Перевод: с английского на болгарский

с болгарского на английский

book

 • 1 book in

  book in регистрирам се (в хотел).

  English-Bulgarian dictionary > book in

 • 2 book

  {buk}
  I. 1. книга, тефтер, блок, бележник
  2. pl търг. счетоводни книги/сметки
  3. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове
  4. списък на залагания при конни състезания
  to make/keep a BOOK правя списък на залаганията
  5. the (Good) BOOK Библията
  by the BOOK точно
  to speak without BOOK говоря по памет, цитирам to be on the BOOKs фигурирам в списък, членувам
  to be in the good BOOKs of радвам се на благоволението на
  to be in the bad/black BOOKs of в немилост съм пред
  to bring to BOOK потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от
  to go by the BOOK следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр.
  to speak by the BOOK говоря въз основа на точна информация
  to read someone like a BOOK разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви
  this suits my BOOK това съвпада с мойте планове, удобно ми е
  in my BOOK според мен, по мое мнение
  it is not in the BOOK не е позволено, не е прието
  to know someone like a BOOK познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е
  II. 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.)
  2. купувам (билет, билети)
  (fully) BOOKed up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр
  3. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.)
  4. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.)
  5. BOOKed sl, хванат, пипнат
  * * *
  {buk} n 1. книга; тефтер; блок; бележник; 2. pl тьрг. счетоводни(2) v 1. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за теа
  * * *
  тефтер; сборник; записвам; книжка; либрето; книга;
  * * *
  1. (fully) booked up (за pecmopанm. театър и пр.) няма свободни места, всичко е продадено/ангажирано, (за певец, сказчик и пр.) нямам свободни дати за концерти и пр 2. booked sl, хванат, пипнат 3. by the book точно 4. i. книга, тефтер, блок, бележник 5. ii. ангажирам предварително (стаи в хотел, билети за театър и пр., места във влак, параход и пр.) 6. in my book според мен, по мое мнение 7. it is not in the book не е позволено, не е прието 8. pl търг. счетоводни книги/сметки 9. the (good) book Библията 10. this suits my book това съвпада с мойте планове, удобно ми е 11. to be in the bad/black books of в немилост съм пред 12. to be in the good books of радвам се на благоволението на 13. to bring to book потърсвам сметка/отговорност от, поисквам обяснение от 14. to go by the book следвам сляпо инструкции/разпоредби и пр 15. to know someone like a book познавам отлично някого, зная добре какво представлява/какъв е 16. to make/keep a book правя списък на залаганията 17. to read someone like a book разбирам напълно/съвсем ca ми ясни нечии мотиви 18. to speak by the book говоря въз основа на точна информация 19. to speak without book говоря по памет, цитирам to be on the books фигурирам в списък, членувам 20. вписвам в регистри (поръчка за запазване нн места за пътуване, за концерти и пр.) 21. вписвам в регистър и пр. срещу името на някого (дължи. иа сума, извършено провинение и пр.) 22. карнетка, кочан с билети и пр., комплект пощенски марки на листове 23. купувам (билет, билети) 24. списък на залагания при конни състезания
  * * *
  book [buk] I. n 1. книга, тефтер, бележник; pl счетоводни книги; \book of reference справочник, указател, наръчник, азбучник; by the \book точно, според инструкциите, по правилата; 2. либрето; 3. списък на залагания за конно надбягване; 4. the B. Библията, Свещеното писание; 5. карти шест взятки; an open \book "отворена книга", нещо (някой), което ми е напълно ясно; a closed \book нещо (някой), което не разбирам, "тъмна Индия", непозната територия; in my \book по мое мнение, според мен; by the \book точно, по правилата; to close the \book on s.th. приключвам с нещо, преставам да се занимавам с нещо, слагам точка; to dip into a \book преглеждам, прочитам някоя книга отгоре-отгоре; to be on the \books фигурирам в списък, членувам, член съм; to be in the good ( bad, black) \books of радвам се на благоволението на немилост съм пред); to suit s.o.'s \book устройвам, удовлетворявам някого; to bring to \book потърсвам сметка, поисквам обяснение от; to speak by the \book говоря авторитетно (важно, внушително); to speak without the \book говоря без да имам точна информация; to take a leaf out of the \book of правя нещо като (по образеца на), вземам терк от; to throw the \book at s.o. наказвам някого за провинение; показвам назидателно нечии грешки; to hit the \books ам. уча усилено, зубря; to cook the \books правя финансови измами; променям счетоводните книги с цел присвояване на средства; to read s.o. like a \book чета мислите на някого, ясен ми е като бял ден (като отворена книга); you can't judge a \book by its cover не можеш да съдиш по външността, външността лъже; one for the \book нещо необикновено, забележителен (любопитен) случай; II. v 1. записвам в книга, тефтер; 2. купувам, ангажирам, издавам билет; to \book a passage купувам билет за параход; to \book a seat купувам билет за театър; 3. поканвам, ангажирам, наемам, запазвам; I'm \booked ангажиран съм; зает съм; хванаха ме, изгорях; 4. глобявам; правя досие; записвам нещо в досието на; 5. вписвам името на провинил се футболист; давам жълт картон;

