Перевод: с русского на турецкий

с турецкого на русский

bir adım ilerlemek

 • 1 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 2 благоразумный

  sağduyulu,
  makul
  * * *
  sağduyulu; makul, akıllı

  благоразу́мный челове́к — sağduyulu bir adam

  благоразу́мный сове́т — makul bir öğüt

  благоразу́мный шаг — akıllı bir adım

  Русско-турецкий словарь > благоразумный

 • 3 вперёд

  ileri; bundan böyle; peşin
  * * *

  идти́ вперёд — ilerlemek

  вы́йти вперёд — öne geçmek

  2) разг. ( впредь) bundan böyle

  впредь э́того не де́лай — bunu bir daha yapma

  3) разг. ( сперва) peşin

  заплати́ть вперёд — peşin ödemek

  ••

  вперёд, к побе́де! — zafere doğru ileri!

  часы́ иду́т вперёд — saat ileri gidiyor

  Русско-турецкий словарь > вперёд

 • 4 выдвигаться

  ilerlemek,
  öne geçmek
  * * *
  несов.; сов. - вы́двинуться
  1) (вперёд, наружу) ilerlemek, öne geçmek
  2) тк. несов. (о ящике и т. п.) (çekilerek) açılmak
  3) ( по работе) sivrilmek

  Русско-турецкий словарь > выдвигаться

 • 5 выступать

  ilerlemek; çıkmak,
  hareket etmek; söz almak,
  konuşmak
  * * *
  несов.; сов. - вы́ступить
  1) ( выходить вперёд) çıkmak; ilerlemek
  2) (отправляться в путь и т. п.) çıkmak; hareket etmek

  выступа́ть в похо́д — geziye çıkmak; sefere çıkmak

  3) тк. несов., ирон. ( важно шагать) fıstıki makam yürümek
  4) тк. несов. ( выдаваться) çıkıntı oluşturmak

  дом выступа́ет на метр вперёд — ev caddeye bir metre tecavüz ediyor

  ба́лка выступа́ет из стены́ на 30 см — putrel duvardan 30 sm dışarı çıkık / çıkmış

  5) в соч.

  выступа́ть из берего́в — taşmak

  6) (появляться, проступать - о сыпи, пятнах и т. п.) dökmek

  у неё вы́ступили слёзы на глаза́х — gözlerinden yaş geldi

  у него́ на лбу́ вы́ступил кру́пный пот — alnı boncuk boncuk terledi

  у неё на губа́х вы́ступила лихора́дка — dudağı uçukladı

  7) ( публично) söz almak, konuşmak; (sahneye) çıkmak

  выступа́ть по ра́дио — radyoda konuşmak

  выступа́ть на собра́нии — toplantıda söz almak

  выступа́ть с отчётным докла́дом — rapor okumak

  вы́ступить по телеви́дению — televizyondan bir konuşma yapmak

  вы́ступить в печа́ти со статьёй — basında bir yazı yayınlamak

  выступа́ть с проте́стом — protestoda bulunmak

  выступа́ть за мир — barıştan yana olmak

  выступа́ть про́тив войны́ — savaşa karşı çıkmak

  выступа́ть в соревнова́ниях — yarışmalara katılmak

  выступа́ть в тяжёлом ве́се (о борце)ağır sıklette güreşmek

  выступа́ть за национа́льную сбо́рную (кома́нду) — milli formayı giymek, milli olmak

  выступа́ть с ле́кциями — konferans(lar) vermek

  выступа́ть с конце́ртами — konser(ler) vermek

  выступа́ть в ро́ли Га́млета — Hamlet rolüne çıkmak

  выступа́ть в ро́ли / в ка́честве адвока́та кого-чего-л.avukatlığını yapmak

  под како́й бы личи́ной он ни выступа́л... — hangi kisveye bürünürse bürünsün...

