Перевод: с болгарского на английский

с английского на болгарский

bowling-green

 • 1 абанос

  ebony
  * * *
  абано̀с,
  м., само ед. бот. ebony; поет. ebon; зелен \абанос green heart ( Ocotea rodiaei).
  * * *
  ebony
  * * *
  ebony

  Български-английски речник > абанос

 • 2 белянка

  1. bleaching green
  2. washing-place (at a river)
  3. (седянка) husking bee, husking party
  * * *
  беля̀нка,
  ж., белѐнки остар.
  1. bleaching green;
  2. washing-place (at a river).
  ——————
  ж., белѐнки остар. ( седянка) husking bee, husking party.
  * * *
  1. 1 bleaching green 2. 3 (седянка) husking bee, husking party 3. washing-place (at a river)

  Български-английски речник > белянка

 • 3 бледозелен

  pale green; chartreuse
  * * *
  блѐдозелѐн,
  прил. pale green; chartreuse.
  * * *
  pale green; chartreuse

  Български-английски речник > бледозелен

 • 4 болнав

  ailing, sickly, poorly; frail; indisposed; languid
  (за дете) delicate
  разг. wonky, under the weather
  изглеждам болнав, имам болнав вид look seedy
  * * *
  болна̀в,
  прил. ailing, sickly, poorly; frail; indisposed; languid; valetudinarian; (за дете) delicate; разг. wonky, under the weather; имам \болнав вид look seedy/ghastly; be green/yellow about the gills.
  * * *
  ailing; delicate; puny{`pyuni}; queer; sickly; unwholesome; valetudinarian cranky{`krEnki}
  * * *
  1. (за дете) delicate 2. ailing, sickly, poorly;frail;indisposed;languid 3. изглеждам БОЛНАВ, имам БОЛНАВ вид look seedy 4. разг. wonky, under the weather

  Български-английски речник > болнав

 • 5 брак

  1. marriage, matrimony
  юр. книж. wedlock; match
  неравен брак misalliance, mesalliance
  църковен брак wedding брак по любов love-match
  встъпвам в брак с някого marry/wed s.o.
  сключвам брак contract a marriage
  сключвам граждански брак be married before the registrar
  разтрогвам брак dissolve a marriage
  2. тех. waste, refuse
  (метали) scrap, scrapping
  * * *
  м., -ове, (два) бра̀ка marriage, matrimony; юр. книж. wedlock; match; \брак по любов love-match; \брак по общото право юр. common-law marriage; \брак по сметка marriage of propriety; встъпвам в \брак с някого marry/wed s.o.; законен \брак wedlock; неравен \брак misalliance, mesalliance; разрешение за \брак a marriage licence; разтрогвам \брак dissolve a marriage; сключвам \брак contract a marriage; сключвам граждански \брак be married before the registrar; сключвам нов \брак remarry.
  ——————
  м., само ед. техн. waste, refuse, write-off; (в книгопечатането) waste, spoilage; ( метали) scrap, scrapping; ( бракувани изделия) rejects, waster.
  * * *
  гали влюбени) - Gretna Green (Scotch) marriage; (по необходимост) - shot-gun marriage; (по сметка) - Smithfield match; (по сметка) - marriage of convenience; (с по-беден) - bread-and-cheese marriage; (таен) - Fleet (Fleet-Street) marriage; (църковен) - religious marriage; match{mEtS}; matrimony; waste{weist}
  * * *
  1. (бракувани изделия) rejects, waster 2. (в книгопечатането) waste, spoilage 3. (метали) scrap, scrapping 4. 1 marriage, matrimony 5. 2 тех. waste, refuse 6. встъпвам в БРАК с някого marry/wed s.o. 7. законен БРАК wedlock 8. неравен БРАК misalliance, mesalliance 9. разрешение за БРАК a marriage licence 10. разтрогвам БРАК dissolve a marriage 11. сключвам БРАК contract a marriage 12. сключвам граждански БРАК be married before the registrar 13. сключвам нов БРАК remarry 14. църковен БРАК wedding БРАК по любов love-match 15. юр. книж. wedlock;match

