Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

bir yere

 • 1 куда-то

  Русско-турецкий словарь > куда-то

 • 2 пересаживать

  несов.; сов. - пересади́ть

  нас пересади́ли в друго́й ваго́н — bizi başka bir vagona geçirdiler

  2) çıkarıp (başka bir yere) dikmek; aktarmak; şaşırtmak ( молодые деревья)

  о́сенью переса́дишь цветы́ в горшо́к — sonbaharda çiçeği saksıya aktaracaksın

  пересади́ть рогови́цу гла́за — saydam tabaka nakli yapmak

  Русско-турецкий словарь > пересаживать

 • 3 закатывать

  yuvarlamak
  * * *
  I несов.; сов. - закати́ть
  1) yuvarlamak; (yuvarlayarak) bir yere sokmak
  2) разг.

  зака́тывать пир — mükellef bir ziyafet çekmek

  закати́ть пощёчину — bir şamar aşketmek

  II несов.; сов. - заката́ть

  зака́тывать что-л. в полоте́нце — bir şeyi havlu ile birlikte dürmek

  зака́тывать рукава́ — kollarını sıvamak

  Русско-турецкий словарь > закатывать

 • 4 налетать

  baskın yapmak
  * * *
  I несов.; сов. - налете́ть
  1) (нападать, совершать налёт) bir yere baskın yapmak; bir yeri basmak
  2) (наскакивать, сталкиваться) birine, bir şeye çarpmak; bir şeye bindirmek (тк. о средствах транспорта)
  3) ( слетаться) üşüşmek; çöküşmek

  на мёд налете́ли му́хи — bala sinek üşüştü

  на по́ле налете́ло мно́го воро́н — tarlaya çok karga üşüştü / çöküştü

  5) перен., разг. (обрушиваться на кого-л. с обвинениями и т. п.) birine (şiddetle) çatmak
  II сов.

  он налета́л ты́сячу часо́в — bin saat uçuş yaptı

  Русско-турецкий словарь > налетать

 • 5 планировать

  I несов.; сов. - заплани́ровать сплани́ровать
  planlamak, planlaştırmak; plana almak; tasarlamak

  плани́ровать произво́дство — üretimi planlamak

  заплани́ровано и строи́тельство кинотеа́тра — plana bir sinema kurulması da alınmıştır

  он плани́рует написа́ть кни́гу — bir kitap yazmayı tasarlıyor

  II несов.; сов. - сплани́ровать
  süzülmek; süzülerek bir yere inmek

  плани́рующий полёт — süzülerek uçuş, planör uçuşu

  Русско-турецкий словарь > планировать

 • 6 точка

  I ж, врз

  бе́лые то́чки по си́нему по́лю — mavi zemin üzerine beyaz noktalar

  обозна́чить что-л. то́чкой на ка́рте — bir yeri harita üzerinde bir nokta ile göstermek

  две то́чки (двоеточие)iki nokta

  то́чка с запято́й — noktalı virgül

  то́чка опо́ры — физ. dayanma noktası

  то́чка кипе́ния — kaynama noktası

  то́чка плавле́ния — erime noktası

  са́мая высо́кая то́чка горы́ — dağın en yüksek noktası

  торго́вая то́чка — satış yeri

  2) → сказ., разг. vesselam, yeter; paydos

  не пойду́ и то́чка! — gitmeyeceğim, vesselam!

  ••

  то́чка зре́ния — açı, görüş / bakış açısı

  то́чка в то́чку — noktası noktasına

  попа́сть в (са́мую) то́чку (угадать)üstüne basmak

  смотре́ть в одну́ то́чку — gözlerini bir yere dikmek

  II ж
  1) ( точение) bileme

  Русско-турецкий словарь > точка

 • 7 видный

  görülebilir; seçkin; boylu boslu,
  endamlı
  * * *
  1) в соч.

  го́ры ви́дны́ издалека́ — dağlar uzaktan görülür

  вдали́ ви́дны́ го́ры — uzakta dağlar görünüyor

  едва́ ви́дный — zor seçilir

  по́езд уже́ ви́ден — tren göründü artık

  опубликова́ть на са́мом ви́дном ме́сте — en göze çarpan bir yere koymak

  посади́ть на са́мое ви́дное место — baş köşeye oturtmak

  карти́на висе́ла на ви́дном ме́сте — tablo görünür yere asılmıştı

  вы́весить на ви́дных места́х — görülebilecek yerlere asmak

  2) ( выдающийся) seçkin, mümtaz
  3) разг. (рослый, статный) boyu bosu yerinde, boylu boslu, endamlı

  Русско-турецкий словарь > видный

 • 8 куда

  нареч.
  1) вопр. относ. nereye

  куда́ э́то ты (направля́ешься)? — nereye böyle?

