Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

boy

 • 1 клан

  boy

  Русско-турецкий словарь > клан

 • 2 тягаться

  boy ölçüşmek,
  aşık atmak
  * * *
  разг.
  boy ölçüşmek; aşık atmak, yarış etmek

  тебе́ с ним не тяга́ться — onunla boy ölçüşemezsin / aşık atamazsın, onun yanında perende atamazsın

  Русско-турецкий словарь > тягаться

 • 3 трюмо

  boy aynası
  * * *
  с, нескл.

  Русско-турецкий словарь > трюмо

 • 4 фигура

  boy bos,
  endam; figür,
  şekil; taş (satranç)
  * * *
  ж
  1) endam, boy bos, kesim

  у него́ атлети́ческая фигу́ра — atlet yapılıdır

  у него́ хоро́шая фигу́ра — endamı / boyu bosu yerindedir

  ему́ подобра́ли костю́м по фигу́ре — kesimine uygun bir kostüm seçtiler

  2) adam; (önemli) sima

  гла́вная фигу́ра сего́дняшнего села́ — günümüz köyünün kilit adamı / baş siması

  подозри́тельная фигу́ра — şüpheli bir adam / bir herif

  3) мат. şekil (- kli)

  геометри́ческие фигу́ры — geometrik şekiller

  4) (в танце, полёте и т. п.) figür

  фигу́ры обяза́тельной програ́ммы (в фигурном катании и прыжках в воду)mecburi figürler

  фигу́ры вы́сшего пилота́жа — aerobatik hareketler / manevralar

  5) иск. figür; heykel

  восковы́е фигу́ры — balmumu heykeller

  фигу́ры рабочих на картине — tablodaki işçi figürleri

  6) шахм. taş

  Русско-турецкий словарь > фигура

 • 5 длина

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > длина

 • 6 рояльная петля

  boy menteşe, piyano menteşesi

  Турецко-русский словарь и русско-турецкий словарь по строительству и архитектуре > рояльная петля

 • 7 размер

  м
  1) врз boyut, boy; ölçü, çap; büyüklük; miktar

  кастрю́ля сре́днего разме́ра — orta boy tencere

  разме́ром со сре́днее я́блоко — orta boy bir elma büyüklüğünde

  разме́р уча́стка — arsanın boyutları / ölçüsü

  фотогра́фия разме́ром 6х9 см — 6x9 santim boyutlarında / ebadında bir fotoğraf

  штраф в разме́ре трёх рубле́й — üç ruble para cezası

  разме́р пе́нсии — emekli maaşının miktarı

  разме́р ока́зываемой по́мощи — gösterilen yardımın miktarı / çapı

  уще́рб в разме́ре ста рубле́й — yüz rublelik zarar

  посо́бие в разме́ре 80 % зарпла́ты — ücretin % 80 tutarında bir ödenek

  увеличе́ние коли́чества и разме́ра стипе́ндий — bursların sayı ve miktar bakımından artırılması

  дости́чь неви́данных разме́ров — görülmemiş boyutlara varmak

  2) (мерка, номер) boy; beden

  како́й разме́р (о́буви) ты но́сишь? — ne boy giyersin?

  есть соро́чки любо́го разме́ра — her bedene göre gömlek var

  како́й у вас разме́р? (о платье и т. п.)beden numaranız?

