Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

be held

 • 1 владеть (I) (нсв)

  ............................................................
  1. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vi.) دارا بودن، داشتن، متصرف بودن، در تصرف داشتن، دارا شدن، متصرف شدن
  ............................................................
  3. own
  (adj. & vt. & vi. & n.) داشتن، دارا بودن، مال خود دانستن، اقرار کردن، تن در دادن، خود، خودم، شخصی، مال خودم
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (pl. & vt. & n.) کنترل، کنترل کردن، نظارت کردن، تنظیم کردن، بازرسی، بازبینی، کاربری
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > владеть (I) (нсв)

 • 2 вмещать (I) > вместить (II)

  ............................................................
  (vt. & vi.) محتوی بودن، دارا بودن، دربرداشتن، شامل بودن، خودداری کردن، بازداشتن
  ............................................................
  2. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (vt.) همساز، همساز کردن، جا دادن، منزل دادن، وفق دادن با، تطبیق نمودن، تصفیه کردن، اصلاح کردن، آماده کردن (برای)، پول وام دادن (بکسی)
  ............................................................
  4. seat
  جا، صندلی، نیمکت، نشیمنگاه، مسند، سرین، کفل، مرکز، مقر، محل اقامت، جایگاه، نشاندن، جایگزین ساختن
  ............................................................
  5. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد

  Русско-персидский словарь > вмещать (I) > вместить (II)

 • 3 держать (II) (нсв) I

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  4. stop
  (vt. & vi. & n.) ایست، ایستادن، ایستاندن، توقف کردن، از کار افتادن، مانع شدن، نگاه داشتن، سد کردن، تعطیل کردن، خواباندن، بند آوردن، منع، توقف، منزلگاه بین راه، ایستگاه، نقطه
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  6. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (v.) راندن، بردن، راهنمایی کردن، هدایت کردن، گوساله پرواری، رهبری، حکومت، اداره کردن

  Русско-персидский словарь > держать (II) (нсв) I

 • 4 держаться (II) (нсв)

  ............................................................
  ............................................................
  (past: clung ; past participle: clung
  (v.) صدای جرنگ (مثل صدای افتادن پول خرد) چسبیدن، پیوستن، (مج.) وفادار بودن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  6. stay
  (v.) ماندن، توقف کردن، نگاه داشتن، بازداشتن، توقف، مکث، ایست، سکون، مانع، عصاء، نقطه اتکاء، تکیه، مهار، حایل، توقفگاه
  ............................................................
  7. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  ............................................................
  9. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  10. behave
  (vt.) رفتار کردن، سلوک کردن، حرکت کردن، درست رفتار کردن، ادب نگاه داشتن
  ............................................................
  11. last
  (v.) بازپسین، پسین، آخر، آخرین، اخیر، نهانی، قطعی، دوام داشتن، دوام کردن، طول کشیدن، به درازا کشیدن، پایستن
  ............................................................
  (v.) بسط یافتن، حاکی بودن از، خودداری کردن از

  Русско-персидский словарь > держаться (II) (нсв)

 • 5 занимать (I) > занять (I) I

  ............................................................
  ............................................................
  (vt.) اشغال کردن، سرگرم کردن، مشغول داشتن، تصرف کرد
  ............................................................
  3. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  4. take
  (past: took ; past participle: taken
  (v.) گرفتن، ستاندن، لمس کردن، بردن، برداشتن، خوردن، پنداشتن
  ............................................................
  (vt. & n.) استعمال کردن، به کار گماشتن، استخدام کردن، مشغول کردن، به کار گرفتن، شغل
  ............................................................
  (vt.) پذیرایی کردن، مهمانی کردن از، سرگرم کردن، گرامی داشتن، عزیز داشتن، تفریح دادن، قبول کردن