  Български-английски речник > брак

 • 6 весел

  1. gay, cheerful, jolly ( и за вид), merry. jovial, cheery; mirthful
  (закачлив) perky, jaunty, книж. jocose
  (жизнерадостен, безгрижен) mercurial
  (буен, галантен) sparkish
  (шумен) hilarious
  (за песен) merry, lively
  (за комедии, разказ) amu sing, gay
  (за стая, цвят) bright, cheerful
  весел а компания merrymakers
  във весел о на строение in high spirits, in a merry/an airy mood
  весело прекарване (пожелание) have a good time
  той става весел като си сръбне he is merry in his liquor
  2. (свеж, за растение) fresh, green
  * * *
  вѐсел,
  прил.
  1. gay, cheerful, jolly; sl. raughty (и за вид), merry, jovial, cheery; mirthful, sparkish; gleeful; ( шеговит) jocular; ( закачлив) perky, jaunty, frolicsome, frolicky, книж. jocose; ( жизнерадостен, безгрижен) mercurial; ( празничен) convivial; ( буен, галантен) sparkish; ( шумен) hilarious; (за песен) merry, lively; (за комедия, разказ) amusing, gay; (за стая, цвят) bright, cheerful; \весела компания merryma-kers; \весело прекарване ( пожелание) have a good time; във \весело настроение in high spirits, in a merry/an airy mood; той става \весел като си сръбне he is merry in his liquor;
  2. ( свеж, за растение) fresh, green.
  * * *
  mercural (прен.); mellow: a весел smile - весела усмивка; cheery; exhilarated; festive; frolicsome; gay{gei}; genial; humorous{`hyu:mxrxs}; jocose; joyful{`djOiful}; merry: а весел little song - малка весела песничка; mirthful; sportive{`spO:tiv}; sprightly
  * * *
  1. (буен, галантен) sparkish 2. (жизнерадостен, безгрижен) mercurial 3. (за комедии, разказ) amu sing, gay 4. (за песен) merry, lively 5. (за стая, цвят) bright, cheerful 6. (закачлив) perky, jaunty, книж. jocose 7. (празничен) convivial 8. (свеж, за растение) fresh, green 9. (шеговит) jocular 10. (шумен) hilarious 11. gay, cheerful, jolly (и за вид), merry. jovial, cheery;mirthful 12. ВЕСЕЛ а компания merrymakers 13. ВЕСЕЛo прекарване (пожелание) have a good time 14. във ВЕСЕЛ о на строение in high spirits, in a merry/an airy mood 15. той става ВЕСЕЛ като си сръбне he is merry in his liquor

