Перевод: с русского на все языки

bir şeyin tadına varmak

 • 1 вкус

  tadım; tat,
  lezzet; zevk,
  beğeni; merak
  * * *
  м
  1) (ощущение, чувство) tadım
  2) (качество, свойство пищи) tat (-), lezzet; çeşni

  ки́слый на вкус — tadı ekşi

  прия́тный на вкус — tadı hoş; içimli, içimi iyi (о воде, напитках)

  у э́тих плодо́в стра́нный вкус — bu meyvanın garip bir tadı / lezzeti var

  попро́бовать что-л. на вкус — bir şeyin tadına / çeşnisine bakmak

  непритяза́тельные вку́сы — ilkel beğeniler

  да у тебя́, ока́зывается, никако́го вку́са нет! — çok zevksizmişsin be!

  то́нкость худо́жественного вку́са — sanat zevkindeki incelik

  име́ть вкус к чему-л. — bir şeye merakı olmak, meraklısı olmak

  ••

  та́нец в испа́нском вку́се — İspanyol tarzında bir dans

  входи́ть во вкус чего-л.bir şeyin tadına varmak

  он челове́к со вку́сом — zevk sahibi bir adamdır

  одева́ться со вку́сом — zevkle giyinmek

  на твой вкус ничего́ не́ было — senin zevkine göre bir şey yoktu

  э́то пришло́сь ему́ по вку́су — bu onun hoşuna / zevkine gitti

  э́то де́ло вку́са — bu, bir zevk meselesidir

  на вкус, на цвет това́рищей нет; о вку́сах не спо́рят чего-л.погов. renk ve zevk üzerinde münakaşa olmaz

  Русско-турецкий словарь > вкус

 • 2 подступаться

  несов.; сов. - подступи́ться

  це́ны так возросли́, что ни к чему́ не подступи́ться — fiyatlar o kadar yükseldi ki hiç bir şeyin yanına varılamaz oldu

  Русско-турецкий словарь > подступаться

 • 3 уяснять

  kavramak,
  bilincine varmak
  * * *
  несов.; сов. - уясни́ть
  kavramak, bilincine varmak

  уясни́ть смысл чего-л.bir şeyin anlamını kavramak

  Русско-турецкий словарь > уяснять

 • 4 азы

  alfabe
  * * *
  мн.

  изуча́ть азы́ чего-л.bir şeyin alfabesini öğrenmek

  Русско-турецкий словарь > азы

 • 5 апогей

  м
  1) астр. yörüngenin Yer'den en uzak noktası
  2) перен. doruk (-ğu)

  дости́чь (своего́) апоге́я — doruğuna varmak / ulaşmak

  напряжённость дости́гла апоге́я — gerginlik en yüksek noktasına erişti

  Русско-турецкий словарь > апогей

 • 6 беглый

  seri; üstünkörü; kaçamak
  * * *
  1) ( быстрый) seri

  бе́глый по́черк — işlek yazı

  бе́глый шаг — koşaradım

  2) ( поверхностный) üstünkörü

  бе́глый просмо́тр чего-л.(bir şeyin) şöyle bir gözden geçirilmesi

  бро́сить бе́глый взгля́д — şöyle bir göz atmak

  3) тж. → сущ., м ( бежавший) kaçak (-ğı)

  Русско-турецкий словарь > беглый

 • 7 ближайший

  en yakın; dolaysız
  * * *

  ближа́йший ро́дственник — en yakın akraba

  в ближа́йшем бу́дущем — pek yakın gelecekte, pek yakında

  в тече́ние ближа́йших двух-трёх ме́сяцев — önümüzdeki iki üç ay içinde

  ближа́йшая зада́ча — öncelikli görev

  ближа́йший нача́льник — ilk amir

  при ближа́йшем рассмотре́нии — daha yakından bakılsa / incelenince

  яви́ться ближа́йшим сле́дствием чего-л.(bir şeyin) dolaysız sonucu olmak

  Русско-турецкий словарь > ближайший

 • 8 брать

  almak,
  tutmak; ele geçirmek,
  zapt etmek; aşmak; sapmak,
  gitmek
  * * *
  несов.; сов. - взять
  1) врз almak; tutmak

  взять ребёнка за́ руку — çocuğu elinden tutmak

  не бери́ (рука́ми) — tutma

  брать дете́й с собо́й — çocuklarını (beraber) almak

  брать рабо́ту на́ дом — eve iş almak

  возьми́ (с собо́й) зонт — yanına şemsiye al

  в теа́тр его́ не взя́ли — onu tiyatroya almadılar

  брать такси́ — taksi tutmak

  брать что-л. в долг — eğreti almak

  брать де́ньги взаймы́ — borç para almak

  брать хлеб в бу́лочной — fırından ekmek almak

  брать от жи́зни всё — перен. hayattan kâm almak

  брать нало́ги — vergi almak

  за э́то нало́гов не беру́т — bunun vergisi yoktur

  брать сло́во с кого-л.перен. (birinden) söz almak; (birine) söz verdirmek

  брать пле́нных — esir almak

  престу́пника взя́ли но́чью — suçluyu gece tuttular

  брать кре́пость шту́рмом — kaleyi hücumla almak

  взять ферзя́ — шахм. veziri almak

  2) ( делать вывод) çıkarmak, uydurmak

  отку́да ты взял, что мы уезжа́ем? — nereden çıkardın gideceğimizi?