  ••

  вы́ступить в похо́д про́тив чего-л.bir şeye karşı sefer açma

  Русско-турецкий словарь > выступать

 • 6 гигантский

  dev,
  devasa; muazzam
  * * *
  dev; devasa; dev boyutlu; muazzam ( грандиозный)

  гига́нтский та́нкер — dev tanker

  гига́нтские масшта́бы — dev ölçüler

  гига́нтские безво́дные простра́нства (земли́) — alabildiğine geniş susuz topraklar

  ••

  дви́гаться вперёд гига́нтскими шага́ми — dev adımlarla ilerlemek

  гига́нтские пла́ны — dev boyutlu planlar

  Русско-турецкий словарь > гигантский

 • 7 два

  iki
  * * *

  коме́дия двух а́второв — çifte yazarlı komedi

  ••

  рассказа́ть в двух слова́х — bir iki kelimeyle anlatmak

  в двух шага́х от... —...dan iki adım ötede

  Русско-турецкий словарь > два

 • 8 двигаться

  hareket etmek,
  devinmek; ilerlemek,
  yürümek; oynamak,
  kımıldamak
  * * *
  1) hareket etmek, devinmek, hareket halinde olmak / bulunmak; yürümek; ilerlemek ( вперёд)

  су́дно дви́галось ме́дленно — gemi yavaş yol alıyordu / ilerliyordu

  е́сли дви́гаться с тако́й ско́ростью... — bu hızla yürünse / seyredilse...

  наконе́ц дви́нулась и э́та диви́зия — nihayet bu tümen de harekete geçti

  2) в соч.

  вре́мя дви́жется вперёд — vakit ilerliyor

  э́то де́ло совсе́м не дви́жется — bu iş yerinde sayıp duruyor

  3) oynamak, kımıldamak

  не дви́нуться с ме́ста — yerinden kımıldamamak

  стре́лка не дви́жется — ibre oynamıyor

  ••

  дви́гаться по слу́жбе — ilerlemek, terfi etmek

  Русско-турецкий словарь > двигаться

 • 9 делать

  yapmak,
  etmek,
  kılmak
  * * *
  несов.; сов. - сде́лать, врз
  yapmak; etmek; kılmak

  де́лать ме́бель — mobilya yapmak / çıkarmak

  де́лать заря́дку — sabah jimnastiği yapmak

  де́лать уро́ки — ders çalışmak

  де́лать сто киломе́тров в час — saatte yüz kilometre yapmak

  сде́лать шаг — bir adım atmak

  сде́лать шаг наза́д — bir adım gerilemek

  де́лать кого-л. счастли́вым — birini mesut etmek, mutlu kılmak

  сде́лать образова́ние беспла́тным — öğrenimi parasız kılmak

  э́то де́лает дальне́йшую диску́ссию невозмо́жной — bu, tartışmanın devamını imkansız kılıyor

  ты хорошо́ сде́лал, что пришёл — iyi ettin de geldin

  сде́лать кого-л., что-л. свои́м зна́менем — перен. bir şeyi kendine bayrak edinmek

  из чего́ сде́лано э́то блю́до? — bu yemeğin malzemesi nedir?

  сде́лай себе́ костю́м — (kendine) bir kostüm yaptır

  де́лать переры́в — ara vermek

  сде́лать заявле́ние для печа́ти — basına demeç vermek

  что мне де́лать? — ne yapayım? ne yapsam?

  всё равно́ сде́лаешь по-мо́ему! — gene dediğime gelirsin!

  сде́лано в Ту́рции (надпись)Türk malı

  тебе́ что, де́лать не́чего? — başka işin yok mu?

  он о́чень лю́бит де́лать пода́рки — hediye vermeyi çok sever

  Русско-турецкий словарь > делать

 • 10 идти

  несов.; сов. - пойти́
  1) тк. несов. gitmek; yürümek; gelmek

  идти́ домо́й — eve gitmek

  идти́ пешко́м — yayan gitmek; yürümek

  идти́ ры́сью — tırıs gitmek

  иди́ к доске́! (ученику)tahtaya kalk!

  иди́ впереди́! — öne düş!

