Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

be made up

 • 1 шить (I) > сшить (II)

  ............................................................
  1. sew
  (past: sewed ; past participle: sewn, sewed
  (vt.) دوختن، دوزندگی کردن، خیاطی کردن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) قلاب دوزی کردن، گلدوزی کردن، برودره دوزی، آراستن

  Русско-персидский словарь > шить (I) > сшить (II)

 • 2 варить (II) > сварить (II)

  ............................................................
  1. boil
  کورک، دمل، جوش، التهاب، هیجان، تحریک، جوشاندن، بجوش آمدن، خشمگین شدن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  3. cook
  (vt. & vi. & n.) آشپز، پختن
  ............................................................
  4. weld
  (vt. & n.) جوش، جوش دادن، جوش خوردن، جوشکاری کردن، پیوستن

  Русско-персидский словарь > варить (II) > сварить (II)

 • 3 выделывать (I) > выделать (I)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt. & n.) روش، سبک، طرز، اسلوب، مد، ساختن، درست کردن، به شکل در آوردن
  ............................................................
  (v.) رفتار کردن، تلقی کردن، مورد عمل قرار دادن، بحث کردن، سروکار داشتن با، مربوط بودن به، مهمان کردن، عمل آوردن، درمان کردن، درمان شدن، خوراک رایگان، چیز لذت بخش
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) لباس پوشیدن، جامه بتن کردن، مزین کردن، لباس، درست کردن موی سر، پانسمان کردن، پیراستن
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  6. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن

  Русско-персидский словарь > выделывать (I) > выделать (I)

 • 4 выплавлять (I) > выплавить (II)

  ............................................................
  (v.) گداختن، تصفیه کردن، گداخته شدن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > выплавлять (I) > выплавить (II)

 • 5 выполнять (I) > выполнить (II)

  ............................................................
  (v.) انجام دادن، تکمیل کردن، تمام کردن، برآوردن، واقعیت دادن
  ............................................................
  انجام دادن
  ............................................................
  (vt.) اجرا کردن، اداره کردن، قانونی کردن، نواختن، نمایش دادن، اعدام کردن
  ............................................................
  (vt.) انجام دادن، کردن، بجا آوردن، اجرا کردن، بازی کردن، نمایش دادن، ایفا کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) تخلیه، خالی کردن، در کردن (گلوله)، مرخص کردن، اداء کردن، ترشح کردن، انفصال، ترشح، بده
  ............................................................
  6. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  7. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > выполнять (I) > выполнить (II)

 • 6 вырабатывать (I) > выработать (I)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  (vt. & n.) تولید کردن، عمل آوردن، فرآوردن، محصول، ارائه دادن، زائیدن
  ............................................................
  (v.) از کار کار در آوردن، در اثر زحمت و کار ایجاد کردن، حل کردن، تعبیه کردن، تدبیر کردن، تمرین
  ............................................................
  (vt.) توسعه دادن، ایجاد کردن، بسط دادن، پرورش دادن
  ............................................................
  5. earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن
  ............................................................
  6. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > вырабатывать (I) > выработать (I)

 • 7 выходить (II) > выйти (I) I

  ............................................................
  (v.) خاموش شدن، اعتصاب کردن، دست کشیدن از، چاپ یا منتشر شدن، بیرون رفتن
  ............................................................
  (past: left ; past participle: left
  (vt. & vi. & n.) اجازه، اذن، مرخصی، رخصت، باقی گذاردن، رها کردن، ول کردن، گذاشتن، دست کشیدن از، رهسپار شدن، عازم شدن، ترک کردن
  (vi.) (leaf) برگ دادن
  ............................................................
  ............................................................
  (vi.) پدیدار شدن، بیرون آمدن
  ............................................................
  (past: withdrew ; past participle: withdrawn
  (vt.) پس گرفتن، کنار کشیدن، دریو داشتن، (withdrawal) پس گرفتن، باز گرفتن، صرفنظر کردن، بازگیری
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) ظاهرشدن، پدیدار شدن
  ............................................................
  9. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  10. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > выходить (II) > выйти (I) I