  3) перен. ( овладевать) almak; tutmak; işlemek

  меня́ смех берёт — gülesim geliyor

  меня́ взял страх — beni bir korkudur aldı

  тут меня́ взяло́ сомне́ние — derken şüpheye düştüm

  брать препя́тствие — engeli aşmak

  по́езд брал подъём — tren rampayı çıkıyordu

  5) в соч.

  он берёт прилежа́нием — ona başarı kazandıran çalışkanlığıdır

  6) в соч.

  э́то стекло́ пу́ля не берёт — bu cama kurşun işlemez

  меня́ и снотво́рное не берёт — uykum ilacı da tutmuyor

  ружьё берёт на две́сти ме́тров — çiftenin atımı iki yüz metre

  э́ту до́ску ножо́м не возьмёшь — bu tahtayı bıçakla kesemezsin

  7) ( направляться) gitmek; sapmak

  брать вле́во — sola sapmak

  бери́ пря́мо — doğru git

  а он взял и / да уе́хал — tuttu gitti

  9) с некоторыми сущ. образуют устойчивые сочетания

  брать в расчёт — hesaba almak / katmak

  брать кого-л. под защи́ту — himayesine almak

  брать нача́ло (восходить)(kadar) inmek

  брать направле́ние на... — yönünü tutmak

  ••

  брать в свиде́тели — tanık tutmak / göstermek

  брать приме́р с кого-л.örnek almak

  брать на себя́ — üstlenmek, üstüne almak

  брать на себя́ отве́тственность за что-л. — (bir şeyin) sorumluluğunu üstüne almak / üstlenmek

  брать на себя́ расхо́ды по... —... giderlerini üstlenmek

  брать (на себя́) обяза́тельство — taahhüt altına girmek

  брать вину́ на себя́ — suçu üstüne almak

  брать сло́во (на собрании)söz almak

  брать руково́дство в свои́ руки́ — yönetimi eline almak

  брать себя́ в ру́ки — kendine hâkim olmak

  брать верх над кем-чем-л. — (birine, bir şeye) üstün gelmek, galebe çalmak

  пу́ля его́ не берёт — onun kurşun işlemezliği var, ona kurşun geçmiyor

  да́же го́ды его́ не беру́т — onu yıllar bile alt edemiyor

  взять / возьмём тако́й вопро́с:... — şu sorunu ele alalım:...

  Русско-турецкий словарь > брать

 • 9 воплощать

  несов.; сов. - воплоти́ть
  ••

  воплоща́ть в жизнь — gerçekleştirmek, hayata geçirmek

  воплоща́ть в себе́ что-л. — kendinde cisimleştirmek, bir şeyin cisimleşmiş şekli olmak

  Русско-турецкий словарь > воплощать

 • 10 вывод

  çıkarma,
  ihraç; sonuç,
  vargı
  * * *
  м
  1) çıkarma, ihraç (-)

  вы́вод игрока́ из национа́льной сбо́рной — oyuncunun milli takımdan ihracı

  2) sonuç (-cu); vargı

  вы́воды... — в соч. çıkan sonuçlar;...

  теорети́ческие вы́воды — teorik yargılar

  прийти́ к вы́воду — sonuca / yargıya varmak

  сде́лать пра́вильный вы́вод из чего-л.bir şeyden doğru sonuç çıkarmak

  ••

  вы́вод на орби́ту — yörüngeye oturtma

  Русско-турецкий словарь > вывод

 • 11 выгребать

  несов.; сов. - вы́грести
  1) ( удалять) çıkarmak; kaldırmak
  2) ( вёслами) kürek çekerek / çeke çeke... varmak

  Русско-турецкий словарь > выгребать

 • 12 выносить

  çıkarmak (dışarı),
  sunmak,
  edinmek; dayanmak,
  katlanmak
  * * *
  I в`ыносить
  сов., см. вынашивать
  II вынос`ить
  несов.; сов. - вы́нести
  1) врз (dışarı) çıkarmak; dışarı taşımak

