Перевод: с русского на все языки

biriyle ittifaka girmek

 • 1 союз

  м
  1) врз birlik; ittifak, bağlaşıklık

  сою́з рабо́чих и крестья́н — işçi-köylü ittifakı / bağlaşıklığı

  Сою́з Сове́тских Социалисти́ческих Респу́блик — Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

  Сою́з писа́телей СССР — SSCB Yazarlar Birliği

  семе́йный сою́з — aile birliği

  вступи́ть в сою́з с кем-л.biriyle ittifaka girmek

  2) грам. bağlaç (-)

  Русско-турецкий словарь > союз

 • 2 вступать

  girmek; girişmek
  * * *
  несов.; сов. - вступи́ть, врз
  girmek; girişmek

  вступа́ть в го́род — şehre girmek

  вступа́ть в профсою́з — sendikaya girmek / kaydolmak

  вступа́ть в вое́нный сою́з — askeri ittifaka girmek

  вступа́ть на путь незави́симого разви́тия — bağımsız gelişme yoluna girmek

  вступа́ть в борьбу́ — mücadeleye girişmek

  вступа́ть в поле́мику — polemiğe girişmek

  ••

  вступа́ть в жизнь — hayata atılmak

  Русско-турецкий словарь > вступать

 • 3 сводить

  I несов.; сов. - свести́

  сведи́ ребёнка в шко́лу — çocuğu okula götür

  сведи́ старика́ с ле́стницы — ihtiyarın merdiveni inmesine yardım et

  свести́ ло́шадь на обо́чину доро́ги — atı yolun kenarına çekmek

  4) bitiştirmek, kavuşturmak

  свести́ концы́ проводо́в — tellerin uçlarını bitiştirmek

  5) ( пятна) çıkarmak

  своди́ть во́лосы — ot tutunmak

  своди́ть да́нные в табли́цу — verileri bir cetvel haline koymak

  7) indirgemek; toplamak

  свести́ расхо́ды к ми́нимуму — harcamaları asgariye indirmek

  всё э́то мо́жно свести́ к не́скольким методи́ческим при́нципам — bütün bunlar birkaç yöntem ilkesine indirgenebilir

  причи́ны (э́того) мо́жно свести́ к трём моме́нтам — nedenleri üç noktada toplanabilir

  8) ( судорогой) kramp girmek

  у него́ свело́ но́гу — безл. ayağına kramp girmiş

  сведённые (су́дорогой) па́льцы — kasılmış / takallüs etmiş parmaklar

  ••

  свести́ счёты с кем-л. biriyle hesaplaşmak, birinden uğradığı hakaretin acısını çıkarmak

  мы не мо́жем свести́ концы́ с конца́ми (о материальных затруднениях)iki yakamız bir araya gelmiyor

  не своди́ть глаз с кого-л.gözünü birinden ayırmamak

  свести́ на нет — yok derecesine indirmek

  II сов.
  götürmek, götürüp getirmek

  своди́ть дете́й в теа́тр — çocukları tiyatroya götürmek

  Русско-турецкий словарь > сводить

 • 4 беда

  bela,
  dert,
  felaket
  * * *
  ж
  bela; dert (-di) ( горе); felaket ( бедствие)

  попа́сть в беду́ — belaya çatmak; başı derde / belaya girmek

  принести́ кому-л. бе́ды — birinin başına belalar getirmek

  ••

  беда́, е́сли... —...sa felaket!

  беда́ (мне) с э́тим ребёнком! — çocuk değil baş belası!

  не беда́! — zararı yok

  как на беду́ — belaya bak ki

  пришла́ беда́ - отворя́й ворота́ — погов. bela geldi mi üst üste gelir

  Русско-турецкий словарь > беда

 • 5 ближний

  en yakın
  * * *

  е́хать бли́жним путём — kestirme yoldan gitmek

  вступи́ть в бли́жний бой — спорт. kısa mesafeye girmek

  ••

  любо́вь к бли́жнему — yakın sevgisi

  Русско-турецкий словарь > ближний

 • 6 бомба

  ж
  ••

  влете́ть бо́мбой (как бо́мба)bomba gibi içeri girmek

  произвести́ впечатле́ние разорва́вшейся бо́мбы — bomba gibi patlamak, bomba etkisi yapmak

