Перевод: с русского на персидский

break away

 • 1 вырываться (I) > вырваться (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (getaway=)
  آغاز، گریز، فرار، برو، دور شو، گم شو
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  عبور از مانع، رسوخ مظفرانه، پیشرفت غیرمنتظره (علمی یافنی)
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > вырываться (I) > вырваться (I)

 • 2 откалываться (I) > отколоться (I) II

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > откалываться (I) > отколоться (I) II

 • 3 отрываться (I) > оторваться (I)

  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  5. lose touch/contact
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отрываться (I) > оторваться (I)

 • 4 выбрасывать (I) > выбросить (II)

  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  (vt. & n.) دور انداختن، ول کردن، دست کشیدن از، متروک ساختن
  ............................................................
  3. omit
  از قلم انداختن، انداختن، حذف کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) محروم کردن، راه ندادن به، بیرون نگاه داشتن از، مانع شدن، مستثنی کردن
  ............................................................
  (v.) هرز دادن، حرام کردن، بیهوده تلف کردن، نیازمند کردن، بی نیرو و قوت کردن، از بین رفتن، باطله، زائد، اتلاف
  ............................................................
  بیرون انداختن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > выбрасывать (I) > выбросить (II)

 • 5 ломать (I) > сломать (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (v.) خراب کردن، پائین آوردن، تخفیف دادن، کاستن، دریافت کردن
  ............................................................
  (vt.) ویران کردن، خراب کردن
  ............................................................
  (v.) لاشه شکار، شکار، صید، توده انباشته، شیشه الماسی چهارگوش، آشکار کردن، معدن سنگ
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) خراب کردن، ویران کردن، نابود ساختن، تباه کردن
  ............................................................
  (vt.) تغییر شکل یافتن، تغییر شکل دادن، دگرگون کردن، نسخ کردن، تبدیل کردن
  ............................................................
  10. alter
  (vt.) تغییردادن، عوض کردن، اصلاح کردن، تغییر یافتن، جرح و تعدیل کردن، دگرگون کردن، دگرگون شدن
  ............................................................
  ............................................................
  12. wreck
  (vt. & n.) کشتی شکستگی، خرابی، لاشه کشتی و هواپیما و غیره، خراب کردن، خسارت وارد آوردن، خرد و متلاشی شدن

  Русско-персидский словарь > ломать (I) > сломать (I)

 • 6 ломаться (I) > сломаться (I)

  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) شکستنی
  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) خرد شدن، فرو ریختن
  ............................................................
  (vt.) تردید کردن، پس و پیش رفتن، تلو تلو خوردن، متزلزل شدن
  ............................................................
  (vi.) ناپدید شدن، غایب شدن، پیدا نبودن
  ............................................................
  ............................................................
  { transformer:
  (n.) ترادیسیدن، مبدل، تبدیل کننده، تغییر دهنده، ترانسفورماتور، دستگاه تبدیل برق ضعیف به برق قوی}
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ویران
  ............................................................
  ............................................................
  13. simper
  (vt. & n.) بیجا خندیدن، سفیهانه خندیدن، خنده زورکی کردن، پوزخند زدن، سوسو زدن (نور)
  ............................................................
  14. pose
  (vt. & vi. & n.) مطرح کردن، گذاردن، قرار دادن، اقامه کردن، ژست گرفتن، وانمود شدن، قیافه گرفتن، وضع، حالت، ژست، قیافه گیری برای عکسبرداری
  (vt.) (baffle، puzzle، question) سوال پیچ کردن با سئوال گیر انداختن
  ............................................................
  (vt.) وانمود کردن، به خود بستن، دعوی کردن
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > ломаться (I) > сломаться (I)

 • 7 отбивать (I) > отбить (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) دفع، رد، پس زنی، دفع کردن، راندن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) پس گرفتن، دوباره تسخیر کردن، پس گیری
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ربایش، ربودگی، قاپ زنی، ربودن، قاپیدن، بردن، گرفتن، مقدار کم، جزیی
  ............................................................
  9. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش

  Русско-персидский словарь > отбивать (I) > отбить (II)

