Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

birine övgüler yağdırmak

 • 1 похвала

  ж

  рассыпа́ться в похвала́х кому-л.birine övgüler yağdırmak

  не в похвалу́ кому-л. бу́дет ска́зано — birini övmek gibi olmasın

  Русско-турецкий словарь > похвала

 • 2 расточать

  несов.; сов. - расточи́ть I
  1) ( растрачивать) israf etmek, çarçur etmek, savurmak

  расточа́ть похвалы́ кому-л.birine övgüler yağdırmak

  Русско-турецкий словарь > расточать

 • 3 заваливать

  doldurmak; tıkamak; yağdırmak; yıkmak; batırmak
  * * *
  несов.; сов. - зава́лить

  зава́ливать что-л. землёй — topraklamak

  его́ завали́ло землёй — toprak altında kaldı

  я́ма зава́лена — çukur dolduruldu

  я́ма зава́лена упа́вшими ве́тками — çukur düşmüş dallarla dolu

  вход в пеще́ру завали́ло камня́ми — mağaranın ağzı (kopup) düşmüş kayalarla tıkandı / tıkalı

  2) ( загромождать) yığarak kapamak / tıkamak

  доро́гу завали́ли дере́вьями — yolu ağaç yığarak kapadılar / tıkadılar

  3) разг., врз yağdırmak

  зава́ливать ры́нок това́рами — piyasaya mal yağdırmak

  зава́ливать кого-либо пи́сьмами — birine mektup yağdırmak

  его́ зава́ливают рабо́той — перен. ona haddinden fazla iş gördürüyorlar

  он зава́лен рабо́той — перен. işi başından aşkın

  склад зава́лен ме́белью — depo mobilya almıyor, depo mobilyadan dolup taşıyor

  4) ( обрушивать) yıkmak
  5) перен., прост. batırmak

  завали́ть де́ло — işi batırmak / berbat etmek

  6) перен., прост. çakmak

  я завали́л фи́зику — fizikten çaktım / taktım

  он тебя́ зава́лит (на экзамене)seni çaktıracak

  Русско-турецкий словарь > заваливать

 • 4 засыпать

  uyumak,
  uykuya dalmak; kapamak,
  doldurmak; örtmek
  * * *
  I засып`ать
  несов.; сов. - зас`ыпать
  1) (яму и т. п.) kapamak; doldurmak

  доро́гу засы́пало сне́гом — yol karla örtüldü / kar altında kaldı

  ему́ засы́пало глаза́ песко́м — gözlerine kum doldu

  3) разг. salmak

  засыпать рис в бульо́н — pirinci et suyuna salmak

  4) перен. boğmak; yağdırmak

  засыпать кого-л. комплиме́нтами — iltifata boğmak

  засыпать кого-л. вопро́сами — birine sual yağdırmak; birini sual yağmuruna tutmak

  II засып`ать
  несов.; сов. - засну́ть
  uyumak; uykuya dalmak; içi geçmek

  Русско-турецкий словарь > засыпать

 • 5 проклятие

  с
  lanet, beddua, ilenç (-ci)

  слать прокля́тия на чью-л. го́лову — birine beddualar yağdırmak

  Русско-турецкий словарь > проклятие

 • 6 адрес

  adres
  * * *
  м
  adres; mektup üstü ( на конверте)

  дома́шний а́дрес — ev adresi

  ••

  обрати́ться не по а́дресу — yanlış kapı çalmak

  вы́ступить с обвине́ниями в чей-л. а́дрес — birine yönelik suçlamalarda bulunmak

  кри́тика в а́дрес кого-л. — birine yöneltilen / yönelik eleştiri(ler)

  Русско-турецкий словарь > адрес

 • 7 аренда

  kiralama,
  kira
  * * *
  ж
  1) kira

  брать в аре́нду у кого-л.birinden kiralamak

  сдава́ть в аре́нду кому-л.birine kiralamak

  2) ( плата) kira (ücreti / parası)

  Русско-турецкий словарь > аренда

 • 8 атака

  ж
  1) воен. hücum

  пойти́ в ата́ку — hücuma kalkmak

  перейти́ в ата́ку — hücuma geçmek

  2) перен., разг. hücum, atak (-ğı); akın

  отве́тная ата́ка — спорт. kontratak

  повести́ ата́ку на кого-л.спорт. birine karşı atağa kalkmak

  прерва́ть ата́ку — спорт. atağı kesmek

  Русско-турецкий словарь > атака

 • 9 безоговорочно

  безогово́рочно подде́рживать кого-что-л. — (birine, bir şeye) kayıtsız destek vermek, (birini, bir şeyi) koşulsuz desteklemek