  Български-английски речник > весел

 • 7 вид

  1. (външност) appearance, air, aspect, look; description
  имам болнав/унил вид look ill/seedy, be/look green about the gills
  имам вид на look like, appear, give the impression of
  имам здрав вид look healthy, be rosy about the gills
  във вид на in the form/shape/guise of
  давам вид, че pretend to (c inf.), make/behave as if
  външен вид appearance
  в жалък вид in sorry trim
  имам внушителен/тържествен вид have an imposing presence, cut/make a fine figure
  празничен вид a festive air/appearance
  на вид outwardly, apparently, in semblance
  2. looking
  здрав на вид healthy-looking
  на вид съм (наподобявам) look like, bear the semblance of
  имам пред вид bear/have in mind; take into consideration
  юр. take cognizance of
  (имам намерение) intend, mean (с to и inf.) не вземам пред вид leave out
  пред вид на това, че in view of the fact that; bearing in mind that
  при вида на at the sight of
  имайте пред вид keep in mind, don't forget (that)
  3. (род) sort. kind
  един вид стол a kind of chair
  от всякакъв вид of every description, of all kinds
  хора от такъв вид people of that kind/stamp
  вид стока a line of goods
  един вид so to say, sort of; something like
  4. биол. species
  Произходът на видовете the Origin of Species
  5. грам. (на глагол) aspect
  * * *
  м., -ове, (два) вѝда ( външност) appearance, air, aspect, look; description; ( форма) mode; във \вид на in the form/shape/guise of; в жалък \вид in sorry trim; в завършен \вид ready; давам \вид, че pretend to (с inf.), make/behave as if; здрав на \вид healthy-looking; имам \вид на look like, appear, give the impression of; имам внушителен/тържествен \вид have an imposing pretence, cut/make a fine figure; имам здрав \вид look healthy, be rosy about the gills; имам унил \вид pull/draw/make a long face; на \вид outwardly, apparently, in semblance; … -looking; на \вид съм ( наподобявам) look like, bear the semblance of; • при \вида на at the sight of.
  ——————
  м., -ове, (два) вѝда 1. ( род) sort, kind; \вид стока a line of goods; един \вид so to say, sort of; something like; от всякакъв \вид of every description, of all kinds; хора от такъв \вид people of that kind/stamp;
  2. биол. species; “Произходът на \видовете” “The Origin of Species”;
  3. език. aspect;
  4. лит. form, genre.
  * * *
  class; complexion; description; form{fO:m}; genus; kind{kaind}: What вид of an animal is this? - Какъв вид животно е това?; look (външен); mien (книж.); mode; order; presence: What вид of people do you think we are? - За какъв вид хора ни мислиш?; style; tribe (биол.); type: What вид of music do you like? - Какъв вид музика харесваш?; view (изглед)
  * * *
  1. (имам намерение) intend, mean (c to и inf.) не вземам пред ВИД leave out 2. (литературен) form, genre 3. (проявявам снизхождение) make allowance for 4. (форма) mode 5. 1 (външност) appearance, air, aspect, look;description 6. 2ooking 7. 3 (род) sort. kind 8. ВИД стока a line of goods 9. Произходът на ВИДовете the Origin of Species 10. биол. species 11. в жалък ВИД in sorry trim 12. в завършен ВИД ready 13. във ВИД на in the form/ shape/guise of 14. външен ВИД appearance 15. грам. (на глагол) aspect 16. давам ВИД, че pretend to (c inf.), make/behave as if 17. един ВИД so to say, sort of;something like 18. един ВИД стол а kind of chair 19. здрав на ВИД healthy-looking 20. имайте пред ВИД mind. don't forget (that) 21. имам ВИД на look like, appear, give the impression of 22. имам болнав/ унил ВИД look ill/seedy, be/look green about the gills 23. имам внушителен/тържествен ВИД have an imposing presence, cut/make a fine figure 24. имам здрав ВИД look healthy, be rosy about the gills 25. имам пред ВИД bear/have in mind;take into consideration 26. на ВИД outwardly, apparently, in semblance;...- 27. на ВИД съм (наподобявам) look like, bear the semblance of 28. нямах теб пред ВИД I did not mean you 29. от всякакъв ВИД of every description, of all kinds 30. празничен ВИД a festive air/appearance 31. пред ВИД на това, че in view of the fact that;bearing in mind that 32. при ВИДа на at the sight of 33. хора от такъв ВИД people of that kind/stamp 34. юр. take cognizance of

  Български-английски речник > вид

 • 8 вино

  wine
  греяно вино mulled wine
  шумящо/нешумящо вино sparkling/still wine
  слабо вино light wine
  силно вино heavy/strong wine
  отлежало вино old/matured wine
  ново вино new wine
  вино през първата година green wine
  наливно вино broached wine
  имам добро вино keep a good cellar
  не слагам вино в устата си I never touch wine
  * * *
  вѝно,
  ср., -а̀ wine; безалкохолно \виноо non-alcoholic wine; \виноо през първата година green wine; греяно \виноо mulled wine; имам добро \виноо keep a good cellar; наливно \виноо broached wine; не слагам \виноо в устата си I never touch wine; ново \виноо new wine; отлежало \виноо old/matured wine; рейнско \виноо hock; слабо \виноо light wine; силно \виноо heavy/strong wine; прекипяло \виноо dead wine; шумящо/нешумящо \виноо sparkling/still wine; ябълково \виноо cider.
  * * *
  wine; cider (ябълково)
  * * *
  1. wine 2. ВИНО през първата година green wine 3. безалкохолно ВИНО non-alcoholic wine 4. греяно ВИНО mulled wine 5. имам добро ВИНО keep a good cellar 6. наливно ВИНО broached wine 7. не слагам ВИНО в устата си I never touch wine 8. ново ВИНО new wine 9. отлежало ВИНО old/matured wine 10. прекипяло ВИНО dead wine 11. рейнско ВИНО hock 12. силно ВИНО heavy/strong wine 13. слабо ВИНО light wine 14. шумящо/нешумящо ВИНО sparkling/still wine 15. ябълково ВИНО cider