  куда́ он ра́нен? — neresinden yaralıdır?

  вам куда́ (ну́жно попа́сть)? — nereyi arıyorsunuz?

  там, куда́ мы пое́дем... — gideceğimiz yerde

  куда́ б ты ни пое́хал — nereye gidersen git, her nereye gitsen

  2) неопр., разг. bir yere
  3) вопр., разг. (к чему, зачем) ne diye

  куда́ нам торопи́ться? — ne diye acele edilim?

  куда́ ты спеши́шь / торо́пишься? — acelen ne?

  куда́ мне сто́лько де́нег? — ne yapayım bu kadar parayı?

  4) частица, разг. ( гораздо) çok daha

  куда́ ле́гче — çok daha kolay

  5) в соч., частица, прост.

  куда́ уж тебе́ с ним тяга́ться! — onunla boy ölçüşmek ne haddine senin!

  куда́ он то́лько не обраща́лся — başvurmadığı yer / kapı kalmadı, kırk kapının ipini çekti

  ••

  будь он молодо́й, ещё куда́ ни шло — genç olsa yine neyse

  па́рень хоть куда́ — kıyak bir çocuk

  вот куда́ веду́т таки́е оши́бки — böylesi hataların insanı götüreceği yer işte budur

  Русско-турецкий словарь > куда

 • 9 куда-либо

  = куда́-нибудь

  е́сли вас куда́-нибудь укуси́ла пчела́,... — bir yerinizi arı soktuysa...

  Русско-турецкий словарь > куда-либо

 • 10 перемена

  ж
  1) ( одного другим) değiştirme

  переме́на обстано́вки — durumun değişmesi

  страсть к переме́не мест — bir yerden bir yere gitme tutkusu

  2) ( изменение) değişiklik, değişim, değişme

  переме́на погоды — hava değişimi

  э́та переме́на произошла́ не сра́зу — bu değişim birdenbire olmuş değildir

  в его́ судьбе́ никаки́х переме́н не произошло́ — onun kaderinde hiçbir değişme olmamıştır

  3) ( в школе) teneffüs

  Русско-турецкий словарь > перемена

 • 11 подбрасывать

  несов.; сов. - подбро́сить

  подбра́сывать мяч — topu havaya atıp atıp tutmak

  2) врз atmak

  подбро́сь дров в печь — sobaya / ocağa (birkaç) odun (daha) at

  3) ( подкидывать) gizlice bırakmak

  подбро́сить письмо́ — gizlice bir mektup bırakmak

  подбро́сить ребёнка — bebeğini / çocuğunu bir yere bırakarak gitmek

  4) разг., в соч.

  подбро́сь нас на вокза́л — bizi gara atıver

  Русско-турецкий словарь > подбрасывать

 • 12 собирать

  несов.; сов. - собра́ть
  1) toplamak, toparlamak, bir araya getirmek

  собира́ть друзе́й — arkadaşlarını toplamak

  собра́ть (свои́) ве́щи — eşyasını toparlamak

  2) разг. bir yere getirmek ( сносить в одно место) koymak, doldurmak ( складывать)

  собра́ть кни́ги в портфе́ль — kitapları çantaya doldurmak

  я уж (бы́ло) и чемода́н собра́л — bavulumu hazırlamıştım bile

  3) toplamak; monte etmek ( монтировать)

  собира́ть мото́р — motoru toplamak

  4) toplamak; almak; biriktirmek ( копить)

  собира́ть поже́ртвования — bağış toplamak

  собра́ть большинство́ голосо́в — oyların çoğunu almak / toplamak

  собира́ть све́дения — bilgi toplamak

  бо́льше всего́ мёда собира́ют в э́том райо́не — en çok bal elde edilen yer bu bölgedir

  соберём де́нег и отремонти́руем — (aramızda) para toplar, onartırız

  5) toplamak, devşirmek

  собира́ть грибы́ — mantar toplamak

  собира́ть фру́кты — meyve devşirmek

  собира́ть урожа́й — ürün kaldırmak

  собира́ть после́дний виногра́д — bağ bozmak

  6) derlemek; koleksiyon(u) yapmak

  собира́ть наро́дные ска́зки — halk masalları derlemek

  ты собира́ешь (ма́рки) Мона́ко? — Monako yapar mısın?