  2) тк. несов. (двигаться, перемещаться) gitmek; yürümek; yol almak

  по́езд шёл бы́стро — tren hızlı gidiyordu

  су́дно шло на Оде́ссу — gemi Odesa'ya doğru yol alıyordu

  навстре́чу шёл грузови́к — karşıdan bir kamyon geliyordu

  иди́ по сле́ду — izi takip et

  3) (отправляться, направляться) gitmek; yürümek

  идти́ на охо́ту — ava gitmek

  пошёл бы погуля́л — gidip gezsen

  идти́ в го́сти — misafirliğe gitmek

  она́ пошла́ за водо́й — suya gitti

  пошли́ / пойдём в кино́ — sinemaya gidelim

  враг шёл на Москву́ — düşman Moskova'ya yürüyordu

  4) тк. несов., перен. (двигаться, развиваться в каком-л. направлении) gitmek

  идти́ вперёд — ilerlemek; gelişmeler kaydetmek

  идти́ к це́ли — hedefe doğru gitmek / ilerlemek

  идти́ от побе́ды к побе́де — zaferden zafere koşmak

  5) ( соглашаться) yanaşmak; kabul etmek

  пойти́ на предло́женные усло́вия — önerilen koşulları kabul etmek

  пойти́ на усту́пку — ödüne gitmek

  на тако́е де́ло он не пойдёт — böyle bir işe yanaşmaz

  идти́ на расхо́ды — masraflar ihtiyar etmek

  6) (выступать противником кого-чего-л.) karşı olmak; karşı çıkmak; karşı tutum / cephe almak

  про́тив тебя́ он не пойдёт — sana karşı çıkmaz

  идти́ про́тив зако́на — kanuna karşı gelmek

  7) (вступать, поступать куда-л.) girmek

  о́сенью он пойдёт (посту́пит) в шко́лу — sonbaharda okula gidecek

  идти́ в а́рмию — askere gitmek; orduya girmek

  8) ( доставляться) gelmek; gitmek

  сюда́ идёт сырьё, отсю́да - гото́вые изде́лия — buraya hammadde(ler) gelir, buradan da mamul maddeler / eşya gider

  пи́сьма всё иду́т и иду́т — mektupların ardı arkası kesilmiyor

  9) тк. несов. (приближаться, появляться) gelmek

  по́езд идёт! — tren geliyor!

  весна́ идёт — перен. bahar giriyor / geliyor

  по́езд идёт в час — tren birde kalkıyor

  11) тк. несов. ( действовать - о механизмах) işlemek

  часы́ не иду́т — saat işlemiyor

  12) ( об осадках) yağmak

  похо́же, пойдёт снег — hava karlayacağa benziyor

  13) тк. несов. (иметь место, происходить, производиться) yapılmak; yer almak; yürümek, gitmek ( развиваться)

  шла война́ — savaş yapılıyordu

  иду́т перегово́ры — görüşmeler yapılıyor

  в до́ме шла побе́лка — evde badana yapılıyordu

  как иду́т дела́? — işler nasıl gidiyor / yürüyor?

  торго́вля шла пло́хо — ticaret kötü gidiyordu

  14) тк. несов. (проходить, протекать, длиться) geçmek

  вре́мя идёт — vakit geçiyor / ilerliyor

  шли го́ды — yıllar yılları / birbirini kovalıyordu

  шёл пя́тый час — saat dördü geçmişti

  де́вушке шёл шестна́дцатый год — kız on altısını sürüyordu

  идёт уже́ тре́тья неде́ля, как... — üçüncü haftadır...

  15) тк. несов. ( пролегать) gitmek; uzanmak

  куда́ идёт э́та доро́га? — bu yol nereye gider / çıkar?

  хребе́т идёт с за́пада на восто́к — sıradağ batıdan doğuya doğru uzanır

  э́тот проспе́кт идёт че́рез весь го́род — bu anacadde kenti boydan boya kateder

  да́льше идёт лес — ötesi orman

  16) (выходить, выделяться) çıkmak gelmek; yayılmak ( распространяться); akmak ( течь), sızmak; kaçmak ( просачиваться)

  вода́ идёт? (из крана)su geliyor mu?

  от земли́ шёл пар — topraktan bir buğudur tütüyordu

  газ шёл из кла́пана — gazı kaçıran supaptı

  у него́ но́сом пошла́ кровь — burnundan kan geldi

  из трубы́ пошёл дым — baca tütmeye başladı

  17) ( в играх) sürmek; oynamak

  идти́ с да́мы — kızı oynamak

  он пошёл конём — atı sürdü / oynattı

  18) ( предназначаться) kullanılmak

  на что идёт э́тот мех? — bu kürkler ne için kullanılır?

  ма́сло, иду́щее в пи́щу — yemeklik yağ

  де́нег идёт нема́ло — az para gitmiyor

  цеме́нта пойдёт не бо́льше то́нны — bir tondan fazla çimento gitmez

  на костю́м пошло́ три ме́тра — kostüm için üç metre gitti

  20) разг. (находить сбыт, спрос) geçmek; aranmak; rağbet görmek

  ра́ньше э́тот това́р шёл о́чень хорошо́ — önceleri bu mal çok geçiyordu / aranıyordu

  почём иду́т сли́вы? — erik kaçtan satılıyor?