  Български-английски речник > вино

 • 9 глауконит

  минер. glauconite
  * * *
  глауконѝт,
  м., само ед. минер. glauconite; celadongreen.
  * * *
  glauconite (минер.); green earth (мин.)
  * * *
  минер. glauconite

  Български-английски речник > глауконит

 • 10 градинар

  gardener, horticulturist
  градинар по украсата landscape-gardener
  градинар съм serve as gardener
  * * *
  градина̀р,
  м., -и gardener, horticulturist; ( бахчаванджия) market-gardener; \градинар по украсата landscape-gardener; \градинар съм serve as gardener; добър \градинар съм have green fingers, амер. green thumb.
  * * *
  gardener; horticulturist; orchardist{O;tSxdist}
  * * *
  1. (бахчеван-джия) market-gardener 2. gardener, horticulturist 3. ГРАДИНАР пo украсата landscape-gardener 4. ГРАДИНАР съм serve as gardener

  Български-английски речник > градинар

 • 11 деен

  active; energetic, vigorous, up and doing; on o.'s toes
  деен живот a busy/an active life
  * * *
  дѐен,
  прил., -йна, -йно, -йни active; energetic, vigorous, up and doing; on o.’s toes; амер. red-blooded; \деенен живот busy/active life; оставам \деенен до дълбока старост live to a green old age.
  * * *
  active: an деен life - деен живот; aggressive ; masculine {`mEskyu;lin}; red- blooded ; warm {`wO;rm}
  * * *
  1. active;energetic, vigorous, up and doing;on o.'s toes 2. ДЕЕН живот a busy/an active life 3. вземам дейно участие в take an active part in

  Български-английски речник > деен

 • 12 долма

  1. stuffed peppers/tomatoes
  2. (чушки за пълнене) large green peppers
  * * *
  долма̀,
  ж. неизм. диал.
  1. stuffed peppers/tomatoes;
  2. ( чушки за пълнене) large green peppers.
  * * *
  1. (чушки за пълнене) large green peppers 2. stuffed peppers/tomatoes

  Български-английски речник > долма

 • 13 дърва

  wood, firewood; fuelwood
  кола дърва a cartload of firewood
  сурови дърва green firewood
  сухи дърва dry firewood
  * * *
  дърва̀,
  само мн. ( като отсечен материал) wood, firewood; кола \дърва a cartload of firewood; сурови \дърва green firewood; сухи \дърва dry firewood.
  * * *
  1. wood, firewood;fuelwood 2. букови ДЪРВА beech 3. кола ДЪРВА a cartload of firewood 4. сурови ДЪРВА green firewood 5. сухи ДЪРВА dry firewood

  Български-английски речник > дърва

 • 14 жабуняк

  1. duck-weed, green scum, frog-spit (tle), slime
  * * *
  жабуня̀к,
  м., -ци, (два) жабуня̀ка; жабурня̀|к м., -ци, (два) жабурня̀ка 1. duck-weed, green scum, pond scum, frogspit(tle), slime;
  * * *
  green scum
  * * *
  1. (застояла вода) puddle 2. duck-weed, green scum, frog-spit(tle), slime