 • 8 отрывать (I) > оторвать (I) I

  ............................................................
  (v.) باوجود مشکلات به کار خود ادامه دادن، مقاومت کردن، نیروی کشش برقی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. tear
  (past: tore ; past participle: torn
  (n.) (معمولا به صورت جمع) اشک، سرشک، گریه
  (vt. & vi. & n.) دراندن، گسیختن، گسستن، پارگی، چاک، پاره کردن، دریدن، چاک دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj. & vt.) جدا، جداگانه، جدا کردن، تفکیک کردن، سوا، علیحده، اختصاصی، سوا کردن، متارکه، انفصال
  ............................................................
  (vt.) وقفه، ایجاد وقفه، گسیختن، حرف دیگری را قطع کردن، منقطع کردن
  ............................................................
  (vt. & vi.) مختل کردن، مزاحم شدن، برهم زدن، بهم زدن، آشفتن، مضطرب ساختن، مشوب کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > отрывать (I) > оторвать (I) I

 • 9 разгонять (I) > разогнать (II)

  ............................................................
  (vt.) پراکنده کردن، متفرق کردن، متفرق ساختن
  ............................................................
  (v.) تفکیک کردن، تجزیه، انحلال
  ............................................................
  (vt.) آب کردن، حل کردن، گداختن، فسخ کردن، منحل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) برطرف کردن، دفع کردن، طلسم را باطل کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  تسریع
  ............................................................
  9. sack
  (v.) کیسه، گونی، جوال، پیراهن گشاد و کوتاه، شراب سفید پر الکل و تلخ، یغما، غارتگری، بیغما بردن، اخراج کردن یا شدن، درکیسه ریختن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > разгонять (I) > разогнать (II)

 • 10 убегать (I) > убежать (I)

  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (v.) ناگهان ترک کردن، باعجله ترک کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  10. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد

  Русско-персидский словарь > убегать (I) > убежать (I)

 • 11 балбесничать (I) (нсв)

  فعل idle/fritter away time

  Русско-персидский словарь > балбесничать (I) (нсв)

 • 12 бегать (I) (нсв)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  ............................................................
  3. shun
  (vt.) دوری و اجتناب، پرهیز کردن، اجتناب کردن از، گریختن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) حرکت تند و سریع، حرکت از روی دست پاچگی، مسابقه کوتاه، سراسیمگی، بسرعت حرکت دادن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) چشمک زدن (بویژه در مورد ستارگان)، برق زدن یاتکان تکان خوردن، چشمک، بارقه، تلاء لو
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) تعقیب کردن، دنبال کردن، شکار کردن، وادار به فرار کردن، راندن و اخراج کردن (باaway و out و off)، تعقیب، مسابقه، شکار

  Русско-персидский словарь > бегать (I) (нсв)

 • 13 бежать (I) (нсв и св)

  ............................................................
  1. run
  (past: ran ; past participle: run
  (v.) راندن، رانش، دایر بودن، اداره کردن، دویدن، پیمودن، پخش شدن، جاری شدن، دوام یافتن، ادامه دادن، نشان دادن، ردیف، سلسله، ترتیب، محوطه، سفر و گردش، ردپا، حدود، مسیر، امتداد
  ............................................................
  2. fly
  (past: flew ; past participle: flown
  (vt. & vi. & n.) مگس، حشره پردار، پرواز، پرش، پراندن، پرواز دادن، به هوا فرستادن، افراشتن، زدن، گریختن از، فرار کردن از، در اهتزاز بودن، پرواز کردن
  (adj.) تیز هوش، چابک و زرنگ
  ............................................................
  3. flow
  (vi. & n.) گردش، روند، جریان، روانی، مد (برابر جزر)، سلاست، جاری بودن، روان شدن، سلیس بودن، بده، شریدن
  ............................................................
  ............................................................
  گریزان، فراری، گریختن، شخص فراری
  ............................................................
  (vt. & n.) رستن، گریختن، دررفتن، فرار کردن، رهایی جستن، خلاصی جستن، جان به در بردن، گریز، فرار، رهایی، خلاصی
  ............................................................
  7. flee
  (past: fled ; past participle: fled
  (vt.) گریختن، فرار کردن، بسرعت رفتن، fly
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бежать (I) (нсв и св)

