Перевод: с английского на арабский

с арабского на английский

booked+up

 • 1 Booked transaction

  عملية صرف محدد السعر ومسجلة

  English-Arabic economic glossary > Booked transaction

 • 2 book

  I
  [buk] n գիրք. a reference book տեղեկատու. a cheque/ration book չեքի գիրք. statute book օրենքների ժողովածու. book value հաշ վե կշռա յին ար ժեք the book Աստվածաշունչը. notebook/exbolt 107 book cersize book տետր. visitor’s book տպա վո րու թյուննե րի գիրք. secondhand book հնավաճառի գիրք. guide book ուղեցույց. savings book խնայգրքույկ. book de signer գիրք ձևավորող. իրավ. case book դատա կան նախադեպերի ժողովածու. a heavily illustrated book հարուստ պատկերազարդ գիրք. be on the books ցուցակում լինել. be in smn’s good/bad, black book մեկի մոտ լավ/վատ համարում ունենալ. do the books ֆին. հաշիվը վա րել. Our order books are full Այլևս պատ վերներ չենք ընդունում/սպառվել են. read smn like a book փխբ. մեկի էության մեջ թափանցել. stick to/go by the book գործել ըստ կանոնների. be brought to the book պատասխանատվության կանչել. take a leaf out of smn’s book մեկի օինակին հետևել
  II
  [buk] v պատվիրել. book tickets տոմսեր պատ վիրել. book in advance նախօրոք պատ վիրել. book into a hotel հյուրանոցում համար պատ վիրել. The hotel is booked Հյուրանոցում ոչ մի ազատ տեղ չկա. The actor is booked for the whole season Դերասանը զբաղված է ամ բողջ սեզոնի ընթացքում. Are you booked upon Tuesday? Դուք զբաղվա՞ծ եք երեքշաբթի. (գրանցել) book orders պատվերներ գրանցել. be heavily booked չափազանց շատ պատ վերներ ունենալ. մրզ. The referee booked him Դատավորը նախազգուշաց րեց/նախա զգուշացում արեց. I’m booked! Բռնվե՛ցի, ընկա՛

  English-Armenian dictionary > book

См. также в других словарях:

 • booked up — UK [ˌbʊkt ˈʌp] US adjective if a hotel, restaurant, theatre etc is booked up, there are no rooms, tables, or seats available because other people have booked them The scheduled flights were all booked up with journalists. Thesaurus:… …   Useful english dictionary

 • Booked — Booked, a. 1. Registered. [1913 Webster] 2. On the way; destined. [Colloq.] [1913 Webster] 3. reserved in advance; held for future use. See {reserve[2]}. [PJC] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Booked! — was a radio programme that aired from October 1995 April 2000. There were thirty 35 minute episodes and it was broadcast on BBC Radio 4. It starred Ian McMillan, Mark Thomas, David Stafford, Stuart Maconie, Linda Smith, Dillie Keane, Miles… …   Wikipedia

 • booked-up — booked outˈ or booked upˈ adjective 1. Full up 2. Unable to accept further reservations, bookings or appointments • • • Main Entry: ↑book …   Useful english dictionary

 • Booked — Book Book, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. & vb. n. {Booking}.] 1. To enter, write, or register in a book or list. [1913 Webster] Let it be booked with the rest of this day s deeds. Shak. [1913 Webster] 2. To enter the name of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • booked up — 1) ADJ GRADED: v link ADJ If a hotel, restaurant, theatre, or transport service is booked up, it has no rooms, tables, or tickets left for a time or date. [mainly BRIT] St Just seemed pretty booked up, but we managed to find a room at the George …   English dictionary

 • booked up — UK [ˌbʊkt ˈʌp] / US adjective if a hotel, restaurant, theatre etc is booked up, there are no rooms, tables, or seats available because other people have booked them The scheduled flights were all booked up with journalists …   English dictionary

 • Booked —   A transaction is said to have been booked when the transaction handling program has processed the transaction. i.e. the funds may not yet be available but the system has posted it on the book date and marked it as having, for example, a value… …   International financial encyclopaedia

 • booked-out — booked outˈ or booked upˈ adjective 1. Full up 2. Unable to accept further reservations, bookings or appointments • • • Main Entry: ↑book …   Useful english dictionary

 • booked/booked up — no more space or rooms, no vacancy    The Royal Hotel is booked up. Every room is reserved …   English idioms

 • Booked — Переплетённый в книгу; сброшюрованный …   Краткий толковый словарь по полиграфии


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»