Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

be on side

 • 1 вповалку

  قید side by side

  Русско-персидский словарь > вповалку

 • 2 изнанка

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > изнанка

 • 3 обочина

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  3. curb
  (vt. & n.) زنجیر، بازداشت، جلوگیری، لبه پیاده رو، محدود کردن، دارای دیواره یا حایل کردن، تحت کنترل درآوردن، فرو نشاندن

  Русско-персидский словарь > обочина

 • 4 придел

  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > придел

 • 5 сбоку

  ............................................................
  1. at/on one side
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > сбоку

 • 6 бок

  مذکر side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره

  Русско-персидский словарь > бок

 • 7 боковой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................
  (adj.) پهلویی، جانبی، افقی، واقع درخط افقی، جنبی، عرضی

  Русско-персидский словарь > боковой (-ая, -ое, -ые)

 • 8 борт

  ............................................................
  1. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................
  (vi. & n.) سینه، پستان، آغوش، (مج.) افکار، وجدان، نوک پستان، هر چیزی شبیه پستان، سینه بسینه شدن، برابر، با سینه دفاع کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) متکا، نازبالش، کوسن، مخده، زیرسازی، وسیله ای که شبیه تشک باشد، با کوسن و بالش نرم مزین کردن، لایه گذاشتن، چنبره

  Русско-персидский словарь > борт

 • 9 бортовой (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > бортовой (-ая, -ое, -ые)

 • 10 вбок

  قید to the side

  Русско-персидский словарь > вбок

 • 11 взморье

  ............................................................
  کنار دریا، لب (دریا)، کرانه، ساحل، بساحل رتفن، فرود آمدن، ترساندن
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) ساحل، شن زار، کنار دریا، رنگ شنی، بگل نشستن کشتی

  Русско-персидский словарь > взморье

 • 12 грань

  ............................................................
  (vt. & n.) سرحد، حاشیه، لبه، کناره، مرز، خط مرزی، لبه گذاشتن (به)، سجاف کردن، حاشیه گذاشتن، مجاور بودن
  ............................................................
  (n.) لب، کنار، حاشیه
  ............................................................
  (vi. & n.) کنار، لبه، مشرف، نزدیکی، حدود، حاشیه، نزدیک شدن، مشرف بودن بر
  ............................................................
  4. side
  (vt. & n.) طرف، سو، سمت، پهلو، جنب، طرفداری کردن از، در یکسو قرار دادن، جانب، ضلع، کناره
  ............................................................
  5. edge
  (n.) کنار، لبه، نبش، کناره، تیزی، برندگی
  (vt. & vi. & n.) دارای لبه تیز کردن، تحریک کردن، کم کم پیش رفتن، اریب وار پیش رفتن
  ............................................................
  (n.) صورت کوچک، سطوح کوچک جواهر و سنگهای قیمتی، تراش، شکل، منظر، بند، مفصل

  Русско-персидский словарь > грань

 • 13 за I

  ............................................................
  (adv. & n.) آن سوی، آن طرف ماوراء، دورتر، برتر از
  ............................................................
  ............................................................
  (adv.) سرتاسر، از این سو به آن سو، در میان، از عرض، از میان، از وسط، از این طرف به آن طرف
  ............................................................
  4. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (adv. & n.) عقب، پشت سر، باقی کار، باقی دار، عقب مانده، دارای پس افت، عقب تراز، بعد از، دیرتر از، پشتیبان، اتکاء، کپل، نشیمن گاه
  ............................................................
  6. at
  بسوی، بطرف، به، در، پهلوی، نزدیک، دم، بنابر، در نتیجه، بر حسب، از قرار، بقرار، سرتاسر، مشغول
  ............................................................
  7. to
  بسوی، سوی، بطرف، روبطرف، پیش، نزد، تا نسبت به، در، دربرابر، برحسب، مطابق، بنا بر، علامت مصدر انگلیسی است
  ............................................................
  8. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  11. during
  درمدت، هنگام، درجریان، در طی
  ............................................................
  12. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "

  Русско-персидский словарь > за I

 • 14 заваливаться (I) > завалиться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  4. drop
  (pl. & vt. & n.) افت، سقوط، ژیگ، قطره، چکه، نقل، آب نبات، از قلم انداختن، افتادن، چکیدن، رها کردن، انداختن، قطع مراوده
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) زمین باتلاقی، کاهش فعالیت، رکود، دوره رخوت، افت، ریزش، یکباره پائین آمدن یا افتادن، یکباره فرو ریختن، سقوط کردن، خمیده شدن
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) فرو ریختن، متلاشی شدن، دچار سقوط و اضمحلال شدن، غش کردن، آوار
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > заваливаться (I) > завалиться (II)

 • 15 заходить (II) > зайти (I)

  ............................................................
  1. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  درج تصادفی
  ............................................................
  ............................................................
  تو خوانی، تو خواندنی
  ............................................................
  5. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  9. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  10. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  ............................................................
  12. set
  (past: set ; past participle: set
  (v.) مجموعه، نشاندن، دستگاه، دست، دسته، یکدست (ظروف و غیره)، دوره، جهت، سمت، قرار گرفته، واقع شده، لجوج، دقیق، روشن، مصمم، قرار دادن، گذاردن، نهادن، مرتب کردن، چیدن، کار گذاشتن، سوار کردن، جا انداختن، آغاز کردن، مستقر شدن

  Русско-персидский словарь > заходить (II) > зайти (I)

 • 16 калымить (II) (нсв)

  فعل make extra money on the side

  Русско-персидский словарь > калымить (II) (нсв)

 • 17 катет

  مذکر leg/side of a triangle

  Русско-персидский словарь > катет

 • 18 комизм

  مذکر comic side/element

  Русско-персидский словарь > комизм

 • 19 левый

  ............................................................
  1. left
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................
  ............................................................
  3. port
  (v.) بندر، بندرگاه، لنگرگاه، مامن، مبدا مسافرت، فرودگاه هواپیما، بندر ورودی، درب، دورازه، در رو، مخرج، شراب شیرین، بارگیری کردن، ببندر آوردن، حمل کردن، بردن، ترابردن، درگاه
  ............................................................
  ............................................................
  (adj.) غیر رسمی، دارای عدم رسمیت، غیر مستند
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (adv. & adj. & n.) درطرف چپ، جناح چپ، چپ
  زمان ماضی فعل leave
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > левый

 • 20 лицо

  ............................................................
  1. face
  (vt. & vi. & n.) صورت، نما، روبه، مواجه شدن، رخ، رخسار، رو، چهره، طرف، سمت، وجه، ظاهر، منظر، روبرو ایستادن، رویاروی شدن، پوشاندن سطح، تراشیدن، صاف کردن، روکش کردن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) دخشه، مونه، منش، خیم، نهاد، سیرت، صفات ممتازه، هر نوع حروف نوشتنی و چاپی، خط، رقم، شخصیت های نمایش یا داستان، نوشتن، مجسم کردن، شخصیت
  ............................................................
  (n.) شخص، نفر، آدم، کس، وجود، ذات، هیکل
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > лицо

См. также в других словарях:

 • Side — Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a side …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side action — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side arms — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side ax — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side box — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side chain — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side cut — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side dish — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side glance — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side hook — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Side lever — Side Side, a. 1. Of or pertaining to a side, or the sides; being on the side, or toward the side; lateral. [1913 Webster] One mighty squadron with a side wind sped. Dryden. [1913 Webster] 2. Hence, indirect; oblique; collateral; incidental; as, a …   The Collaborative International Dictionary of English


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»