Перевод: с русского на все языки

büyük

 • 1 баснословный

  Русско-турецкий словарь > баснословный

 • 2 более

  çok,
  fazla; daha
  * * *
  1) ( больше) çok fazla

  их бо́лее ста — sayısı yüzü aşkındır / yüzün üstündedir

  получи́ть / собра́ть бо́лее полови́ны голосо́в — oyların yarısından çoğunu / fazlasını almak

  за всю бо́лее чем столе́тнюю исто́рию э́того движе́ния — bu hareketin yüz küsur yıllık tarihi boyunca

  ещё бо́лее ограни́чить что-л.daha da sınırlamak

  2) (для образования сравн. ст. прил., нареч.) daha

  чита́й бо́лее внима́тельно — daha büyük bir dikkatle oku

  положе́ние станови́лось всё бо́лее опа́сным / серье́зным — durum gitgide daha vahim bir nitelik kazanıyordu

  ••

  бо́лее и́ли ме́нее — az çok

  тем бо́лее — üstelik; hele (hele); haydi haydi ( и подавно)

  э́то не бо́лее чем благо́е пожела́ние — bu, iyi niyetli bir dilek olmaktan ileri / öteye gitmiyor

  Русско-турецкий словарь > более

 • 3 больше

  daha büyük; daha fazla; artık,
  bir daha
  * * *
  1) прил. (сравн. ст. от большой) (daha) büyük
  2) нареч. (сравн. ст. от много) (daha) çok, (daha) fazla

  в три ра́за бо́льше — üç kat / misli fazla

  поучи́ть в пять раз бо́льше — beş katını / mislini almak

  бо́льше всего́ — en çok

  бо́льше всего́ он люби́л музыку — en sevdiği (şey) müzikti

  бо́льше, чем нужно — gereğinden / lüzumundan fazla

  у него́ бо́льше о́пыта, чем у тебя́ — onun tecrübesi seninkinden geniştir

  я люби́л его́ бо́льше, чем родно́го бра́та — onu kardeşimden çok severdim

  но и ты сде́лал не бо́льше — ama daha fazlasını sen de yapmadın

  бо́льше ничего́ сде́лать нельзя́ — başkaca bir şey yapılamaz

  3) нареч. (в отриц. предложениях) artık; (bir) daha

  так бо́льше продолжа́ться не мо́жет — bu, böyle süremez

  э́то всё, бо́льше я ничего́ не зна́ю — hepsi o kadar, başka bir bildiğim yoktur

  бо́льше об э́том не говори́лось — bundan bir daha söz edilmedi

  бо́льше я ему́ не ве́рю — ona artık inanmaz oldum

  де́ло бо́льше не те́рпит отлага́тельств — işin artık gecikmeye tahammülü yoktur

  мне бо́льше ничего́ не на́до — başka şey istemem

  я не нае́лся. Бо́льше нет? — doymadım. Daha yok mu?

  бо́льше не бу́ду! — bir daha yapmam!

  4) нареч. aşkın, çok, fazla

  бо́льше то́нны — bir tonun üstünde, bir tandan çok / fazla

  бо́льше двух часо́в — iki saati aşkın, iki saatten fazla

  прошло́ не бо́льше двух часо́в — iki saat ancak geçti

  ему́ бо́льше сорока́ (лет) — (yaşı) kırkı aşkındır

  на вид ей не бо́льше двадцати́ (лет) — yirmisinde ancak görünüyor

  э́та кни́га сто́ит не бо́льше рубля́ — bu kitap ancak bir ruble eder

  5) (преимущественно, главным образом) daha çok
  ••

  ... тем бо́льше у тебя́ ша́нсов оста́ться —... kalma şansın da o denli yüksektir

  скажу́ бо́льше,... — dahasını söyleyeyim,...