  Русско-персидский словарь > занимать (I) > занять (I) I

 • 6 захват

  ............................................................
  (n.) تصرف، ربایش، ضبط، حمله ناگهانی مرض
  ............................................................
  (vt. & n.) دستگیری، اسیر کردن، تسخیر، گرفتن
  ............................................................
  (n.) پیوست، ضمیمه سازی، انضمام
  ............................................................
  4. claw
  (vt. & vi. & n.) چنگ، پنجه، سرپنجه جانوران، ناخن، چنگال، پنجه ای شکل، چنگ زدن
  ............................................................
  5. grip
  (grippe=)
  (pl. & vt. & vi. & n.) (طب) نزله وبایی نای، زکام همه جاگیر، گریپ، آنفلوانزا، چنگ زنی، چنگ، نیروی گرفتن، ادراک و دریافت، نهر کوچک، نهر کندن، محکم گرفتن، چسبیدن به
  ............................................................
  6. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  7. lock
  (v.) قفل، طره گیسو، دسته پشم، چخماق تفنگ، چفت و بست، مانع، سد متحرک، سد بالابر، چشمه پل، محل پرچ یا اتصال دویاچند ورق فلزی، قفل کردن، بغل گرفتن، راکد گذاردن، قفل شدن، به وسیله قفل بسته و محکم شدن، محبوس شدن

  Русско-персидский словарь > захват

 • 7 обхват

  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تنگ اسب، محیط، قطر شکم، ابعاد، تنگ بستن، بست، بست آهنی و چرمی، با تنگ بستن، دور گرفتن
  ............................................................
  (n.) پیرامون، محیط، محیط دایره
  ............................................................
  {embrac [ embrace:
  (vt. & n.) درآغوش گرفتن، در بر گرفتن، بغل کردن، پذیرفتن، شامل بودن]}
  {!! embracery: جرم اعمال نفوذ در هئیت منصفه یا دادگاه، اعمال نفوذ از راه رشوه یا تهدید و غیره ــ(در دادگاه)، درآغوش گیری}
  ............................................................
  5. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری

  Русско-персидский словарь > обхват

 • 8 отсек

  ............................................................
  (n.) (درقطار) کوپه، قسمت، تقسیم کردن
  ............................................................
  2. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  3. bay
  (v.) سرخ مایل به قرمز، کهیر، خلیج کوچک، عوعو کردن، زوزه کشیدن (سگ)، دفاع کردن درمقابل، عاجز کردن، اسب کهر
  ............................................................
  پیمانه، واحد، اندازه گیری، حدود، حوزه، گنجایش، طرح، نقشه کوچک، واحد اندازره گیری، مقیاس مدل، نمونه، قسمتی از سفینه فضایی، اتاقک

  Русско-персидский словарь > отсек

 • 9 поддерживать (I) > поддержать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پشتیبانی، تکیه گاه، حمایت کردن، تایید کردن، تحمل کردن، متکفل بودن، نگاهداری، تقویت، تائید، کمک، پشتیبان زیر برد، زیر بری، پشتیبانی کردن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi.) نگهداری کردن، ابقا کردن، ادامه دادن، حمایت کردن از، مدعی بودن، نگهداشتن، برقرار داشتن
  ............................................................
  6. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری

  Русско-персидский словарь > поддерживать (I) > поддержать (I)

 • 10 придерживать (I) > придержать (I)

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (v.) مقابله، مقابله کردن، بررسی، بررسی کردن، جلوگیری کردن از، ممانعت کردن، سرزنش کردن، رسیدگی کردن، تطبیق کردن، نشان گذاردن، چک بانک
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) پس نهاد، کنار گذاشتن، پس نهاد کردن، نگه داشتن، اختصاص دادن، اندوختن، اندوخته، ذخیره، احتیاط، یدکی، (در مورد انسان) تودار بودن، مدارا، از پیش حفظ کردن، رزرو کردن
  ............................................................
  (past: withheld ; past participle: withheld
  (vt.) دریو داشتن، مضایقه داشتن، خودداری کردن، منع کردن، نگاه داشتن

  Русско-персидский словарь > придерживать (I) > придержать (I)