  3) лит. tartı, vezin, ölçü
  4) муз. ölçü

  Русско-турецкий словарь > размер

 • 8 рост

  м

  рост воло́с — saçların bitmesi

  2) ( увеличение) artma, artış, büyüme; genişleme

  рост населе́ния — nüfus artışı

  рост городо́в — şehirlerin büyümesi

  экономи́ческий рост, рост эконо́мики — ekonomik büyüme

  рост национально́го дохо́да — ulusal gelir artışı

  рост цен — fiyatların artışı / yükselişi

  рост объёма торго́вли — ticaret hacminin genişlemesi

  3) (усиление, укрепление) artma, artış, yükselme, yükseliş

  рост экономи́ческого могу́щества страны́ — ülkenin ekonomik gücünün artması

  рост полити́ческой зре́лости — siyasal olgunluğun yükselişi

  рост противоре́чий — çelişkilerin şiddetlenmesi

  рост капиталисти́ческой эксплуата́ции — kapitalist sömürünün yoğunlaşması

  дальне́йший рост движе́ния за мир — barış hareketinin daha da genişlemesi

  4) ( совершенствование) gelişme, yetkinleşme

  рост мастерства́ — ustalığın gelişmesi

  5) boy

  высо́кого ро́ста (о человеке)uzun boylu

  они́ одного́ ро́ста — boyları birdir

  у него́ сын с него́ ро́стом — boyu beraber oğlu var

  в рост челове́ка — insan boyunda

  ••

  цветы́ пошли́ в рост — çiçekler boy vermeye başladı

  отдава́ть де́ньги в рост — faizle borç para vermek

  фотогра́фия во весь рост — boy resmi

  он лежа́л, вы́тянувшись во весь рост — boylu boyunca uzanmıştı

  Русско-турецкий словарь > рост

 • 9 вырастать

  büyümek,
  boy atmak; artmak,
  yükselmek; genişlemek; belirmek,
  görünmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́расти
  1) (становиться больше, выше, старше) büyümek; boy atmak; boylanmak (тк. о росте)

  ребёнок вы́рос — çocuk büyüdü

  трава́ вы́росла по коле́но — otlar diz boyu büyüdü

  де́рево вы́росло на метр — ağaç bir metre boylandı

  2) разг., в соч.

  он вы́рос из э́того пальто́ — bu palto ona dar / küçük geliyor artık

  3) (появляться - о траве, волосах и т. п.) bitmek

  он вы́рос в кру́пного учёного — büyük bir bilgin oldu

  5) тк. сов. (увеличиваться в размерах и т. п.) artmak; yükselmek; genişlemek ( расширяться)

  дохо́ды вы́росли — gelirler arttı

  посевна́я пло́щадь вы́росла — ekim sahası genişledi

  6) (возникать перед кем-л.) belirmek, görünmek; bitmek

  вы́расти сло́вно из-под земли́ — yerden bitercesine belirmek

  пе́ред на́ми вы́рос лес — orman önümüze dikeldi

  Русско-турецкий словарь > вырастать

 • 10 длина

  uzunluk,
  boy,
  süre,
  uzunluk
  * * *
  ж
  1) uzunluk; boy

  длина́ волны́ — радио dalga uzunluğu

  доска́ длино́й в три ме́тра — üç metre boyunda bir tahta

  тра́сса длино́й в пять киломе́тров — радио, спорт. beş kilometrelik parkur

  разре́зать / распили́ть в длину́ — uzunlamasına kesmek

  2) ( длительность) uzunluk, süre

  длина рабо́чего дня — iş gününün süresi

  путь длино́й в три го́да — üç yıllık yol

  ••

  прыжки́ в длину́ — спорт. uzun atlama

  Русско-турецкий словарь > длина

 • 11 равняться

  1) boy ölçüşmek, yarışmak

  где тебе́ с ним равня́ться! — onunla boy ölçüşmek haddine mi düşmüş senin?

  2) ( в строю) hizaya gelmek

  напра́во равня́йсь! — sağa bak, hizaya gel!

  3) перен. (следовать чьему-л. примеру) örnek almak

  равня́ться на лу́чших — en iyilerinden örnek almak

  4) ( быть равным) eşit olmak

  три́жды три равня́ется девяти́ — üç kere üç dokuz eder

  Русско-турецкий словарь > равняться

 • 12 бороться

  savaşmak,
  mücadele etmek,
  boğuşmak
  * * *
  1) врз savaşmak; mücadele etmek; savaşım / mücadele / kavga vermek; boğuşmak

  боро́ться за мир — barış savaşımı / mücadelesi vermek, barış için savaşmak

  боро́ться за интере́сы рабо́чего кла́сса — işçi sınıfının çıkarlarını savunmak

  боро́ться с контрреволю́цией — karşıdevrimle savaşmak

  боро́ться про́тив раси́зма — ırkçılığa karşı savaşmak

  боро́ться за власть — iktidar mücadelesi / kavgası yapmak

  боро́ться за высо́кий урожа́й — ürünün bol olması için çaba(lar) göstermek

  боро́ться с тру́дностями — zorlukları yenmeye çalışmak, zorluklarla boğuşmak

  на симпо́зиуме боро́лись две иде́и — sempozyumda iki düşünce çakışmıştı

  боро́ться со сме́ртью — ölümle güreşmek / pençeleşmek

  боро́ться с во́лнами — dalgalarla boğuşmak

  боро́ться с эпидеми́ческими боле́знями — salgın hastalıklarla mücadele etmek

  боро́ться за ли́дерство — спорт. liderlik için çekişmek

  боро́ться за очки́ — спорт. puan mücadelesi yapmak

  в э́том де́ле ему́ с тобо́й не боро́ться — bu işte seninle yarışamaz / boy ölçüşemez o!