  Русско-турецкий словарь > бомба

 • 7 брать

  almak,
  tutmak; ele geçirmek,
  zapt etmek; aşmak; sapmak,
  gitmek
  * * *
  несов.; сов. - взять
  1) врз almak; tutmak

  взять ребёнка за́ руку — çocuğu elinden tutmak

  не бери́ (рука́ми) — tutma

  брать дете́й с собо́й — çocuklarını (beraber) almak

  брать рабо́ту на́ дом — eve iş almak

  возьми́ (с собо́й) зонт — yanına şemsiye al

  в теа́тр его́ не взя́ли — onu tiyatroya almadılar

  брать такси́ — taksi tutmak

  брать что-л. в долг — eğreti almak

  брать де́ньги взаймы́ — borç para almak

  брать хлеб в бу́лочной — fırından ekmek almak

  брать от жи́зни всё — перен. hayattan kâm almak

  брать нало́ги — vergi almak

  за э́то нало́гов не беру́т — bunun vergisi yoktur

  брать сло́во с кого-л.перен. (birinden) söz almak; (birine) söz verdirmek

  брать пле́нных — esir almak

  престу́пника взя́ли но́чью — suçluyu gece tuttular

  брать кре́пость шту́рмом — kaleyi hücumla almak

  взять ферзя́ — шахм. veziri almak

  2) ( делать вывод) çıkarmak, uydurmak

  отку́да ты взял, что мы уезжа́ем? — nereden çıkardın gideceğimizi?

  3) перен. ( овладевать) almak; tutmak; işlemek

  меня́ смех берёт — gülesim geliyor

  меня́ взял страх — beni bir korkudur aldı

  тут меня́ взяло́ сомне́ние — derken şüpheye düştüm

  брать препя́тствие — engeli aşmak

  по́езд брал подъём — tren rampayı çıkıyordu

  5) в соч.

  он берёт прилежа́нием — ona başarı kazandıran çalışkanlığıdır

  6) в соч.

  э́то стекло́ пу́ля не берёт — bu cama kurşun işlemez

  меня́ и снотво́рное не берёт — uykum ilacı da tutmuyor

  ружьё берёт на две́сти ме́тров — çiftenin atımı iki yüz metre

  э́ту до́ску ножо́м не возьмёшь — bu tahtayı bıçakla kesemezsin

  7) ( направляться) gitmek; sapmak

  брать вле́во — sola sapmak

  бери́ пря́мо — doğru git

  а он взял и / да уе́хал — tuttu gitti

  9) с некоторыми сущ. образуют устойчивые сочетания

  брать в расчёт — hesaba almak / katmak

  брать кого-л. под защи́ту — himayesine almak

  брать нача́ло (восходить)(kadar) inmek

  брать направле́ние на... — yönünü tutmak

  ••

  брать в свиде́тели — tanık tutmak / göstermek

  брать приме́р с кого-л.örnek almak

  брать на себя́ — üstlenmek, üstüne almak

  брать на себя́ отве́тственность за что-л. — (bir şeyin) sorumluluğunu üstüne almak / üstlenmek

  брать на себя́ расхо́ды по... —... giderlerini üstlenmek

  брать (на себя́) обяза́тельство — taahhüt altına girmek

  брать вину́ на себя́ — suçu üstüne almak

  брать сло́во (на собрании)söz almak

  брать руково́дство в свои́ руки́ — yönetimi eline almak

  брать себя́ в ру́ки — kendine hâkim olmak

  брать верх над кем-чем-л. — (birine, bir şeye) üstün gelmek, galebe çalmak

  пу́ля его́ не берёт — onun kurşun işlemezliği var, ona kurşun geçmiyor

  да́же го́ды его́ не беру́т — onu yıllar bile alt edemiyor

  взять / возьмём тако́й вопро́с:... — şu sorunu ele alalım:...