  Русско-турецкий словарь > безоговорочно

 • 10 безумно

  delice(sine), çılgınca; müthiş

  безу́мно влюблённый в кого-л.(birine) deli gibi âşık

  безу́мно увлека́ться чем-л.(bir şey) delisi olmak

  я безу́мно уста́л — müthiş yoruldum

  он безу́мно люби́л жизнь — yaşamağı delicesine severdi

  Русско-турецкий словарь > безумно

 • 11 бессердечный

  kalpsiz; vurdumduymaz
  * * *
  kalpsiz; vurdumduymaz ( бездушный)

  бессерде́чное отноше́ние к кому-л.birine kalpsizce davranma

  Русско-турецкий словарь > бессердечный

 • 12 бесчувственный

  duygusuz; baygın; vurdumduymaz,
  kalpsiz
  * * *
  1) duygusuz; baygın ( лишившийся чувств)
  2) (бессердечный, равнодушный) vurdumduymaz, kalpsiz

  бесчу́вственное отноше́ние к кому-л.(birine karşı) vurdumduymazca davranma

  Русско-турецкий словарь > бесчувственный

 • 13 благоговеть

  (перед кем-чем-л.) (birine, bir şeye) pek derin saygısı olmak

  Русско-турецкий словарь > благоговеть

 • 14 боком

  yan
  * * *

  стоять бо́ком к кому-л.(birine) yan durmak

  ••

  э́то ему́ вы́йдет бо́ком — bu, burnundan (fitil fitil) gelecek

  Русско-турецкий словарь > боком

 • 15 брать

  almak,
  tutmak; ele geçirmek,
  zapt etmek; aşmak; sapmak,
  gitmek
  * * *
  несов.; сов. - взять
  1) врз almak; tutmak

  взять ребёнка за́ руку — çocuğu elinden tutmak

  не бери́ (рука́ми) — tutma

  брать дете́й с собо́й — çocuklarını (beraber) almak

  брать рабо́ту на́ дом — eve iş almak

  возьми́ (с собо́й) зонт — yanına şemsiye al

  в теа́тр его́ не взя́ли — onu tiyatroya almadılar

  брать такси́ — taksi tutmak

  брать что-л. в долг — eğreti almak

  брать де́ньги взаймы́ — borç para almak

  брать хлеб в бу́лочной — fırından ekmek almak

  брать от жи́зни всё — перен. hayattan kâm almak

  брать нало́ги — vergi almak

  за э́то нало́гов не беру́т — bunun vergisi yoktur

  брать сло́во с кого-л.перен. (birinden) söz almak; (birine) söz verdirmek

  брать пле́нных — esir almak

  престу́пника взя́ли но́чью — suçluyu gece tuttular

  брать кре́пость шту́рмом — kaleyi hücumla almak

  взять ферзя́ — шахм. veziri almak

  2) ( делать вывод) çıkarmak, uydurmak

  отку́да ты взял, что мы уезжа́ем? — nereden çıkardın gideceğimizi?

  3) перен. ( овладевать) almak; tutmak; işlemek

  меня́ смех берёт — gülesim geliyor

  меня́ взял страх — beni bir korkudur aldı

  тут меня́ взяло́ сомне́ние — derken şüpheye düştüm

  брать препя́тствие — engeli aşmak

  по́езд брал подъём — tren rampayı çıkıyordu

  5) в соч.

  он берёт прилежа́нием — ona başarı kazandıran çalışkanlığıdır

  6) в соч.

  э́то стекло́ пу́ля не берёт — bu cama kurşun işlemez

  меня́ и снотво́рное не берёт — uykum ilacı da tutmuyor

  ружьё берёт на две́сти ме́тров — çiftenin atımı iki yüz metre

  э́ту до́ску ножо́м не возьмёшь — bu tahtayı bıçakla kesemezsin

  7) ( направляться) gitmek; sapmak

  брать вле́во — sola sapmak

  бери́ пря́мо — doğru git

  а он взял и / да уе́хал — tuttu gitti

  9) с некоторыми сущ. образуют устойчивые сочетания

  брать в расчёт — hesaba almak / katmak

  брать кого-л. под защи́ту — himayesine almak

  брать нача́ло (восходить)(kadar) inmek

  брать направле́ние на... — yönünü tutmak

  ••

  брать в свиде́тели — tanık tutmak / göstermek

  брать приме́р с кого-л.örnek almak

  брать на себя́ — üstlenmek, üstüne almak

  брать на себя́ отве́тственность за что-л. — (bir şeyin) sorumluluğunu üstüne almak / üstlenmek

  брать на себя́ расхо́ды по... —... giderlerini üstlenmek

  брать (на себя́) обяза́тельство — taahhüt altına girmek

  брать вину́ на себя́ — suçu üstüne almak

  брать сло́во (на собрании)söz almak

  брать руково́дство в свои́ руки́ — yönetimi eline almak

  брать себя́ в ру́ки — kendine hâkim olmak

  брать верх над кем-чем-л. — (birine, bir şeye) üstün gelmek, galebe çalmak

  пу́ля его́ не берёт — onun kurşun işlemezliği var, ona kurşun geçmiyor

  да́же го́ды его́ не беру́т — onu yıllar bile alt edemiyor

  взять / возьмём тако́й вопро́с:... — şu sorunu ele alalım:...