  ю́бка, со́бранная в та́лии — belden büzgülü etek

  собра́ть мы́сли — düşüncelerini / zihnini toparlamak

  собра́ть всё своё му́жество — cesaretini toplamak

  9) разг.

  собра́ть на стол — sofra kurmak

  Русско-турецкий словарь > собирать

 • 13 впустую

  boşuna
  * * *
  разг.

  ходи́ть куда-л. впусту́ю — bir yere boşa gitmek

  Русско-турецкий словарь > впустую

 • 14 докатить

  yuvarlamak
  * * *
  сов.
  1) ( bir yere kadar) yuvarlamak
  2) разг. ( быстро доехать) varı vermek

  сади́тесь, жи́во докачу́ — binin, çabucak ulaştırırım

  Русско-турецкий словарь > докатить

 • 15 докатиться

  yuvarlanmak
  * * *
  сов.
  1) ( bir yere kadar) yuvarlanmak
  3) перен., прост., в соч.

  постепе́нно он докати́лся до воровства́ — düşe alçala hırsızlığa başlamıştı

  Русско-турецкий словарь > докатиться

 • 16 дотащить

  сов.
  ( bir yere kadar) (sürükleyerek) götürmek; getirmek

  Русско-турецкий словарь > дотащить

 • 17 кое-куда

  bazı yerlere; bir yere

  Русско-турецкий словарь > кое-куда

 • 18 наездом

  в соч.

  быва́ть где-л. нае́здом — bir yere, geçerken uğramak

  Русско-турецкий словарь > наездом

 • 19 пересадка

  aktarma
  * * *
  ж
  1) ( растений) (başka bir yere) dikme, aktarma; şaşırtma ( молодых деревьев)
  2) (ткани и т. п.) nakil (- kli), transplantasyon

  переса́дка се́рдца — kalp nakli

  е́хать с переса́дкой — aktarmalı gitmek

  без переса́дки — aktarma yapmadan, aktarmasız

  мы три часа́ прожда́ли переса́дки на друго́й самолёт — uçak aktarması yapmak için üç saat bekledik

  Русско-турецкий словарь > пересадка

 • 20 пласт

  м, врз
  tabaka, katman, kat

  пласт сне́га — kar tabakası

  у́гольный пласт — геол. kömür tabakası / katmanı

  ра́зные пласты́ населе́ния — değişik nüfus tabakaları

  ••

  лежа́ть пластом — bir yere pestil gibi serilmiş kalmak; yatak yorgan yatmak, kalıp gibi yatmak ( о больном)

  Русско-турецкий словарь > пласт

См. также в других словарях:

 • canını (bir yere) dar atmak — bir tehlikeden güçlükle kurtularak bir yere sığınmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir köşeye atmak — (bir şeyi) gerektiğinde kullanılmak için bir yere koymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • kafayı (bir yere) vurmak — 1) hastalanıp yatağa düşmek 2) uyumak için yatmak Ahmet de bize varır varmaz kafayı yere vurdu. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • başını bir yere bağlamak — birini bir işe yerleştirmek, işsizlikten, başıboşluktan kurtarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yere yönelim — is., bit. b. Bitkilerde kök ve sapların, yer çekimi etkisi ile belli bir doğrultu almaları özelliği, yere doğrulum, jeotropizma …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yere batasıca (veya yere batsın) — yok olsun anlamında bir ilenme sözü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yere sermek — 1) kötü bir duruma sokmak, yenmek Sen beni yere seren darbenin ne olduğunu anlıyor musun? Ö. Seyfettin 2) vurup öldürmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • yere vurmak — 1) kötü bir duruma sokmak Bu askerlik oyununda yere vurduğu adama, kaideye uygun olan hareketi muhafaza ediyor. H. E. Adıvar 2) yenmek, alt etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • soluğu (bir yerde) almak — bir yere hemen gitmek veya sığınmak Ben, Falih in tavsiyesi üzerine o gün saat üçe doğru soluğu başyaver Celal in yanında almıştım. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir arpa boyu (gitmek veya yol almak) — çok az (gitmek veya yol almak) Süfli gayeler, kütleleri ya oldukları yere mıhlayan ve bir arpa boyu ileri götürmeyen sefil isteklerdir. S. Ayverdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • bir o yana, bir bu yana — rastgele, birçok yere, çeşitli yönlere …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»