  21) тк. несов., перен., разг. ( насчитываться) işlemek; ödenmek ( выплачиваться)

  ему́ уже́ идёт зарпла́та — maaşı işliyor artık

  проце́нты иду́т (с вклада)faizi işliyor

  за сверхуро́чную рабо́ту идёт надба́вка — fazla mesai için zam ödenir

  22) (украшать, быть к лицу) gitmek; yakışmak

  э́та шля́па тебе́ идёт — bu şapka sana gidiyor

  коке́тство ей не идёт — ona cilve yakışmaz

  23) тк. несов., разг. (входить, вдвигаться) girmek

  сапо́г не идёт на́ ногу — ayağım bu çizmeye girmiyor

  где идёт э́та карти́на? — bu filim nerede / hangi sinemada oynuyor

  пье́са пойдёт в двух теа́трах — oyun / piyes iki tiyatroda oynanacak

  за тако́го, как ты, она́ не пойдёт — senin gibisine varmaz

  26) тк. несов., перен., разг. (иметь каким-л. результатом, показателем) olmak

  на́ша кома́нда идёт на второ́м ме́сте — bizim takım ikinci durumdadır

  он идёт на одни́ тро́йки — aldığı notlar hep orta

  ••

  речь пойдёт не об э́том — söz edilecek olan bu değil

  вода́ пошла́ на у́быль — sular inmeye başladı

  идти́ на по́мощь кому-л.birinin yardımına koşmak

  мы гото́вы идти́ за тобо́й — arkandan gelmeye hazırız

  иду́т слу́хи, что... —...dığı söyleniyor / rivayet ediliyor

  пошли́ слу́хи, что... —...dığı yolunda söylentiler çıktı

  пошли́ спле́тни — dedikodu alıp yürümüştü

  докуме́нт пойдёт на по́дпись — belge imzaya sunulacak

  Русско-турецкий словарь > идти

 • 11 ложный

  yalan,
  yanlış
  * * *
  yalan; yanlış ( ошибочный)

  ло́жные све́дения, ло́жная информа́ция — yalan haberler

  ло́жные обвине́ния — yalancı suçlamalar

  ло́жные вы́воды — yanlış hükümler

  ло́жная ата́ка — воен. sahte hücum

  ••

  сде́лать ло́жный шаг — yanlış adım atmak

  стоя́ть на ло́жном пути́ — yanlış bir yolu tutmuş olmak

  Русско-турецкий словарь > ложный

 • 12 навстречу

  karşısına doğru
  * * *

  он шёл (мне, нам) навстре́чу — karşıdan geliyordu

  он сде́лал шаг навстре́чу нам — bize doğru bir adım attı

  а навстре́чу ему́ волк фольк.karşısına bir kurt çıkmasın mı

  2) перен. doğru

  идти́ навстре́чу (свое́й) сме́рти — ölümüne doğru gitmek

  Русско-турецкий словарь > навстречу

 • 13 не

  olmayan
  * * *
  I частица врз

  я не пое́ду — gitmeyeceğim

  не он, а ты — o değil, sen

  не красне́я — yüzü kızarmadan

  кто э́того не зна́ет! — bunu bilmeyen mi var!

  он не член профсою́за — sendikasızdır

  одна́ко э́то не зна́чит, что... — ama bu demek değil ki,...

  э́то у него́ не пе́рвая и не после́дняя оши́бка — bu, onun ne ilk ne de son hatasıdır

  не сходи́ть ли нам в кино́? — sinemaya gitsek (ne dersin)?

  не тебе́ говори́ть об э́том — bundan söz etmek sana düşmez

  пальто́ не пальто́, плащ не плащ, а что-то сре́днее — palto desen değil, yağmurluk desen değil, ikisi ortası bir şey

  я съе́здил туда́ не без по́льзы — oraya gittiğim bir dereceye kadar yararlı oldu

  не прошли́ мы и пяти́десяти шаго́в... — kırk elli adım gittik gitmedik...