 • 11 приём

  ............................................................
  (n.) پذیرش، قبول، تصدیق، اعتراف، دخول، درآمد، اجازهء ورود، ورودیه، پذیرانه، بارداد
  ............................................................
  (n.) نام نویسی، اسم نویسی، ثبت، دفترثبت
  ............................................................
  (n.) پذیرایی، مهمانی، پذیرش، قبول، برخورد، دریافت
  ............................................................
  (n.) پذیرش، قبولی حواله، حوالهء قبول شده
  ............................................................
  (adj. & vt. & n.) خوشامد، خوشامد گفتن، پذیرایی کردن، خوشایند
  ............................................................
  {receiv [ receivable:
  (adj.) دریافت کردنی، قابل وصول، پذیرفتنی، قابل قبول، (در جمع) بروات وصولی]}
  [!! receiving set: دستگاه گیرنده، رادیو]
  ............................................................
  7. dose
  (vt. & vi. & n.) خوراک دوا یا شربت، مقدار دوا، دوا دادن
  ............................................................
  (n.) روش، اسلوب، طریقه، متد، شیوه، راه، طرز
  ............................................................
  9. way
  (n.) راه، طریق، جاده، سبک (sabk)، طرز، طریقه
  ............................................................
  (n.) فن، شیوه، شگرد فن، اصول مهارت، روش فنی، تکنیک
  ............................................................
  11. grip
  (grippe=)
  (pl. & vt. & vi. & n.) (طب) نزله وبایی نای، زکام همه جاگیر، گریپ، آنفلوانزا، چنگ زنی، چنگ، نیروی گرفتن، ادراک و دریافت، نهر کوچک، نهر کندن، محکم گرفتن، چسبیدن به
  ............................................................
  12. action
  (n.) کنش، کردار، کار، عمل، فعل، اقدام، رفتار، جدیت، جنبش، حرکت، جریان، اشاره، تاثیر، اثر جنگ، نبرد، پیکار، اشغال نیروهای جنگی، گزارش، وضع، طرز عمل، (حق.) اقامهء دعوا، جریان حقوقی، تعقیب، بازی، تمرین، سهم، سهام شرکت
  ............................................................
  13. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  14. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن
  ............................................................
  (n.) جلسه، نشست، جا، نشیمن، صندلی، نشسته
  ............................................................
  16. stage
  (v.) صحنه نمایش، پرده گاه، مرحله، منزل، پایه، وهله، طبقه، در صحنه ظاهر شدن، مرحله دار شدن، اشکوب، صحنه

  Русско-персидский словарь > приём

 • 12 продержать (I) (св)

  ............................................................
  1. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  2. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری

  Русско-персидский словарь > продержать (I) (св)

 • 13 созывать (I) > созвать (I)

  ............................................................
  ............................................................
  (v.) فراخوانی، احضار، فرا خواستن، فراخواندن، احضار قانونی کردن
  ............................................................
  (vt.) دعوت کردن، طلبیدن، خواندن، وعده گرفتن، مهمان کردن، وعده دادن
  ............................................................
  4. call
  (vt. & n.) فرا خواندن، فرا خوان، بانگ، صدازدن، ندا، خبر، نامیدن، احضار کردن، خواستن، فریاد، صدا، احضار، دعوت، نامبری، خواندن اسامی
  ............................................................
  (vt. & vi.) گرد آمدن، دورهم جمع شدن، جمع کردن، تشکیل جلسه دادن، هم آیش کردن
  ............................................................
  6. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری

  Русско-персидский словарь > созывать (I) > созвать (I)

 • 14 таить (II) (нсв)

  ............................................................
  (vt.) پنهان کردن، نهان کردن، نهفتن
  ............................................................
  لنگرگاه، بندرگاه، پناهگاه، پناه دادن، پناه بردن، لنگر انداختن، پروردن
  ............................................................
  3. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (adj.) پر، مملو، دارا، همراه، ملازم، بار شده
  (vt. & n.) بار، کرایه، بار کردن

  Русско-персидский словарь > таить (II) (нсв)

 • 15 трюм

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (vt. & n.) شکم بشکه، رخنه پیدا کردن، تراوش کردن، (مج.) هر چیز زننده و متعفن، آب ته کشتی

  Русско-персидский словарь > трюм

 • 16 удерживать (I) > удержать (I)