  2) спорт. güreşmek, güreş tutmak

  в мо́лодости и я боро́лся — ben de gençliğimde güreş tuttum

  ••

  боро́ться с (сами́м) собо́й — nefis mücadelesi yapmak

  боро́ться со сном — uykuyla boğuşmak

  Русско-турецкий словарь > бороться

 • 13 весь

  tüm,
  bütün,
  hep,
  tamam; baştan başa,
  boydan boya,
  tümüyle; her şey;herkes
  * * *
  мест.
  1) (вся, все, всё) tüm, bütün, hep, top, tamam

  по всему́ го́роду — kentin her yanında / dört bir yanında

  мы обошли́ весь го́род — şehri baştan aşağı dolaştık

  прочеса́ть весь лес — ormanı karış karış / boydan boya taramak

  фотогра́фия / портре́т во весь рост — boy resmi

  всей семьей — ailece, evcek

  у нас вся семья́ така́я, у нас в семье́ все таки́е — biz ailece öyleyizdir

  истра́тить все (свои́) де́ньги — parasının tümünü / hepsini harcamak

  не кричи́, все прохо́жие на тебя́ смо́трят — bağırma, gelip geçen herkesi kendine baktırıyorsun

  треть всех по́данных голосо́в — toplam oy'un üçte biri

  за всё ле́то мы так и не встре́тились — koca bir yaz bir kez olsun görüşemedik

  он всю (свою) жизнь рабо́тал — ömrü / hayatı boyunca çalıştı

  вся его́ жизнь прошла́ в борьбе́ — hayatı hep savaşımla geçti

  э́тот проце́сс продолжа́ется всю жизнь — bu süreç tüm yaşam boyu sürer

  со всей эне́ргией — olanca enerjisiyle

  все де́сять книг — on kitabın onu da

  со всех сторо́н — dört bir yandan

  2) ( целиком) baştan başa, boydan boya; tümüyle

  он весь в пыли́ — üstü başı toz içinde

  он весь дрожи́т — her tarafı titriyor

  он весь ушёл в рабо́ту — kendini tamamen işe verdi

  3) ( всё) → сущ., с herşey

  всё и́ли ничего́! — ya hep ya hiç!

  ты для меня́ всё — sen benim herşeyimsin

  всё э́то ложь! — hep yalan!

  всё, что у него́ есть (о состоянии, имуществе) — elinde avucunda nesi varsa, nesi var nesi yok, varı yoğu

  всё, что он мо́жет сде́лать, э́то... — yapabileceği,...maktan öteye geçemez

  у меня́ всё; э́то всё, что я хоте́л сказа́ть — diyeceğim bu kadar

  4) ( все) → сущ., мн. herkes; (el)âlem

  все как оди́н — tek adammışçasına

  э́то все зна́ют — bunu herkes biliyor

  все на тебя́ смо́трят — elâlem sana bakıyor

  (вы) все в сбо́ре? - Все. — hep tamam mısınız? Tamamız.

  а нельзя́ нам всем вме́сте пое́хать? — hep gitsek olmaz mı?

  сло́вно все слепы́е — sanki âlemin gözü yok

  5) (при сравн. ст.)

  лу́чше всего́ приходи́ за́втра — en iyisi yarın gel

  бо́льше всего́ он любит ле́то — en çok yazı sever

  ху́же всего́ то, что... — işin en fena tarafı şudur ki...

  ••

  он весь в отца́ — babasının burnundan düşmüş

  всё равно́ (так или иначе)nasıl olsa

  всё равно́ узна́ю — nasıl olsa öğrenirim

  его́ всё равно́ вы́гнали бы — nasıl olsa kovulacaktı

  всё равно́ (тем не менее)gene (de)

  всё равно́ не найдёт — gene de bulamaz

  всё равно́! — hepsi bir!

  мне всё равно́ — bana göre hava hoş

  рабо́тать так - всё равно́, что ничего́ не де́лать — böyle çalışmak hiç bir şey yapmamakla birdir

  Русско-турецкий словарь > весь

 • 14 высокий

  yüksek,
  uzun boylu; büyük; üstün; yüce
  * * *
  1) yüksek; uzun boylu

  высо́кое зда́ние — yüksek yapı

  высо́кое де́рево — yüksek ağaç

  высо́кая гора́ — yüksek dağ

  высо́кий рост — uzun boy

  высо́кий мужчи́на — uzun boylu erkek

  высо́кий ма́льчик — boylu oğlan

  высо́кий стул — yüksek iskemle

  высо́кие сапоги́ — uzun çizme

  2) yüksek; büyük

  высо́кое давле́ние (кро́ви) — tansiyon yüksekliği

  о́бласть высо́кого давле́ния — метео yüksek basınç bölgesi

  высо́кая зарпла́та — yüksek ücret / maaş

  высо́кий урожа́й — bol ürün

  высо́кая рожда́емость — doğum oranının yüksek olması

  высо́кие те́мпы ро́ста — yüksek artış hızı

  высо́кое ка́чество това́ров — malların üstün kalitesi

  кни́га высо́кого худо́жественного досто́инства — üstün değerde bir kitap;