  они́ не мо́гут не учи́тывать э́того фа́кта — bu olguyu dikkate almamazlık edemezler

  ••

  мне сейча́с не до э́того — şimdi bununla uğraşamam / uğraşacak vaktim yok

  уходи́, не то прого́нят — çekil git; yoksa kovulursun

  не зна́ю, не то е́хать, не то нет — gitsem mi gitmesem mi, bilmem ki

  II в соч.
  (отделяемая часть местоимений не́кого и не́чего)

  не́ с кем поговори́ть — konuşacak adam / kimse yok

  жа́ловаться не́ на что — şikayet edecek bir şey yok

  ••

  не́ за что (в ответ на благодарность) — bir şey değil; estağfurullah

  Русско-турецкий словарь > не

 • 14 неосторожный

  неосторо́жный шаг — ihtiyatsızca atılan adım

  Русско-турецкий словарь > неосторожный

 • 15 нога

  ж
  bacak (-ğı); ayak (-ğı) (тж. ступня)

  положи́ть но́гу на́ ногу — ayak ayak üstüne atmak

  ••

  в нога́х — ayakucunda

  идти́ в но́гу — uygun adımla yürümek

  идти́ в но́гу со вре́менем — zamana ayak uydurmak

  вверх нога́ми — baş aşağı

  держа́ть кни́гу вверх нога́ми — kitabı ters tutmak

  они́ ста́вят все фа́кты с ног на́ голову — bütün gerçekleri tepe taklak ediyorlar

  вся семья́ была́ на нога́х — tüm aile ayaktaydı

  подня́ть на́ ноги весь до́м — tüm ev halkını ayağa kaldırmak

  он встал с ле́вой / не с той ноги́ — sol / ters tarafından kalkmış

  ноги́ мое́й там бо́льше не бу́дет — oraya bir daha adım atmam / ayak basmam

  ног под собо́й не чу́ять (от радости)ayakları yere değmemek

  стоя́ть одно́й ного́й в моги́ле — bir ayağı çukurda olmak

  встать на́ ноги (о больном)ayağa kalkmak

  одна́ нога́ зде́сь, друга́я там — bir kuşu gidip geliver

  конь о четырёх нога́х и тот спотыка́ется — посл. imam bile okurken yanılır

  Русско-турецкий словарь > нога

 • 16 обдуманный

  iyice düşünülmüş; hesaplı

  всесторо́нне обду́манное реше́ние — etraflıca düşünüp alınan karar

  обду́манный шаг — hesaplı bir adım

  Русско-турецкий словарь > обдуманный

 • 17 оступаться

  2) перен. yanlış adım atmak

  Русско-турецкий словарь > оступаться

 • 18 отставать

  несов.; сов. - отстоя́ть
  1) врз geri kalmak; geri olmak

  отстава́ть на не́сколько шаго́в — birkaç adım geri kalmak

  отстава́ть от това́рищей по шко́ле / учёбе — okul arkadaşlarından geri kalmak

  часы́ отстава́ли на мину́ту — saat bir dakika geri kalıyordu

  страна́ отста́ла от сосе́дних госуда́рств — ülke komşu devletlerin gerisine düştü

  отстава́ть от вре́мени — zamanına ayak uyduramamak

  он и тут / и в э́том от тебя́ не отста́нет! — bunda da senden aşağı kalmaz!

  отста́ть от по́езда — treni(ni) kaçırmak

  3) kalkmak, bırakmak

  фанеро́вка отста́ла — kaplama bırakmış / kalkık

  4) (о пятнах, грязи) çıkmak
  5) rahat bırakmak; yakasını bırakmak

  отста́нь (от меня́)! — beni rahat bırak!

  я от него́ не отста́ну! — yakasını bırakmayacağım onun!

  Русско-турецкий словарь > отставать

 • 19 па

  с, нескл.

  Русско-турецкий словарь > па

 • 20 перебежка

  ж

  продвига́ться перебе́жками — воен. sıçramalarla ilerlemek

  Русско-турецкий словарь > перебежка

См. также в других словарях:

 • yürümek — nsz 1) Adım atarak ilerlemek, gitmek Kafası yerde, kamburunu çıkarmış, yürüyordu. H. Taner 2) e Karada veya suda, herhangi bir yöne doğru sürekli olarak yer değiştirmek Buz dağları güneye yürümüş. 3) Çocuk ayakları üzerinde gezecek duruma gelmek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»