  он ещё бо́льше побледне́л — daha beter sarardı

  бо́льше он ни на что не годи́тся — başka işe yaramaz o

  чита́я письмо́, он всё бо́льше удивля́лся — mektubu okudukça hayreti büyüyordu

  э́то бо́льше, чем изме́на — ihanetten de öte bir şeydir bu

  бо́льше того́,... — üstelik

  Русско-турецкий словарь > больше

 • 4 больший

  daha büyük
  * * *
  сравн. ст. от большой daha büyük; daha fazlası

  бо́льшая часть пассажи́ров — yolcuların çoğu

  тре́бовать бо́льшего — fazlasını istemek

  бо́льшего от него́ ждать не прихо́дится — ondan daha çoğu beklenemez

  ••

  бо́льшей ча́стью, по бо́льшей ча́сти — çoğu

  Русско-турецкий словарь > больший

 • 5 большой

  büyük,
  geniş
  * * *
  врз, тж. → сущ., м
  büyük; geniş

  большо́й го́род — büyük şehir

  большо́й успе́х — büyük başarı

  большо́й писа́тель — büyük yazar

  слу́шаться больши́х — büyüklerin sözünü dinlemek

  больша́я статья́ — geniş bir yazı

  большо́й жи́зненный о́пыт — geniş hayat tecrübesi

  большое коли́чество заводов и фа́брик — çok sayıda fabrika

  все госуда́рства, больши́е и ма́лые — büyük küçük her devlet

  у него́ большая семья́ — ailesi kalabalıktır

  здесь большо́го ума не тре́буется — bunun için aşırı akıl gerekmiyor

  по́льзоваться большо́й симпа́тией — geniş sempati görmek

  сли́шком большая вы́держка — фото çok uzun poz

  э́то большо́й по́льзы не принесёт — bu fazla bir yarar sağlamaz

  вы́звать большо́й интере́с (у) обще́ственности — kamuoyunda geniş ilgi uyandırmak

  удели́ть чему-л. большое ме́сто (в газете и т. п.)geniş bir yer ayırmak

  не бу́дет большо́й оши́бкой, е́сли... —...sa pek yanlış olmayacak

  ••

  больша́я бу́ква — büyük harf

  большо́й па́лец — büyük parmak

  большо́й теа́тр — Bolşoy (tiyatrosu)

  большо́й ребёнок — koca bebek

  больша́я ложь — koca bir yalan

  кома́нда продемонстри́ровала большо́й футбо́л — takım büyük bir futbol gösterdi

  Русско-турецкий словарь > большой

 • 6 буква

  harf
  * * *
  ж
  harf (-fi)
  ••

  бу́ква в бу́кву — harfi harfine

  дух и бу́ква зако́на — kanunun ruh ve metni

  человек с большо́й бу́квы — büyük İ'li insan

  литерату́ра с большо́й бу́квы — büyük E'li edebiyat

  остава́ться мёртвой бу́квой — kağıt üzerinde kalmak

  Русско-турецкий словарь > буква

 • 7 важный

  önemli; büyük; kurumlu,
  kibirli
  * * *
  2) разг. büyük

  ва́жная персо́на — mühim bir zat

  3) kurumlu, kibirli

  с ва́жным ви́дом — kurumlu / azametli bir tavırla

  Русско-турецкий словарь > важный

 • 8 вдвое

  iki misli,
  iki kat
  * * *
  1) iki kat / misli

  вдво́е бо́льше — iki kat / defa büyük ( по размеру); iki kat fazla (по размеру, количеству)

  он вдво́е ста́рше вас — yaşça sizden iki defa büyüktür

  он поучи́л вдво́е бо́льше — (bunun) iki katını aldı

  согну́ть / сложи́ть вдво́е — ikiye katlamak

  Русско-турецкий словарь > вдвое

 • 9 великий

  büyük
  * * *

  Великая Октя́брьская социалисти́ческая революция — Büyük Ekim Sosyalist Devrimi

  вели́кий Пу́шкин — büyük / koca Puşkin

  вели́кие люди — büyük adamlar, büyükler

  2) тк. кратк. ф. ( большего размера) büyük

  ту́фли мне вели́ки́ — pabuçlar ayağıma büyük geliyor

  шля́па мне вели́ка — şapka başıma büyük geliyor

  ••

  вели́кие держа́вы — büyük devletler

  вели́кий пост — церк. Büyük perhiz

  от ма́ла до вели́ка — yedisinden yetmişine kadar, büyük küçük herkes

  Русско-турецкий словарь > великий

 • 10 великодержавный

  в соч.

  великодержа́вный шовини́зм — büyük güç şovenizmi

  Русско-турецкий словарь > великодержавный

 • 11 величина

  ж, врз

  величино́й с гре́цкий оре́х — ceviz büyüklüğünde, ceviz kadar

  звезда́ второ́й величины́ — ikinci kadirden bir yıldız

  тре́тий по величине́ го́род страны́ — ülkenin üçüncü büyük şehri

  Русско-турецкий словарь > величина

 • 12 вероятность

  olasılık,
  ihtimal
  * * *
  ж
  olasılık, ihtimal (-li)
  ••

  по всей вероя́тности — büyük bir ihtimalle / olasılıkla

  тео́рия вероя́тностей — olasılık kuramı

  Русско-турецкий словарь > вероятность

 • 13 веское

  ве́ское сло́во в э́том де́ле — bu işte daha büyük söz sahibi olmak istiyor

  Русско-турецкий словарь > веское

 • 14 взрослый

  yetişkin
  * * *
  тж. → сущ., м
  yetişkin, büyük

  у неё взро́слая дочь — yetişkin bir kızı var

  миллио́ны взро́слых бы́ли безгра́мотны — milyonlarca yetişkin okuma yazma bilmezdi

  Русско-турецкий словарь > взрослый

 • 15 вклад

  mevduat,
  katkı
  * * *
  м

  сро́чный вклад — vadeli mevduat

  фина́нсовый вклад государства и т. п.mali katkı

  сде́лать вклад — para yatırmak

  2) (во что-л.) katkı

  сде́лать це́нный вклад в нау́ку — bilime büyük bir katkıda bulunmak / katkı yapmak

  Русско-турецкий словарь > вклад

 • 16 вместительный

  kapasitesi büyük; geniş (о помещении и т. п.)