  выносить что-л. на ры́нок — pazara çıkarmak

  волна́ вы́несла ло́дку на бе́рег — dalga kayığı sürükleyip kıyıya çıkardı

  его́ вы́несли с по́ля на носи́лках (о спортсмене)onu sahadan sedye ile taşıdılar

  выносить на обсужде́ние парла́мента — görüşülmek üzere parlamentoya sunmak

  выносить на чей-л. суд — birinin hükmüne bırakmak

  3) перен. (впечатление, убеждение и т. п.) edinmek
  4) dayanmak; katlanmak; kaldırmak

  выносить лише́ния — yoksunluklara katlanmak

  он не выно́сит шу́ток — şaka kaldırmaz

  она́ не вы́несла э́того уда́ра — bu darbeye dayanamadı

  она́ не вы́несет твои́х слёз — ağlamanı içi götüremez

  5) в соч.

  выносить пригово́р — hüküm / karar vermek

  выносить реше́ние — karar almak

  ••

  не выносить чего-л. — çekememek, hazmedememek

  они́ не выно́сят друг дру́га — birbirini çekemiyorlar

  вы́нести всю тя́жесть на свои́х плеча́х — bir şeyin en ağır yükünü omuzlarında taşımak

  Русско-турецкий словарь > выносить

 • 13 выходить

  iyileştirmek; yetiştirmek; inmek; ayrılmak,
  çekilmek; olmak,
  çıkmak; (pencere vb.) açılmak,
  bakmak,
  nazır olmak; tükenmek,
  suyunu çekmek; tüketmek
  * * *
  I выход`ить
  несов.; сов. - вы́йти
  1) врз çıkmak; inmek (из вагона и т. п.); ayrılmak, çekilmek, istifa etmek ( из организации)

  выходить из больни́цы — перен. hastaneden çıkmak

  выходить из-за стола́ — masa / sofra başından kalkmak

  выходить со ста́нции (о поезде)перен. (istasyondan) kalkmak

  выходить из войны́ — перен. savaştan / harpten çıkmak

  вы́йти из кри́зиса — перен. bunalımdan çıkmak

  выходить на у́лицу (о массах) — sokağa / dışarı çıkmak; sokaklara dökülmek

  выходить в мо́ре — denize çıkmak

  выходить в откры́тое мо́ре — denize açılmak

  выходить на охо́ту — ava çıkmak

  выходить на лов ры́бы — balığa çıkmak

  выходить на сце́ну — sahneye çıkmak

  выходить на мировы́е ры́нки — dünya pazarlarına açılmak

  выходить на рабо́ту — işbaşı yapmak

  выходить на телеэкра́ны (о фильме)ekrana gelmek

  вы́шел но́вый журна́л — yeni bir dergi çıktı

  две соро́чки из э́того не вы́йдут — bundan iki gömlek çıkmaz

  2) (становиться, делаться кем-л.) olmak

  из него́ вы́йдет хоро́ший врач — iyi bir doktor olur

  челове́ка из него́ не вы́йдет — adam olmaz

  геро́й из него́ не вы́йдет — onda kahraman olacak hal yok

  выходить победи́телем из чего-л.galip çıkmak

  3) ( получаться) olmak; çıkmak

  ничего́ у него́ не вы́йдет — bir şey başaramaz:

  из э́того ничего́ не вы́йдет — bundan bir şey çıkmaz

  не вы́йдет! — sökmez!

  вы́шло так, как я сказа́л — dediğim çıktı

  э́тот сни́мок не вы́шел — bu fotoğraf (iyi) olmadı

  сни́мок хорошо́ вы́шел — resim iyi çıktı

  как бы чего́ не вы́шло — bir şey olmasın

  как же так вы́шло, что... — nasıl oldu da...

  4) тк. несов. bakmak; açılmak

  ко́мната выхо́дит о́кнами в сад — odanın pencereleri bahçeye bakar

  дверь выхо́дит в коридо́р — kapı koridora açılır

  доро́га выхо́дит на шоссе́ — yol şoseye kavuşur / çıkar

  5) ( замуж) varmak

  выходить за кого-л.birine varmak

  6) тк. сов. ( происходить)...dan olmak, içinden çıkmak / gelmek

  он вы́шел из крестья́н — köylüdendir, köylü içinden çıkmıştı

  он вы́шел из наро́да — halkın içinden yetişmişti

  7) ( расходоваться) tükenmek, suyunu çekmek; harcamak, tüketmek

  у нас вы́шел весь бензи́н — benzinimiz tükendi

  у нас выхо́дит мно́го дров — çok odun harcarız

  ••

  выходить из берего́в — taşmak

  вы́йти из заколдо́ванного круга — kısır döngüden kurtulmak

  выходить из себя́ — çileden çıkmak

  умо́м он не вы́шел — akıldan yana züğürttür

  она́ лицо́м не вы́шла — çehre züğürdüdür

  э́та те́ма выхо́дит за ра́мки нашего сообще́ния — bu konu tebliğimizin çerçevesini aşmaktadır