 • 8 готовить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) آماده کردن، تدارک دیدن، پستا کردن، مهیا ساختن، مجهز کردن، آماده شدن، ساختن
  ............................................................
  (v.) قطار، دنباله، دم، آزار، رشته، سلسله، متلزمین، نظم، ترتیب، سلسله وقایع توالی، حیله جنگی، حیله، تله، فریب اغفال، تربیت کردن، پروردن، ورزیدن، فرهیختن، ورزش کردن، نشانه رفتن
  ............................................................
  3. cook
  (vt. & vi. & n.) آشپز، پختن
  ............................................................
  4. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > готовить (II) (нсв)

 • 9 делать (I) > сделать (I)

  ............................................................
  1. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & n.) اعتبار، آبرو، ستون بستانکار، نسیه، اعتقاد کردن، درستون بستانکار وارد کردن، نسبت دادن

  Русско-персидский словарь > делать (I) > сделать (I)

 • 10 дотягивать (I) > дотянуть (I)

  ............................................................
  1. drag
  (vt. & n.) کشاندن، چیز سنگینی که روی زمین کشیده می شود، کشیدن، به زور کشیدن، سخت کشیدن، لاروبی کردن، کاویدن، با تور گرفتن، سنگین و بی روح
  ............................................................
  ............................................................
  3. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt. & vi.) کشیدن، امتداد دادن، بسط دادن، منبسط کردن، کش آمدن، کش آوردن، کش دادن، گشاد شدن
  (adj. & n.) بسط، ارتجاع، قطعه (زمین)، اتساع، کوشش، خط ممتد، دوره، مدت
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > дотягивать (I) > дотянуть (I)

 • 11 заваривать (I) > заварить (II)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  ............................................................
  3. weld
  (vt. & n.) جوش، جوش دادن، جوش خوردن، جوشکاری کردن، پیوستن

  Русско-персидский словарь > заваривать (I) > заварить (II)

 • 12 изготовлять (I) > изготовить (II)

  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) ساختن، جعل کردن، تولید کردن، ساخت، مصنوع، تولید
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > изготовлять (I) > изготовить (II)

 • 13 изделие

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (v.) بصورت مواد در آوردن، تفریح کردن، کالا، متاع، چیز، اسباب، ماده، بند، فصل، شرط، مقاله، گفتار، حرف تعریف (مثل the)
  ............................................................
  (n.) حاصلضرب، فرآورده، محصول، حاصل، بسط دادن، ایجاد کردن
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > изделие

 • 14 льнуть (I) > прильнуть (I)

  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................
  ............................................................
  5. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > льнуть (I) > прильнуть (I)

 • 15 марка

  ............................................................
  (v.) مهر (mohr)، نشان، نقش، باسمه، چاپ، تمبر، پست، جنس، نوع، پابزمین کوبیدن، مهر زدن، نشان دار کردن، کلیشه زدن، نقش بستن، منقوش کردن، منگنه کردن، تمبر زدن، تمبر پست الصاق کردن
  ............................................................
  2. mark
  نشان، ارزه، نمره، نشانه، علامت، داغ، هدف، پایه، نقطه، درجه، مرز، حد، علامت گذاشتن، توجه کردن
  ............................................................
  (vt. & n.) داغ، داغ و درفش، نشان، انگ، نیمسوز، آتشپاره، جور، جنس، نوع، مارک، علامت، رقم، (مج.) لکه بدنامی، (درشعر) داغ کردن، داغ زدن، (مج.) خاطرنشان کردن، لکه دار کردن
  ............................................................
  4. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > марка

 • 16 мастерить (II) > смастерить (II)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt.) تعبیه کردن، طرح ریزی کردن، تدبیر کردن

  Русско-персидский словарь > мастерить (II) > смастерить (II)

 • 17 наварить (II) (св)

