Перевод: с русского на персидский

become close friends

 • 1 близко

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близко

 • 2 сходиться (II) > сойтись (I)

  ............................................................
  1. meet
  (past: met ; past participle: met
  تقاطع، اشتراک، ملاقات کردن، مواجه شدن
  (vt. & vi.) برخورد کردن، یافتن، معرفی شدن به، تقاطع کردن، پیوستن
  (adj. & n.) جلسه، نشست، نشست گاه، درخور، مناسب، دلچسب، شایسته، مقتضی
  ............................................................
  (vi.) همگرا بودن، توجه به یک نقطه یا یک مقصد مشترک، (ر.) تقارب خطوط، وجود تشابه، همگرا شدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آوری کردن، گرد آمدن، جمع شدن، بزرگ شدن، جمع کردن، گرد کردن، نتیجه گرفتن، استباط کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. agree
  (vt. & vi.) خوشنود کردن، ممنون کردن، پسند آمدن، آشتی دادن، مطابقت کردن، ترتیب دادن، درست کردن، خشم (کسی را) فرو نشاندن، جلوس کردن، نائل شدن، موافقت کردن، موافق بودن، متفق بودن، همرای بودن، سازش کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  14. tally
  (vt. & vi. & n.) شمردن، تطبیق کردن، شمارش، شمارشگر، چوبخط، حساب، جای چوبخط، برچسب، اتیکت، نظیر، قرین، علامت، نشان، مطابق بودن، با چوب خط حساب کردن

  Русско-персидский словарь > сходиться (II) > сойтись (I)

 • 3 повестись (I) (св)

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > повестись (I) (св)

 • 4 сближаться (I) > сблизиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  (vi. & n.) نزدیک شدن، نزدیک آمدن، معبر، مشی
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сближаться (I) > сблизиться (II)

 • 5 сдружиться (II) (св)

  فعل make/become friends

  Русско-персидский словарь > сдружиться (II) (св)

 • 6 сродниться (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  2. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сродниться (II) (св)

 • 7 акклиматизироваться (I) (нсв и св)

  فعل become acclimatized

  Русско-персидский словарь > акклиматизироваться (I) (нсв и св)

 • 8 ассимилироваться (I) (нсв и св)

  فعل become assimilated

  Русско-персидский словарь > ассимилироваться (I) (нсв и св)

 • 9 беднеть (I) > обеднеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  2. grow/become poor

  Русско-персидский словарь > беднеть (I) > обеднеть (I)

 • 10 бейдевинд

  قید close-hauled

  Русско-персидский словарь > бейдевинд

 • 11 бледнеть (I) > побледнеть (I)

  ............................................................
  1. turn/grow/become pale
  ............................................................
  2. fade/pale into insignificance
  ............................................................
  3. be outshone/overshadowed

  Русско-персидский словарь > бледнеть (I) > побледнеть (I)

 • 12 близ

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  2. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > близ

 • 13 близкий (-ая, -ое, -ие)

  ............................................................
  1. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) همسایه، نزدیک، مجاور، همجوار
  ............................................................
  (adj.) مشرف، متوجه، آویزان، تهدید کننده
  ............................................................
  ............................................................
  7. dear
  (adv. & adj. & vt. & n.) عزیز، محبوب، گرامی، پرارزش، کسی را عزیز خطاب کردن، گران کردن
  ............................................................
  مطلبی را رساندن، معنی دادن، گفتن، محرم ساختن، صمیمی، محرم، خودمانی
  ............................................................
  (adj.) همسان، همانند، مانند، شبیه، مطابق، مشابه، یکسان

  Русско-персидский словарь > близкий (-ая, -ое, -ие)

 • 14 богатеть (I) > разбогатеть (I)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (past: thrived, throve ; past participle: thrived, thriven
  (vt.) پیشرفت کردن، رونق یافتن، کامیاب شدن

  Русско-персидский словарь > богатеть (I) > разбогатеть (I)

 • 15 вблизи

  ............................................................
  1. not far off/away
  ............................................................
  2. near/close by
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن

  Русско-персидский словарь > вблизи

 • 16 вваливаться (I) > ввалиться (II)

  ............................................................
  1. be/become hollow/sunken
  ............................................................
  (past: burst ; past participle: burst
  (vt. & n.) قطع کردن، ترکیدن، ازهم پاشیدن، شکفتن، منفجر کردن، انفجار، شیوع، قطاری، پشت سر هم

  Русско-персидский словарь > вваливаться (I) > ввалиться (II)

 • 17 возглавить (II) (св)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. head
  (adj. & n.) نوک، سر، کله، راس، عدد، ابتداء، انتها، دماغه، دهانه، رئیس، سالار، عنوان، موضوع، منتها درجه، موی سر، فهم، خط سر، فرق، سرصفحه، سرستون، سر درخت، اصلی، عمده، مهم
  (vt.) سر گذاشتن به، دارای سر کردن، ریاست داشتن بر، رهبری کردن، دربالا واقع شدن

