue (abando …   Law dictionary

 • break off — ► break off abruptly end or discontinue. Main Entry: ↑break …   English terms dictionary

 • break|off — «BRAYK F, OF», noun. 1. stoppage: »the breakoff of negotiations. 2. detachment or secession; separation: »the breakoff of Singapore from Malaysia …   Useful english dictionary

 • break off — verb 1. interrupt before its natural or planned end (Freq. 2) We had to cut short our vacation • Syn: ↑cut short, ↑break short • Hypernyms: ↑interrupt, ↑break …   Useful english dictionary

 • break off — phrasal verb Word forms break off : present tense I/you/we/they break off he/she/it breaks off present participle breaking off past tense broke off past participle broken off 1) [intransitive/transitive] to stop doing something, especially… …   English dictionary

 • break off — 1) PHR V ERG If part of something breaks off or if you break it off, it comes off or is removed by force. [V P] The two wings of the aircraft broke off on impact... [V P n (not pron)] Grace broke off a large piece of the clay... [V n P …   English dictionary

 • break off — verb Date: 14th century intransitive verb 1. to stop abruptly < break off in the middle of a sentence > 2. to become detached < branches that broke off in the storm > 3. to end a relationship …   New Collegiate Dictionary

 • break off — UK US break (sth) off Phrasal Verb with break({{}}/breɪk/ verb [T] (broke, broken) ► to stop, or to make something stop: »Talks between the two companies broke off over disagreements about the merger. »The company has decided to break off… …   Financial and business terms

 • break off — v. (D; intr.) to break off from (they broke off from the main wing of the party) * * * [ breɪk ɒf] (D; intr.) to break off from (they broke off from the main wing of the party) …   Combinatory dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»