  Български-английски речник > жабуняк

 • 15 железен

  1. iron (attr.), made of iron; steel (attr.), made of steel
  (за кораб и пр.) iron-built
  железни изделия, железни части ironworks
  железен мост an iron bridge
  железни стружки iron shavings/filings
  желязна броня a coat of mail; armour
  желязна каса safe, strong-box
  хим. ferrous
  (за соли) chalybeate; ferrugin(e)ous
  железен сулфат (зелен камък) ferrous sulphate, sulphate of iron, copperas, green vitriol
  3. (метален, металически) metal (attr.) ; metallic
  железни изделия hardware, metal wares
  железни пари hard cash, coins
  железен звън a ring (ing) of metal, a metallic ring
  4. прен. iron (attr.), of iron; steel, of steel
  железни мишци muscles of iron
  управлявам с желязна ръка rule with an iron fist/with a rod of iron
  желязна воля iron will, will of iron/adamant
  желязно здраве, железен организъм an iron constitution
  имам железни нерви have iron nerves, have nerves of steel
  той има железен стомах he has the digestion of an ostrich
  железен път railway, ам. railroad; track; rails; a permanent way
  железен (дълбок) резерв an iron/emergency ration
  * * *
  желѐзен,
  прил., желя̀зна, желя̀зно, желѐзни 1. iron (attr.), made of iron; steel (attr.), made of steel; (за кораб и пр.) iron-built; железни изделия, железни части ironworks; железни отпадъци scrap-iron; железни стружки iron shavings/filings; желязна броня coat of mail; armour; желязна каса safe, strong-box; желязна ламарина plate/sheet iron; желязно въже steel cable;
  2. ( който съдържа желязо) iron (attr.); ferreous; хим. ferrous; (за соли) chalybeate; ferrugin(e)ous; (за почва) ferriferous; \железен сулфат ( зелен камък) ferrous sulphate, sulphate of iron, copperas, green vitriol; желязна руда iron-ore; желязна сплав ferreous alloy, ferro-alloy;
  3. ( метален, металически) metal (attr.); metallic; \железен звън ring(ing) of metal, metallic ring; железни изделия hardware, metal wares; железни пари hard cash, coins;
  4. прен. iron (attr.), of iron; steel, of steel; железни мишци muscles of iron; желязна хватка grip of steel; желязно здраве, \железен организъм iron constitution; имам железни нерви have iron nerves, have nerves of steel; той има \железен стомах he has the digestion of an ostrich; управлявам с желязна ръка rule with an iron fist/with a rod of iron; човек с железни нерви steel-nerved man; • \железен път railway, амер. railroad; track; rails; a permanent way; \железен ( дълбок) резерв iron/emergency ration; Железни врата (на Дунав) the Iron Gates; железният век истор. the Iron Age; желязно алиби cast-iron alibi; желязно дърво бот. lignum vitae ( Guaiacum).
  * * *
  ferrous: an железен bridge - железен мост; irony
  * * *
  1. (за кораб и пр.) iron-built 2. (за соли) chalybeate;ferrugin(e)ous 3. (който съдържа желязо) iron (attr.) 4. (метален, металически) metal (attr.) ;metallic 5. iron (attr.), made of iron;steel (attr.), made of steel 6. ЖЕЛЕЗЕН (дълбок) резерв an iron/emergency ration 7. ЖЕЛЕЗЕН звън a ring(ing) of metal, a metallic ring 8. ЖЕЛЕЗЕН мост an iron bridge 9. ЖЕЛЕЗЕН път railway, ам. railroad;track;rails;a permanent way 10. ЖЕЛЕЗЕН сулфат (зелен камък) ferrous sulphate, sulphate of iron, copperas, green vitriol 11. Железните врата (на Дунава) the Iron Gates 12. железни изделия hardware, metal wares 13. железни изделия, железни части ironworks 14. железни мишци muscles of iron 15. железни отпадъци scrap-iron 16. железни пари hard cash, coins 17. железни стружки iron shavings/ filings 18. железният век the Iron Age 19. желязна броня a coat of mail;armour 20. желязна воля iron will, will of iron/adamant 21. желязна дисциплина iron discipline 22. желязна каса safe, strong-box 23. желязна ламарина plate/sheet iron 24. желязна руда iron-ore 25. желязна сплав ferro-alloy 26. желязна хватка a grip of steel 27. желязно въже a steel cable 28. желязно дърво бот. lignum vitae (Guaiacum) 29. желязно здраве, ЖЕЛЕЗЕН организъм an iron constitution 30. имам железни нерви have iron nerves, have nerves of steel 31. прен. iron (attr.), of iron;steel, of steel 32. той има ЖЕЛЕЗЕН стомах he has the digestion of an ostrich 33. управлявам с желязна ръка rule with an iron fist/with a rod of iron 34. хим. ferrous 35. човек с железни нерви a steel-nerved man 36. човек с желязна воля an iron-willed man

