Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

birine varmak

 • 1 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 2 нажимать

  basmak
  * * *

  нажа́ть на газ — авто gaza basmak

  2) перен., разг. ( оказывать воздействие) birine baskı yapmak; üstüne varmak ( наседать)
  3) перен., разг. (энергично приниматься за что-л.) bir şeye kuvvet vermek; bir şeye dayanmak ( налегать)

  Русско-турецкий словарь > нажимать

 • 3 плохо

  1) fena, kötü

  пло́хо пита́ться — iyi besin alamamak

  пло́хо относи́ться к кому-л.birine karşı fena davranmak

  пло́хо па́хнуть — kokusu kötü olmak, fena kokmak

  пло́хо ко́нчиться — sonu fenaya varmak

  пло́хо знать язы́к — dili iyi bilmemek

  он пло́хо зна́ет англи́йский язы́к — İngilizcesi bozuktur

  он пло́хо пел / спел — fena okudu

  я пло́хо пла́ваю — ben iyi yüzemem

  ты пло́хо сде́лал, что не пришёл — gelmediğine fena ettin

  ра́зве мы пло́хо сде́лали / поступи́ли? — kötü mü ettik?

  дела́ иду́т пло́хо — işler bozuk gidiyor

  2) безл., → сказ. fena

  пло́хо то, что... — işin fenası şu ki,...

  у него́ пло́хо с деньга́ми — parası kıttır, para sıkıntısı çekiyor

  3) безл., → сказ. ( о тяжелом состоянии)

  мне пло́хо — fena oluyorum

  ей вдруг ста́ло пло́хо — fenalaştı, birdenbire üstüne fenalık geldi

  4) → сущ., с, нескл. ( отметка) zayıf

  Русско-турецкий словарь > плохо

 • 4 адрес

  adres
  * * *
  м
  adres; mektup üstü ( на конверте)

  дома́шний а́дрес — ev adresi

  ••

  обрати́ться не по а́дресу — yanlış kapı çalmak

  вы́ступить с обвине́ниями в чей-л. а́дрес — birine yönelik suçlamalarda bulunmak

  кри́тика в а́дрес кого-л. — birine yöneltilen / yönelik eleştiri(ler)

  Русско-турецкий словарь > адрес

 • 5 апогей

  м
  1) астр. yörüngenin Yer'den en uzak noktası
  2) перен. doruk (-ğu)

  дости́чь (своего́) апоге́я — doruğuna varmak / ulaşmak

  напряжённость дости́гла апоге́я — gerginlik en yüksek noktasına erişti

  Русско-турецкий словарь > апогей

 • 6 аренда

  kiralama,
  kira
  * * *
  ж
  1) kira

  брать в аре́нду у кого-л.birinden kiralamak

  сдава́ть в аре́нду кому-л.birine kiralamak

  2) ( плата) kira (ücreti / parası)

  Русско-турецкий словарь > аренда

 • 7 атака

  ж
  1) воен. hücum

  пойти́ в ата́ку — hücuma kalkmak

  перейти́ в ата́ку — hücuma geçmek

  2) перен., разг. hücum, atak (-ğı); akın

  отве́тная ата́ка — спорт. kontratak

  повести́ ата́ку на кого-л.спорт. birine karşı atağa kalkmak

  прерва́ть ата́ку — спорт. atağı kesmek

  Русско-турецкий словарь > атака

 • 8 безоговорочно

  безогово́рочно подде́рживать кого-что-л. — (birine, bir şeye) kayıtsız destek vermek, (birini, bir şeyi) koşulsuz desteklemek

  Русско-турецкий словарь > безоговорочно

 • 9 безумно

  delice(sine), çılgınca; müthiş

  безу́мно влюблённый в кого-л.(birine) deli gibi âşık

  безу́мно увлека́ться чем-л.(bir şey) delisi olmak

  я безу́мно уста́л — müthiş yoruldum

  он безу́мно люби́л жизнь — yaşamağı delicesine severdi

  Русско-турецкий словарь > безумно

 • 10 бессердечный

  kalpsiz; vurdumduymaz
  * * *
  kalpsiz; vurdumduymaz ( бездушный)

  бессерде́чное отноше́ние к кому-л.birine kalpsizce davranma

  Русско-турецкий словарь > бессердечный

 • 11 бесчувственный

  duygusuz; baygın; vurdumduymaz,
  kalpsiz
  * * *
  1) duygusuz; baygın ( лишившийся чувств)
  2) (бессердечный, равнодушный) vurdumduymaz, kalpsiz

  бесчу́вственное отноше́ние к кому-л.(birine karşı) vurdumduymazca davranma

  Русско-турецкий словарь > бесчувственный

 • 12 благоговеть

  (перед кем-чем-л.) (birine, bir şeye) pek derin saygısı olmak

  Русско-турецкий словарь > благоговеть

 • 13 боком

  yan
  * * *

  стоять бо́ком к кому-л.(birine) yan durmak

  ••

  э́то ему́ вы́йдет бо́ком — bu, burnundan (fitil fitil) gelecek

  Русско-турецкий словарь > боком

 • 14 брать

  almak,
  tutmak; ele geçirmek,
  zapt etmek; aşmak; sapmak,
  gitmek
  * * *
  несов.; сов. - взять
  1) врз almak; tutmak