  فعل make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه

  Русско-персидский словарь > наварить (II) (св)

 • 18 наделать (I) (св)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  2. do
  (past: did ; past participle: done
  (v.) کردن، عمل کردن، انجام دادن، کفایت کردن، این کلمه در ابتدای جمله به صورت علامت سوال می آید، فعل معین
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) سبب، علت، موجب، انگیزه، هدف، (حق.) مرافعه، موضوع منازع فیه، نهضت، جنبش، سبب شدن، واداشتن، ایجاد کردن (غالبا بامصدر)

  Русско-персидский словарь > наделать (I) (св)

 • 19 наживать (I) > нажить (II)

  ............................................................
  1. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  (vt.) بدست آوردن، حاصل کردن، اندوختن، پیدا کردن
  ............................................................
  3. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt.) گردآوردن، توده کردن، متراکم کردن

  Русско-персидский словарь > наживать (I) > нажить (II)

 • 20 наработать (I) (св)

  ............................................................
  1. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  2. earn
  (vt.) تحصیل کردن، کسب معاش کردن، بدست آوردن، دخل کردن، درآمد داشتن

  Русско-персидский словарь > наработать (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Made to measure — typically refers to clothing that is sewn from a standard sized base pattern. A tailored suit is a common example of a made to measure garment. The fit of a made to measure garment is expected to be superior to that of a ready to wear garment,… …   Wikipedia

 • Made in German Democratic Republic — Made in Germany (Engl. für Hergestellt in Deutschland) ist ein Qualitätssiegel, das auf vielen Produkten aus Deutschland deren Herkunft angibt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde Made in Germany oder auch nur Germany auf vielen Waren neben… …   Deutsch Wikipedia

 • Made in Heaven — Studioalbum von Queen Veröffentlichung 6. November 1995 Label Parlophone/ …   Deutsch Wikipedia

 • Made in West Germany — Made in Germany (Engl. für Hergestellt in Deutschland) ist ein Qualitätssiegel, das auf vielen Produkten aus Deutschland deren Herkunft angibt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde Made in Germany oder auch nur Germany auf vielen Waren neben… …   Deutsch Wikipedia

 • Made in the GDR — Made in Germany (Engl. für Hergestellt in Deutschland) ist ein Qualitätssiegel, das auf vielen Produkten aus Deutschland deren Herkunft angibt. Bereits vor dem Ersten Weltkrieg wurde Made in Germany oder auch nur Germany auf vielen Waren neben… …   Deutsch Wikipedia

 • -made — [meɪd] adjective made in a particular country or type of place: • sales of British made equipment • Using factory made precast sections gives us additional speed in construction. * * * made suffix ► produced in a particular way or place: »On the… …   Financial and business terms

 • Made — or MADE may refer to:*Made is a town in the municipality of Drimmelen in the Netherlands. *Māde (妈的) is a most common Chinese vulgar curse word. *van der Made is a Dutch name derived from the above town. *MADE ClothingLanguage*Being made refers… …   Wikipedia

 • Made in Japan — Livealbum von Veröffentlichung Dezember 1972 …   Deutsch Wikipedia

 • Made in Japan (Ysa Ferrer) — Made in Japan Single par Ysa Ferrer extrait de l’album Imaginaire pur Face A Made in Japan (Radio remix) Sortie 30 juin 2003 Enregistrement 2003 Durée 4:25 Genr …   Wikipédia en Français

 • made — [meıd] v 1.) the past tense and past participle of ↑make 2.) factory made/German made/homemade etc made in a factory, in Germany, at home etc ▪ sales of Japanese made cars 3.) have (got) it made informal to have everything that you need for… …   Dictionary of contemporary English

 • Made in America — may refer to:In film and television: * Made in America (film), a film starring Whoopi Goldberg and Ted Danson *Made in America (documentary film), a documentary film directed by Stacy Peralta and produced by Baron Davis * Made in America ( The… …   Wikipedia


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»