Перевод: с русского на все языки

birine bühtan atmak

 • 1 наговаривать

  1) разг. (клеветать на кого-л.) birine bühtan atmak

  он наговори́л на тебя́ дире́ктору — o seni müdüre geçmiş

  2) в соч.

  нагова́ривать на плёнку — banda doldurmak

  Русско-турецкий словарь > наговаривать

 • 2 поклёп

  м, разг.
  bühtan, isnat (-)

  возвести́ поклёп на кого-л.birine bühtan atmak

  Русско-турецкий словарь > поклёп

 • 3 втаптывать

  несов.; сов. - втопта́ть

  вта́птывать в зе́млю — çiğneyerek yere / toprağa batırmak

  ••

  вта́птывать кого-л. в грязь — birine çamur atmak; birini çamurlamak

  Русско-турецкий словарь > втаптывать

 • 4 грязь

  çamur; kir,
  pislik
  * * *
  ж

  бры́зги гря́зи — zifos

  из-под колёс бры́знула грязь — tekerlekler altından zifos sıçradı

  2) kir; pislik тж. перен.

  э́ту грязь не отмо́ешь — bu kir / pislik yıkamakla çıkmaz

  ко́мната заросла́ гря́зью — odayı pislik götürüyor

  па́рень заро́с гря́зью — oğlanın parmağından pislik akıyor

  3) (гря́зи) мн. (etkin) çamurlar

  лече́ние грязями — çamur tedavisi

  ••

  забра́сывать кого-л. грязью — birine çamur atmak

  Русско-турецкий словарь > грязь

 • 5 наболтать

  сов., разг.
  1) bir sürü... söylemek

  наболта́ть глу́постей — bir sürü saçmasapan şeyler söylemek

  2) ( наклеветать) birine iftiralar atmak

  Русско-турецкий словарь > наболтать

 • 6 налгать

  сов.
  2) (наклеветать на кого-л.) birine bühtan etmek

  Русско-турецкий словарь > налгать

 • 7 ножка

  ж
  1) врз ayak (-ğı); bacak (-ğı)

  но́жка гриба́ — mantar ayağı

  рю́мка на то́нкой но́жке — ince ayaklı kadeh

  стул на коро́тких но́жках — kısa ayaklı / bacaklı iskemle

  2) but (-du); paça

  кури́ная но́жка — tavuk budu

  ••

  подста́вить но́жку кому-л. — birine çelme atmak / takmak; birini çelmelemek

  Русско-турецкий словарь > ножка

 • 8 оболгать

  Русско-турецкий словарь > оболгать

 • 9 оговаривать

  несов.; сов. - огово́рить
  1) ( обусловливать) şart koşmak / koymak

  е́сли ино́е не оговоре́но контра́ктом / соглаше́нием... — sözleşmede başkaca hüküm yoksa...

  2) ( клеветать) birine bühtan / iftira etmek

  Русско-турецкий словарь > оговаривать

 • 10 бросать

  atmak,
  bırakmak,
  fırlatmak,
  savurmak; salmak,
  göndermek; terk etmek,
  el çekmek
  * * *
  несов.; сов. - бро́сить
  1) atmak; bırakmak; fırlatmak, savurmak ( швырять)

  броса́ть грана́ты — el bombası atmak / fırlatmak

  броса́ть мяч в во́здух — topu havaya fırlatıp fırlatıp tutmak

  броса́ть в кого-л. камня́ми — (birini) taşlamak / taşa tutmak

  броса́ть я́корь — demir atmak

  броса́ть трап — iskele atmak

  3) ( быстро перемещать) gönderivermek; salmak

  бро́сить про́тив забасто́вщиков полице́йских — grevcilerin üstüne polis salmak

  броса́ть диви́зию в бой — tümeni savaşa sürüvermek

  (волно́й) ло́дку бро́сило в сто́рону — dalga kayığı yana sürükleyiverdi

  маши́ну броса́ло из стороны́ в сто́рону — araba bir o yana bir bu yana sallana sallana yürüyordu