  English-Bulgarian dictionary > book

 • 3 book

  книга {ж}

  English-Bulgarian small dictionary > book

 • 4 book review

  book review[´bukri¸vju:] n критически коментар за книга (особ. новоизлязла).

  English-Bulgarian dictionary > book review

 • 5 book-keeping

  {'bukki:piŋ}
  n счетоводство
  * * *
  {'bukki:pin} n счетоводство.
  * * *
  счетоводен; сметководство; отчетност;
  * * *
  n счетоводство
  * * *
  book-keeping[´buk¸ki:piʃ] n счетоводство, книговодство; архива; double \book-keeping двойно счетоводство.

  English-Bulgarian dictionary > book-keeping

 • 6 book club

  {'bukklʌb}
  n организация, която продава на своите членове книги с отстъпка
  * * *
  {'bukkl^b} n организация, която продава на своите членове к
  * * *
  n организация, която продава на своите членове книги с отстъпка
  * * *
  book club[´buk¸klʌb] n 1. организация, която заема или продава (на намалени цени) книги на своите членове; 2. литературен кръжок.

  English-Bulgarian dictionary > book club

 • 7 book-keeper

  {'bukki:pə}
  n счетоводител
  * * *
  {'bukki:pъ} n счетоводител.
  * * *
  счетоводител; отчетник;
  * * *
  n счетоводител
  * * *
  book-keeper[´buk¸ki:pə] n счетоводител.

  English-Bulgarian dictionary > book-keeper

 • 8 book-learning

  {'buklə:niŋ}
  n начетеност, книжни познания
  * * *
  {'buklъ:nin} n начетеност; книжни познания.
  * * *
  начетеност;
  * * *
  n начетеност, книжни познания
  * * *
  book-learning[´buk¸lə:niʃ] n книжни знания, книжовност, начетеност, образованост.

  English-Bulgarian dictionary > book-learning

 • 9 book token

  {'buktoukən}
  n разписка за определена сума, срещу която могат да се купуват книги
  * * *
  {'buktoukъn} n разписка за определена сума, срещу която мо
  * * *
  n разписка за определена сума, срещу която могат да се купуват книги

  English-Bulgarian dictionary > book token

 • 10 book-ends

  {'bukenz}
  n pl чифт подпорки за книги, подредени на рафт и пр
  * * *
  {'bukenz} n pl чифт подпорки за книги, подредени на рафт и
  * * *
  n pl чифт подпорки за книги, подредени на рафт и пр

  English-Bulgarian dictionary > book-ends

 • 11 book-learned

  {'buklə:nid}
  a начетен, но без практически опит. книжен
  * * *
  {'buklъ:nid} а начетен, но без практически опит. книжен.
  * * *
  a начетен, но без практически опит. книжен

  English-Bulgarian dictionary > book-learned

 • 12 book-rest

  {'bukrest}
  n подпора за книга (при четене)
  * * *
  {'bukrest} n подпора за книга (при четене).
  * * *
  n подпора за книга (при четене)