  Български-английски речник > железен

 • 16 желтуга

  бот. dyer's broom, dyer's (green) weed (Genista tinctoria)
  * * *
  бот. dyer's broom, dyer's (green) weed (Genista tinctoria)

  Български-английски речник > желтуга

 • 17 жълт

  1. yellow
  златно жълт yellow as gold, gold-coloured, golden
  жълт метал yellow metal
  2. (бледен, с болезнен цвят) sallow
  жълт като лимон yellow as a guinea/as a crow's foot
  жълт ата раса the yellow race
  жълт a треска yellow fever/jack
  жълта лилия бот. frog lily
  жълт кантарион St.John's wort
  жълт нарцис Lent lily; daffodil
  жълта преса a yellow/gutter press
  има още жълто по устата/на човката he's not yet dry behind the ears, he is green
  * * *
  прил.
  1. yellow; ( като цвета на жито) wheaten; боядисан в \жълто painted (in) yellow; \жълт метал yellow metal; златно\жълт gold-coloured, golden; лимонено\жълт lemon yellow;
  2. ( бледен, с болезнен цвят) sallow; (с нездрав цвят на лицето) tallow-faced; \жълт като лимон yellow as a guinea/as a crow’s foot; • \жълт кантарион бот. St. John’s wort ( Hypericum perforatum); \жълт нарцис бот. Lent lily; daffodil ( Narcissus pseudonarcissus); \жълта лилия бот. frog lily; \жълта преса yellow/gutter press; \жълта треска yellow fever/jack; \жълтата раса the yellow race; \жълти стотинки chicken feed; има още \жълто по устата/на човката he’s wet/not yet dry behind the ears, he is green.
  * * *
  croceate ; yellow: The primrose has жълт colour. - Игликата има жълт цвят.
  * * *
  1. (бледен, с болезнен цвят) sallow 2. (като цвета на жито) wheaten 3. (с нездрав цвят на лицето) tallow-faced 4. yellow 5. ЖЪЛТ a треска yellow fever/jack 6. ЖЪЛТ ата раса the yellow race 7. ЖЪЛТ кантарион St.John's wort 8. ЖЪЛТ като лимон yellow as a guinea/as a crow's foot 9. ЖЪЛТ метал yellow metal 10. ЖЪЛТ нарцис Lent lily;daffodil 11. ЖЪЛТa лилия бот. frog lily 12. ЖЪЛТa преса a yellow/gutter press 13. боядисан в ЖЪЛТо painted (in) yellow 14. златно ЖЪЛТ yellow as gold, gold-coloured, golden 15. има още ЖЪЛТо по устата/ на човката he's not yet dry behind the ears, he is green 16. лимонено ЖЪЛТ lemon yellow

  Български-английски речник > жълт

 • 18 жълтозелен

  yellow-green, sulphurus
  жълтозелен цвят sulphur
  * * *
  greenish-yellow
  * * *
  1. yellow-green, sulphurus 2. ЖЪЛТОЗЕЛЕН цвят sulphur

  Български-английски речник > жълтозелен

 • 19 жълтуга

  бот. greenweed
  * * *
  жълту̀га,
  ж., -и бот. greenweed, dyer’s (green) weed, dyer’s broom, woodwaxen, woadwaxen ( Genista tinctoria).
  * * *
  бот. greenweed