  высо́кое мастерство́ — büyük / üstün ustalık

  4) yüksek; büyük

  высо́кая честь — büyük şeref

  высо́кий гость — yüksek konuk

  Высо́кие Догова́ривающиеся Сто́роны — дип. Yüksek Akit Taraflar

  5) yüce, yüksek

  высо́кие идеа́лы — yüce ülküler

  высо́кие чу́вства — soylu / yüksek duygular

  высо́кий стиль — yüce üslup

  6) ( о звуках) tiz; yüksek
  ••

  высо́кий лоб — geniş alın

  Русско-турецкий словарь > высокий

 • 15 высота

  yükseklik; irtifa,
  yükselti; tepe
  * * *
  ж
  1) врз yükseklik; irtifa (-ı); boy ( вышина)

  высота́ над у́ровнем мо́ря — rakım, yükselti; denizden yükseklik

  высота́ ма́чты — direğin boyu

  ста́туя высото́й в пять ме́тров — beş metre boyunda bir heykel

  2) (возвышенность, холм) tepe
  ••

  прыжки́ в высоту́ — спорт. yüksek atlama

  Русско-турецкий словарь > высота

 • 16 вышина

  yükseklik
  * * *
  ж
  yükseklik, boy

  Русско-турецкий словарь > вышина

 • 17 где

  nerede
  * * *
  нареч.
  1) вопр. nerede; hani

  где же обе́щанная (тобо́й) кни́га? — hani vadettiğin kitap

  где они́, былые деньки́? — nerede o günler?

  а вы где бы́ли? — тж. перен. ya siz neredeydiniz?

  где ты собира́ла э́ти цветы́? — bu çiçekleri nereden topladın?

  2) места burada, burası

  вот где оши́бка — yanlış burada işte

  у меня́ вот где боли́т — buram ağrıyor

  у тебя́ здесь есть где останови́ться? — burada kalacağın yer var mı?

  3) неопр. bir yerde

  а уви́дишь где, сра́зу сообщи́ — bir yerde görsen derhal haber ver

  4) относ. nerede

  я не зна́ю, где он — nerede olduğunu / bulunduğunu bilmiyorum

  где бы он ни́ был — nerede olursa olsun

  где..., где... — kimi yerde..., kimi yerde...

  где мно́го бы́ло грибо́в, где о́чень ма́ло — kimi yerde çok, kimi yerde pek az mantar vardı

  там, где нет лесо́в... — orman olmayan yerlerde...

  там, где он прошёл... — geçtiği yerlerde...

  города́, где сосредото́чена промы́шленность — sanayin temerküz ettiği şehirler

  о́бщество, где госпо́дствует ча́стная со́бственность — özel mülkiyetin egemen olduğu toplum

  рестора́н, где мо́жно дёшево пое́сть — ucuza karın doyurulacak lokanta

  5) в соч., частицы

  где там / уж! — ne mümkün!

  где уж нам! — ne haddimize!; geçti bizden bu işler! (т.е. поздно по возрасту)

  где ему́ с тобо́й тяга́ться! — seninle boy ölçüşmek onun ne haddine!

  где ему́ други́х учи́ть, когда́ он и са́м-то не зна́ет — kendisi bilmez, nerede kaldı ki başkasına öğretsin

  где ему́ бы́ло знать, что... —...dığını nereden bilsindi

  где ему́ поня́ть?! — onda anlayacak kafa nerede?!

  я стара́лся сдержа́ться, но где там?! — kendimi tutmaya çalışıyordum, ama eldemi?!

  ••

  где попа́ло — rasgele yerde

  где он то́лько не́ был — gitmediği yer kalmadı

  Русско-турецкий словарь > где

 • 18 двухметровый

  двухметро́вый рост — iki metrelik boy

  Русско-турецкий словарь > двухметровый

 • 19 куда

  нареч.
  1) вопр. относ. nereye

  куда́ э́то ты (направля́ешься)? — nereye böyle?

  куда́ он ра́нен? — neresinden yaralıdır?