  бро́сить взгляд на кого-что-л. — bir göz atmak, nazar atmak

  бро́сить злой взгляд — ters bir bakış fırlatmak

  со́лнце бро́сило луч на... — güneş......yi aydınlatıverdi

  4) bırakmak, terketmek; el çekmek

  бро́сить шко́лу — okulu terketmek

  бро́сить жену́ — karısını bırakmak

  броса́ть кури́ть — sigarayı / tütünü bırakmak

  бро́сить воровство́ / ворова́ть — hırsızlıktan el çekmek

  он бро́сил все дела́ и прие́хал — işlerini yüzüstü bıraktı, geldi

  бро́сить кого-л. на полпути́ — yarı yolda bırakmak

  5) в соч.

  меня́ бро́сило в дрожь — beni bir titreme alıverdi

  его́ бро́сило в пот — onu ter bastı

  ••

  брось ты э́ту зате́ю! — vazgeç bu sevdadan!

  да брось ты?! - Ей бо́гу, пра́вда! — hadi be sen de! - Vallahi doğru söylüyorum!

  зря броса́ть де́ньги / деньга́ми — boşuna para savurmak

  броса́ть гря́зью в кого-л. — (birine) çamur / zifos atmak

  Русско-турецкий словарь > бросать

 • 11 взваливать

  yüklemek
  * * *
  несов.; сов. - взвали́ть
  yüklemek тж. перен.

  взва́лить что-л. (себе́) на́ спину — sırtlamak

  взва́ливать на плечо́ — omuzlamak

  взва́ливать вину́ что-л.на кого-л. — suçu birine yüklemek / birinin üstüne atmak

  Русско-турецкий словарь > взваливать

 • 12 возводить

  yükseltmek,
  dikmek,
  kurmak
  * * *
  1) yükseltmek; dikmek; kurmak

  возводи́ть зда́ние — bir yapı / bina kurmak

  возводи́ть обели́ск — bir dikili taş dikmek

  возводи́ть сте́ны — duvar örmek

  2) yükseltmek, çıkarmak

  возводи́ть в зако́н — yasaya dönüştürmek

  возводи́ть на трон — tahta oturtmak

  3) мат. yükseltmek

  возводи́ть в квадра́т — kareye yükseltmek, karesini almak

  4) в соч.

  возводи́ть клевету́ — iftira atmak

  возводи́ть обвине́ние на кого-л.birine suç isnat etmek

  Русско-турецкий словарь > возводить

 • 13 выставлять

  çıkarmak; kaldırmak; dışarı atmak; sergilemek,
  teşhir etmek; koymak (nöbetçi vs.)
  * * *
  несов.; сов. - вы́ставить
  2) (ставить снаружи; на виду) çıkarmak; kaldırmak

  выставля́ть что-л. на со́лнце — güneşe sermek / göstermek, güneşletmek

  выставля́ть кому-л. угоще́ние — birine yemek (içki) çıkarmak

  3) перен., прост. ( выгонять) dışarı atmak

  выставля́ть кого-л. за дверь — kapı dışarı etmek

  его́ вы́ставили отту́да си́лой — onu oradan yaka paça götürdüler

  4) ( помещать для обозрения) sergilemek, teşhir etmek
  5) çıkarmak, koymak

  выставля́ть часовы́х — nöbetçi dikmek / koymak

  выставля́ть сторожево́е охране́ние — воен. ileri karakol çıkarmak

  вы́ставить большу́ю а́рмию — büyük bir ordu çıkarmak

  выставля́ть чью-л. кандидату́ру — birini aday göstermek

  он вы́ставил свою́ кандидату́ру на пост дире́ктора — müdürlüğe adaylığını koydu

  вы́ставить ве́ский аргуме́нт — kuvvetli bir kanıt göstermek

  вы́ставить кого-л. в ка́честве свиде́теля — tanık / şahit göstermek

  7) (дату, оценку) koymak
  8) разг. (кем-л., каким-л.) çıkarmak

  он вы́ставил меня́ винова́тым — beni suçlu çıkardı

  Русско-турецкий словарь > выставлять

 • 14 грош

  yok pahasına
  * * *
  м, разг., в соч.