 • 14 беспрерывно

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > беспрерывно

 • 15 биться (I) (нсв)

  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) کوبیدن، زدن، درزدن، بد گویی کردن از، بهم خوردن، مشت، ضربت، صدای تو تو، عیبجویی
  ............................................................
  3. beat
  (past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش
  ............................................................
  (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی
  ............................................................
  (vt. & n.) خوی، عرق کردن، عرق، عرق ریزی، مشقت کشیدن

  Русско-персидский словарь > биться (I) (нсв)

 • 16 битьё

  ............................................................
  {beat ـ(past: beat ; past participle: beaten
  (vt. & vi.) تپیدن، زدن، کتک زدن، چوب زدن، شلاق زدن، کوبیدن
  (n.) ضرب، ضربان، ضربان نبض و قلب، زمان عبور کلمه، تپش، ضربت موسیقی، غلبه، پیشرفت، زنش}
  { beatify: ـ(v.) سعادت جاودانی بخشیدن، آمرزیدن، مبارک خواندن}
  ............................................................
  {smash ـ(vt. & vi. & n.) تصادم، خردشدگی، برخورد، خرد کردن، شکست دادن، درهم شکستن، بشدت زدن، منگنه کردن، پرس کردن، ورشکست شدن، درهم کوبیدن}
  { smasher: ـ(n.) خرکننده، درهم شکننده}
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}

  Русско-персидский словарь > битьё

 • 17 бой

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) رزم، پیکار، جدال، مبارزه، ستیز، جنگ، نبرد، نزاع، زد و خورد، جنگ کردن
  ............................................................
  (n.) نامزدی، اشتغال، مشغولیت
  ............................................................
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  (past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن
  ............................................................
  (vt. & n.) پیکار، نبرد، زد و خورد، ستیز، حرب، مبارزه کردن، رزم، جنگیدن با
  ............................................................
  ............................................................
  {fight ـ(past: fought ; past participle: fought
  (vt. & n.) جنگ، نبرد، کارزار، پیکار، زد و خورد، جنگ کردن، نزاع کردن، جنگیدن}
  { fighter: ـ(n.) رزمنده، جنگ کننده، جنگنده، مشت باز}
  ............................................................
  8. bout
  (n.) کشمکش، تقلا، یک دور مسابقه یا بازی
  ............................................................
  ............................................................
  {break (past: broke ; past participle: broken
  (vt. & n.) شکستن، خرد کردن، نقض کردن، شکاف، وقفه، طلوع، مهلت، شکست، از هم باز کردن، انقصال، شکستگی}
  ............................................................
  (pl. & n.) شکستنی، شکست
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бой

 • 18 болтать (I) (нсв) II

  ............................................................
  (vt. & n.) تندتند حرف زدن، تند و ناشمرده سخن گفتن، پچ پچ کردن، چهچه زدن (مثل بلبل)
  ............................................................
  (vt. & n.) هرزه درایی کردن، پچ پچ، ورور، یاوه گویی، وراجی، پرگویی، یاوه گویی کردن، وراجی کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) پرگویی کردن، حرف مفت زدن، ور زدن، ورور
  ............................................................
  4. blab
  (vt. & n.) فضولی کردن، وراجی کردن، گستاخی کردن، فاش و ابراز کردن، فضول
  ............................................................
  (v.) ارائه دادن، پیشنهاد کردن، انتظار داشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > болтать (I) (нсв) II

 • 19 брек!

  break!

  Русско-персидский словарь > брек!