  Русско-турецкий словарь > вместительный

 • 17 вносить

  1) getirmek; sokmak; çıkarmak ( наверх)

  вноси́ть ве́щи в ко́мнату — eşyaları odanın içine taşımak

  2) geçirmek, yazmak

  внести́ кого-л. в спи́сок — birinin adını listeye geçirmek

  вноси́ть попра́вки в текст — metinde düzeltmeler yapmak

  в зако́н внесена́ попра́вка — yasada bir derişiklik yapıldı

  3) (платить, делать взнос) (parasını) yatırmak

  вноси́ть нало́ги — vergi yatırmak

  вноси́ть пла́ту за что-л. —... parasını yatırmak

  вноси́ть законопрое́кт — bir yasa tasarısı sunmak

  вноси́ть прое́кт резолюции — bir karar taslağı sunmak

  5) перен. getirmek

  вноси́ть не́что но́вое во что-л. — bir şeye bir yenilik getirmek / katmak

  одна́ко и э́то не внесло́ осо́бых перемен — ama bu da pek büyük değişim getirmedi

  Русско-турецкий словарь > вносить

 • 18 военачальник

  Русско-турецкий словарь > военачальник

 • 19 воспитываться

  несов.; сов. - воспита́ться

  он воспи́тывался у ба́бушки — onu büyütüp yetiştiren büyük annesidir

  Русско-турецкий словарь > воспитываться

 • 20 воспроизводить

  yeniden üretmek; tasvir etmek,
  canlandırmak
  * * *
  2) tasvir etmek, canlandırmak

  фильм воспроизводи́ть во́дит жизнь вели́кого поэ́та — film büyük ozanın yaşamını canlandırıyor

  Русско-турецкий словарь > воспроизводить

См. также в других словарях:

 • büyük — sf., ğü 1) Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı Büyük ağaçların altında, gazinoya doğru gidiyoruz. Y. Z. Ortaç 2) Çok, ortalamayı aşan (soyut kavram) Büyük bir cevap sıkıntısı geçirdikten sonra itiraf etti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • Büyük Melen — Caractéristiques Longueur  ? Bassin  ? Débit moyen  ? …   Wikipédia en Français

 • Buyuk Gecit Hotel — (Batman,Турция) Категория отеля: 2 звездочный отель Адрес: Cumhuriyet Mahallesi A …   Каталог отелей

 • Buyuk Yalcin Hotel — (Мерсин,Турция) Категория отеля: 3 звездочный отель Адрес: Gmk Bulvarı Uzeri Turgut Tur …   Каталог отелей

 • Buyuk Anadolu Hotel — (Эсенбога,Турция) Категория отеля: 5 звездочный отель Адрес: Esenboga Havalimani 27.Km Aky …   Каталог отелей

 • Buyuk Liman Hotel — (Амасра,Турция) Категория отеля: Адрес: Kum Mah. Turgut Isik Cad. No:72, 74300 Амасра, Турц …   Каталог отелей

 • Büyük Menderes River — Origin Dinar Mouth Aegean Region, Turkey Basin countries Turkey Length 548 kilometres (341 mi) Mouth elevation 0 …   Wikipedia

 • Buyuk Abant Hotel Bolu (Bolu) — Buyuk Abant Hotel Bolu country: Turkey, city: Bolu (Centre) Buyuk Abant Hotel Bolu Location Situated just inside the entrance to the Abant National Park, in a panoramic setting, Buyuk Abant Hotel Bolu is surrounded by pine forests. The gardens… …   International hotels

 • Buyuk Truva Hotel Canakkale (Canakkale / Gallipoli) — Buyuk Truva Hotel Canakkale country: Turkey, city: Canakkale / Gallipoli (Canakkale: City Centre) Buyuk Truva Hotel Canakkale Location Buyuk Truva Hotel is located in central Canakkale, on the sea front within a few minutes walk from the central… …   International hotels

 • Buyuk Abant Hotel — (Абант,Турция) Категория отеля: 5 звездочный отель Адрес: Abant Gol Kenari, 14030 …   Каталог отелей

 • Buyuk Anadolu Didim Resort Hotel — (Дидим,Турция) Категория отеля: 5 звездочный отель Адрес: Mavisehir Mah. Kira …   Каталог отелей


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»