  взять ребёнка за́ руку — çocuğu elinden tutmak

  не бери́ (рука́ми) — tutma

  брать дете́й с собо́й — çocuklarını (beraber) almak

  брать рабо́ту на́ дом — eve iş almak

  возьми́ (с собо́й) зонт — yanına şemsiye al

  в теа́тр его́ не взя́ли — onu tiyatroya almadılar

  брать такси́ — taksi tutmak

  брать что-л. в долг — eğreti almak

  брать де́ньги взаймы́ — borç para almak

  брать хлеб в бу́лочной — fırından ekmek almak

  брать от жи́зни всё — перен. hayattan kâm almak

  брать нало́ги — vergi almak

  за э́то нало́гов не беру́т — bunun vergisi yoktur

  брать сло́во с кого-л.перен. (birinden) söz almak; (birine) söz verdirmek

  брать пле́нных — esir almak

  престу́пника взя́ли но́чью — suçluyu gece tuttular

  брать кре́пость шту́рмом — kaleyi hücumla almak

  взять ферзя́ — шахм. veziri almak

  2) ( делать вывод) çıkarmak, uydurmak

  отку́да ты взял, что мы уезжа́ем? — nereden çıkardın gideceğimizi?

  3) перен. ( овладевать) almak; tutmak; işlemek

  меня́ смех берёт — gülesim geliyor

  меня́ взял страх — beni bir korkudur aldı

  тут меня́ взяло́ сомне́ние — derken şüpheye düştüm

  брать препя́тствие — engeli aşmak

  по́езд брал подъём — tren rampayı çıkıyordu

  5) в соч.

  он берёт прилежа́нием — ona başarı kazandıran çalışkanlığıdır

  6) в соч.

  э́то стекло́ пу́ля не берёт — bu cama kurşun işlemez

  меня́ и снотво́рное не берёт — uykum ilacı da tutmuyor

  ружьё берёт на две́сти ме́тров — çiftenin atımı iki yüz metre

  э́ту до́ску ножо́м не возьмёшь — bu tahtayı bıçakla kesemezsin

  7) ( направляться) gitmek; sapmak

  брать вле́во — sola sapmak

  бери́ пря́мо — doğru git

  а он взял и / да уе́хал — tuttu gitti

  9) с некоторыми сущ. образуют устойчивые сочетания

  брать в расчёт — hesaba almak / katmak

  брать кого-л. под защи́ту — himayesine almak

  брать нача́ло (восходить)(kadar) inmek

  брать направле́ние на... — yönünü tutmak

  ••

  брать в свиде́тели — tanık tutmak / göstermek

  брать приме́р с кого-л.örnek almak

  брать на себя́ — üstlenmek, üstüne almak

  брать на себя́ отве́тственность за что-л. — (bir şeyin) sorumluluğunu üstüne almak / üstlenmek

  брать на себя́ расхо́ды по... —... giderlerini üstlenmek

  брать (на себя́) обяза́тельство — taahhüt altına girmek

  брать вину́ на себя́ — suçu üstüne almak

  брать сло́во (на собрании)söz almak

  брать руково́дство в свои́ руки́ — yönetimi eline almak

  брать себя́ в ру́ки — kendine hâkim olmak

  брать верх над кем-чем-л. — (birine, bir şeye) üstün gelmek, galebe çalmak

  пу́ля его́ не берёт — onun kurşun işlemezliği var, ona kurşun geçmiyor

  да́же го́ды его́ не беру́т — onu yıllar bile alt edemiyor

  взять / возьмём тако́й вопро́с:... — şu sorunu ele alalım:...

  Русско-турецкий словарь > брать

 • 15 бросать

  atmak,
  bırakmak,
  fırlatmak,
  savurmak; salmak,
  göndermek; terk etmek,
  el çekmek
  * * *
  несов.; сов. - бро́сить
  1) atmak; bırakmak; fırlatmak, savurmak ( швырять)

  броса́ть грана́ты — el bombası atmak / fırlatmak

  броса́ть мяч в во́здух — topu havaya fırlatıp fırlatıp tutmak

  броса́ть в кого-л. камня́ми — (birini) taşlamak / taşa tutmak

  броса́ть я́корь — demir atmak

  броса́ть трап — iskele atmak

  3) ( быстро перемещать) gönderivermek; salmak

  бро́сить про́тив забасто́вщиков полице́йских — grevcilerin üstüne polis salmak

  броса́ть диви́зию в бой — tümeni savaşa sürüvermek

  (волно́й) ло́дку бро́сило в сто́рону — dalga kayığı yana sürükleyiverdi

  маши́ну броса́ло из стороны́ в сто́рону — araba bir o yana bir bu yana sallana sallana yürüyordu

  бро́сить взгляд на кого-что-л. — bir göz atmak, nazar atmak

  бро́сить злой взгляд — ters bir bakış fırlatmak

  со́лнце бро́сило луч на... — güneş......yi aydınlatıverdi

  4) bırakmak, terketmek; el çekmek

  бро́сить шко́лу — okulu terketmek

  бро́сить жену́ — karısını bırakmak

  броса́ть кури́ть — sigarayı / tütünü bırakmak

  бро́сить воровство́ / ворова́ть — hırsızlıktan el çekmek

  он бро́сил все дела́ и прие́хал — işlerini yüzüstü bıraktı, geldi

  бро́сить кого-л. на полпути́ — yarı yolda bırakmak

  5) в соч.