  вам куда́ (ну́жно попа́сть)? — nereyi arıyorsunuz?

  там, куда́ мы пое́дем... — gideceğimiz yerde

  куда́ б ты ни пое́хал — nereye gidersen git, her nereye gitsen

  2) неопр., разг. bir yere
  3) вопр., разг. (к чему, зачем) ne diye

  куда́ нам торопи́ться? — ne diye acele edilim?

  куда́ ты спеши́шь / торо́пишься? — acelen ne?

  куда́ мне сто́лько де́нег? — ne yapayım bu kadar parayı?

  4) частица, разг. ( гораздо) çok daha

  куда́ ле́гче — çok daha kolay

  5) в соч., частица, прост.

  куда́ уж тебе́ с ним тяга́ться! — onunla boy ölçüşmek ne haddine senin!

  куда́ он то́лько не обраща́лся — başvurmadığı yer / kapı kalmadı, kırk kapının ipini çekti

  ••

  будь он молодо́й, ещё куда́ ни шло — genç olsa yine neyse

  па́рень хоть куда́ — kıyak bir çocuk

  вот куда́ веду́т таки́е оши́бки — böylesi hataların insanı götüreceği yer işte budur

  Русско-турецкий словарь > куда

 • 20 мериться

  несов.; сов. - поме́риться, в соч.

  ме́риться си́лами с кем-л.biriye boy ölçüşmek

  Русско-турецкий словарь > мериться

См. также в других словарях:

 • boy — boy …   Dictionnaire des rimes

 • Boy — bezeichnet: Boy (Album), Album der Band U2 Bottrop Boy, ein Stadtteil von Bottrop BOY (Band), deutsch schweizer Pop Duo Boy ist der Familienname folgender Personen: Adolf Boy (1612–um 1680), deutscher Maler Dietrich Jürgen Boy (1724–1803),… …   Deutsch Wikipedia

 • Boy — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom. {{{image}}}   Sigles d une seule lettre   Sigles de deux lettres > Sigles de trois lettres …   Wikipédia en Français

 • boy — [ bɔj ] n. m. • 1843; mot angl. « garçon » 1 ♦ Jeune domestique indigène dans les pays autrefois colonisés. « Nous engageons [...] deux boys et un cuisinier » (A. Gide). 2 ♦ (1956) Danseur de music hall. Vedette entourée de boys et de girls. ⊗… …   Encyclopédie Universelle

 • Boy — Boy, n. [Cf. D. boef, Fries. boi, boy; akin to G. bube, Icel. bofi rouge.] 1. A male child, from birth to the age of puberty; a lad; hence, a son. [1913 Webster] My only boy fell by the side of great Dundee. Sir W. Scott. [1913 Webster] Note: Boy …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Boy (U2) — Pour les articles homonymes, voir Boy. Boy Album par U2 Sortie 20 octobre 1980 …   Wikipédia en Français

 • Boy — [bɔy̮], der; s, s: livrierter [Hotel]diener: der Boy brachte ihn im Lift nach oben. Syn.: ↑ Diener, dienstbarer Geist. Zus.: Hotelboy, Liftboy. * * * Boy1 〈[bɔı] m. 6〉 = Boi Boy2 〈[bɔı] m. 6〉 Laufjunge, Bote, jugendl. Angestellter in Hotels ( …   Universal-Lexikon

 • boy — s.m. (Rar) 1. Servitor indigen din colonii (mai ales în hoteluri). 2. Dansator dintr un ansamblu de music hall. [< engl. boy – băiat]. Trimis de LauraGellner, 21.11.2004. Sursa: DN boy (angl.) s. m., art. bóy ul; pl. bóy, art. bóy i [pro …   Dicționar Român

 • Boy A — Données clés Réalisation John Crowley Scénario Mark O Rowe d après le roman de Jonathan Trigell Acteurs principaux Andrew Garfield Peter Mullan Katie Lyons Sociétés de production Cuba Pictures Grande Bretagne …   Wikipédia en Français

 • boy — mid 13c., boie servant, commoner, knave, boy, possibly from O.Fr. embuie one fettered, from V.L. *imboiare, from L. boia leg iron, yoke, leather collar, from Gk. boeiai dorai ox hides. But it also appears to be identical with E.Fris. boi young… …   Etymology dictionary

 • boy — [boi] n. [ME boie, servant, commoner, knave, boy < ? OFr embuié, one fettered < embuier, to chain < em , EN 1 + L boiae, fetters, orig., leather collar for the neck < bos, ox, COW1] 1. a male child from birth to the age of physical… …   English World dictionary


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»