  Русско-турецкий словарь > брать

 • 8 вахта

  vardiya
  * * *
  ж
  1) мор. vardiya

  стать на ва́хту — vardiyaya girmek

  ко́нчить ва́хту — vardiyadan çıkmak

  2) перен. ( самоотверженная работа) özveri ile çalışma

  стать на уда́рную ва́хту в честь чего-л. — bir şey dolayısıyla / şerefine özel bir şevk ve gayretle çalışmaya başlamak

  Русско-турецкий словарь > вахта

 • 9 вбегать

  koşarak içeri girmek
  * * *
  несов.; сов. - вбежа́ть

  вбежа́ть по ле́стнице — merdiveni koşarak çıkmak

  Русско-турецкий словарь > вбегать

 • 10 вваливаться

  çukurlaşmak; içeri dalmak
  * * *

  у него́ глаза́ ввали́лись — gözleri çukurlarına kaçmış

  у неё щёки ввали́лись — avurtları çökmüş, avurdu avurduna geçmiş

  2) разг. şıppadak girmek; hürya içeri girmek (гурьбой, толпой)

  Русско-турецкий словарь > вваливаться

 • 11 вдаваться

  girmek,
  sokulmak
  * * *
  несов.; сов. - вда́ться
  girmek, sokulmak

  здесь мо́ре глубоко́ вдаётся в су́шу — burada deniz karanın içlerine sokulmuştur

  ••

  вдава́ться в подро́бности — ayrıntılara girmek

  вдава́ться в то́нкости — kılı kırk yarmak

  вдава́ться в кра́йности — ifrattan tefrite kaçmak

  Русско-турецкий словарь > вдаваться

 • 12 взгляд

  м

  бро́сить взгляд — bir göz atmak

  все взгляды бы́ли устремлены́ на него́ — bütün gözler ona çevrilmişti

  встре́титься взглядом с кем-л.biriyle göz göze gelmek

  не́жный взгляд — şefkat dolu gözler, tatlı bir bakış

  полити́ческие взгляды — politik / siyasal görüşler

  борьба́ с отста́лыми взглядами — geri zihniyetlere karşı savaşım

  ••

  на мой взгляд — bana göre, kanımca

  на пе́рвый взгляд — ilk bakışta

  с одного́ / пе́рвого взгляда — bir bakışta

  изме́рить взглядом — baştan aşağı süzmek

  Русско-турецкий словарь > взгляд

 • 13 вихрем

  в соч.

  влете́ть ви́хрем — kasırga gibi içeri girmek

  Русско-турецкий словарь > вихрем

 • 14 вкатываться

  несов.; сов. - вкати́ться

  Русско-турецкий словарь > вкатываться

 • 15 вклиниваться

  несов.; сов. - вкли́ниться
  (takoz girer gibi) girmek; sokulmak

  Русско-турецкий словарь > вклиниваться

 • 16 вламываться

  zorla girmek
  * * *
  несов.; сов. - вломи́ться
  zorla girmeye çalışmak, zorla girmek

  Русско-турецкий словарь > вламываться

 • 17 влезать

  tırmanmak,
  çıkmak; girmek
  * * *
  1) ( взбираться) tırmanmak, çıkmak

  влеза́ть в окно́ — pencereden girmek

  3) разг. ( умещаться) sığmak; sığışmak

  Русско-турецкий словарь > влезать

 • 18 влетать

  girmek; dalmak
  * * *
  несов.; сов. - влете́ть

  в окно́ влете́ла пти́ца — pencereden bir kuş girdi

  2) перен., разг. ( вбежать) dalmak
  3) безл., разг.

  ему́ здо́рово влете́ло — adamakıllı papara yedi

  а нам не влети́т за э́то? — bunun yüzünden papara / zılgıt yemez miyiz?

  ••

  влета́ть в копе́ечку — tuzluya oturmak

  э́то влете́ло ему́ в сто рубле́й — bu ona yüz rubleye patladı

  Русско-турецкий словарь > влетать

 • 19 вливаться

  girmek,
  katılmak
  * * *
  1) kavuşmak (о реке и т. п.)
  2) перен. girmek; katılmak

  влива́ться в ряды́ па́ртии — partinin saflarına katılmak

  Русско-турецкий словарь > вливаться

 • 20 вползать

  несов.; сов. - вползти́

  Русско-турецкий словарь > вползать


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»