  ............................................................
  1. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  (v.) با اسلحه سرقت کردن، مانع شدن، قفه، توقیف
  ............................................................
  ............................................................
  4. keep
  (past: kept ; past participle: kept
  (kept;kept)
  (vt. & n.) نگاه داشتن، اداره کردن، محافظت کردن، نگهداری کردن، نگاهداری، حفاظت، امانت داری، توجه، جلوگیری کردن، ادامه دادن، مداومت بامری دادن
  ............................................................
  (vt.) جلوگیری کردن از، نگهداشتن، مهار کردن
  ............................................................
  (v.) مانع، گیر، بند، وقفه، توقف، مانع شدن، اشغال کننده
  ............................................................
  (vt.) باز فشردن، باز کوفتن، فرو نشاندن، سرکوب کردن، در خود کوفتن
  ............................................................
  (vt.) کم کردن، کسر کردن، وضع کردن
  ............................................................
  ............................................................
  (past: withheld ; past participle: withheld
  (vt.) دریو داشتن، مضایقه داشتن، خودداری کردن، منع کردن، نگاه داشتن

  Русско-персидский словарь > удерживать (I) > удержать (I)

 • 17 устраивать (I) > устроить (II)

  ............................................................
  (past: built ; past participle: built
  (vt. & n.) ساختن، بنا کردن، درست کردن
  ............................................................
  2. make
  (past: made ; past participle: made
  (v.) ساختن، بوجود آوردن، درست کردن، تصنیف کردن، خلق کردن، باعث شدن، وادار یا مجبور کردن، تاسیس کردن، گائیدن، ساختمان، ساخت، سرشت، نظیر، شبیه
  ............................................................
  (vt.) آراستن، چیدن، قرار گذاشتن، مرتب کردن، ترتیب دادن، سازمند کردن
  ............................................................
  4. hold
  (past: held ; past participle: held
  (v.) دست نگاه داشتن، تامل، نگهداشتن، نگاه داشتن، دردست داشتن، گرفتن، جا گرفتن، تصرف کردن، چسبیدن، نگاهداری
  ............................................................
  5. have
  (past: had ; past participle: had
  (v.) داشتن، دارا بودن، مالک بودن، ناگزیر بودن، مجبور بودن، وادار کردن، باعث انجام کاری شدن، عقیده داشتن، دانستن، خوردن، صرف کردن، گذاشتن، کردن، رسیدن به، جلب کردن، بدست آوردن، دارنده، مالک
  ............................................................
  (vt. & vi.) واریز، تسویه، جا دادن، ماندن، مقیم کردن، ساکن کردن، واریز کردن، تصفیه کردن، معین کردن، ته نشین شدن، تصفیه حساب کردن، نشست کردن
  ............................................................
  ............................................................
  8. get
  (past: got ; past participle: got, gotten
  (v.) تحصیل شده، کسب کرده، بدست آمده، فرزند، بدست آوردن، فراهم کردن، حاصل کردن، تحصیل کردن، تهیه کردن، فهمیدن، رسیدن، عادت کردن، ربودن، فائق آمدن، زدن، (در مورد جانوران) زایش، تولد
  ............................................................
  9. suit
  (v.) درخواست، تقاضا، دادخواست، عرضحال، مرافعه، خواستگاری، یکدست لباس، پیروان، خدمتگزاران، ملتزمین، توالی، تسلسل، نوع، مناسب بودن، وفق دادن، جور کردن، خواست دادن، تعقیب کردن، خواستگاری کردن، جامه، لباس دادن به
  ............................................................
  (adj.) راحت، مناسب، راه دست

  Русско-персидский словарь > устраивать (I) > устроить (II)

 • 18 бывать (I) (нсв)

  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  4. be
  (am, is, are ;past: was, were ; past participle: been
  (pl. & vi.) مصدر فعل بودن، امر فعل بودن، وجود داشتن، زیستن، شدن، ماندن، باش
  ............................................................
  5. go
  (past: went ; past participle: gone
  (v.) رفتن، روانه ساختن، رهسپار شدن، عزیمت کردن، گذشتن، عبور کردن، کار کردن، گشتن، رواج داشتن، تمام شدن، راه رفتن، نابود شدن، روی دادن، برآن بودن، درصدد بودن، راهی شدن