  на́ша кома́нда вы́шла вперёд — takımımız öne / ileri geçti

  II в`ыходить
  сов., см. выхаживать

  Русско-турецкий словарь > выходить

 • 14 глава

  başlık,
  baş; kubbe; bölüm
  * * *
  I
  1) м (чего-л.) başkan; baş

  глава́ семьи́ — aile reisi

  гла́вы госуда́рств и прави́тельств — devlet ve hükumet başkanları

  полномо́чия главы́ госуда́рства — devlet başkanlığı yetkileri

  назна́чить главо́й делега́ции — heyet başkanlığına atamak

  2) ж ( купол) kubbe
  ••

  идти́ / стоя́ть во главе́ движе́ния — hareketin başını çekmek

  делега́ция во главе́ с Ивано́вым — başında İvanov'un bulunduğu heyet

  поста́вить во главе́ чего-л.bir şeyin başına geçirmek

  II ж
  (книги и т. п.) bölüm

  Русско-турецкий словарь > глава

 • 15 гора

  dağ
  * * *
  ж
  1) dağ

  сне́жные го́ры — karlı dağlar

  жи́тели гор — dağlılar

  уйти́ в го́ры — dağa çıkmak

  (це́лая) гора́ пи́сем — bir yığın / yığınla mektup

  го́ры арбу́зов — yığın yığın karpuz

  ••

  горо́й (положить, насыпать) — doruklama, tepeleme

  в го́ру — yokuş yukarı

  по́д гору — yokuş aşağı

  идти́ / кати́ться по́д гору — baş aşağı gitmek, yokuş aşağı yuvarlanıp gitmek

  горо́й стоя́ть за что-л. — bir şeyin hararetli savunucusu olmak, canla başla bir şeyden yana olmak

  сули́ть золоты́е го́ры — dünyaları vaadetmek

  у меня́ то́чно / бу́дто гора́ с плеч свали́лась — sırtımdan dağlar devrilmiş gibi oldum

  гора́ родила́ мышь — погов. dağ (doğura doğura) bir fare doğurdu

  гора́ с горо́й не схо́дятся, а челове́к с челове́ком сойдётся — посл. dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur

  Русско-турецкий словарь > гора

 • 16 горячий

  sıcak,
  ateşli,
  kızgın; hararetli,
  ateşli
  * * *
  1) sıcak; ateşli; kızgın

  горя́чая вода́ — sıcak su

  горя́чая пи́ща — sıcak yemek

  горя́чий лоб — ateşli alın

  горя́чее со́лнце — kızgın güneş

  горя́чий исто́чник — kaynarca, ılıca

  горя́чие у́гли — kor

  2) перен. ateşli; sıcak, hararetli

  горя́чая встре́ча — sıcak / hararetli bir karşılama

  горя́чий патрио́т — ateşli bir yurtsever

  горя́чий проте́ст — şiddetli protesto

  горя́чий покло́нник кого-чего-л. — birinin, bir şeyin ateşli hayranı

  встре́тить горя́чую подде́ржку — hararetle desteklenmek

  4) перен. civcivli

  горя́чая пора́ жа́твы / страды́ — hasadın civcivli zamanı

  5) тех. sıcak

  горя́чий прока́т — sıcak haddeleme

  6) (горя́чее) → сущ., с sıcak yemek(ler)
  ••

  горя́чая то́чка — hassas bölge

  по горя́чим следа́м — sıcağı sıcağına

  Русско-турецкий словарь > горячий

 • 17 дезорганизатор

  м
  ( bir şeyin) düzenini bozan

  Русско-турецкий словарь > дезорганизатор

 • 18 диаметральный

  мат.
  ••

  диаметра́льная противополо́жность чего-л.bir şeyin tam tersi

  Русско-турецкий словарь > диаметральный

 • 19 добегать

  несов.; сов. - добежа́ть

  Русско-турецкий словарь > добегать

 • 20 добираться

  varmak,
  ulaşmak,
  erişmek
  * * *
  несов.; сов. - добра́ться
  varmak; тж. перен. ulaşmak; erişmek

  то́лько бы нам добра́ться до го́рода... — şehri bir tutsak...

  Русско-турецкий словарь > добираться

См. также в других словарях:

 • bakmak — e, ar 1) Bakışı bir şey üzerine çevirmek Zamanla nasıl değişiyor insan / Hangi resmime baksam ben değilim. C. S. Tarancı 2) Aramak 3) Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak Limana bakan penceresinden deniz görünürdü. O. V. Kanık 4) Bir şeyin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»

Мы используем куки для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать данный сайт, вы соглашаетесь с этим.