 • 20 бросать (I) > бросить (II)

  ............................................................
  (past: threw ; past participle: thrown
  (vt. & n.) پرتاب، انداختن، پرت کردن، افکندن، ویران کردن
  ............................................................
  (past: flung ; past participle: flung
  (vt. & n.) پرت کردن، انداختن، افکندن، پرتاب، جفتک پرانی، بیرون دادن، روانه ساختن
  ............................................................
  3. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  4. cast
  (past: cast ; past participle: cast
  (v.) درقالب قرار دادن، به شکل درآوردن، انداختن، طرح کردن، معین کردن (رل بازیگر)، پخش کردن (رل میان بازیگران)، پراکندن، ریختن به طور اسم صدر)، مهره ریزی، طاس اندازی، قالب، طرح، گچ گیری، افکندن
  ............................................................
  ............................................................
  6. bump
  (adv. & vt. & vi. & n.) دست انداز جاده، ضربت، ضربت حاصله در اثر تکان سخت، برآمدگی، تکان سخت (در هواپیماو غیره)، تکان ناگهانی، ضربت (توام با تکان) زدن
  ............................................................
  7. toss
  (vt. & vi. & n.) بالا انداختن، پرت کردن، انداختن، دستخوش اواج شدن، متلاطم شدن، پرتاب، تلاطم
  ............................................................
  8. send
  (past: sent ; past participle: sent
  (vt.) فرستادن، ارسال داشتن، روانه کردن، گسیل داشتن، اعزام داشتن، مرخص کردن
  ............................................................
  دور انداختن، آشغال، چیز دور انداخته، چیز بی مصرف
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  12. leave
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  (v.) ترک گفتن، واگذار کردن، تسلیم شدن، رها کردن، تبعید کردن، واگذاری، رها سازی، بی خیالی
  ............................................................
  14. desert
  (adj. & n.) بیابان، دشت، صحرا، شایستگی، استحقاق، سزاواری
  (vt. & vi.) ول کردن، ترک کردن، گریختن
  ............................................................
  (v.) منصرف شدن، ول کردن، ترک کردن، تسلیم کردن، دست برداشتن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бросать (I) > бросить (II)

См. также в других словарях:

 • break away — (from (someone/something)) 1. to escape. George s excited horse broke away and ran off into the field. 2. to separate from the control of someone or something. Scotland isn t going to suddenly break away from the rest of Great Britain. We re… …   New idioms dictionary

 • break\ away — • break away • break loose v. phr. To liberate oneself from someone or something. Jane tried to break loose from her attacker, but he was too strong …   Словарь американских идиом

 • break away — ► break away escape from control or influence. Main Entry: ↑break …   English terms dictionary

 • break away — [v] depart escape, flee, fly, leave, part company*, quit, run away, split*; concept 195 …   New thesaurus

 • break away — index defect, elude, leave (depart), part (leave), secede Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 200 …   Law dictionary

 • break away — verb 1. move away or escape suddenly (Freq. 2) The horses broke from the stable Three inmates broke jail Nobody can break out this prison is high security • Syn: ↑break, ↑break out • Derivationally relat …   Useful english dictionary

 • Break Away — Infobox Single Name = Break Away Artist = The Beach Boys from Album = Released = June 23, 1969 Format = Vinyl Recorded = March 31, 1969 and April 23, 1969 Genre = Pop music Length = 2:56 Label = Capitol Records Producer = Brian Wilson Reviews =… …   Wikipedia

 • break away — phrasal verb [intransitive] Word forms break away : present tense I/you/we/they break away he/she/it breaks away present participle breaking away past tense broke away past participle broken away 1) to escape from a person, place, or situation… …   English dictionary

 • break away — 1) PHRASAL VERB If you break away from someone who is trying to hold you or catch you, you free yourself and run away. [V P from n] I broke away from him and rushed out into the hall... [V P] Willie Hamilton broke away early in the race. Syn: cut …   English dictionary

 • break away — 1) she attempted to break away Syn: escape, get away, run away, flee, make off; break free, break loose, get out of someone s clutches; informal cut and run 2) a group broke away from the main party Syn: leave, secede from …   Thesaurus of popular words

 • break away — v. (D; intr.) to break away from (he broke away from his captors) * * * [ breɪkə weɪ] (D; intr.) to break away from (he broke away from his captors) …   Combinatory dictionary

Книги

Другие книги по запросу «break away» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»