Перевод: с русского на персидский

с персидского на русский

be due

 • 1 время

  ............................................................
  1. time
  (vt. & n.) زمان، هنگام، وقت، مدت، گاه، فرصت، مجال، (درجمع) زمانه، ایام، روزگار، مد روز، عهد، وقت معین کردن، متقارن ساختن، مرور زمان را ثبت کردن، زمانی، موقعی، ساعتی
  ............................................................
  ضمنا، در این ضمن، درضمن، در اثناء، در خلال
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) فصل، فرصت، هنگام، دوران، چاشنی زدن، ادویه زدن، معتدل کردن، خودادن
  ............................................................
  5. age
  (n.) عمر، سن، پیری، سن بلوغ، رشد (با of)، دوره، عصر
  (vt. & vi.) پیرشدن، پیرنما کردن، کهنه شدن (شراب)
  ............................................................
  (adv. & n.) امروزه، این روزها
  ............................................................
  ............................................................
  (v.) (عصب یا طناب) کشیده، عصبی و هیجان زده، زمان فعل، تصریف زمان فعل، سفت، سخت، ناراحت، وخیم، وخیم شدن، تشدید یافتن
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................

  Русско-персидский словарь > время

 • 2 должный (-ая, -ое, -ые)

  ............................................................
  1. due
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  (adj.) سره، مناسب، شایسته، چنانکه شاید و باید، مربوط، بجا، بموقع، مطبوع

  Русско-персидский словарь > должный (-ая, -ое, -ые)

 • 3 налог

  ............................................................
  1. due
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  2. duty
  (n.) کار، خدمت، ماموریت، گماشت، وظیفه، تکلیف، فرض، (درجمع) عوارض گمرکی، عوارض
  ............................................................
  3. levy
  (vt. & vi. & n.) وضع مالیات، مالیات بندی، مالیات، خراج، وصول مالیات، باج گیری، تحمیل، نام نویسی، مالیات بستن بر، جمع آوری کردن
  ............................................................
  (n.) تحمیل، تکلیف، وضع، باج، مالیات، عوارض
  ............................................................
  5. tax
  (vt. & n.) مالیات، باج، خراج، تحمیل، تقاضای سنگین، ملامت، تهمت، سخت گیری، مالیات بستن، مالیات گرفتن از، متهم کردن، فشار آوردن بر

  Русско-персидский словарь > налог

 • 4 объясняться (I) > объясниться (II)

  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  ............................................................
  (vt. & vi. &n.) صحبت کردن، مذاکره کردن، آمیزش، صحبت
  (adj. & n.) معکوس، واژگون، وارونه، مخالف، گفتگو، عکس، محاوره کردن
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی

  Русско-персидский словарь > объясняться (I) > объясниться (II)

 • 5 по I

  ............................................................
  1. on
  (adv.) وصل، روشن، برقرار، روی، در روی، بر روی، بر، بالای، در باره، راجع به، در مسیر، عمده، به اعتبار، به، بعلت، بطرف، در بر، برتن، به پیش، به جلو، همواره، بخرج
  ............................................................
  2. over
  (adv. & adj. & n.) بالای، روی، بالای سر، بر فراز، آن طرف، در سرتاسر، دربالا، بسوی دیگر، متجاوز از، بالایی، رویی، بیرونی، شفا یافتن، پایان یافتن، به انتها رسیدن، پیشوندی به معنی زیادو زیاده و بیش
  ............................................................
  (thru=)
  (adv. & adj.) از میان، از وسط، از توی، بخاطر، از آغاز تا انتها، کاملا، تمام شده، تمام، از طریق، بواسطه، در ظرف، سرتاسر
  ............................................................
  (adv.) درباره، گرداگرد، پیرامون، دور تا دور، در اطراف، نزدیک، قریب، در حدود، در باب، راجع به، در شرف، در صدد، با، نزد، در، بهر سو، تقریبا، بالاتر، (نظ.) فرمان عقب گرد
  ............................................................
  (adv.) همراه، جلو، پیش، در امتداد خط، موازی با طول
  ............................................................
  6. down
  پائین، از کارافتاده، پر درآوردن جوجه پرندگان، پرهای ریزی که برای متکا به کار می رود، کرک، کرک صورت پائین، سوی پائین، بطرف پائین، زیر، بزیر، دلتنگ، غمگین، پیش قسط
  ............................................................
  ............................................................
  8. by
  (adv.) بدست، بتوسط، با، به وسیله، از، بواسطه، پهلوی، نزدیک، کنار، از نزدیک، از پهلوی، از کنار، درکنار، از پهلو، محل سکنی، فرعی، درجه دوم
  ............................................................
  بر طبق، مطابق، بقول، به عقیدهء
  ............................................................
  10. due to
  بعلت، بسبب
  ............................................................
  بعلت، زیرا
  ............................................................
  12. in
  ( prep.) در، توی، اندر، لای، درظرف، هنگام، به، بر، با، بالای، روی، از، باب روز
  (adj.) درونی، شامل، نزدیک، دم دست، داخلی
  (adv.) رسیده، آمده، درتوی، بطرف، نزدیک ساحل، با امتیاز، با مصونیت
  (vt.) درمیان گذاشتن، جمع کردن
  (n.) شاغلین، زاویه
  (pref): پیشوند به معنی " در داخل " و " به سوی " و " نه "
  ............................................................
  13. for
  (conj.) برای، بجهت، بواسطه، بجای، از طرف، به بهای، درمدت، بقدر، در برابر، درمقابل، برله، به طرفداری از، مربوط به، مال، برای این که، زیرا که، چونکه