  за гроши́ (продать, купить)yok pahasına

  оста́ться без гроша́ — meteliksiz kalmak

  не име́ть ни гроша́ за душо́й — meteliğe kurşun atmak

  ло́маного / ме́дного гроша́ не сто́ит — beş / on para etmez, metelik etmez; ciğeri beş para etmez (тк. о человеке)

  ни в грош не ста́вить кого-что-л. — birine, bir şeye metelik vermemek

  ни за грош поги́б / пропа́л челове́к — güme gitti adam

  Русско-турецкий словарь > грош

 • 15 давать

  vermek; getirmek,
  kazandırmak; atmak,
  vurmak; müsaade etmek,
  bırakmak
  * * *
  1) врз vermek

  дава́ть де́ньги — para vermek

  дава́ть уро́ки — ders vermek

  дава́ть конце́рты — konser vermek

  дава́ть возмо́жность — olanak vermek

  дава́ть взя́тки — rüşvet vermek

  в тот день дава́ли "Оте́лло" — o gün "Otello" oynanıyordu

  э́то не ка́ждому дано́ — bu herkesin harcı / kârı değildir

  не ка́ждому поэ́ту бы́ло дано́... —...mak her şaire nasip olmamıştır

  2) ( приносить как результат) getirmek; kazandırmak; vermek

  дава́ть при́быль — kâr getirmek

  дава́ть хоро́шие урожа́и — iyi ürünler vermek

  со́лнце даёт тепло́ — güneş ısı verir

  золота́я меда́ль даёт (кома́нде) пять очко́в — altın madalya beş puandır

  это тебе́ ничего́ не даст — bu sana hiç bir şey kazandırmaz

  э́тот го́род дал (ми́ру) мно́гих изве́стных учёных — bu şehirden birçok ünlü bilim adamı yetişmiştir

  э́то расте́ние цвето́в не даёт — bu bitkinin çiçeği olmaz

  3) ( наносить удар) atmak; vurmak
  4) в сочетании с некоторыми сущ. (производить делать)

  дава́ть знак / сигна́л — işaret vermek

  дать два вы́стрела — iki el ateş etmek

  дава́ть звоно́к — zil çalmak

  дава́ть обеща́ние — vaatte bulunmak, vaad etmek

  дава́ть указа́ние — talimat vermek

  дава́ть разреше́ние — müsaade vermek, müsaade etmek

  6) (позволять, предоставлять возможность) müsaade etmek; bırakmak; часто переводится глаголом понудительного залога

  дай пройти́ — müsaade et de geçeyim

  он не дал мне отве́тить — cevap vermeme vakit bırakmadı

  не дава́ть спать кому-л.birini uyutmamak

  он не даст нам встре́титься — bizi görüştürmeyecek

  не дать вспы́хнуть войне́ — savaşın patlamasına yol vermemek

  он не дава́л себя́ сфотографи́ровать — fotoğrafını çıkartmazdı

  дава́ть вы́пить — içirmek

  дава́ть поню́хать — koklatmak

  мы стара́лись не дать ему́ оторва́ться / уйти́ вперёд (о гонщике)onu kaçırmamaya gayret ediyorduk

  ему́ бо́льше 20 (лет) не дашь — 20 yaşından fazla göstermiyor

  8) разг., повел., в соч.

  дава́й дружи́ть — gel dost olalım

  дава́й потанцу́ем / танцева́ть — gel dans edelim

  дава́й пиши́! — haydi yaz!