  Русско-персидский словарь > бывать (I) (нсв)

 • 19 застревать (I) > застрять (I)

  ............................................................
  (past: stuck ; past participle: stuck
  (vt. & n.) چسبیدن، فرورفتن، گیر کردن، گیر افتادن، سوراخ کردن، نصب کردن، الصاق کردن، چوب، عصا، چماق، وضع، چسبندگی، چسبناک، الصاق، تاخیر، پیچ درکار، تحمل کردن، چسباندن، تردید کردن، وقفه
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > застревать (I) > застрять (I)

 • 20 состояться (I) (св)

  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  ............................................................
  تحقق یافتن، وقوع یافتن

  Русско-персидский словарь > состояться (I) (св)

См. также в других словарях:

 • Held (Familienname) — Held (auch: Heldt) ist ein deutscher Familienname. Herkunft und Bedeutung Held kann vom althochdeutschen helido abgeleitet werden im Sinne von „heldenhaft“. Bekannte Namensträger Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M …   Deutsch Wikipedia

 • Held & Francke Bauaktiengesellschaft — Held Francke war ein deutsches Bauunternehmen. Es wurde durch die Berliner Maurermeister Held und den Kaufmann Francke im Jahre 1872 gegründet. Die beiden genannten Firmeninhaber hatten großen Erfolg mit der Ausführung von Bauvorhaben in und um… …   Deutsch Wikipedia

 • Held — may refer to:* Anna Held (1872–1918), Polish stage performer. * Louis Held (1851–1927), German photojournalist. * Heinrich Held (1868–1938), Minister President of Bavaria. * John Held, Jr. (1889–1958), U.S. illustrator, * Al Held (1928–2005), U.S …   Wikipedia

 • Held (Begriffsklärung) — Held steht für: Held, eine Hauptfigur mit außergewöhnlichen Kräften in Geschichten und Legenden Held (Familienname); siehe dort Etymologie und bekannte Namensträger Held (Comic), Werk des deutschen Comiczeichners Flix (2003) Der Held, indischer… …   Deutsch Wikipedia

 • HELD, MOSHE — (1924–1984), Bible scholar. Held was born in Poland, brought to Mandatory Palestine in 1935 and raised in Tel Aviv. He entered the Hebrew University of Jerusalem in 1943. His studies, interrupted by service in the British army in World War II,… …   Encyclopedia of Judaism

 • held — past and past part of hold Merriam Webster’s Dictionary of Law. Merriam Webster. 1996. held …   Law dictionary

 • Held up — is a phrase that means delayed or obstructed Held up can also refer to:* held up , past tense of hold up, or a robbery * Held Up for the Makin s , a 1920 short film * Held Up , a 1999 movie starring Jamie Foxxee also*Holdup …   Wikipedia

 • Held — Held: Die Herkunft des altgerm. Substantivs *haliÞ , *haluÞ »‹freier› Mann; Krieger; Held« (mhd. held, niederl. held, aengl. hæle‹đ›, schwed. hjälte) lässt sich nicht befriedigend deuten. Seit dem 18. Jh. wird »Held« auch im Sinne von… …   Das Herkunftswörterbuch

 • Held Hotel — (Анталья,Турция) Категория отеля: Адрес: Kılıçarslan Mahallesi Tabakhane Sokak No:4 Kale …   Каталог отелей

 • Held (Comic) — Held ist ein Werk des deutschen Comiczeichners Flix aus dem Jahre 2003. Es handelt sich um eine teilautobiografische Graphic Novel. In dem Comic sag was fand die Geschichte 2004 eine Fortsetzung. Inhalt Held erzählt die Lebensgeschichte von Felix …   Deutsch Wikipedia

 • Held — Sm std. (9. Jh.), mhd. helt, ahd. helid, as. heliđ, mndd. helt, mndl. helet Stammwort. Aus g. * halud (wohl erst sekundär auch * halid ) m. Held, Kämpfer, freier Mann , auch in anord. ho̧lđr Erbbauer, Mann , neben anord. halr Mann , ae. hæle(þ).… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»