  Русско-персидский словарь > по I

 • 6 полагаться (I) (нсв) I

  فعل be due
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی

  Русско-персидский словарь > полагаться (I) (нсв) I

 • 7 пошлина

  ............................................................
  1. duty
  (n.) کار، خدمت، ماموریت، گماشت، وظیفه، تکلیف، فرض، (درجمع) عوارض گمرکی، عوارض
  ............................................................
  2. due
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  (vt. & vi. & n.) تعرفه، تعرفه گمرگی، تعرفه بندی کردن
  ............................................................
  4. tax
  (vt. & n.) مالیات، باج، خراج، تحمیل، تقاضای سنگین، ملامت، تهمت، سخت گیری، مالیات بستن، مالیات گرفتن از، متهم کردن، فشار آوردن بر
  ............................................................
  5. toll
  (v.) باج، باج راه، راهداری، نواقل، عوارض، تحمل خسارت، تعداد تلفات جنگی، ضایعه، صدای طنین زنگ یا ناقوس، طنین موزون، باصدای ناقوس یا زنگ اعلام کردن، هزینه

  Русско-персидский словарь > пошлина

 • 8 причитаться (I) (нсв)

  فعل be due
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی

  Русско-персидский словарь > причитаться (I) (нсв)

 • 9 происходить (II) > произойти (I)

  ............................................................
  اتفاق افتادن
  ............................................................
  (vt. & vi.) روی دادن، رخ دادن اتفاق افتادن، واقع شدن، تصادفا برخورد کردن، پیشامد کردن
  ............................................................
  (vi.) رخ دادن، واقع شدن، اتفاق افتادن، خطور کردن
  ............................................................
  (vi. & n.) نتیجه، منتج شدن، پی آمد، دست آورد، برآمد، نتیجه دادن، ناشی شدن، اثر، حاصل
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  6. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (past: sprang ; past participle: sprung
  (v.) بهار، چشمه، سرچشمه، فنر، انبرک، جست و خیز، حالت فنری، حالت ارتجاعی فنر، پریدن، جهش کردن، جهیدن، قابل ارتجاع بودن، حالت فنری داشتن، ظاهر شدن

  Русско-персидский словарь > происходить (II) > произойти (I)

 • 10 следовать (I) > последовать (I)

  ............................................................
  (vt. & vi.) پیروی کردن از، متابعت کردن، دنبال کردن، تعقیب کردن، فهمیدن، درک کردن، در ذیل آمدن، منتج شدن، پیروی، استنباط، متابعت
  ............................................................
  ............................................................
  3. come
  (past: came ; past participle: come
  (v.) آمدن، رسیدن
  ............................................................
  (vt. & vi.) پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، اقدام کردن، پرداختن به، ناشی شدن از، عایدات
  ............................................................
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی
  ............................................................
  6. what will/does that come to
  ............................................................
  ............................................................
  8. you ought to have...

  Русско-персидский словарь > следовать (I) > последовать (I)

 • 11 следуемый (-ая, -ое, -ые)

  صفت due
  (adv. & adj. & pl. & n.) بدهی، قابل پرداخت، مقتضی، مقرر، حق، ناشی از، موعد پرداخت، سر رسد، حقوق، عوارض، پرداختنی

  Русско-персидский словарь > следуемый (-ая, -ое, -ые)

См. также в других словарях:

 • Due process — is the legal code that the state must venerate all of the legal rights that are owed to a person under the principle. Due process balances the power of the state law of the land and thus protects individual persons from it. When a government… …   Wikipedia

 • Due-Diligence-Prüfung — Due Diligence (DD), bekannt als „Sorgfaltspflicht“ (z. B. von Banken), bezeichnet die „gebotene Sorgfalt“, mit der beim Kauf bzw. Verkauf von Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien oder einem Börsengang das Objekt im Vorfeld der… …   Deutsch Wikipedia

 • Due Diligence — (DD), bekannt als „Sorgfaltspflicht“ (z. B. von Banken), bezeichnet die „gebotene Sorgfalt“, mit der beim Kauf bzw. Verkauf von Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien oder einem Börsengang das Objekt im Vorfeld der Akquisition oder des… …   Deutsch Wikipedia

 • due — adj [Old French deu, past participle of devoir to owe, from Latin debere] 1 a: satisfying or capable of satisfying an obligation, duty, or requirement under the law the buyer s due performance under the contract due proof of loss b: proper under… …   Law dictionary

 • Due Column betting — (also: due column betting ) is a type of fixed profit betting strategy whereby a bettor increases the amount he wagers on a single proposition after each successive loss. According to this system, the bettor determines a target profit before he… …   Wikipedia

 • due to — 1. The use of due to is one of the key topics of discussion in debates about correct usage, along with infer/imply and the split infinitive. As an adjective meaning ‘owing, payable, attributable, (of an event etc.) intended to happen or arrive’… …   Modern English usage

 • Due Date — Theatrical release poster Directed by …   Wikipedia

 • due process — n 1: a course of formal proceedings (as judicial proceedings) carried out regularly, fairly, and in accordance with established rules and principles – called also procedural due process; 2: a requirement that laws and regulations must be related… …   Law dictionary

 • due — [djuː ǁ duː] adjective 1. [not before a noun] if an amount of money is due, it must be paid now or at the stated time: • Breakwater said it was unable to meet an interest payment due yesterday. see also past due 2. [only before a noun] LAW prop …   Financial and business terms

 • due diligence — n 1: such diligence as a reasonable person under the same circumstances would use: use of reasonable but not necessarily exhaustive efforts – called also reasonable diligence; ◇ Due diligence is used most often in connection with the performance… …   Law dictionary

 • due — adj Due, rightful, condign are comparable when they mean being in accordance with what is just and appro priate. Due, which basically means owed or owing as a debt, carries over in the sense here considered a strong implication that the thing so… …   New Dictionary of Synonyms


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»