  Русско-турецкий словарь > брать

 • 16 бросать

  atmak,
  bırakmak,
  fırlatmak,
  savurmak; salmak,
  göndermek; terk etmek,
  el çekmek
  * * *
  несов.; сов. - бро́сить
  1) atmak; bırakmak; fırlatmak, savurmak ( швырять)

  броса́ть грана́ты — el bombası atmak / fırlatmak

  броса́ть мяч в во́здух — topu havaya fırlatıp fırlatıp tutmak

  броса́ть в кого-л. камня́ми — (birini) taşlamak / taşa tutmak

  броса́ть я́корь — demir atmak

  броса́ть трап — iskele atmak

  3) ( быстро перемещать) gönderivermek; salmak

  бро́сить про́тив забасто́вщиков полице́йских — grevcilerin üstüne polis salmak

  броса́ть диви́зию в бой — tümeni savaşa sürüvermek

  (волно́й) ло́дку бро́сило в сто́рону — dalga kayığı yana sürükleyiverdi

  маши́ну броса́ло из стороны́ в сто́рону — araba bir o yana bir bu yana sallana sallana yürüyordu

  бро́сить взгляд на кого-что-л. — bir göz atmak, nazar atmak

  бро́сить злой взгляд — ters bir bakış fırlatmak

  со́лнце бро́сило луч на... — güneş......yi aydınlatıverdi

  4) bırakmak, terketmek; el çekmek

  бро́сить шко́лу — okulu terketmek

  бро́сить жену́ — karısını bırakmak

  броса́ть кури́ть — sigarayı / tütünü bırakmak

  бро́сить воровство́ / ворова́ть — hırsızlıktan el çekmek

  он бро́сил все дела́ и прие́хал — işlerini yüzüstü bıraktı, geldi

  бро́сить кого-л. на полпути́ — yarı yolda bırakmak

  5) в соч.

  меня́ бро́сило в дрожь — beni bir titreme alıverdi

  его́ бро́сило в пот — onu ter bastı

  ••

  брось ты э́ту зате́ю! — vazgeç bu sevdadan!

  да брось ты?! - Ей бо́гу, пра́вда! — hadi be sen de! - Vallahi doğru söylüyorum!

  зря броса́ть де́ньги / деньга́ми — boşuna para savurmak

  броса́ть гря́зью в кого-л. — (birine) çamur / zifos atmak

  Русско-турецкий словарь > бросать

 • 17 вдохнуть

  сов.
  2) перен. vermek

  вдохну́ть му́жество в кого-л.birine (yeniden) cesaret vermek

  Русско-турецкий словарь > вдохнуть

 • 18 верх

  üst yukarı; doruk; liderler
  * * *
  м
  1) ( верхняя часть) üst; yukarı

  верх до́ма — evin yukarısı

  2) ( верхний этаж) yukarı kat
  3) (экипажа, автомашины) üst
  4) ( одежды) yüz
  5) (высшая степень чего-л.) son derece, üst perde; doruk (-ğu)

  верх безу́мия — deliliğin üst perdesi

  он на верху́ сла́вы — şöhretin doruğuna erişti

  6) (верхи́) мн., разг. ( руководящие круги) iş başındakiler; liderler, üst kademedekiler ( руководители); üstler ( начальство)

  совеща́ние в верха́х — doruk / zirve toplantısı

  ••

  по́лная с верхом корзи́на клубни́ки — tepeleme çilek dolu bir sepet

  взять верх над кем-чем-л. — birine, bir şeye üstün gelmek

  одна́ко любопы́тство (в нём) взя́ло верх — fakat merakı ağır bastı

  нахвата́ться верхо́в — derme çatma bilgiler edinmek

  Русско-турецкий словарь > верх

 • 19 взваливать

  yüklemek
  * * *
  несов.; сов. - взвали́ть
  yüklemek тж. перен.

  взва́лить что-л. (себе́) на́ спину — sırtlamak

  взва́ливать на плечо́ — omuzlamak

  взва́ливать вину́ что-л.на кого-л. — suçu birine yüklemek / birinin üstüne atmak

  Русско-турецкий словарь > взваливать

 • 20 взыскание

  ceza
  * * *
  с
  1) (долга и т. п.) ödetme

  наложи́ть дисциплина́рное взыска́ние на кого-л.birine disiplin cezası vermek

  Русско-турецкий словарь > взыскание


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»