  Български-английски речник > жълтуга

 • 20 завиждам

  envy, be/feel envious/jealous ( някому of s.o.); look through green glasses
  завиждам някому за нещо envy/begrudge s.o. s.th.
  завиждам на успеха му I envy (him) his success
  целият град й завиждаше everyone in the town envied her, she was the envy of the town
  не му завиждам I don't envy him; I wouldn't like to be in his place
  * * *
  завѝждам,
  гл. envy, be/feel envious/jealous ( някому of s.o.); look through green glasses; \завиждам на успеха му I envy (him) his success; \завиждам някому за нещо envy/begrudge s.o. s.th.; целият град ѝ завиждаше everyone in the town envied her, she was the envy of the town.
  * * *
  begrudge: I envy his success. - Завиждам на успеха му.; be jealous (of)
  * * *
  1. envy, be/feel envious/jealous (някому of s.o.);look through green glasses 2. ЗАВИЖДАМ на успеха му I envy (him) his success 3. ЗАВИЖДАМ някому за нещо envy/begrudge s.o. s.th. 4. не му ЗАВИЖДАМ I don't envy him; I wouldn't like to be in his place 5. целият град й завиждаше everyone in the town envied her, she was the envy of the town

  Български-английски речник > завиждам

См. также в других словарях:

 • Bowling Green — Bowling Green, FL U.S. city in Florida Population (2000): 2892 Housing Units (2000): 933 Land area (2000): 1.416250 sq. miles (3.668070 sq. km) Water area (2000): 0.001931 sq. miles (0.005001 sq. km) Total area (2000): 1.418181 sq. miles… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bowling Green, FL — U.S. city in Florida Population (2000): 2892 Housing Units (2000): 933 Land area (2000): 1.416250 sq. miles (3.668070 sq. km) Water area (2000): 0.001931 sq. miles (0.005001 sq. km) Total area (2000): 1.418181 sq. miles (3.673071 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bowling Green, KY — U.S. city in Kentucky Population (2000): 49296 Housing Units (2000): 21290 Land area (2000): 35.405265 sq. miles (91.699212 sq. km) Water area (2000): 0.159969 sq. miles (0.414317 sq. km) Total area (2000): 35.565234 sq. miles (92.113529 sq. km)… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bowling Green, MO — U.S. city in Missouri Population (2000): 3260 Housing Units (2000): 1420 Land area (2000): 1.943924 sq. miles (5.034739 sq. km) Water area (2000): 0.000000 sq. miles (0.000000 sq. km) Total area (2000): 1.943924 sq. miles (5.034739 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bowling Green, OH — U.S. city in Ohio Population (2000): 29636 Housing Units (2000): 10667 Land area (2000): 10.152851 sq. miles (26.295763 sq. km) Water area (2000): 0.032916 sq. miles (0.085252 sq. km) Total area (2000): 10.185767 sq. miles (26.381015 sq. km) FIPS …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bowling Green, VA — U.S. town in Virginia Population (2000): 936 Housing Units (2000): 425 Land area (2000): 1.594238 sq. miles (4.129058 sq. km) Water area (2000): 0.017351 sq. miles (0.044938 sq. km) Total area (2000): 1.611589 sq. miles (4.173996 sq. km) FIPS… …   StarDict's U.S. Gazetteer Places

 • Bowling green — Bowling Bowl ing, n. The act of playing at or rolling bowls, or of rolling the ball at cricket; the game of bowls or of tenpins. [1913 Webster] {Bowling alley}, a covered place for playing at bowls or tenpins. {Bowling green}, a level piece of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • bowling green — bowling greens N COUNT A bowling green is an area of very smooth, short grass on which the game of bowls or lawn bowling is played …   English dictionary

 • bowling green — n. a smooth lawn for the game of lawn bowling …   English World dictionary

 • Bowling Green — (spr. bōling grīn), 1) Hauptstadt der Grafschaft Warren im nordamerikan. Staat Kentucky, an der Eisenbahn Louisville Nashville und am Barren River, der hier schiffbar wird, wichtiger Fabrikort und Stapelplatz für Schweinefleisch und Tabak mit… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • bowling green — n an area of short grass where you play the game of ↑bowls …   Dictionary of contemporary English

КнигиПоделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»