  Русско-персидский словарь > возглавить (II) (св)

 • 18 возле

  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) جای محصور، چهاردیواری، محوطه، انتها، پایان، ایست، توقف، تنگ، بن بست، نزدیک
  (vt. & vi.) بستن، منعقد کردن، مسدود کردن، محصور کردن
  ............................................................
  ............................................................
  3. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  4. near
  (adv. & adj. & vivt.) نزدیک، تقریبا، قریب، صمیمی، نزدیک شدن
  ............................................................
  درکنار، نزدیک، در یک طرف، بعلاوه، باضافه، از طرف دیگر، وانگهی
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возле

 • 19 возноситься (II) > вознестись (I)

  [ فعل ]
  ............................................................
  1. rise
  (past: rose ; past participle: risen
  (vt. & vi. & n.) برخاستن، ترقی کردن، ترقی خیز، طالع شدن، بلند شدن، از خواب برخاستن، طغیان کردن، بالا آمدن، طلوع کردن، سربالا رفتن، صعود کردن، ناشی شدن از، سر زدن، قیام، برخاست، صعود، طلوع، سربالایی، پیشرفت، ترقی، خیز
  ............................................................
  (vt. & vi.) فرازیدن، بالا رفتن، صعود کردن، بلند شدن، جلوس کردن بر
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > возноситься (II) > вознестись (I)

 • 20 волноваться (I) > взволноваться (I)

  ............................................................
  1. be/get rough
  ............................................................
  (vi. & n.) موج بلند، موج غلتان، موج خروشان، جریان سریع و غیر عادی، برق موجی از هوا، تشکیل موج دادن، موجدار بودن، خروشان بودن، موج زدن
  ............................................................
  3. be/get upset
  ............................................................
  4. be/become agitated
  ............................................................
  (adj.) ناراحت، مضطرب، پریشان خیال، بی آرام
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > волноваться (I) > взволноваться (I)

См. также в других словарях:

 • close — 1 verb 1 SHUT (I, T) to shut something so that there is no longer a space or hole, or to become shut in this way: Ann closed her book and stood up. | close a door/window/gate: Would you mind if I closed the window? | close the… …   Longman dictionary of contemporary English

 • close — close1 W1S1 [kləuz US klouz] v ▬▬▬▬▬▬▬ 1¦(shut)¦ 2¦(move parts together)¦ 3¦(shut for period of time)¦ 4¦(stop operating)¦ 5¦(end)¦ 6 close an account 7¦(in money markets)¦ 8 close a deal/sale/contract etc 9¦(offer finishes)¦ …   Dictionary of contemporary English

 • Close to Home (1989 TV series) — Close to Home Genre Sitcom Created by Brian Cooke Directed by Nic Phillips (1989) Ian Hamilton (1989–90) Alistair Clarke (credited as Alistair Clark 1990) Starring …   Wikipedia

 • close — close1 [klōs] adj. closer, closest [ME clos < OFr < L clausus, pp. of claudere (see CLOSE2); senses under II from notion “with spaces or intervals closed up”] I denoting the fact or state of being closed or confined 1. shut; not open 2.… …   English World dictionary

 • Close to You (film) — Close To You Close To You DVD Cover Directed by Cathy Garcia Molina Produced by Kara Kintanar …   Wikipedia

 • Close Encounters of the Third Kind — For the concept from which this film derives its name, see Close encounter. Close Encounters of the Third Kind Theatrical release poster Directed by …   Wikipedia

 • Friends — This article is about the television sitcom. For friendship, see friendship. For other uses, see Friends (disambiguation). Friends …   Wikipedia

 • Close, Chuck — born July 5, 1940, Monroe, Wash., U.S. U.S. artist. After early Abstract Expressionist experiments, in his first solo exhibition Close showed a series of enormous black and white portraits that he had painstakingly transformed from small… …   Universalium

 • Friends World Committee for Consultation — Friend World Committee for Consultation (FWCC) is a Quaker organization that works to communicate between all parts of Quakerism. FWCC s world headquarters is based in London [ [http://www.fwccworld.org/ FWCC World office homepage] ] . It has… …   Wikipedia

 • close — closable, closeable /kloh zeuh beuhl/, adj. closely /klohs lee/, adv. closeness /klohs nis/, n. v. /klohz/; adj., adv. /klohs/ or, for 56, /klohz/; n. /klohz/ for 66, 67, 70 72, 74, 75, /klohs/ for 68, 69, 73, v., closed …   Universalium

 • Close to Eden — Urga Directed by Nikita Mikhalkov Produced by Michel Seydoux Jean Louis Piel René Cleitman …   Wikipedia

Книги

Другие книги по запросу «become close friends» >>


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»