  меня́ бро́сило в дрожь — beni bir titreme alıverdi

  его́ бро́сило в пот — onu ter bastı

  ••

  брось ты э́ту зате́ю! — vazgeç bu sevdadan!

  да брось ты?! - Ей бо́гу, пра́вда! — hadi be sen de! - Vallahi doğru söylüyorum!

  зря броса́ть де́ньги / деньга́ми — boşuna para savurmak

  броса́ть гря́зью в кого-л. — (birine) çamur / zifos atmak

  Русско-турецкий словарь > бросать

 • 16 вдохнуть

  сов.
  2) перен. vermek

  вдохну́ть му́жество в кого-л.birine (yeniden) cesaret vermek

  Русско-турецкий словарь > вдохнуть

 • 17 верх

  üst yukarı; doruk; liderler
  * * *
  м
  1) ( верхняя часть) üst; yukarı

  верх до́ма — evin yukarısı

  2) ( верхний этаж) yukarı kat
  3) (экипажа, автомашины) üst
  4) ( одежды) yüz
  5) (высшая степень чего-л.) son derece, üst perde; doruk (-ğu)

  верх безу́мия — deliliğin üst perdesi

  он на верху́ сла́вы — şöhretin doruğuna erişti

  6) (верхи́) мн., разг. ( руководящие круги) iş başındakiler; liderler, üst kademedekiler ( руководители); üstler ( начальство)

  совеща́ние в верха́х — doruk / zirve toplantısı

  ••

  по́лная с верхом корзи́на клубни́ки — tepeleme çilek dolu bir sepet

  взять верх над кем-чем-л. — birine, bir şeye üstün gelmek

  одна́ко любопы́тство (в нём) взя́ло верх — fakat merakı ağır bastı

  нахвата́ться верхо́в — derme çatma bilgiler edinmek

  Русско-турецкий словарь > верх

 • 18 взваливать

  yüklemek
  * * *
  несов.; сов. - взвали́ть
  yüklemek тж. перен.

  взва́лить что-л. (себе́) на́ спину — sırtlamak

  взва́ливать на плечо́ — omuzlamak

  взва́ливать вину́ что-л.на кого-л. — suçu birine yüklemek / birinin üstüne atmak

  Русско-турецкий словарь > взваливать

 • 19 взыскание

  ceza
  * * *
  с
  1) (долга и т. п.) ödetme

  наложи́ть дисциплина́рное взыска́ние на кого-л.birine disiplin cezası vermek

  Русско-турецкий словарь > взыскание

 • 20 вкус

  tadım; tat,
  lezzet; zevk,
  beğeni; merak
  * * *
  м
  1) (ощущение, чувство) tadım
  2) (качество, свойство пищи) tat (-), lezzet; çeşni

  ки́слый на вкус — tadı ekşi

  прия́тный на вкус — tadı hoş; içimli, içimi iyi (о воде, напитках)

  у э́тих плодо́в стра́нный вкус — bu meyvanın garip bir tadı / lezzeti var

  попро́бовать что-л. на вкус — bir şeyin tadına / çeşnisine bakmak

  непритяза́тельные вку́сы — ilkel beğeniler

  да у тебя́, ока́зывается, никако́го вку́са нет! — çok zevksizmişsin be!

  то́нкость худо́жественного вку́са — sanat zevkindeki incelik

  име́ть вкус к чему-л. — bir şeye merakı olmak, meraklısı olmak

  ••

  та́нец в испа́нском вку́се — İspanyol tarzında bir dans

  входи́ть во вкус чего-л.bir şeyin tadına varmak

  он челове́к со вку́сом — zevk sahibi bir adamdır

  одева́ться со вку́сом — zevkle giyinmek

  на твой вкус ничего́ не́ было — senin zevkine göre bir şey yoktu

  э́то пришло́сь ему́ по вку́су — bu onun hoşuna / zevkine gitti

  э́то де́ло вку́са — bu, bir zevk meselesidir

  на вкус, на цвет това́рищей нет; о вку́сах не спо́рят чего-л.погов. renk ve zevk üzerinde münakaşa olmaz

  Русско-турецкий словарь > вкус

См. также в других словарях:

 • ... damgasını vurmak — (birine) biri için kötü bir yargıya varmak Fakat gel gör ki insana aşüfte yahut hırsız damgasını vurmak için bu kâfi değildir. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • üst — is. 1) Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor. H. E. Adıvar 2) Bir şeyin görülen yanı, yüzü Bu sefer taşın üstünden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»