  English-Bulgarian dictionary > book-rest

 • 13 book-binder

  n книговезе

  English-Bulgarian dictionary > book-binder

 • 14 book-case

  n етажерка, шкаф за книг

  English-Bulgarian dictionary > book-case

 • 15 book-let

  n книжка, брошур

  English-Bulgarian dictionary > book-let

 • 16 book-printing

  книгопечатане;

  English-Bulgarian dictionary > book-printing

 • 17 book-shelf

  n полица за книг

  English-Bulgarian dictionary > book-shelf

 • 18 book-stall

  n щанд за книги (на гара и пр.

  English-Bulgarian dictionary > book-stall

 • 19 book-worm

  n прен. книжен черве

  English-Bulgarian dictionary > book-worm

 • 20 book-back rounding

  полигр
  кръглене

  English-Bulgarian polytechnical dictionary > book-back rounding

См. также в других словарях:

 • Book — (b[oo^]k), n. [OE. book, bok, AS. b[=o]c; akin to Goth. b[=o]ka a letter, in pl. book, writing, Icel. b[=o]k, Sw. bok, Dan. bog, OS. b[=o]k, D. boek, OHG. puoh, G. buch; and fr. AS. b[=o]c, b[=e]ce, beech; because the ancient Saxons and Germans… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • book — book·a·ble; book; book·er; book·ery; book·e·te·ria; book·ie; book·ish; book·lear; book·less; book·let; book·lore; book·man; book·mo·bile; ca·book; chap·book; guide·book; hand·book·ing; land·book; non·book; book·a·te·ria; book·ish·ly;… …   English syllables

 • book — [book] n. [ME bok < OE boc, pl. bec < PGmc * bokiz, beech, beechwood tablets carved with runes < IE * bhagos, beech > BEECH, Gr phagos, L fagus] 1. a) a number of sheets of paper, parchment, etc. with writing or printing on them,… …   English World dictionary

 • Book — ist der Name folgender Personen: Asher Book (* 1988), US amerikanischer Schauspieler, Sänger und Tänzer Nils Ole Book (* 1986), deutscher Fußballspieler Ronald V. Book (1937–1997), US amerikanischer Informatiker Rose Book (1907–1995),… …   Deutsch Wikipedia

 • book — ► NOUN 1) a written or printed work consisting of pages glued or sewn together along one side and bound in covers. 2) a main division of a literary work or of the Bible. 3) a bound set of blank sheets for writing in: an exercise book. 4) (books)… …   English terms dictionary

 • Book — Book, v. t. [imp. & p. p. {Booked} (b[oo^]kt); p. pr. & vb. n. {Booking}.] 1. To enter, write, or register in a book or list. [1913 Webster] Let it be booked with the rest of this day s deeds. Shak. [1913 Webster] 2. To enter the name of (any… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • book — 1 n 1: a record of a business s financial transactions or financial condition often used in pl. the book s show a profit 2: police register 3: the bets registered by a bookmaker; also …   Law dictionary

 • Book PC —   [dt. »Buch PC«], Bezeichnung für äußerst kompakte PCs, die ohne Peripheriegeräte verkauft werden. Im Gegensatz zu einem Tower oder einem Desktop Computer sind Book PCs nicht viel größer als ein dickes Lexikon und wiegen je nach Ausstattung nur… …   Universal-Lexikon

 • book — [n1] published document album, atlas, bestseller, bible, booklet, brochure, codex, compendium, copy, dictionary, dissertation, edition, encyclopedia, essay, fiction, folio, handbook, hardcover, leaflet, lexicon, magazine, manual, monograph,… …   New thesaurus

 • book on — ˈbook on [transitive] [present tense I/you/we/they book on he/she/it books on present participle booking on past tense booked on past partic …   Useful english dictionary

 • Böök — ist der Name folgender Personen: Eero Böök (1910–1990), finnischer Schachmeister Fredrik Böök (1883–1961), schwedischer Literaturprofessor, Kritiker und Schriftsteller Siehe auch: Boek Diese Se …   Deutsch Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»