  дава́йте рабо́тать вме́сте — gelin beraber çalışalım

  дай, ду́маю, пойду́ посмотрю́ — gidip bakayım dedim

  дава́й я тебе́ помогу́ — yardım edeyim sana

  ••

  недоста́тки даю́т себя́ знать — eksikler kendini duyuruyor

  он прие́хал, не дав знать — habersiz geldi

  он не дал себе́ труда́ поду́мать — düşünmek zahmetine girmedi

  дава́ть кому-л. поня́ть — ihsas etmek

  дава́ть сло́во — söz vermek

  дать себе́ сло́во не... — bir şeye tövbe etmek

  дава́ть показа́ния — ifade vermek

  Русско-турецкий словарь > давать

 • 16 запускать

  fırlatmak,
  atmak,
  savurmak; çalıştırmak,
  işletmek
  * * *
  I несов.; сов. - запусти́ть I
  1) (камень, ракету и т. п.) fırlatmak; atmak; savurmak

  запусти́ть в кого-л. ка́мнем — birine bir taş savurmak

  2) разг. (мотор, механизм) çalıştırmak; işletmek
  3) разг. daldırmak; geçirmek ( когти)

  запуска́ть ру́ку во что-л.elini bir şeye daldırmak

  ••

  запуска́ть (возду́шный) змей — uçurtma uçurmak

  запусти́ть (газе́тную) у́тку — balon uçurmak

  II несов.; сов. - запусти́ть II

  сад запу́щен — bahçe bakımsızdır

  ••

  он запусти́л боле́знь — dikkat etmediği için hastalığı hadleşti

  Русско-турецкий словарь > запускать

 • 17 обливать

  несов.; сов. - обли́ть
  1) boşaltmak; dökmek; sıkmak (из брандспойта и т. п.)

  обли́ть стол черни́лами — masayı mürekkeplemek

  ••

  обли́ть кого-л. гря́зью / помо́ями — birine çamur / zifos atmak

  Русско-турецкий словарь > обливать

 • 18 объятие

  с
  kucak (-ğı)

  заключи́ть кого-л. в свои́ объя́тия — kucağına almak; kucaklamak; bağrına basmak

  ••

  встре́тить кого-л. с распростёртыми объя́тиями — birine kollarını açmak

  бро́ситься кому-л. в объя́тия — kendini birinin kollarının arasına atmak

  бро́сить / толкну́ть кого-л. в объя́тия сме́рти — ölüm kucağına atmak

  Русско-турецкий словарь > объятие

 • 19 пинок

  м, разг.

  дать пинка́ кому-л.birine (bir) tekme atmak

  Русско-турецкий словарь > пинок

 • 20 подавать

  несов.; сов. - пода́ть

  пода́ть кому-л. портфе́ль — birine çantasını vermek

  пода́ть кому-л. стул — birine bir iskemle vermek / getirmek

  с су́дна по́дали трап — gemiden iskele verdiler / indirdiler

  2) ( ставить на стол) servis etmek / yapmak; getirmek

  по́дали суп — çorba geldi

  по́данный ему́ суп — önüne getirilen çorba

  ку́шать по́дано — yemek hazır

  3) тк. несов., в соч.

  э́то блю́до подаю́т с со́усом — bu yemek salçalı olarak servis edilir

  пода́ть ни́щему — dilenciye sadaka vermek

  5) (подводить для посадки, погрузки) getirmek

  по́езд подаду́т на другу́ю платфо́рму — tren başka perona gelecek

  маши́на по́дана́ — araba hazır

  6) (заявление, просьбу и т. п.) vermek

  подава́ть заявле́ние — dilekçe vermek

  подава́ть в суд на кого-л. — birini dava etmek, mahkemeye vermek

  7) спорт. servis yapmak / atmak

  подава́ть мяч (в теннисе, волейболе)servis yapmak

  ••

  пода́ть сове́т — öğüt vermek

  пода́ть го́лос — ( откликнуться) ses vermek; (проголосовать за кого-л.) birine oy vermek

  подава́ть знак — işaret etmek

  пода́ть знак руко́й — eliyle bir işaret vermek

  пода́ть ру́ку кому-л( для рукопожатия) elini uzatmak; ( для помощи) el vermek

  пода́ть друг дру́гу ру́ку — el sıkışmak

  подава́ть кома́нду — komut / kumanda vermek

  пода́й наза́д! — al geri!

  Русско-турецкий словарь > подавать


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»